635/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

635
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 9 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty nebezpečných chemických látok a prípravkov v textilných vláknach a priadzach, textilných, usňových a odevných výrobkoch z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou.
§ 2
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumejú
a)
textilnými vláknami, priadzami a textilnými výrobkami výrobky podľa osobitného predpisu,1)
b)
usňovými výrobkami výrobky podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Za výrobky podľa odseku 1 sa považujú aj výrobky uvedené v colnom sadzobníku.3)
§ 3
Výrobky vyrobené v štáte alebo dovezené zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a z Turecka musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu4) a na území Slovenskej republiky podliehajú skúškam bezpečnosti výrobku5) za predpokladu, že výrobca, dovozca alebo dodávateľ nesplnil požiadavky uvedené v § 5 ods. 3 alebo výrobky uvádzané na trh nezaručujú mieru ochrany právom chráneného záujmu v Slovenskej republike podľa § 6 písm. d).
§ 4
Výrobky uvedené v § 2 nesmú pri umiestňovaní na trh Slovenskej republiky prekročiť najvyššie prípustné hodnoty uvedené v prílohách č. 1 až 4.
§ 5
(1)
Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ preukazuje vykonaním skúšky bezpečnosti výrobku v akreditovanom skúšobnom laboratóriu6) alebo dá posúdiť zhodu akreditovanému certifikačnému orgánu na výrobky; o výsledkoch tejto skúšky vedie písomnú evidenciu7) a na požiadanie orgánu dohľadu8) mu ju predloží na nahliadnutie.
(2)
Stanovenie jednotlivých parametrov na určenie zhody vlastností výrobkov s požiadavkami na ich bezpečnosť pre užívateľa sa realizuje prostredníctvom skúšobných metód a postupov uvedených v príslušných slovenských technických normách. Akreditované skúšobné laboratórium môže použiť aj inú vhodnú platnú metódu, ktorá poskytuje rovnako spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky skúšok.
(3)
Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ môže preukázať vyhlásením o zhode výrobku s ustanoveniami tejto vyhlášky, vydaným v súlade s technickou normou8a) na základe skúšok vykonaných v akreditovanom skúšobnom laboratóriu alebo posúdením zhody akreditovaným certifikačným orgánom na výrobky.
§ 6
Požiadavky ustanovené v tejto vyhláške sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a Turecku alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore. Platí to za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá
a)
technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b)
technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktorý vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt jemu na roveň postavený v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d)
tradičným či inovačným výrobným postupom, ktoré sa používajú v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi a na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.
§ 7
Táto vyhláška sa nevzťahuje na osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh upravuje osobitný predpis.9)
§ 8
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev10) pod číslom notifikácie 2005/0074/SK.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Jirko Malchárek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PENTACHLÓRFENOLU A VOĽNÉHO ALEBO UVOĽŇUJÚCEHO SA FORMALDEHYDU
Por. č. Škodlivá látka prítomná v skupine výrobkov Najvyššia prípustná hodnota
(mg.kg-1)
1. Textilné a odevné výrobky určené na priamy kontakt s pokožkou alebo sliznicou vrátane textílií, textilných vlákien a pletacích priadzí určených na ich výrobu:

Obsah pentachlórfenolu11)
Obsah formaldehydu12)
- pre deti do 3 rokov
- pre osoby staršie ako 3 roky
0,5

20
75
2. Usňové výrobky a kombinované výrobky z textilu a usne určené na priamy kontakt s pokožkou alebo sliznicou:

Obsah pentachlórfenolu13)
- pre deti do 3 rokov
- pre osoby staršie ako 3 roky
Obsah formaldehydu14)
- pre deti do 3 rokov
- pre osoby staršie ako 3 roky
0,5
5,0

50
150

11) STN 80 0055.
12) STN EN ISO 14184-1.
13) STN P CEN/TS 14494.
14) STN P CEN ISO/TS 17226
Príloha č. 2 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.
ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, KTORÝCH POUŽITIE VO VÝROBKOCH JE LIMITOVANÉ ALEBO ZAKÁZANÉ
Por. č. Názov látky
1. Nikel a jeho zlúčeniny15)
2. Kadmium a jeho zlúčeniny16)
3. Ortuť a jej zlúčeniny17)
4. Arzén a jeho zlúčeniny18)
5. Soli a estery pentachlórfenolu19)
6. Difenyléter, pentabrómderiváť20)
Difenyléter, oktabrómderiváť21)
7. Tris (2,3 - dibrómpropyl) fosfát22)
8. Polybrómované bifenyly23)
9. Tris(aziridinyl)fosfánoxid24)
10. Organociničité zlúčeniny25)
11. Alkány, C10 - C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPJ26)
12. Azofarbivá27)
13. Nonylfenol a nonylfenyletoxylát28)

15) bod XXVIII prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných
chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 698/2004 Z. z.
16) bod XXIV prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
17) bod XIX prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
18) bod XX prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z.
19) bod XXIII prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
20) bod XLIV prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) bod XLIVA prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
22) bod IV prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
23) bod IX prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
24) bod XXI prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z.
25) bod XXI prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z.
26) bod XLIIA prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z.
27) bod XLIII prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) bod XLVI prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 275/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY ŤAŽKÝCH KOVOV EXTRAHOVATEĽNÝCH DO ROZTOKU UMELÉHO KYSLÉHO POTU
Por.
č.
Názov látky Najvyššia prípustná hodnota vo výrobku (mg.kg-1)
Textilné vlákna a priadze, textilné a odevné výrobky,
textilná časť v kombinovaných výrobkoch z textilu a usne
Usňové výrobky
Deti do 3 rokov Osoby staršie ako 3 roky
1. Arzén11) 29) 0,2 1,0 0,2
2. Kadmium11) 29) 0,1 0,1 0,1
3. Olovo11) 29) 0,2 1,0 0,8
4. Meď11) 25,0 50,0 -
5. Chróm11) 1,0 2,0 -
6. Kobalt11) 1,0 4,0 -
7. Nikel11) 1,0 4,0 -
8. Ortuť11) 29) 0,02 0,02 0,02
9. Antimón11) 30) 30,0 30,0 -
10. Chróm celkový31) 32)
- pre deti do 3 rokov
- pre osoby staršie ako 3 roky
-
-
-
-
50,0
200,0
11. Šesťmocný chróm (Cr6+)31),33) -
-
-
-
< 10

(musí byť pod detekčným
limitom metódy)

11) STN 800055.
29) STN 79 0055.
30) Obsah antimónu sa stanovuje iba vo výrobkoch s obsahom polyesterových vlákien nad 80 %.
31) Obsah vylúhovateľného chrómu (len na hodnotenie usní, pri ktorých sa použili činiace látky na báze Cr).
32) STN 79 3873.
33) STN P CEN/TS 14495.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY STÁLOFAREBNOSTI FARBENÝCH ALEBO POTLAČOVANÝCH PRIADZÍ, TKANÍN, ÚPLETOV ALEBO NETKANÝCH TEXTÍLIÍ V STUPŇOCH SIVEJ STUPNICE
Por. č. Stálofarebnosť Stupeň
sivej stupnice
1. V pote kyslom34) 3/3
2. V pote alkalickom34) 3/3
3. Pri otere suchom35) 3-4
4. Pri otere mokrom35) 2-3
5. Odolnosť vyfarbenia voči slinám a potu výrobkov pre deti do 3 rokov11) odolné

11) STN 800055.
34) STN EN ISO 105-04.
35) STN EN ISO 105-X12.
1)
§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.
3)
Do skupiny textilných vlákien a priadzí, textilných, odevných a usňových výrobkov a ich súčastí patria CS: 5106 až 5108, 5110, 5205, 5206, 5306, 5402, 5403, 5509, 5510, 6103, 6104, 6107 až 6112, 6114 až 6116, 6201, 6203 až 6214, 6217, 6301, 6302, 6503 00, 6504 00 00, 6505, 6506, 4104 až 4107, 4112 až 4115, 4201 až 4205, 6401 až 6406.
4)
Nariadenie Rady (EHS) č. 339/1993 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 40, 17. 2. 1993) v platnom znení.
5)
§ 6a ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
6)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
8)
Napríklad § 64 a 65 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 264/1999 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
STN EN ISO/IEC 17050-1 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004), STN EN ISO/IEC 17050-2 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2:2004).
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z.
10)
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).