633/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

633
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 5. októbra 2005 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z. a oznámenie č. 356/2004 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 633/2005 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 1. januára 2006)
švajčiarske franky
1. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:
1.1 Základný poplatok [článok 8(2)(a) dohody]*
1.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe
1.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe
653
903
2. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne Protokolu
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:
2.1 Základný poplatok [článok 8(2)(i) Protokolu]*
2.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653
2.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe 903
3. Medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a Protokolu
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:
3.1 Základný poplatok*
3.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653
3.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe 903

*) Pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľmi, ktorých krajinou pôvodu je najmenej rozvinutá krajina,
v zmysle zoznamu OSN, je základný poplatok znížený na hodnotu 10 % predpísanej sumy (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo).
V tom prípade je výška základného poplatku 65 švajčiarskych frankov (ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe)
alebo 90 švajčiarskych frankov (ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe).