621/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

621
ZÁKON
zo 7. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 1 ods. 3, 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch“ nahrádza citáciou „§ 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov).“ nahrádza citáciou „Zákon č. 757/2004 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až j).
4.
V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa slovo „zľahnutím“ nahrádza slovom „pôrodom“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa slovo „otcovstva“ nahrádza slovom „rodičovstva“.
7.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,“.
Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p).
8.
V § 4 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,“.
9.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až r), ktoré znejú:
„m)
správca podľa osobitného predpisu,3f)
n)
navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
o)
navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
p)
navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
r)
navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)“.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená s) až v).
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f až 3h znejú:
„3f)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3g)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až g), ktoré znejú:
„e)
speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu,3f)
f)
podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu;3f) pokiaľ sa vec nepredložila nadriadenému súdu, poplatok nie je možné voči poplatníkovi vymáhať,
g)
podaním námietky zaujatosti účastníkom konania podľa osobitného predpisu,4b)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“.
11.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) v celom rozsahu zaniká, ak poplatník vzal námietku späť pred predložením veci nadriadenému súdu. Ak bol na majetok poplatníka vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu3f) a správca v konaní pokračuje namiesto poplatníka, poplatková povinnosť zaniká v tom rozsahu, v akom ešte nebola splnená.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
13.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „žiadosti“ vkladá čiarka a slová „poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f)“.
14.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
15.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Súd prvého stupňa zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.“.
16.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) nie je zaplatený, súd na ňu neprihliada a vec sa nadriadenému súdu nepredkladá na rozhodnutie. O tom súd poplatníka poučí vo výzve na zaplatenie poplatku.“.
17.
V § 11 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene.“.
18.
V § 11 ods. 4 sa slová „sumu 100 Sk“ nahrádzajú slovami „1 %, najmenej však 200 Sk“.
19.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
20.
V § 13 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „to neplatí, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním.“.
21.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
(1)
Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v konaní o vylúčení majetku, ktoré začalo pred 1. januárom 2006 a ktoré nebolo pred 1. januárom 2006 právoplatne skončené, úspešný.
(2)
Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2006.“.
22.
V prílohe sadzobník súdnych poplatkov I. časť vrátane nadpisu znie:
„I. POPLATKY VYBERANÉ V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ
Položka 1
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
a)
z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk
b)
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3 000 Sk
c)
z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 1 000 Sk
Položka 2
Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
a)
z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk
b)
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 10 000 Sk
c)
návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 2 000 Sk
Spoločné poznámky k položkám 1 a 2
1.
Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek. Ak ide o určenie vlastníctva, poplatok sa vyrubí z ceny predmetu, ku ktorému sa má vlastníctvo určiť.
2.
Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.
3.
Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.
4.
Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.
5.
Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní a za odpor proti platobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.
Položka 3
Z návrhu na začatie konania
a)
z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 10 000 Sk
b)
z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 10 000 Sk
c)
o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 10 000 Sk
Položka 4
Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie 1 000 Sk
Položka 5
a)
Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3g) 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 60 000 Sk
b)
Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 25 000 Sk
c)
Za vyrovnacie konanie 0,3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 15 000 Sk
d)
Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f)
0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 100 000 Sk; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
e)
Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok 10 000 Sk
f)
Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu,3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok 1 % zo sumy prihlásených pohľadávok
Položka 6
a)
Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 2 000 Sk
b)
Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 3 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk
c)
Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 5 000 Sk
Poznámka:
Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.
Položka 7
Z návrhu na začatie konania
a)
o rozvode manželstva 2 000 Sk
b)
o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je 2 000 Sk
Položka 7a
Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 3 000 Sk
Položka 7b
Z návrhu na začatie konania
a)
na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 5 000 Sk
b)
na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 5 000 Sk a 6 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy
Položka 7c
Z návrhu na začatie konania vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 5 000 Sk
Položka 8
a)
Z návrhu na zníženie výživného medzi manželmi, z návrhu na zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela a z návrhu na zníženie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
b)
Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk
Položka 9
Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 2 000 Sk
Poznámky:
Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
Položka 10
a)
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 2 000 Sk
b)
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 1 000 Sk
c)
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 Sk
d)
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 10 000 Sk
e)
Za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky 10 000 Sk
ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk
Položka 11
Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a)
z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk
b)
ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 500 Sk
Poznámky:
1.
Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok znovu neplatí.
2.
Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Položka 12
Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru
a)
z hodnoty predmetu zmieru 6 %, najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk
b)
ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 10 000 Sk
Poznámky:
1.
Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.
2.
Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.
Položka 13
a)
Z návrhu na zastavenie exekúcie alebo jej odklad 3 000 Sk
b)
Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk
c)
Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk
d)
Z návrhu na rozhodnutie o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho
orgánu podľa § 250w ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku 2 000 Sk
Poznámka:
Poplatok podľa písmena b) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona.
Položka 14
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 6 %, najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk
Položka 15
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a)
z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk
b)
ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 1 000 Sk
Položka 16
Z návrhu na obnovu konania 3 000 Sk
Poznámky:
1.
Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.
2.
Poznámky č. 1 a 2 k položke 12 platia primerane aj pre túto položku.
Spoločná poznámka k položkám 1, 6, 7, 9, 14 a 16:
Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu I. stupňa, dovolania alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.
Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a)
z návrhu na prvý zápis
1.
akciovej spoločnosti 25 000 Sk
2.
iných právnických osôb 10 000 Sk
3.
fyzickej osoby podnikateľa 5 000 Sk
4.
organizačnej zložky právnickej osoby 10 000 Sk
5.
organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa 1 000 Sk
b)
z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 10 000 Sk
c)
z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 2 000 Sk
d)
z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 3 000 Sk
Poznámky:
1.
V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2.
V poplatkoch podľa písmen a), b), a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3.
Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.
4.
Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.
5.
Ak navrhovateľ vzal návrh na zápis späť pred vykonaním zápisu, poplatok sa mu vráti.
6.
Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberá za uloženie tých listín do zbierky listín, ktoré nie sú prílohou návrhu na zápis, a vyberá sa osobitne za každú takto ukladanú listinu.
7.
Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaní vo veciach obchodného registra podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku poplatku nepodliehajú.
Položka 17a
Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 2 000 Sk
Položka 18
Z návrhu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 5 000 Sk
Položka 18a
a)
Za konanie o dedičstve
do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 200 Sk
do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 500 Sk
nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0, 2 %, najviac 5 000 Sk
b)
Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 200 Sk, najviac 5 000 Sk
c)
Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 500 Sk
Poznámka:
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.“.
Položka 18b
Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy na účely splnenia záväzku 1 % z ceny veci, najmenej 200 Sk, najviac 20 000 Sk
Položka 18c
Z návrhu na umorenie listiny 1 % z nominálnej hodnoty, najmenej 500 Sk, najviac 20 000 Sk
Položka 18d
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 2 000 Sk
Položka 18e
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 200 Sk“.
23.
V prílohe sadzobník súdnych poplatkov v III. časti poznámka k položke 27 znie:
„Poznámka:
Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu, ktorý spočíva v porušovaní práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.“.
24.
V prílohe sadzobník súdnych poplatkov v III. časti sa vypúšťa položka 29.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.