576/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

576
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. júla 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o readmisii osôb.
Dohoda nadobudla platnosť 5. apríla 2005 na základe článku 17 ods. 1.
K oznámeniu č. 576/2005 Z. z.
DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o readmisii osôb
Vláda Slovenskej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),
riadiac sa želaním ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi v duchu spolupráce a na základe reciprocity,
želajúc si uľahčiť readmisiu a tranzit osôb zdržiavajúcich sa bez povolenia na území štátu druhej zmluvnej strany,
rešpektujúc ďalšie medzinárodné záväzky, najmä záväzok podľa medzinárodného práva prijať vlastných štátnych občanov,
berúc do úvahy Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím 4. novembra 1950),
berúc do úvahy Dohovor o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) v znení Protokolu o právnom postavení utečencov (New York 31. januára 1967),
dohodli sa takto:
Článok 1
Základné pojmy
Na účely tejto dohody sa rozumie:
a)
cudzincom osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ani štátnym občanom Švédskeho kráľovstva,
b)
povolením na vstup vízum, povolenie na pobyt alebo iný doklad, na ktorého základe je osoba oprávnená vstúpiť na územie štátu zmluvnej strany alebo zdržiavať sa na ňom.
Readmisia vlastných štátnych občanov
Článok 2
(1)
Zmluvná strana bez akýchkoľvek formalít a bez ohľadu na vlastnú vôľu osoby prijme osobu, ktorá nespĺňa platné podmienky na vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo pobyt na ňom, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba je štátnym občanom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.
(2)
Keď je štátne občianstvo dokázané alebo hodnoverne preukázané, diplomatická misia alebo konzulárny úrad požiadanej zmluvnej strany na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany vydá cestovný doklad najneskôr do troch (3) pracovných dní, ak je to potrebné.
(3)
Ak následné šetrenia preukážu, že readmitovaná osoba bola cudzincom, keď opustila územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, ak sa neuplatnia ustanovenia článkov 5 alebo 6 tejto dohody, žiadajúca zmluvná strana prijme túto osobu späť.
Článok 3
Ak sa štátne občianstvo nedá dokázať alebo hodnoverne preukázať, diplomatická misia alebo konzulárny úrad požiadanej zmluvnej strany najneskôr do troch (3) pracovných dní od podania žiadosti vypočuje túto osobu s cieľom preveriť jej štátne občianstvo.
Článok 4
Dokazovanie a preukazovanie štátneho občianstva
(1)
Štátne občianstvo Slovenskej republiky osoby, ktorá má byť odovzdaná podľa článkov 2 a 3, je dokázané nasledujúcimi platnými dokladmi:
a)
cestovným pasom Slovenskej republiky,
b)
občianskym preukazom Slovenskej republiky,
c)
občianskym preukazom Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s vyznačeným štátnym občianstvom Slovenskej republiky alebo
d)
osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
(2)
Štátne občianstvo Švédskeho kráľovstva osoby, ktorá má byť odovzdaná podľa článkov 2 a 3, je dokázané národným pasom Švédskeho kráľovstva.
(3)
Štátne občianstvo osoby, ktorá má byť odovzdaná podľa článkov 2 a 3, môže byť hodnoverne preukázané:
a)
neplatným dokladom uvedeným v odsekoch 1 a 2,
b)
vojenskou knižkou alebo iným dokladom totožnosti vydávaným príslušníkom ozbrojených síl,
c)
výpisom z matriky,
d)
vodičským preukazom,
e)
občianskym preukazom Švédskeho kráľovstva,
f)
fotokópiou dokladov uvedených v písmenách a) až e).
g)
ďalšími dokladmi.
Článok 5
Readmisia cudzincov
(1)
Zmluvné strany uprednostnia readmisiu cudzinca do štátu pôvodu.
(2)
Ak cudzinec, ktorý vstúpil na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, nespĺňa platné podmienky na vydanie povolenia na vstup a ak tento cudzinec má povolenie na vstup vydané požiadanou zmluvnou stranou, táto zmluvná strana prijme cudzinca na požiadanie bez ďalších formalít.
(3)
Ak vydali povolenie na vstup obidve zmluvné strany, povinnosť prijatia má tá zmluvná strana, ktorej platnosť povolenia na vstup sa skončí neskôr.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa neuplatnia, ak bolo vydané tranzitné vízum.
Článok 6
Readmisia cudzincov zmluvnou stranou zodpovednou za vstup
(1)
Zmluvná strana prijme bez formalít cudzinca, ktorému bol pri príchode odoprený vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo sa dá hodnoverne preukázať, že tento cudzinec pricestoval priamo z územia štátu požiadanej zmluvnej strany. Návrat sa uskutoční bezodkladne najskorším možným dopravným prostriedkom.
(2)
Zmluvná strana prijme na žiadosť aj cudzinca, ktorý pricestoval bez povolenia na vstup, alebo sa bez povolenia na vstup zdržiava na území štátu druhej zmluvnej strany, ak je dokázané alebo sa dá hodnoverne preukázať, že cudzinec pricestoval priamo z územia štátu požiadanej zmluvnej strany.
Článok 7
Readmisia niekdajších štátnych občanov
Povinnosť prijatia podľa článku 2 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bez toho, aby nadobudla štátne občianstvo akéhokoľvek iného štátu, stratila po opustení územia štátu zmluvnej strany jej štátne občianstvo.
Článok 8
Dôkaz o vstupe alebo pobyte cudzinca na území štátu požiadanej zmluvnej strany
(1)
Vstup cudzinca na územie štátu požiadanej zmluvnej strany sa dokazuje na základe ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôkazov:
a)
vstupnej alebo výstupnej pečiatky, alebo iných zodpovedajúcich údajov zapísaných v pravých, falošných alebo pozmenených cestovných dokladoch, alebo v iných dokladoch totožnosti,
b)
platného dokladu o pobyte alebo povolenia na pobyt,
c)
platného víza.
(2)
Vstup alebo pobyt cudzinca na území štátu požiadanej zmluvnej strany môže byť hodnoverne preukázaný na základe ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôkazov:
a)
víza, odtlačkov vstupných alebo výstupných pečiatok alebo podobných záznamov v cestovnom doklade osoby, ktorej sa to týka,
b)
cestovných lístkov, ako aj preukazov a účtov akéhokoľvek druhu (hotelových účtov, kariet o návšteve u lekára alebo zubného lekára, vstupných preukazov do verejných zariadení alebo do súkromných zariadení a pod.),
c)
železničných cestovných lístkov a lístkov a/alebo zoznamov osôb cestujúcich leteckou dopravou alebo vodnou dopravou, z ktorých je zrejmá trasa na územie štátu požiadanej zmluvnej strany,
d)
informácie, z ktorej je zrejmé, že osoba použila služby sprostredkovateľa alebo cestovnej kancelárie.
(3)
Povinnosť prijať cudzinca podľa článku 6 ods. 1, ktorý pricestoval priamo na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany, nebude dotknutá týmito ustanoveniami.
Článok 9
Premlčanie
Žiadosť o readmisiu môže byť predložená požiadanej zmluvnej strane najneskôr do jedného (1) roka odo dňa, keď žiadajúca zmluvná strana zistila neoprávnený vstup cudzinca na územie svojho štátu alebo jeho pobyt na ňom.
Článok 10
Letecký tranzit
(1)
Zmluvná strana umožní cudzincovi prejsť cez jej územie v súvislosti s vykonaním rozhodnutia o odoprení vstupu alebo o vyhostení, ktoré bolo vydané druhou zmluvnou stranou za predpokladu, že je zabezpečená ďalšia cesta do cieľového štátu a prijatie v ňom.
(2)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť cudzinca podliehajúceho tranzitu, ak vstup takého cudzinca do tretieho štátu nie je povolený alebo ak pokračovať v ceste ďalej už nie je možné.
(3)
Požiadaná zmluvná strana môže žiadať, aby predstaviteľ príslušného orgánu druhej zmluvnej strany bol prítomný počas tranzitu ako eskorta.
(4)
Tranzitné vízum pre eskortovanú osobu a/alebo eskortu nie je potrebné.
Článok 11
Náklady
Náklady spojené s prevozom osoby podľa článku 2 ods. 1, článku 5 ods. 2 a 3, článku 6 a článku 10 ods. 2 hradí žiadajúca zmluvná strana až po hranicu druhej zmluvnej strany okrem prípadu, keď tieto náklady hradí prepravca podľa vnútroštátneho právneho poriadku.
Článok 12
Ochrana osobných údajov
(1)
Ak sa na účel vykonávania tejto dohody poskytujú osobné údaje, ich zhromažďovanie, zaobchádzanie s nimi a iné spracovanie musia byť v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom. Musia sa dodržiavať predovšetkým nasledujúce zásady:
a)
používanie poskytnutých údajov prijímajúcou zmluvnou stranou je možné len na stanovený účel a za podmienok určených poskytujúcou zmluvnou stranou,
b)
na základe žiadosti prijímajúca zmluvná strana informuje poskytujúcu zmluvnú stranu o použití poskytnutých údajov,
c)
osobné údaje môžu poskytnúť a použiť iba príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody; ich ďalšie poskytnutie iným subjektom vyžaduje predošlý písomný súhlas poskytujúcej zmluvnej strany,
d)
poskytujúca zmluvná strana zabezpečí správnosť, nevyhnutnosť a primeranosť poskytnutých údajov vo vzťahu k účelu, na ktorý boli poskytnuté; zmluvné strany budú dodržiavať obmedzenia podľa svojho vnútroštátneho právneho poriadku týkajúce sa poskytovania údajov; ak sa zistí, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktorých poskytovanie je neprípustné, musí byť o tom prijímajúca zmluvná strana bezodkladne informovaná; prijímajúca zmluvná strana je povinná vykonať opravu alebo zničenie týchto údajov,
e)
na základe žiadosti bude každá osoba informovaná o poskytnutí údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj o ich zamýšľanom použití, a to podľa vnútroštátneho právneho poriadku tej zmluvnej strany, od ktorej túto informáciu požiada,
f)
uchovávať poskytnuté osobné údaje možno len na čas, aký si vyžaduje účel ich poskytnutia; každá zmluvná strana je povinná zabezpečiť kontrolu spracovania a používania uchovávaných údajov podľa svojho vnútroštátneho právneho poriadku,
g)
každá zmluvná strana zabezpečí ochranu odovzdávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, pozmenením alebo zverejnením; údaje požívajú najmenej takú ochranu, akú požívajú údaje rovnakej povahy podľa vnútroštátneho právneho poriadku prijímajúcej zmluvnej strany.
(2)
Osobné údaje, ktoré sa poskytujú v súvislosti s readmisiou osôb, môžu sa týkať iba:
a)
osobných údajov odovzdávanej osoby, v prípade potreby aj osobných údajov členov jej rodiny (priezvisko, meno, akékoľvek predchádzajúce mená, prezývky alebo pseudonymy, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, terajšie alebo akékoľvek predchádzajúce štátne občianstvo),
b)
preukazu totožnosti, pasu alebo akéhokoľvek iného dokladu (číslo, doba platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho vydal, miesto vydania atď.),
c)
ďalších podrobností potrebných na identifikáciu odovzdávanej osoby (napríklad odtlačky prstov),
d)
trás cesty,
e)
opisu každého povolenia na vstup vydaného jednou zo zmluvných strán alebo tretím štátom.
Článok 13
Lehoty
(1)
Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť o readmisiu bezodkladne, v každom prípade najneskôr do pätnástich (15) dní.
(2)
Požiadaná zmluvná strana prevezme zodpovednosť za osobu, ktorej readmisia bola dohodnutá, bezodkladne, v každom prípade najneskôr do jedného (1) mesiaca. Ak by sa vyskytli právne alebo praktické problémy, táto lehota môže byť na základe žiadosti žiadajúcej zmluvnej strany predĺžená.
Vykonávacie ustanovenia
Článok 14
Zmluvné strany si navzájom oznámia diplomatickou cestou obsah žiadostí o readmisiu, ako aj formuláre žiadostí, hraničné priechody určené na vykonávanie tejto dohody a orgány zodpovedné za jej vykonávanie. Zmluvné strany si tiež navzájom oznámia zmeny týkajúce sa týchto údajov.
Článok 15
(1)
Príslušné orgány zmluvných strán oprávnené vykonávať túto dohodu spolupracujú a konzultujú priamo.
(2)
V prípade ťažkostí spojených s vykonávaním tejto dohody sa žiadosť o konzultáciu predloží diplomatickou cestou.
(3)
Príslušné orgány sa v prípade potreby stretnú a prakticky rozhodnú o vykonávaní tejto dohody.
Článok 16
(1)
Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov prijímania alebo odovzdávania cudzincov, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú z iných medzinárodných dohôd.
(2)
Ustanovenia tejto dohody nebránia vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) v znení Protokolu o právnom postavení utečencov (New York 31. januára 1967).
(3)
Ustanovenia tejto dohody nebránia vykonávaniu ustanovení zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali v oblasti ochrany ľudských práv.
Článok 17
(1)
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiat (60) dní po tom, ako si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou oznámia splnenie vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Oznámenie bude zahŕňať aj výmenu údajov podľa článku 14.
(2)
Každá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne, s výnimkou článku 2, z dôvodu zaistenia bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane.
(3)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90.) dňom nasledujúcim po dni doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Bratislave 13. júla 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, švédskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade nejasností je rozhodujúci anglický text.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu

Švédskeho kráľovstva:

Cecilia Julin v. r.