590/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

590
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. decembra 2005 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 - 2006 z 9. septembra 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 - 2007 z 9. septembra 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom METALURG, Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 zo 16. novembra 2005 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzavretá medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2006 zo 16. novembra 2005 uzavretá podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov medzi zástupcami za štát určenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
5.
Dodatok č. 1 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 10. decembra 2004 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
6.
Dodatok č. 2 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 - 2006 z 31. marca 2004 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
7.
Dodatok č. 1 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 zo 17. februára 2005 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretej medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
8.
Dodatok č. 1 z 15. októbra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 2. marca 2005 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
9.
Dodatok č. 4 zo 17. októbra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 - 2005 z 8. decembra 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
10.
Dodatok č. 3 zo 17. októbra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 - 2005 z 2. decembra 2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
11.
Dodatok č. 2 z 11. novembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 - 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.