627/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.08.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

627
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok“), ako sociálnych dávok, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu1) alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu2) iná fyzická osoba ako rodič.
(2)
Náhradná starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je
a)
zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,3)
b)
pestúnska starostlivosť,4)
c)
poručníctvo,5) ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,
d)
dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,2) alebo
e)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia,6) ak bol súdu podaný návrh na začatie konania o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe podľa písmena a) alebo b).
(3)
Náhradný rodič podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa odseku 2.
§ 2
Druhy príspevkov
Príspevky sú
a)
jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti“),
b)
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti“),
c)
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (ďalej len „opakovaný príspevok dieťaťu“),
d)
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
e)
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.
§ 3
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
(1)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.
(2)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) na základe rozhodnutia súdu,
b)
ktorého náhradný rodič sa začal oň osobne starať a
c)
ktoré ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.
(3)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie podľa odseku 1.
(4)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je 8 840 Sk.
§ 4
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
(1)
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.
(2)
Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
(3)
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je 22 100 Sk.
§ 5
Opakovaný príspevok dieťaťu
(1)
Opakovaný príspevok dieťaťu je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu1) alebo rozhodnutím príslušného orgánu2) a plnoleté nezaopatrené dieťa,7) ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa
a)
nemá príjem podľa odseku 4 alebo
b)
má príjem podľa odseku 4 nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 písm. a).
(3)
Opakovaný príspevok dieťaťu je
a)
3 320 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a),
b)
vo výške rozdielu medzi sumou podľa písmena a) a príjmom dieťaťa podľa odseku 4, ak ide o nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. b).
(4)
Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné okrem výživného, ktoré povinná fyzická osoba poukazuje príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,8) sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9) pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10) sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudziny a príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa zdaňovaný podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Uložením povinnosti poukazovať výživné príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu8) prechádza nárok na výživné oprávneného dieťaťa na tento orgán a do sumy poskytovaného opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 je príjmom štátneho rozpočtu. Ak výživné podľa prvej vety je vyššie ako opakovaný príspevok dieťaťu, patrí dieťaťu aj rozdiel medzi výživným a týmto príspevkom.
§ 6
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak
a)
mu bolo na základe rozhodnutia súdu1) alebo rozhodnutia príslušného orgánu2) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d),
b)
sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
d)
nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.13)
(3)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak
a)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na materské podľa osobitného predpisu14) alebo nárok na dávku nemocenského poistenia, alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine,
b)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo
c)
dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) je jeho príbuzným v priamom rade.16)
(4)
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je 4 230 Sk mesačne.
(5)
Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 4 sa zvyšuje o 3 000 Sk mesačne.
§ 7
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)
(2)
Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,
a)
ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu1) alebo rozhodnutia príslušného orgánu2) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2,
b)
ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,17) a
c)
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak
a)
sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,18)
b)
náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu19) alebo
c)
dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.20)
(4)
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je 1 740 Sk mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)
§ 8
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti a na opakovaný príspevok dieťaťu je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.
(2)
Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.
§ 9
Posudzovanie príjmu
(1)
Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu je príjem dosiahnutý v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa opakovaný príspevok dieťaťu poskytuje. Príjem z cudziny sa prepočítava na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného prvý deň v mesiaci, na ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Prepočet príjmu z cudziny sa prehodnocuje vždy k 1. januáru a k 1. júlu bežného roka.
(2)
Príjem podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na desaťkoruny nadol.
§ 10
Preddavkové priznanie opakovaného príspevku dieťaťu
(1)
Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom, okrem výživného, ktoré povinná osoba poukazuje príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,8) konanie o sirotskom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente podľa osobitného predpisu,10) konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku podľa osobitného predpisu11) alebo o obdobnej dávke v cudzine.
(2)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča (ďalej len „platiteľ“) rozhodne o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.
(3)
Pri rozhodovaní podľa odseku 2 platiteľ prihliadne na výšku výživného, výšku sirotského dôchodku, výšku pozostalostnej úrazovej renty, výšku sirotského výsluhového dôchodku alebo výšku obdobnej dávky priznanej v cudzine.
§ 11
Výplata príspevkov
(1)
Platiteľ vyplatí jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti a jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.
(2)
Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.
(3)
Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tieto príspevky boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(4)
Platiteľ poukazuje príspevky na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky21) alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca príspevok v hotovosti.
(5)
Príspevky sa nevyplácajú do cudziny. V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.
(6)
Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, platiteľ rozhodne o zastavení výplaty príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspevok už vyplatil.
(7)
Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, pre ktoré bola jeho výplata zastavená. Platiteľ obnoví výplatu príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Platiteľ doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené počas tohto obdobia.
§ 12
Odňatie a vrátenie príspevkov
(1)
Platiteľ odníme príspevok, ak zanikol nárok na príspevok alebo ak zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene.
(2)
Ak platiteľ vyplácal príspevok neoprávnene, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa tohto zákona, príspevok odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý príspevok vyplatil.
(3)
Ak platiteľ nevyplácal príspevok, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ doplatí príspevok za čas, za ktorý ho nevyplácal. Nárok na doplatenie príspevku zaniká uplynutím jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý mal platiteľ vyplatiť príspevok.
(4)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok neoprávnene, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť. Nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti vyplatených neoprávnene zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku alebo jeho časti.
(5)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neoprávnene prijaté, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,10) z dôchodku starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu22) a z dávok sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu11) do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.23)
(6)
Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.24)
§ 13
Zánik nároku
(1)
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.
(2)
Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.
§ 14
Konanie
(1)
Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní25) okrem § 60, § 61 až 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti platiteľovi. Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.
(3)
Žiadosť o príspevok musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a rodné číslo náhradného rodiča a zvereného dieťaťa. Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.26)
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.
§ 15
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu.
§ 16
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku
Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.
Spoločné ustanovenia
§ 17
Platiteľ vypláca príspevky podľa § 2 písm. a) a c) za dieťa, ktoré je maloleté, náhradnému rodičovi, ktorý je oprávnený nimi disponovať.
§ 18
(1)
Sumy podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 platné k 31. augustu kalendárneho roka sa upravia od 1. septembra kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.27) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhlia na desaťkoruny nadol.
(2)
Sumy podľa odseku 1 sa ustanovia opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa uplatňuje nárok na príspevky pestúnskej starostlivosti za obdobie pred 1. januárom 2006, posudzuje sa nárok na tieto príspevky podľa predpisu účinného v období, za ktoré sa uplatňuje.
(2)
Platiteľ najneskôr do 28. februára 2006 prehodnotí a rozhodne o príspevku z vlastného podnetu, ak nárok na výplatu príspevkov pestúnskej starostlivosti podľa predpisu účinného do 31. decembra 2005 trvá aj po tomto dni, a za obdobie od 1. januára 2006 do rozhodnutia o príspevku doplatí rozdiel medzi vyplatenou sumou príspevkov pestúnskej starostlivosti a sumou príspevku podľa tohto zákona. Ak suma príspevku podľa tohto zákona je nižšia ako vyplatené príspevky pestúnskej starostlivosti, rozdiel sa nevracia.
(3)
Fyzickej osobe, ktorej po 31. decembri 2005 trvá nárok na výplatu odmeny pestúna podľa predpisu účinného do 31. decembra 2005, a ak zverené dieťa je jej príbuzný v priamom rade,16) poskytuje sa táto odmena do zániku zverenia tohto dieťaťa, najviac v sume podľa § 6 ods. 4 a 5, ak pri starostlivosti o zverené dieťa nemá táto fyzická osoba ani jej manžel nárok na rodičovský príspevok.15)
Záverečné ustanovenia
§ 20
Zrušuje sa zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 244/2005 Z. z.
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 45, 48 a § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
2)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
8)
§ 51 zákona č. 36/2005 Z. z.
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 100 ods. 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
17)
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
18)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Občiansky súdny poriadok.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri výkone rozhodnutia.
24)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, § 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.