640/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

640
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
„(1)
Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom roku postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých častí sa uvádza číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.
(2)
Vydavateľ môže rozdeliť vydania Obchodného vestníka na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Každá časť je oddeliteľná a stránkuje sa osobitne.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu, správcu alebo súdneho exekútora podľa osobitného zákona1a) je písomnosť zaslaná vydavateľovi na ním určenú elektronickú adresu v ním určenej elektronickej podobe. Podrobnosti o tom vydavateľ zverejní na svojej internetovej stránke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 ods. 2 v prvej vete sa za slová „v Obchodnom vestníku je“ vkladajú slová „zaplatenie a“.
4.
V § 6 ods. 4 sa slová „a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „a splnenia podmienky podľa odseku 2“.
5.
V § 6 ods. 5 sa slová „a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „a splnenia podmienky podľa odseku 2“.
6.
V § 6 ods. 6 sa slová „uvedený v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „100 Sk.“.
7.
V prílohe č. 1 v šestnástom bode sa slová: „ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok ....“ nahrádzajú slovami „podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok ..... ním prijatého v roku .....“.
8.
V prílohe č. 1 v šestnástom bode sa slová „§ 50 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 13“.
9.
V prílohe č. 2 v stĺpci „Údaj na zverejnenie“ v položke „Údaje zverejňované správcom alebo súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov“ sa odkaz 9 nahrádza odkazom 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.