572/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

572
ZÁKON
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 88 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra,33) musí byť prihlásené do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky podniku.“.
2.
V § 88 ods. 4 sa slová „ktorej vedúci je podľa osobitného predpisu33) oprávnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto zložky.“ nahrádzajú slovami „ktorá sa zapisuje do obchodného registra.33)“.
3.
V § 114 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „na diaľnici“.
4.
Za § 129b sa vkladá § 129c, ktorý znie:
㤠129c
(1)
Povinnosť ustanovená v § 88 ods. 1 prihlásiť do evidencie vozidlo podľa adresy umiestnenia organizačnej zložky podniku sa nevzťahuje na vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 2005.
(2)
Do 30. júna 2006 sa informácie z evidencie dopravných nehôd podľa § 86 ods. 12 poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu:
a)
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča vozidla - účastníka dopravnej nehody,
b)
údaj o požití alkoholických nápojov alebo užití iných návykových látok vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,
c)
pridelené evidenčné číslo, továrenská značka, typ a rok výroby vozidla,
d)
dátum, čas, miesto, príčina a následky dopravnej nehody,
e)
útvar Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a evidenčné číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.
(3)
Do 30. júna 2006 vedú evidenciu podľa § 85 ods. 1 písm. a) a pôsobnosť pri vydávaní vodičských preukazov podľa § 77 až 83 vykonávajú orgány Policajného zboru.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 73 písmeno a) znie:
a)
Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách ......................... 100 Sk“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.