600/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. decembra 2005,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú podáva fyzická osoba, obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa; pri fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo prekročiť zákonom ustanovený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach alebo ktorá sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,
d)
informáciu o tom, či plánované nadobudnutie alebo prekročenie zákonom ustanoveného podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bude mať vplyv na vecné, organizačné, personálne predpoklady a obchodno-finančný plán doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania právnickej osoby, v ktorej má žiadateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 % alebo je členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo je inak zastúpený, alebo celým svojím majetkom ručí za jej záväzky, a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
f)
údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1.
počet,
2.
menovitú hodnotu,
3.
celkovú hodnotu,
4.
podiel na základnom imaní v percentuálnom vyjadrení,
g)
údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
h)
údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti, a to
1.
počet,
2.
menovitú hodnotu,
3.
podiel na základnom imaní v percentuálnom vyjadrení,
i)
údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
j)
odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo prekročenia zákonom ustanoveného podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet priamo alebo koná v zhode,
k)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
l)
vyhlásenie žiadateľa, že nie je fyzickou osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
m)
navrhovaný dátum nadobudnutia alebo prekročenia zákonom ustanoveného podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
n)
sumu, za ktorú fyzická osoba nadobudne zákonom ustanovený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
odborný životopis žiadateľa,
b)
odpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu a orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
c)
výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo výpis zo živnostenského registra, alebo doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie nie staršie ako tri mesiace alebo ak ide o cudzinca, výpis z registra alebo inej obdobnej evidencie, do ktorej je zapísaný a na základe ktorého podniká, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady preukazujúce prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúcu skladbu finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie akcií, a to prehľad o majetkovej a finančnej situácii žiadateľa, napríklad daňové priznanie k dani z príjmov, aktuálne výpisy z účtov, aktuálny výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností a aktuálne výpisy z účtu vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov.
(3)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú podáva právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak je pridelené,
b)
prehľadnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väzbami,1) ku ktorej patrí aj právnická osoba,
c)
náležitosti uvedené v odseku 1 písm. c) až m),
d)
sumu, za ktorú právnická osoba nadobudne podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že nie je právnickou osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú tieto doklady:
a)
výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace,
b)
výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera a výpis z registra emitenta,
c)
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu, je viac ako 5 %,
d)
doklady preukazujúce prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúcu skladbu finančných prostriedkov žiadateľa, ktoré sa použijú na nadobudnutie akcií, a to najmä účtovné závierky za posledné tri účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa táto žiadosť podáva, overené audítorom a ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky alebo správy o hospodárení za posledné tri účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom sa žiadosť podáva, overené audítorom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním tejto žiadosti, prílohou k žiadosti sú tieto údaje len za obdobie od jej vzniku.
§ 2
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8 zákona,
b)
výšku základného imania a zoznam akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
c)
výšku základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po jeho znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania, odôvodnenie zníženia základného imania, navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania, a zoznam akcionárov vrátane ich podielov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
e)
predpokladaný dopad zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti.
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ktorý žiadosť podáva,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu a orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
c)
písomné vyhlásenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,
d)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní žiadosti na voľbu fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
odôvodnenie vrátenia povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“),
c)
navrhovaný dátum zániku povolenia,
d)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní žiadosti,
c)
doklady preukazujúce, že ku dňu skončenia činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bola prevedená správa doplnkových dôchodkových fondov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový fond,
d)
doklady preukazujúce vysporiadanie všetkých záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči jej účastníkom a poberateľom dávok.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou sa má zlúčiť doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá bude zrušená bez likvidácie zlúčením,
c)
odôvodnenie zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu doplnkových dôchodkových spoločností,
e)
vyhlásenie žiadateľov, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušných orgánov doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré rozhodli o podaní tejto žiadosti,
b)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie doplnkových dôchodkových spoločností, a harmonogram prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a zlúčenia výplatných doplnkových dôchodkových fondov,
c)
zmluva o zlúčení,
d)
návrh stanov zlúčenej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
vplyv na vecné, organizačné, personálne predpoklady a obchodno-finančný plán doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, pri ktorých má dôjsť k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov,
d)
doklady preukazujúce, že doplnková dôchodková spoločnosť, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov, spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady,
e)
navrhovaný dátum prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov a dôvod prechodu,
f)
súhlasné stanovisko depozitára doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov, k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov,
g)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
výpis z obchodného registra doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov, nie starší ako tri mesiace,
b)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti, a zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov,
c)
harmonogram prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov.
§ 7
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
stanovisko vedúceho zamestnanca doplnkovej dôchodkovej spoločnosti riadiaceho útvar vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
text navrhovaných zmien stanov,
d)
úplné znenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien.
§ 8
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,
c)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
text navrhovaných zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
c)
úplné znenie štatútu doplnkového dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien.
§ 9
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. i) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
text navrhovaných zmien dávkového plánu,
c)
úplné znenie dávkového plánu doplnkového dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien.
§ 10
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. j) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá žiadosť podáva,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a ktorej má byť zverený výkon činností podľa § 37 zákona, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorej má byť zverený výkon činností podľa § 37 zákona,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt vedúcich zamestnancov právnickej osoby, ktorí budú zabezpečovať výkon činností podľa § 37 zákona,
d)
dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
návrh zmluvy o zverení činností podľa § 37 zákona, ktorej obsahom je aj záväzok fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa navrhuje zveriť výkon činnosti podľa § 37 zákona, dodržiavať štatút doplnkového dôchodkového fondu a dávkový plán,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní, odbornej praxi a odborný životopis fyzických osôb podľa odseku 1 písm. b) a c),
c)
odpis z registra trestov fyzických osôb podľa odseku 1 písm. b) a c) nie starší ako tri mesiace a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu a orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
d)
čestné vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. b) a c) o tom, že sú dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11 zákona,
e)
stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu činnosti podľa § 37 zákona,
f)
doklady preukazujúce, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej má byť zverený výkon činností podľa § 37 zákona, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverenej činnosti,
g)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
h)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, v prípade zahraničnej osoby výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie, ak sa podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná osoba spravuje, taký zápis vyžaduje, nie starší ako tri mesiace.
§ 11
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. k) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá žiadosť podáva,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,
c)
predbežný súhlas nového depozitára s výkonom činnosti depozitára,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára,
e)
navrhovaný dátum zmeny depozitára,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je návrh zmluvy o výkone činností depozitára, ktorú uzatvorí doplnková dôchodková spoločnosť s novým depozitárom.
§ 12
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. l) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,
c)
odôvodnenie vytvorenia nového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k vytvoreniu nového doplnkového dôchodkového fondu,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
návrh informačného prospektu nového doplnkového dôchodkového fondu,
c)
návrh štatútu nového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond.
§ 13
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
názvy príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré sa majú zlúčiť, a názov doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy majú zlúčiť,
c)
odôvodnenie zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.
§ 14
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. n) zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá túto žiadosť podáva,
b)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa má zrušiť,
c)
odôvodnenie zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zrušeniu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
b)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov vrátane spôsobu vysporiadania nárokov účastníkov, ktoré treba vykonať na zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,
c)
prehľad o stave majetku v zrušovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 15
Doklady uvedené v § 1 až 14 sa predkladajú v origináli a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie. Ak je žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu vrátane príloh vyhotovená v cudzom jazyku, jej prílohou je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti vrátane príloh do slovenského jazyka.
§ 16
Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 14 predložil pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia.
§ 17
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2005.
Iveta Radičová v. r.
1)
§ 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.