613/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. decembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 573/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z. a vyhlášky č. 9/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno c) znie:
„c)
podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36 zákona,“.
2.
V § 1 písmeno f) znie:
„f)
dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43 zákona.“.
3.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Náhrada časti cestovných výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 700 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.“.
4.
V § 5 písm. p) sa slová „§ 34 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 7“.
5.
V § 5 písmená r) a s) znejú:
„r)
informácie o poskytnutých náhradách výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov a príspevkoch podľa § 43 ods. 7, 10 a 11 zákona a § 46 ods. 7 a 10 zákona,
s)
informácie o účasti uchádzača o zamestnanie na opatreniach aktívnej politiky trhu práce podľa § 43, § 46, § 49 až 52, § 54, § 56, § 57 a 60 zákona a informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 46 ods. 4, § 49 až 53, § 56, § 57 a 60 zákona,“.
6.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)
Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona sú:
a)
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach,
b)
doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
c)
potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
d)
preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1)
e)
preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,
f)
žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
g)
žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za aktívnu formu osobného vyhľadávania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.
(3)
Doklad podľa odseku 1 písm. b) od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí jedného mesiaca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 písmeno k) znie:
„k)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách podľa § 43 a 46 zákona a informácie o poskytnutých náhradách výdavkov a príspevkoch podľa § 43 a 46 zákona,“.
8.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu jeho pracovného uplatnenia
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia je najviac šesť mesiacov.“.
9.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Výška príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)
Príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ktoré trvajú najviac tri dni, sa poskytuje vo výške preukázaných cestovných výdavkov vyšších ako 100 Sk za cestu do miesta poskytovania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť; príspevok sa poskytuje najviac vo výške 700 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
(2)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie podľa § 43 ods. 11 zákona je úhrada časti preukázaných výdavkov najviac v sume 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa najviac v sume 900 Sk mesačne počas dĺžky trvania účasti na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb.
(3)
Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 2 písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sa starajú o dieťa, úrad môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.
(4)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je
a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie o návšteve dieťaťa v predškolskom zariadení alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti,
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanej fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti, najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia tejto zmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Aktivitami podľa § 43 ods. 7 zákona sú činnosti vykonávané úradom alebo dodávateľom odborných poradenských služieb v rámci poskytovaného individuálneho poradenstva a skupinového poradenstva.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Iveta Radičová v. r.