61/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponujú“ nahrádza slovom „preberajú“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o zverinu z voľne žijúcej diviačej zveri, a podľa písmena a) druhého bodu, ak ide o zverinu z ostatnej voľne žijúcej raticovej zveri.“.
3.
Nadpis prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ a v úvodnej vete sa slovo „transponujú“ nahrádza slovom „preberajú“.
4.
V prílohe č. 1 bode 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Aktu o podmienkach pristúpenia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.
5.
V prílohe č. 1 bode 1 až 5 sa slová „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ a v bode 6 slová „Úradný vestník ES“ nahrádzajú slovami „Ú. v. ES“.
6.
V prílohe č. 2 časti K bode 10 sa za slovo „priemerom“ vkladá slovo „najmenej“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.