653/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 2005 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnej úprave užívania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hodonín v Českej republike.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2006 na základe článku 7.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.