585/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

585
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 7. decembra 2005 č. 26836/2005-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006.
Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2006 na účely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.