62/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slovo „transponujú“ nahrádza slovom „preberajú“.
3.
Nadpis prílohy č. 1 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE“.
4.
V prílohe č. 2 časti G bode 5 sa slová „z kružnice s tesne vpísaným štvorcom“ nahrádzajú slovami „zo štvorca so stranou najmenej 6,5 cm s tesne vpísanou kružnicou“.
5.
V prílohe č. 2 časti G bode 5 písm. d) sa slová „1,1 cm“ nahrádzajú slovami „1 cm“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.