63/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 10. februára 2005 č. 7/2005, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2004, ktorým sa v roku 2004 ustanovila hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 85/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke 7/2005 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.