599/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 14.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z. a vyhlášky č. 128/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 2 posledná veta znie:
„Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„ 23a) Príloha bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.
2.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) Príloha bod 2.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.
3.
V § 32 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b) Príloha bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.
4.
V § 32 ods. 5 písm. b) znie:
„b)
stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise,30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c) Príloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.
5.
V § 32 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a) Príloha bod 2.4. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).“.
6.
Prílohy č. 13 a 14 sa vypúšťajú.
Doterajšie prílohy č. 15 a 16 sa označujú ako prílohy č. 13 a 14.
7.
V § 33 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 15“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 13“.
8.
V § 48a sa slová „v prílohe č. 16“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 14“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
László Miklós v. r.