652/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

652
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
2.
V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace.“.
3.
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
uchádzač, ktorý získal požadovanú plavebnú prax na inej vodnej ceste, než pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť, musí absolvovať na vodnej ceste, pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť,
1.
jeden rok plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán I. triedy a funkciu kormidelník,
2.
tri štvrtiny roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy,
3.
pol roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy;
ak uchádzač už získal odbornú spôsobilosť na vodnej ceste a chce získať odbornú spôsobilosť toho istého druhu na inej vodnej ceste, po vykonaní plavebnej praxe musí vykonať rozdielovú skúšku zo znalostí miestnych plavebných predpisov, zo znalostí plavebnej náuky a zo znalostí plavebného zemepisu na príslušnej vodnej ceste,“.
4.
V § 12 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „samostatne vedie“ nahrádzajú slovom „kormidluje“.
5.
§ 17 sa vypúšťa.
6.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa za slovo „oznámia“ vkladá slovo „uchádzačovi“.
7.
V § 20 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „sú vedomosti“ nahrádzajú slovami „je overenie vedomostí“.
8.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).
9.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Obsahom skúšky je okrem overenia vedomostí podľa odseku 1 aj overenie vedomostí z radarovej navigácie, ak chce uchádzač získať odbornú spôsobilosť na funkciu
a)
lodný kapitán I. triedy,
b)
lodný kapitán II. triedy,
c)
vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A,
d)
vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A,
e)
kormidelník,
f)
vedúci plavby na plavebných komorách v Slovenskej republike.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
10.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch mesiacoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.“.
11.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na základe písomnej žiadosti je od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu lodník oslobodený pomocný lodník, ak má
a)
ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore vodnej dopravy alebo
b)
vek najmenej 18 rokov, základné vzdelanie a najmenej 3 roky plavebnej praxe na plavidle do 30. apríla 2005.“.
12.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
V § 24 ods. 2 písm. b) sa za slovo „ukončení“ vkladá slovo „minimálne“.
14.
V § 29 ods. 1 sa slová „jeden týždeň“ nahrádzajú slovami „dva týždne“.
15.
V § 30 ods. 3 písm. b) sa za slovo „oznámia“ vkladá slovo „uchádzačovi“.
16.
V § 31 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „sú vedomosti“ nahrádzajú slovami „je overenie vedomostí“.
17.
V § 32 odsek 4 znie:
„(4)
Praktická skúška sa vykonáva len vtedy, ak to súvisí so špecifickým ovládaním plavidla, a to na plavidle s takýmto ovládaním, ktoré si zabezpečí uchádzač.“.
18.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.“.
19.
V § 35 ods. 4 sa za slová „členov posádky plavidla a“ vkladá slovo „preukazov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo kópiu pôvodného preukazu vodcu malého plavidla“.
20.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri výmene preukazov podľa odsekov 3 a 4 žiadateľ pôvodný preukaz odovzdá plavebnej správe.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2006.
Pavol Prokopovič v. r.