632/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

632
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38a ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2005 Z. z.
opatrenie z 20. decembra 2005 č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk.
Toto opatrenie ustanovuje obsah a rozsah analýzy rizík, ktorú sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné vypracovať s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady na ochranu prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou. Toto opatrenie ďalej ustanovuje, čo sa rozumie ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.