625/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

625
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2005
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 13f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 624/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Mikloš v. r.