591/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

591
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. decembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. a) až f), i), k), m), n) a p), § 5 písm. a), e), f) a h), § 11 ods. 14, § 12 ods. 4, § 13 ods. 4, § 14 ods. 1 písm. k), § 15 ods. 3 a § 25 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasuje podľa miestnych podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo") v spolupráci s príslušným orgánom miestnej štátnej správy spôsobom v mieste obvyklým.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „látky“ vkladá čiarka a slovo „výrobky“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov .“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.“.
5.
V § 7 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a odpadov“ a v písmene b) slová „a odpad“.
6.
V § 8 písmeno f) znie:
„f)
zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia,“.
7.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(1)
Ak opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi,2) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
(2)
Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru podľa odseku 1. Ak sa právnická osoba člení na organizačné zložky, písomný pokyn vydá vedúci tejto organizačnej zložky.
(3)
V pokyne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi podľa odseku 2 sa určujú najmä
a)
podmienky protipožiarnej bezpečnosti na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
b)
zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,
c)
zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,
d)
osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
e)
obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f)
spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.“.
8.
V § 10 sa v nadpise za slovo „opatrenia“ vkladajú slová „v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi“.
9.
V § 10 sa za slovo „vlastník“ vkladá čiarka a slová „správca alebo užívateľ“.
10.
V § 10 písm. a) sa za slovo „pokoja“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „o čom vedie písomnú dokumentáciu“.
11.
V § 10 písm. b) druhý bod znie:
„2.
ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 500 ha, je najmenší počet 40 ks náradia (10 ks sekeromotýk, 10 ks lopát, 10 ks krompáčov 10 ks tlmníc) a 1 ks motorová píla,“.
12.
V § 10 písmeno d) znie:
„d)
spracúva mapové podklady, v ktorých vyznačuje všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, najmä zoznam vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov, ako aj stav a počet existujúcich vodných zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku a na požiadanie ich poskytuje okresnému riaditeľstvu,“.
13.
§ 10 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
prijíma osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na
1.
urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2.
vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3.
prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
g)
vybavuje prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.“.
14.
V § 11 ods. 5 sa za slovo „spôsobom“ vkladá čiarka a slová „ktorý určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ,“.
15.
V § 13 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.“.
16.
V § 13 ods. 2 sa slovo „výrobca“ nahrádza slovom „distribútor“ a za slovo „kontrolu“ sa pripája slovo „najmä“.
17.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťajú sa písmená c) až e).
18.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ požiarnotechnického zariadenia vykonáva jeho údržbu určenými osobami podľa požiadaviek ustanovených v technických predpisoch.6a)“.
19.
V § 13 ods. 4 sa čiarka za slovom „kontrolou“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „alebo zabezpečí výmenu potrebných súčastí zariadenia tak, aby bola zabezpečená jeho trvalá funkčnosť“.
20.
V § 14 ods. 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zdrojov vody na hasenie požiarov,“.
21.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, môžu sa títo dohodnúť o zriadení jednej ohlasovne požiarov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
22.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ohlasovňa požiarov musí mať spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru, ako aj zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
23.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
V ohlasovni požiarov je uložená potrebná dokumentácia všetkých subjektov, pre ktoré je ohlasovňa požiarov zriadená, ktorú tvoria najmä
a)
požiarne poplachové smernice,
b)
požiarne evakuačné plány,
c)
telefónne čísla štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu,
d)
zoznam právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vrátane ich telefónnych čísel, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktorý je zriadená ohlasovňa požiarov.“.
24.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „komisia“ vkladá slovo „bezprostredne“.
25.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.“.
26.
V § 28 ods. 3 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „každom“.
27.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii.“.
28.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.“.
29.
V § 32 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 2.
30.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno c).
31.
V § 33 sa vypúšťa odsek 4.
32.
V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „oprávnenia“ vkladajú slová „vykonávať odbornú prípravu“.
33.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa slovo „sídlo“ nahrádza slovami „adresu sídla“.
34.
V § 35 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú dve nové vety, ktoré znejú:
„Overovanie odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obce sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Overovanie odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany pozostáva z písomnej časti, ústnej časti a z obhajoby spracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, ktorú žiadateľ vopred predloží skúšobnej komisii.“.
35.
V § 35 ods. 4 sa v poslednej vete slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
36.
V § 35 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Ak overovaná fyzická osoba svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti neospravedlní včas, posudzuje sa, že na overovaní odbornej spôsobilosti nevyhovela.“.
37.
V § 35 odsek 6 znie:
„(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany zaniká uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania; ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany požiada o overenie odbornej spôsobilosti v čase platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overovania za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti na overenie.“.
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Vyhláška č. 94/2004 Z. z.“.
39.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Tematickou protipožiarnou kontrolou je aj kontrola stavieb v priebehu ich uskutočňovania.“.
40.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti počas uskutočňovania stavieb, a to najmä
a)
utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie vrátane utesnenia prestupov tuzemských technologických zariadení alebo technických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie,
b)
upevnenie a osadenie požiarnych uzáverov v požiarne deliacich konštrukciách, ochrana vzduchotechnického potrubia podľa schválenej projektovej dokumentácie,
c)
dodržiavanie technologického postupu pri realizácii montovaných požiarne deliacich konštrukcií vrátane použitia a uplatnenia predpísaných stavebných výrobkov určených vlastností,
d)
aplikácia a použitie vhodných druhov materiálov, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií,
e)
realizácia káblových rozvodov káblami podľa ustanovených vlastností pre jednotlivé druhy stavieb vrátane vyhotovenia káblových kanálov,
f)
realizácia vodovodného potrubia pre potreby zabezpečenia vody na hasenie požiarov, najmä predpísané dimenzie týchto potrubí, osadenie hydrantov z hľadiska ich umiestnenia mimo požiarne nebezpečný priestor požiarneho úseku,
g)
vyhotovenie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov z hľadiska konštrukcie a použitých stavebných výrobkov,
h)
zápisy uvedené v stavebnom denníku, najmä záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie,
i)
vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
(4)
Protipožiarna kontrola stavieb v priebehu ich realizácie sa vykonáva u stavebníka, oprávnenej osoby alebo právnickej osoby uskutočňujúcej stavbu, alebo u vlastníka stavby.“.
41.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Posudzovaním textovej časti a výkresovej časti dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti sa preveruje riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby.“.
42.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠40a
Územné konanie
V územnom konaní sa v projektovej dokumentácii preveruje najmä
a)
vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby,
b)
určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov,
c)
zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou,
d)
zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby.
§ 40b
Stavebné konanie
(1)
V textovej časti projektovej dokumentácie v stavebnom konaní sa preveruje požiarnobezpečnostné riešenie podľa druhu a účelu stavby, a to najmä
a)
požiarnotechnická charakteristika stavby,
b)
určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
c)
technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,
d)
obsadenie stavby osobami,
e)
riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
f)
určenie odstupových vzdialeností od stavby,
g)
vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami,
h)
zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,
i)
riešenie vykurovania a vetrania stavby,
j)
určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,
k)
zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu,
l)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení,
m)
posúdenie dokladov o vhodnosti použitia stavebných výrobkov.8)
(2)
Obsah požiarnobezpečnostného riešenia stavby je uvedený v prílohe č. 7.
(3)
Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby sa preverujú najmä
a)
požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň,
b)
únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné priestranstvo, evakuačné výťahy a požiarne výťahy,
c)
zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi požiaru a ústredne signalizácie,
d)
spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie,
e)
stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod dymu a tepla,
f)
hasiace prístroje, hadicové zariadenia, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody,
g)
požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne,
h)
požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky.
i)
zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.“.
§ 40c
Kolaudačné konanie
(1)
Posudzovaním stavby v kolaudačnom konaní sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie.
(2)
Súčasťou posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonaní prác osobami s odbornou spôsobilosťou, vykonaní kontrol a o revízii častí stavieb a zariadení.
(3)
Obsah posudzovania stavby a zoznam predkladaných dokladov v kolaudačnom konaní je uvedený v prílohe č. 8.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 7 zákona č. 90 /1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.“.
43.
V prílohách č. 2 až 5 sa slová „Rodné číslo" nahrádzajú slovami „Dátum narodenia".
44.
Za prílohu č. 6 sa dopĺňajú prílohy č. 7 a 8, ktoré znejú:
„Príloha č. 7 k vyhláške č.121/2002 Z. z.
OBSAH POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY
Obsahom požiarnobezpečnostného riešenia stavby v rámci stavebného konania sú najmä
a) požiarnotechnická charakteristika stavby, napríklad určenie požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby, členenie na požiarne úseky, dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku,
b) určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov, napríklad stanovenie požiarneho zaťaženia a určenie požiarneho rizika,
c) technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií, napríklad stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti, stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby, obvodové konštrukcie a ostatné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a materiálového vyhotovenia, požiadavky na automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarne deliacu konštrukciu, zabránenie šírenia požiaru po povrchu stavebných konštrukcií, zabránenie odkvapkávania látok z konštrukcií striech a podhľadov, vyhotovenie požiarnych pásov,
d) stanovenie počtu osôb v stavbe a riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat, napríklad dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat,
e) odstupové vzdialenosti, napríklad porovnanie požiarne nebezpečných priestorov navrhovaných stavieb a existujúcich stavieb, umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, požiarne nebezpečný priestor susedného požiarneho úseku,
f) vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
1. elektrickou požiarnou signalizáciou (ďalej len „signalizácia“)
1a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie,
1b.
určenie priestorov strážených signalizáciou a umiestnenie ústrednej signalizácie,
2.
stabilným a polostabilným hasiacim zariadením
2a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia,
2b.
určenie priestorov chránených hasiacimi zariadeniami, umiestnenie strojovne, zdrojov hasiacej látky, možnosti pripojenia mobilnej techniky, spôsob spúšťania zariadení,
3.
zariadením na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a zariadením na odvod splodín horenia pri požiari
3a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
3b.
vhodnosť ich umiestnenia, určenie plochy otvorov na odvod splodín horenia a prívod vzduchu,
4.
iným zariadením, ako sú uvedené v bodoch 1 až 3, ktoré je určené na hasenie požiaru, vrátane jeho navrhovania a vhodnosti jeho umiestnenia,
5.
prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, počet a umiestnenie),
g)
zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov9)
1.
určenie druhu zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
2.
určenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta,
3.
určenie požiadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,
h)
riešenie vykurovania a vetrania stavby
1.
komíny a ich vyhotovenie, použité materiály, bezpečný prístup k nim, vzdialenosť drevených stavebných konštrukcií od telesa komína, uzatvorenie otvorov v komíne, podlahy okolo otvorov,
2.
prestupy dymovodov cez stavebné konštrukcie, rozvody tepla, umiestnenie vykurovacích telies vzhľadom na stavebné konštrukcie a prostredie,
3.
rozvody vzduchotechniky, použité materiály na izoláciu rozvodov, umiestnenie požiarnych klapiek, umiestnenie nasávacieho potrubia a výfukového potrubia, umiestnenie strojovne vzduchotechniky, požiadavky na výmenu vzduchu,
i)
požiadavky na elektroinštaláciu stavby
1.
určenie druhu prostredia/zón (protokol o určení prostredia),
2.
vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch,
3.
opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,
4.
určenie druhu káblov a spôsobu napájania zariadení, ktoré zostávajú v prevádzke i počas požiaru,
j)
požiadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu
1.
umiestnenie regulačných staníc, hlavných uzáverov plynu a plynomerov,
2.
inštalácia plynových spotrebičov,
k)
posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré má obsahovať
1.
vyhotovenie nákresu s uvedením toku spracúvaných, používaných alebo vznikajúcich horľavých látok alebo horenie podporujúcich látok v technologickom zariadení alebo technickom zariadení s uvedením veličín charakterizujúcich stav látky pri transporte cez komponenty technologického zariadenia alebo technického zariadenia, napríklad teplota látky, hmotnostný prietok alebo objemový prietok, rýchlosť transportu látky a tlak látky,
2.
vyhotovenie popisu technologických pochodov,
3.
vyhotovenie analýzy vhodnosti komponentov inštalovaných do technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, alebo o ktorých Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe žiadosti ministerstva rozhodol o uvedení na trh, aj keď neboli použité postupy posudzovania zhody, ak si to vyžadovala ochrana oprávnených záujmov,10) alebo nemajú vykonané dobrovoľné posúdenie zhody, ktorá obsahuje najmä
3a.
popis konštrukcie prvku vrátane kinematickej schémy a funkčnej schémy,
3b.
popis materiálov prvku,
3c.
popis mechanického namáhania prvku,
3d.
popis tepelného namáhania prvku,
3e.
popis druhov korózie,
3f.
popis druhov opotrebenia prvku,
3g.
nebezpečné miesta na komponente technologického zariadenia alebo technického zariadenia vyplývajúce z jeho poruchových stavov spôsobených konštrukciou, poddimenzovaním, výrobou, starnutím, nesprávnym zaobchádzaním vrátane nesprávnej údržby, a to
3ga.
možné miesta prechodu látky z pracovného priestoru komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia do iného priestoru v rámci komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
3gb.
možné miesta úniku látky z komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia do voľného prostredia,
3gc.
možné miesta s teplotou vyššou, ako je dovolená teplota vznikajúca zvýšeným trením pri poruchových stavoch,
3gd.
možné miesta vzniku elektrostatického náboja,
3ge.
možné miesta vzniku elektrických výbojov,
4.
vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok nie je určeným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a má inštalované komponenty podľa bodu 3 alebo komponenty, ktoré sú určenými výrobkami na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, sa vykoná podľa bodov 3gb až 3ge,
5.
vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok je určeným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, sa vykoná podľa bodov 3gb až 3ge,
6.
posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia v etape začiatku činnosti a v etape ukončovania činnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
7.
preukázanie inštalovania ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia (okrem požiarnotechnických zariadení) a popis ich významu, a to
7a.
zariadenia brániaceho nedovolenému nárastu tlaku pri preplnení - poistné ventily
7b.
zariadenia brániaceho mechanickému preťaženiu komponentov - mechanické spojky, akumulátory energie na zníženie účinkov hydraulického rázu v potrubí,
7c.
zariadenia brániaceho elektrickému preťaženiu komponentov,
7d.
zariadenia brániaceho tepelnému preťaženiu komponentov,
7e.
zariadenia pôsobiace pri výbuchu, a to
7ea.
zariadenia na potlačenie výbuchu,
7eb.
zariadenia na uvoľnenie výbuchu - poistné membrány,
7ec.
zariadenia na zabránenie prenesenia výbuchu - rotačné podávače,
8.
uvedenie ďalších opatrení, napríklad inertizácia prostredia alebo flegmatizácia prostredia,
9.
určenie možných ciest šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia a v technologickom zariadení alebo technickom zariadení, a to najmä
9a.
povrchom spracúvaných tuhých horľavých látok,
9b.
prachom v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9c.
prachom usadenom na vonkajšom povrchu komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9d.
povrchom horľavých kvapalín v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9e.
zmesou vzduchu a pár horľavej kvapaliny v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutej z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9f.
zmesou horľavých plynov v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutých z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9g.
vzduchotechnickými potrubiami,
9h.
elektrickou inštaláciou,
9i.
tepelnými izoláciami alebo protihlukovými izoláciami komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
10.
zhodnotenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia z hľadiska kontroly a údržby na základe dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom, a to zhodnotenie
10a.
lehôt kontroly, technických prostriedkov kontroly a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich kontrolu,
10b.
lehôt údržby, technických prostriedkov údržby a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich údržbu, napríklad rozoberateľné spoje, upchávky čerpadiel a kompresorov, mazanie,
l)
doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu11) alebo na požiadavky štátneho požiarneho dozoru podľa osobitného predpisu.12)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 12 znejú:
9)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
10)
§ 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
11)
§ 98 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
12)
§ 99 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
OBSAH POSUDZOVANIA STAVBY A ZOZNAM DOKLADOV V KOLAUDAČNOM KONANÍ
I. Obsahom posudzovania stavby v kolaudačnom konaní sú najmä
a)
konštrukčné a dispozičné riešenie stavby
1.
rozdelenie stavby na požiarne úseky, vytvorenie samostatných požiarnych úsekov,
2.
utesnenie prestupov technologického zariadenia alebo technického zariadenia, káblov v potrubí a podobne cez požiarne deliace konštrukcie,
3.
ochrana stavebných konštrukcií proti ohňu,
4.
materiály použité na povrchové úpravy konštrukcií z hľadiska šírenia požiaru a z hľadiska odkvapkávania,
5.
vyhotovenie požiarnych uzáverov, ich funkčná spôsobilosť, správnosť umiestnenia, ovládanie a označenie,
6.
typy, vybavenie a označenie únikových ciest, ich osvetlenie, vetranie, funkčná spôsobilosť technického zariadenia na organizáciu evakuácie, vyhotovenie schodísk,
7.
evakuačné výťahy, požiarne výťahy a ich vybavenie, kapacita a vyhotovenie kabíny, trvalá dodávka elektrickej energie, ovládanie a prevádzková rýchlosť kabíny,
8.
dodržanie odstupových vzdialeností,
9.
počet a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
10.
umiestnenie horľavých materiálov v požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku, vonkajšie skládky horľavých materiálov v blízkosti stavieb,
b)
vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
1.
overenie skutočného vyhotovenia požiarnotechnického zariadenia, a to
1b.
pri vodnej clone treba overiť systém spúšťania a či sa nachádza v systéme voda,
2b.
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba overiť systém spúšťania, nadväznosť na iné zariadenia, či sú súčasťou zariadenia závesy rozdeľujúce priestor pod stropom, v ktorom sú umiestnené dymové klapky,
3b.
pri elektrickej požiarnej signalizácii treba overiť umiestnenie ústredne elektrickej požiarnej signalizácie, druh a umiestnenie hlásičov požiarov a ovládanie zariadení, ktoré sú na elektrickú signalizáciu napojené,
4b.
pri zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch treba overiť systém spúšťania, zabezpečenie dostatočnej zásoby hasiacej látky a ohlásenie spustenia zariadenia v mieste trvalej obsluhy,
5b.
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba pri jeho kontrole postupovať v súlade s technickými podmienkami určenými výrobcom zariadenia,
c)
vybavenie stavby zariadeniami na protipožiarny zásah
1.
dostupnosť a vyhotovenie vnútorných zásahových ciest, vonkajších zásahových ciest a nástupných plôch, ich osvetlenie, umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických zariadení a energetických zariadení a podobne,
2.
umiestnenie, vybavenie, označenie a funkčná spôsobilosť zdrojov vody, hydrantov, hadicových zariadení a zosilňovacej stanice,
d)
umiestnenie elektrotepelných spotrebičov a palivových spotrebičov, vyhotovenie dymovodov, komínov a ich označenie štítkom,
e)
vyhotovenie vzduchotechnického potrubia a osadenie požiarnych klapiek a ich označenie,
f)
zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, a vyhotovenie elektrických rozvodov v priestoroch podľa osobitného predpisu,7)
g)
vyhotovenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia
1.
inštalovanie ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
2.
možné cesty šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
3.
zabezpečenie kontroly a údržby technologického zariadenia alebo technického zariadenia podľa dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom.
II. Zoznam dokladov v kolaudačnom konaní:
a)
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na montáž a kontrolu požiarnotechnického zariadenia,
b)
potvrdenie o vykonaní kontroly elektrickej požiarnej signalizácie pri jej odovzdaní do prevádzky osobou s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly,
c)
doklad o skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia,
d)
zoznam určených osôb zodpovedných za prevádzku, údržbu a obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj doklad o ich vyškolení na vykonávanie tejto činnosti,
e)
doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov,
f)
doklad o preukázaní zhody technických a technologických zariadení,
g)
doklad o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu3) alebo na požiadavky štátneho požiarneho dozoru podľa osobitného predpisu,4)
h)
sprievodná dokumentácia a doklady o kontrole a odborných skúškach a prehliadkach požiarnotechnických zariadení a technických zariadení podľa osobitných predpisov13) na úseku ochrany pred požiarmi.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„“.
13)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Vladimír Palko v. r.