574/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

574
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 180/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2.
V § 4 ods. 1 v úvodnej vete a v písmenách a) a b), § 5 ods. 1, § 6 ods. 5, § 7, § 8 ods. 1 v úvodnej vete a v písmene c), § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 sa slová „v prílohách č. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak nie je v prílohe č. 3 uvedené inak“.
4.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.
5.
Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev“.
6.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta a doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako bod „1.“.
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom „2.“, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
8.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.