637/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska.
Týmto opatrením sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov, podrobnosti o poplatkoch, ich vyčísľovaní a platení.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.