641/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

641
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005
o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel (ďalej len „služby pozemnej obsluhy“) na verejných letiskách na území Slovenskej republiky (ďalej len „letiská“).
(2)
Kategórie služieb pozemnej obsluhy sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
službami pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu služby pozemnej obsluhy, ktoré sa nevykonávajú za odplatu; za odplatu sa nepovažuje finančné alebo iné plnenie medzi leteckými dopravcami, ak jeden letecký dopravca má podiel prevyšujúci 50 % na základnom imaní u druhého leteckého dopravcu alebo u každého z nich má jedna právnická osoba alebo fyzická osoba podiel prevyšujúci 50 % na základnom imaní;
b)
prevádzkovateľom letiska osoba, ktorá spravuje a riadi letiskovú infraštruktúru1) a zariadenia na letisku a koordinuje a riadi činnosť subjektov vykonávajúcich činnosti na letisku;
c)
poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy prevádzkovateľ letiska, ak poskytuje služby pozemnej obsluhy, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca jednu alebo viac kategórií služieb pozemnej obsluhy na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu;2)
d)
vybranými kategóriami služieb pozemnej obsluhy vybavenie batožiny, služby na ploche, plnenie lietadiel a vybavenie nákladu a poštových zásielok, ak ide o fyzickú obsluhu nákladu alebo poštových zásielok pri príjme, odosielaní a premiestňovaní medzi letiskovým terminálom a lietadlom;
e)
kontrolou:
1.
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv“), v ktorej je iná osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.
§ 3
(1)
Prístup na trh služieb pozemnej obsluhy na letiskách, na ktorých je ročná preprava za predchádzajúci kalendárny rok minimálne dva milióny cestujúcich alebo 50 000 ton nákladu, má každý poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy založený v členskom štáte Európskej únie. Ak letisko dosahuje uvedenú hranicu iba v nákladnej preprave, prístup na trh služieb pozemnej obsluhy sa nevzťahuje na kategórie služieb pozemnej obsluhy poskytované výlučne pre cestujúcich.
(2)
Počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy na letisku pri poskytovaní vybraných kategórií služieb pozemnej obsluhy môže byť obmedzený minimálne na dvoch. Ak prevádzkovateľ letiska v súlade s týmto ustanovením obmedzí ich počet, poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy na letisku musia byť vybraní podľa § 7. Prevádzkovateľ letiska o tomto obmedzení informuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zároveň uvedie, či sám poskytuje vybrané kategórie služieb pozemnej obsluhy na letisku.
(3)
Minimálne jeden poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy na letisku nesmie byť kontrolovaný
a)
prevádzkovateľom letiska,
b)
leteckým dopravcom, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok prepravil na letisku viac ako 25 % cestujúcich alebo nákladu,
c)
právnickou osobou alebo fyzickou osobou kontrolovanou prevádzkovateľom letiska alebo leteckým dopravcom podľa písmena b), alebo kontrolujúcou prevádzkovateľa letiska alebo leteckého dopravcu podľa písmena b).
(4)
Prevádzkovateľ letiska nesmie brániť leteckým dopravcom bez ohľadu na to, ktorá časť letiska je im vyhradená, v efektívnom výbere minimálne z dvoch poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy u každej z vybraných kategórií služieb pozemnej obsluhy.
§ 4
(1)
Poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy na letisku podľa § 3 ods. 1 sú povinní viesť účtovníctvo3) týkajúce sa služieb pozemnej obsluhy oddelene od účtovníctva iných činností.
(2)
Poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy zabezpečí kontrolu splnenia povinnosti podľa odseku 1 audítorom;4) na tento účel mu umožní prístup ku všetkým dokumentom, ktoré s oddeleným účtovníctvom môžu súvisieť. Kontrolu môže vykonávať ten istý audítor v období najviac dvoch po sebe nasledujúcich rokov.
(3)
O kontrole podľa odseku 2 vyhotoví audítor záverečnú správu, ktorú sprístupní aj ministerstvu. Ak prevádzkovateľ letiska je poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy, musí správa obsahovať informáciu o tom, či existujú finančné toky medzi činnosťami spojenými s prevádzkovaním letiska a poskytovaním služieb pozemnej obsluhy.
§ 5
(1)
Prevádzkovateľ letiska, na ktorom je ročná preprava minimálne jeden milión cestujúcich alebo 25 000 ton nákladu, je povinný s výnimkou vybraných kategórií služieb pozemnej obsluhy umožniť leteckému dopravcovi spoločenstva5) poskytovanie služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu; v prípade leteckého dopravcu tretieho štátu vzniká táto povinnosť, ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných dohôd. Ak letisko dosahuje uvedenú hranicu iba v nákladnej preprave, prístup na trh služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu sa nevzťahuje na kategórie služieb pozemnej obsluhy poskytované výlučne pre cestujúcich.
(2)
Počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu pri poskytovaní vybraných kategórií služieb pozemnej obsluhy môže byť obmedzený minimálne na dvoch. Ak prevádzkovateľ letiska v súlade s týmto ustanovením obmedzí počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu, pri výbere poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku sa § 7 ods. 1, 2 a 4 použijú primerane.
§ 6
(1)
Prevádzkovateľ letiska je povinný umožniť poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy a poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku prístup k tým priestorom a zariadeniam letiska potrebným na poskytovanie služieb pozemnej obsluhy, ktorých zložitosť, náklady alebo environmentálny vplyv neumožňujú delenie alebo zdvojenie, napríklad triedenie batožiny, odmrazovanie, výmena vody a distribučné palivové systémy.
(2)
Priestory na letisku, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb pozemnej obsluhy, musia byť rozdelené medzi rôznych poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy a poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku vrátane vstupov na letisko v rozsahu potrebnom na uplatňovanie ich práv, a ktoré umožňujú účinnú a spravodlivú súťaž na základe relevantných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných pravidiel a kritérií.
(3)
Prevádzkovateľ letiska po prerokovaní s výborom leteckých dopravcov môže určiť poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy a poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku povinné používanie priestorov a zariadení podľa odsekov 1 a 2; do výboru leteckých dopravcov môžu delegovať svojich zástupcov všetci leteckí dopravcovia na letisku. Ak prevádzkovateľ letiska určí podmienky týkajúce sa takého prístupu, tieto podmienky musia byť relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné.
(4)
Prevádzkovateľ letiska sprístupní priestory a zariadenia podľa odsekov 1 a 2 a umožní odber energií poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy a poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu za primeranú odplatu.
§ 7
(1)
Ak je na letisku počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy obmedzený a tento počet nie je naplnený, prevádzkovateľ letiska vyhlási verejné výberové konanie na výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy. Verejné výberové konanie sa vyhlasuje minimálne jedenkrát ročne, kým sa obmedzený počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy nenaplní.
(2)
Podmienky verejného výberového konania s kritériami hodnotenia určí prevádzkovateľ letiska po prerokovaní s výborom leteckých dopravcov. Podmienky verejného výberového konania musia byť relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné.
(3)
Vyhlasovateľ verejného výberového konania oznámi výzvu na predkladanie ponúk v Úradnom vestníku Európskej únie. Výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy musí byť ukončený do 60 dní od dňa vyhlásenia verejného výberového konania.
(4)
Prevádzkovateľ letiska uzavrie do 60 dní od ukončenia verejného výberového konania zmluvu s jeho víťazom na dobu maximálne siedmich rokov. Zmluva a práva z nej vyplývajúce sú neprenosné. Ak poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy ukončí činnosti pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá zmluva, vyhlási sa nové verejné výberové konanie na poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy do troch mesiacov od ukončenia činnosti tohto poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy.
(5)
Prevádzkovateľ letiska môže sám poskytovať služby pozemnej obsluhy bez toho, aby sa podrobil verejnému výberovému konaniu podľa odsekov 1 až 3. Zároveň môže bez verejného výberového konania umožniť prístup na trh služieb pozemnej obsluhy na letisku fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorú kontroluje, alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorou je kontrolovaný; týmto nie je dotknutý § 3 ods. 3.
(6)
Prevádzkovateľ letiska informuje výbor leteckých dopravcov a ministerstvo o prijatých rozhodnutiach.
§ 8
Prechodné ustanovenia
Zmluvy medzi prevádzkovateľom letiska a poskytovateľmi služieb pozemnej obsluhy umožňujúce poskytovať vybrané kategórie služieb pozemnej obsluhy na letisku uzavreté pred 1. januárom 2006 zostávajú v dotknutých častiach v platnosti do 30. júna 2006.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 641/2005 Z. z.
KATEGÓRIE SLUŽIEB POZEMNEJ OBSLUHY
1.
Pozemné zabezpečenie a dohľad zahŕňajú
a)
zastupiteľské a styčné služby s miestnymi úradmi alebo akýmikoľvek inými subjektmi, úhrady v mene prevádzkovateľov lietadiel a zabezpečenie kancelárskych priestorov pre ich zástupcov,
b)
kontrola nakládky, oznamovanie a telekomunikácie,
c)
obsluhu, skladovanie a správu nakladacích jednotiek,
d)
akékoľvek iné dozorné služby pred, počas a po lete a akékoľvek administratívne služby požadované prevádzkovateľom lietadla.
2.
Vybavenie cestujúcich zahŕňa
akýkoľvek druh pomoci pri príchode, odchode, premiestňovaní alebo tranzite cestujúcich vrátane kontroly leteniek a cestovných dokladov, registrácie batožiny a jej prepravy do miesta triedenia.
3.
Vybavenie batožiny zahŕňa
manipuláciu s batožinou v mieste triedenia, jej triedenie, prípravu na odlet, nakladanie a vykladanie zo zariadenia určeného na jej premiestnenie z lietadla na miesto triedenia a naopak, ako aj prepravu batožiny z miesta triedenia na miesto jej výdaja.
4.
Vybavenie nákladu a poštových zásielok zahŕňa
a)
náklad: fyzická manipulácia s exportovaným, premiestňovaným a importovaným nákladom, manipulácia so sprievodnými dokumentmi, colné postupy a uplatňovanie akéhokoľvek bezpečnostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo vyžadovaného okolnosťami,
b)
poštové zásielky: fyzická manipulácia s došlými alebo odosielanými poštovými zásielkami, manipulácia s príslušnými dokumentmi a uplatňovanie akéhokoľvek bezpečnostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo vyžadovaného okolnosťami.
5.
Služby na ploche zahŕňajú
a)
sprevádzanie lietadla na zemi pri prílete a odlete*,
b)
pomoc pri dopĺňaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení,
c)
komunikáciu medzi lietadlom a dodávateľom služieb vo vyhradených priestoroch letiska*,
d)
nakladanie a vykladanie lietadla vrátane zabezpečenia a prevádzky vhodných prostriedkov, ako aj prepravu posádky a cestujúcich medzi lietadlom a terminálom a prepravu batožiny medzi lietadlom a terminálom,
e)
zabezpečenie vhodných jednotiek na štartovanie motora,
f)
pohyb lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpečenie a prevádzku vhodných zariadení,
g)
prepravu, nakladanie a vykladanie potravín a nápojov z lietadla.
6.
Obsluha lietadla zahŕňa
a)
vonkajšie a vnútorné čistenie lietadla a služby týkajúce sa vody a toaliet,
b)
chladenie a vykurovanie kabíny, odstraňovanie snehu a ľadu, odmrazovanie lietadla,
c)
nové vybavenie kabíny vhodným zariadením, skladovanie takého zariadenia.
7.
Plnenie lietadiel zahŕňa
a)
organizáciu a výkon činností dopĺňania a vypúšťania paliva vrátane skladovania paliva a kontroly kvality a kvantity dodávok paliva,
b)
dopĺňanie oleja a iných tekutín.
8.
Príprava lietadla na let zahŕňa
a)
rutinné služby vykonávané pred letom,
b)
nerutinné služby požadované prevádzkovateľom lietadla,
c)
zabezpečenie a správu náhradných dielov a vhodného vybavenia,
d)
žiadosť o vhodné parkovacie alebo hangárové miesto alebo ich rezerváciu.
9.
Letová príprava a zabezpečenie posádky zahŕňajú
a)
prípravu letu na odletovom letisku alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
b)
letovú pomoc vrátane nového odbavenia, ak je to potrebné,
c)
činnosti po lete,
d)
zabezpečenie a vybavenie posádky službami.
10.
Preprava na ploche zahŕňa
a)
organizáciu a uskutočňovanie prepravy posádky, cestujúcich, batožiny, nákladu a poštových zásielok medzi rôznymi terminálmi toho istého letiska okrem tej istej prepravy medzi lietadlom a ktorýmkoľvek bodom v obvode toho istého letiska,
b)
akúkoľvek špeciálnu prepravu požadovanú prevádzkovateľom lietadla.
11.
Zásobovanie lietadiel zahŕňa
a)
styk s dodávateľmi a riadenie administratívy,
b)
skladovanie potravín, nápojov a zariadenia potrebného na ich prípravu,
c)
čistenie tohto zariadenia,
d)
prípravu a doručenie vybavenia, ako aj servírovacieho zariadenia a dodávku potravín.
*
Ak tieto služby neposkytuje poskytovateľ letových navigačných služieb..
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 641/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe na trh služieb pozemnej obsluhy na letiskách spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25. 10. 1996).
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
2)
§ 45 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
3)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (Ú. v. ES L 240, 24. 8. 1992).