6/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Habilitačné konanie začína podaním žiadosti o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady vysokej školy alebo predsedovi vedeckej rady fakulty, ak sa študijný program v príslušnom študijnom odbore (ďalej len „odbor“) uskutočňuje na fakulte [ďalej len „vedecká rada“ (§ 83 ods. 4 zákona)]. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa o získanie titulu uchádza.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí
a)
habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (§ 54 ods. 15 a 16 a § 110 ods. 4 zákona), ak ide o žiadosť o priznanie vedecko-pedagogického titulu (§ 76 ods. 3 zákona),
e)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 8 zákona),
f)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.
(3)
Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako
a)
monografiu alebo
b)
monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c)
súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d)
dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov.
(4)
Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v cudzom jazyku. Zhrnutie habilitačnej práce je v slovenskom jazyku.
(5)
Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie (§ 83 ods. 5 zákona). Pre odbory, v ktorých sa študijný program uskutočňuje na fakulte, sa habilitačné konanie uskutočňuje na fakulte.
(6)
Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa odseku 1 nie sú pripojené náležitosti podľa odsekov 2 a 3, vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil a habilitačné konanie preruší, najdlhšie na jeden rok. Ak uchádzač v určenej lehote neodstránil nedostatky, habilitačné konanie sa skončí.
(7)
Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie, alebo ak uchádzač na základe kritérií na priznanie titulu docent preukázateľne nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, predseda vedeckej rady vráti do štyroch mesiacov žiadosť so súhlasom vedeckej rady s odôvodnením a s pripojenými dokladmi uchádzačovi a habilitačné konanie skončí.
(8)
Predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného konania troch oponentov habilitačnej práce a trojčlennú habilitačnú komisiu z odborníkov v odbore tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen habilitačnej komisie bol zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje.
(9)
Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v odbore alebo v príbuznom odbore alebo sú významnými odborníkmi v odbore alebo v príbuznom odbore.
(10)
Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác o overení miery originality habilitačnej práce.
(11)
Súčasťou habilitačného konania je habilitačná prednáška uchádzača a obhajoba habilitačnej práce.
(12)
Habilitačnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť. Habilitačná prednáška je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich členov vedeckej rady a pred habilitačnou komisiou.
(13)
Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky odboru, ktorá je predmetom habilitačnej práce, reaguje na pripomienky oponentov a preukazuje celkový prehľad v odbore. Obhajoba habilitačnej práce je verejná a koná sa za účasti najmenej piatich zástupcov vedeckej rady, za prítomnosti najmenej dvoch oponentov a pred habilitačnou komisiou.
(14)
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do deviatich mesiacov od začiatku habilitačného konania v dennej tlači, na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzača, názov habilitačnej prednášky a názov habilitačnej práce. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí habilitačného konania.
(15)
Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul docent v odbore alebo návrh s odporúčaním neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore.
§ 2
(1)
Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia za prítomnosti predsedu habilitačnej komisie alebo ním povereného člena habilitačnej komisie. Posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na získanie titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi.
(2)
Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí a jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti o získanie titulu docent určuje rokovací poriadok vedeckej rady. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky.
(3)
Vedecká rada rozhoduje o udelení alebo o neudelení titulu docent tajným hlasovaním; na rozhodnutie sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady.
(4)
Ak vedecká rada rozhodne o udelení alebo o neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania doručí predseda vedeckej rady rektorovi vysokej školy do 30 dní od rozhodnutia.
(5)
Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu habilitačnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom priebehu konania dodržaný postup ustanovený zákonom a touto vyhláškou; ak zistí, že habilitačné konanie nebolo podľa zákona alebo podľa tejto vyhlášky, určí spôsob odstránenia nedostatkov.
(6)
Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, predseda vedeckej rady prizve k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade aj zástupcu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada príslušného rektora vysokej školy alebo dekana fakulty.
§ 2a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)
dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a názvom habilitačnej práce, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia habilitačného konania,
c)
meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce a členov habilitačnej komisie, pričom vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje, do desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou,
d)
návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného konania.
§ 3
(1)
Rektor udeľuje uchádzačovi titul docent do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia vedeckej rady. Dokladom o udelení titulu docent je dekrét. Podpísaním dekrétu rektorom sa habilitačné konanie skončí.
(2)
V dekréte sa uvedie
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b)
odbor, v ktorom má uchádzač udelený titul,
c)
právny predpis, podľa ktorého sa udelenie titulu uskutočnilo,
d)
označenie vysokej školy a fakulty, na ktorej sa uskutočnilo habilitačné konanie,
e)
názov habilitačnej práce,
f)
meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie,
g)
dátum udelenia titulu.
(3)
Dekrét, ktorým sa udeľuje titul docent, sa vyhotoví na listine so štátnym znakom v kresbe (vodoznaku) a opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.
§ 4
(1)
Vymenúvacie konanie začína podaním žiadosti o vymenovanie za profesora, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa o vymenovanie uchádza.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí
a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
c)
osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu,1)
d)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona),
e)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
f)
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch.
(3)
Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie (§ 83 ods. 5 zákona). Pre odbory, v ktorých sa študijný program uskutočňuje na fakulte, sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na fakulte.
(4)
Ak predseda vedeckej rady zistí, že žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil a vymenúvacie konanie preruší, najdlhšie na jeden rok. Ak uchádzač v uvedenej lehote neodstránil nedostatky, vymenúvacie konanie sa skončí.
(5)
Ak ide o odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie, alebo ak uchádzač na základe kritérií na získanie titulu profesor preukázateľne nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, vráti do štyroch mesiacov žiadosť so súhlasom vedeckej rady s odôvodnením a s pripojenými dokladmi uchádzačovi a vymenúvacie konanie skončí.
(6)
Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania troch oponentov a štvorčlennú inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje.
(7)
Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore alebo musia byť v odbore alebo v príbuznom odbore významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.
(8)
Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti.
(9)
Súčasťou vymenúvacieho konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť, predstaví svoj celkový prínos v odbore a prínos svojich študentov k vývinu odboru a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho perspektívy. Inauguračná prednáška je verejná a koná sa pred vedeckou radou za účasti najmenej troch členov inauguračnej komisie a najmenej dvoch oponentov.
(10)
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do deviatich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania v dennej tlači, na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzača a názov inauguračnej prednášky. Inauguračná prednáška sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí vymenúvacieho konania.
(11)
Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore.
§ 5
(1)
Vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej komisie podľa § 4 ods. 11 najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia inauguračnou komisiou za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena inauguračnej komisie. Posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.
(2)
Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa, vedecká rada návrh neschváli a jej predseda oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením písomne uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti o priznanie titulu profesor určuje rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky.
(3)
Vedecká rada rozhoduje o schválení návrhu na vymenovanie za profesora alebo o neschválení návrhu na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie návrhu sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady.
(4)
Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol v celom priebehu konania dodržaný postup ustanovený zákonom a touto vyhláškou. Ak zistí, že priebeh vymenúvacieho konania nebol podľa zákona alebo tejto vyhlášky, určí spôsob odstránenia nedostatkov.
(5)
Ak ide o vymenovanie profesora v odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta a vedecká rada fakulty návrh na vymenovanie za profesora schválila, predloží jej predseda návrh do 30 dní od prerokovania predsedovi vedeckej rady vysokej školy.
(6)
Vedecká rada vysokej školy prerokuje návrh vedeckej rady fakulty podľa odseku 4 najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia vedeckou radou fakulty za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena inauguračnej komisie. Posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora. Ak vedecká rada neschváli návrh na vymenovanie za profesora, jej predseda výsledok písomne oznámi s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od prerokovania vedeckej rady.
(7)
Vedecká rada vysokej školy schvaľuje návrh na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady.
(8)
Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor návrh predloží spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu vymenúvacieho konania, okrem dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. f), ministrovi školstva Slovenskej republiky alebo vecne príslušnému ministrovi (§ 43 až 45 zákona). Výsledok písomne oznámi ministrovi a uchádzačovi o vymenovanie za profesora do 30 dní od schválenia vedeckej rady vysokej školy.
(9)
Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte, než na tej, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, predseda vedeckej rady prizve k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade aj zástupcu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada príslušného rektora vysokej školy alebo dekana fakulty.
§ 5a
Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva
a)
dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a zoznamom podľa § 4 ods. 2 písm. f), do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
b)
dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia vymenúvacieho konania,
c)
meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, pričom vyznačí, ktorý z nich
1.
je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,
2.
je zahraničným odborníkom,
3.
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,
d)
návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi; ak ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich pracovných dní od predloženia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej školy,
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g)
dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho konania.
§ 5b
Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom školstva o každom konaní samostatne a v chronologickom poradí v akom nastali rozhodujúce skutočnosti.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 226/1998 Z. z.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
Martin Fronc v. r.
Príloha k vyhláške č. 6/2005 Z. z.
Vzor profesijného životopisu
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul  
Dátum a miesto narodenia  
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  
Ďalšie vzdelávanie  
Priebeh zamestnaní  
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
 
Odborné alebo umelecké zameranie  
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  
Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
 
Kontaktná adresa  
1)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.