60/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/ 2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/ 2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/ 2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 a v § 2 ods. 2 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
V § 3 ods.1 písm. b) prvom bode sa slová „podľa prílohy č. 7 a podľa osobitného predpisu4)“ nahrádzajú slovami „príslušným orgánom4) podľa osobitného predpisu4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2004 z 18. februára 2004, ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 49, 19. 2. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 585/2004 z 26. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30. 3. 2004).“.
3.
§ 5 až 9 sa vypúšťajú.
4.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „prílohy č. 7“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu4a)“.
5.
Nadpis prílohy č. 1 znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
6.
V prílohe č. 2 bode 9 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 7 časti B bodu 6“.
7.
V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Rozhodnutie Komisie 2003/24/ES z 30. decembra 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárneho systému (Ú. v. EÚ L 008, 14. 1. 2003).“.
8.
Prílohy č. 4 až 7 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.