583/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. decembra 2005 č. MF/26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z príjmov z odvodu, dotácií na individuálne potreby obcí a dotácií na osobitné účely.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu z 3. augusta 2004 č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 470/2004 Z. z.) a výnosu z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.