656/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

656
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. decembra 2005,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z.
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Šramko v. r.
Príloha k opatreniu č. 656/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Časť 1
Metodika na vypracúvanie hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach
Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia – uvádza sa rok, mesiac a posledný deň v mesiaci, t. j. obdobie, za ktoré sa hlásenie predkladá (hlásenie predkladané za mesiac máj 2006 bude mať na tlačive v záhlaví dátum 2006 05.31.).
IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky sa vyplní tak, aby posledná číslica IČO bola na poslednej pozícii vpravo. Voľné pozície zľava sa doplnia nulami do celkového počtu osem číslic (napríklad 00681253).
Okres – číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka podľa osobitného predpisu.3)
Vykazujúca jednotka – obchodné meno podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, sídlo alebo miesto podnikania, člen štatutárneho orgánu (meno a priezvisko a kontakt), číslo telefónu.
Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky – obchodné meno podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach.
Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi týmito subjektmi:
Priamy investor – zahraničný subjekt – predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %.
Priamy investor – vykazujúca jednotka – predstavuje domáci subjekt, ktorého podiel na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10 %.
Podnik priamej investície v zahraničí – predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.
Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka – predstavuje taký domáci subjekt (vykazujúcu jednotku), na ktorého základnom imaní sa priamy investor – zahraničný subjekt podieľa najmenej 10 %.
Pre potreby hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa uvádzajú vzťahy:
1) vykazujúca jednotka a skupina účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí,
2) vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike (pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou), ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.
V časti I. A sa vyznačuje, či vykazujúca jednotka odovzdáva hlásenia o zahraničných aktívach alebo pasívach, prípadne oboje.
V časti I. B sa uvádza kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „OKEČ“) vykazujúcej jednotky podľa osobitného predpisu.2)
V časti I. C bode 1 sa uvádza peňažný a nepeňažný podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky vrátane emisného ážia v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor – zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvej časti – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená).
V bode 2 sa uvádza hodnota ostatných kapitálových fondov v slovenských korunách súvisiaca s podielom priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu.
V bode 3 sa uvádza súčet hodnôt z bodu 1 a 2 v slovenských korunách.
V prípade existencie viacerých priamych investorov – zahraničných subjektov sa uvádza rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.
V časti I. D sa uvádza celkový podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvej časti – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená), OKEČ zahraničného subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.
V časti II. Štvrťročné hlásenie – uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia.
Dátum odoslania: skutočný dátum odoslania (predloženia) hlásenia.
Vyhotovil: meno a priezvisko pracovníka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky zodpovedajúceho za správnosť údajov.
Podpis vyhotoviteľa: vlastnoručný podpis vyhotoviteľa.
Odtlačok pečiatky: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky.
V časti III. – Úvery – aktíva (z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120) sa uvádzajú údaje o poskytnutých úveroch do zahraničia z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120. Rozpisujú sa len novoposkytnuté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom sa realizovali.
V časti IV. – Úvery – pasíva (z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216) sa uvádzajú údaje o prijatých úveroch zo zahraničia z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216. Rozpisujú sa len novoprijaté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom ich vykazujúca jednotka prijala. V stĺpci číslo 3 sa označí veriteľ podľa členenia:
B – banky,
O – ostatní.
V časti V. – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204, 211, 212) sa uvádzajú údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov115, 116, 204, 211, 212 podľa požiadaviek, a to: číslo riadka, dátum zvýšenia a zníženia majetkovej účasti (rok/mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód OKEČ subjektu, ktorý majetkovú účasť prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade ostatných kapitálových fondov z riadka 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, keď zmena nastala.
V časti VI. – Poznámky sa uvádzajú doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení.
Časť 2
Metodika na vypracúvanie mesačného hlásenia o zahraničných aktívach
Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:
rok – 2006,
mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.
Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.
Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 1.
Oceňovanie a prepočet aktív
Oceňovanie cenných papierov
Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie, podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach, a cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou prípadne metódou vlastného imania (podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv).
Prepočet aktív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 1)
Počiatočné stavy aktív, t. j. konečné stavy aktív z predchádzajúceho roka, sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Počiatočný stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná konečnému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka s výnimkou počiatočného stavu k 1. januáru 2006, keď nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Časovo rozlíšené úroky k 31. decembru 2005 sa pripočítajú k počiatočným stavom vykázaným pre potreby Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
b) Prepočet transakcií (stĺpce 2 a 3)
Transakcie zvyšujúce aktíva sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (predaj zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne). Transakcie znižujúce aktíva budú v prípade úhrady zaznamenané korunovým kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky, v prípade vzájomného zápočtu sa použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.
c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 6)
Konečné stavy aktív sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 7)
V členení podľa jednotlivých druhov aktív, t. j. podľa jednotlivých riadkov, sa uvádza predpísaná hodnota výnosových úrokov z aktív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Úroky z omeškania, penále z titulu nedodržania splatnosti faktúry, úroky z úverov a pôžičiek, poplatky a provízie spojené s poskytnutím úveru sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa prepočítajú kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky v deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet vykazujúcej jednotky.
Stĺpec 1 – STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých pohľadávok z predchádzajúceho účtovného obdobia (z 31. decembra), podiely v obchodných spoločnostiach v zahraničí voči
1) priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
2) podnikom priamej investície v zahraničí,
3) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 1 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k 1. januáru očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,
– zostatok vystavených dobropisov,
– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov,
+ časové rozlíšenie úrokov k 31. decembru 2005.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), tak sa v riadku vývozných pohľadávok vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 2 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE AKTÍVA
Transakciami zvyšujúcimi aktíva sú predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh, poskytnutie úverov a pôžičiek (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), vystavené dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie prijatých preddavkov, obstaranie podielov na základnom imaní obchodných spoločností v zahraničí a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Výpočet stĺpca 2 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahraničným odberateľom (napríklad strana MD účtu 311 – Odberatelia),
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana MD účtu 385 – Príjmy budúcich období),
+ vyúčtované prijaté preddavky zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 324 – Prijaté preddavky),
– vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia, strana D účtu 325 – Ostatné záväzky).
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 3 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE AKTÍVA
Transakciami znižujúcimi aktíva sú predovšetkým úhrady zahraničných odberateľských faktúr, prijaté preddavky, úhrady poskytnutých úverov a pôžičiek (vrátane úrokov), zníženie podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí, ktoré sa uskutočnili od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie aktív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami.
Výpočet stĺpca 3 (úhrada bežných odberateľských faktúr):
= úhrada odberateľských faktúr na bežný účet, vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia),
+ prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (napríklad strana D účtu 324 – Prijaté preddavky),
– úhrady za vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 325 – Ostatné záväzky),
– zúčtovanie časového rozlíšenia už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana D účtu 385 – Príjmy budúcich období).
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 4 – NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvyšujúcimi aktíva a transakciami znižujúcimi aktíva v sledovanom období.
Výpočet stĺpca 4:
= transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2),
– transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3).
Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 2 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 2 > hodnoty v stĺpci 3).
Stĺpec 5 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácie krátkodobých pohľadávok a záväzkov na dlhodobé pohľadávky a záväzky a naopak, predaj vývozných pohľadávok inému tuzemcovi – podnikateľovi alebo organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti v už evidovanom podniku v zahraničí a iné rozdiely súvisiace s transakciami.
Výpočet stĺpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):
= stav ku koncu obdobia (stĺpec 5),
– stav k 1. januáru (stĺpec 1),
– netto zmena (stĺpec 4).
Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Výpočet stĺpca 5 (pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé):
Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých pohľadávok a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými pohľadávkami v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Zmena splatnosti z dlhodobých pohľadávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.
Stĺpec 6 – STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí. Je to hodnota, ktorú vykazujúcej jednotke dlhujú
1) priami zahraniční investori – zahraničné subjekty,
2) podniky priamej investície v zahraničí,
3) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 6 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,
– zostatok vystavených dobropisov,
– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov,
+ časové rozlíšenie úrokov.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), v riadku vývozných pohľadávok sa vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvádza v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 7 – VÝNOSY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri predaji materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania, úroky z úverov a pôžičiek).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky.
Údaje sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Riadok 101 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ
Pohľadávka voči zahraničnému odberateľovi vzniká v okamihu, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, vystaví dobropis alebo prijme preddavok. Doba splatnosti pohľadávok je kratšia ako jeden rok vrátane. Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 103 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY DLHODOBÉ
Vývozné pohľadávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka predáva do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, poskytuje dlhodobý prenájom (finančný lízing) alebo prijme preddavok a súčasne doba splatnosti je nad jeden rok. Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 105 – PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124
Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov od zahraničných odberateľov (z účtu 324 – Prijaté preddavky) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.
Riadok 107 – AKTÍVA NA ÚČTOCH V ZAHRANIČNÝCH BANKÁCH
Počiatočné stavy na účtoch vedených v zahraničných bankách v stĺpci 1 sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dňu predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Konečné stavy v stĺpci 6 sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dňu vykazovaného obdobia.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú všetky prírastky, transakcie znižujúce aktíva všetky úbytky na bankovom účte. Transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2) a transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3) sa prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň uskutočnenia transakcie (účtovného prípadu).
Výnosové úroky pripisované na bankový účet v zahraničí sa uvádzajú samostatne v stĺpci 7 kumulatívne od začiatku do konca vykazovaného obdobia. Prepočet sa vykonáva kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň pripísania úrokov na bankový účet.
Riadok 109 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnosťou do jedného roka vrátane poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa uvádzajú v riadku 118 – Finančné úvery krátkodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 117 – Finančné úvery krátkodobé – podnik priamej investície v zahraničí.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň ako súčasť riadka 132 – Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110, stĺpec 7.
Riadok 110 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnosťou nad jeden rok poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa uvádzajú v riadku 120 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 119 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň ako súčasť riadka 132 – Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110, stĺpec 7.
Riadok 111 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 %
Vykazuje sa tu podiel vykazujúcej jednotky na celkovom základnom imaní každého zahraničného subjektu nižší ako 10 %.
Určité špecifické prípady napriek tomu, že spĺňajú uvedenú charakteristiku, sa nevykazujú v riadku 111– Majetková účasť do 10 %. V tomto riadku sa nevykazuje majetková účasť , ktorá je nižšia ako 10 % u priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %. Tieto skutočnosti tvoria náplň riadka 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Výnosy – dividendy sa vykazujú iba zaplatené, a to v stĺpci 7 a súčasne v riadku 126 – Dividendy z riadka 111, stĺpec 7.
Riadok 112 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu nákup a predaj zahraničných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi) znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý na príjmoch emitenta, t. j. zahraničného subjektu. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a podobne. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.
Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.
Riadok 113 – NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu nákup a predaj zahraničných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi) znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou menej ako jeden rok vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere spravidla dávajú držiteľovi bezvýhradné právo dostať stanovenú sumu pri splatnosti. Zvyčajne sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.
Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.
Riadok 114 – FINANČNÉ DERIVÁTY
Vykazujú sa tu všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).
Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo v stanovenom období.
Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.
Uvedené prísľuby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovateľné alebo zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.
Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:
Transakciu zvyšujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahraničným subjektom priamo od emitenta alebo od iného zahraničného subjektu.
Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahraničným subjektom držaného domácim subjektom do zahraničia.
Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou. Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných zahraničným subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich aktíva.
Riadok 115 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 % (napríklad účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom).
Uvádza sa tu iba hodnota, ktorú vykazujúca jednotka za získaný podiel skutočne zaplatila.
Prevedené výnosy z majetkových účastí (dividendy, rozdelený zisk) sa evidujú iba zaplatené a špecifikujú sa v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.
Zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí predstavuje transakciu zvyšujúcu aktíva, zníženie podielu vykazujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia znižujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky.
Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí a zároveň sa preklasifikuje hodnota finančnej investície z riadka 111 – Majetková účasť do 10 % do riadka 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 111 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I. D. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Riadok 116 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má majetkovú účasť najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Prevedené výnosy – dividendy, rozdelený zisk – zo stĺpca 7 sa vykazujú iba zaplatené a bližšie sa špecifikujú v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.
Riadok 117 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 118 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet priameho investora – zahraničného subjektu alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné vrátenie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.
Riadok 119 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 120 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva. Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 a zároveň aj ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých pohľadávok na dlhodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu), fakturácia úrokov alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou nad jeden rok.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia úrokov, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou nad jeden rok.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých pohľadávok na krátkodobé pohľadávky sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
V riadkoch 126 až 132 nemá umiestnenie jednotlivých údajov v stĺpcoch vecnú súvislosť so záhlavím v týchto stĺpcoch.
Riadok 126 – DIVIDENDY Z RIADKA 111, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) na účet vykazujúcej jednotky zo zahraničia v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 127 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 115 A 116, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) na účet vykazujúcej jednotky zo zahraničia v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 129 – ÚROKY Z RIADKOV 117 AŽ 124, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky zo vzťahov voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku a voči priamemu zahraničnému investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 130 – ÚROKY Z RIADKA 112, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z dlhodobých zahraničných cenných papierov (dlhopisy a zmenky), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 131 – ÚROKY Z RIADKOV 113 A 114, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z krátkodobých cenných papierov (nástroje peňažného trhu, finančné deriváty), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 132 – ÚROKY Z RIADKOV 101, 103, 107, 109, 110, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky voči subjektom, v ktorých nemá vykazujúca jednotka majetkovú účasť a ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 133 – KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Časť 3
Metodika na vypracúvanie mesačného hlásenia o zahraničných pasívach
Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:
rok – 2006,
mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky,
Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.
Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí číslom 1.
Oceňovanie a prepočet pasív
Oceňovanie cenných papierov
Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.
Prepočet pasív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 8)
Počiatočné stavy pasív, t. j. konečné stavy pasív z predchádzajúceho roka sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Počiatočný stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná konečnému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka s výnimkou počiatočného stavu k 1. januáru 2006, keď nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Časovo rozlíšené úroky k 31. decembru 2005 sa pripočítajú k počiatočným stavom vykázaným pre potreby Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky daňovému úradu rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
b) Prepočet transakcií (stĺpce 9 a 10)
Transakcie zvyšujúce pasíva sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne).
Transakcie znižujúce pasíva sa v prípade úhrady zaznamenajú korunovým kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky, v prípade vzájomného zápočtu sa použije kurz Národnej banky Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.
c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 13)
Konečné stavy pasív sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej cudzej meny platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú korunové ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 14)
Vykazuje sa tu predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Úroky sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Stĺpec 8 – STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich účtovných období, základné imanie, ostatné kapitálové fondy, ktoré sa previedli do bežného roka. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:
1. priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
2. podnikom priamej investície v zahraničí,
3. ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k 1. januáru, očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,
– zostatok prijatých dobropisov,
– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom,
+ časové rozlíšenie úrokov k 31. 12. 2005.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota poskytnutých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky daňovému úradu rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 9 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE PASÍVA
Transakcie zvyšujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nevyfakturované dodávky, odkúpené zahraničné záväzky, prijatie úverov a pôžičiek, prijaté dobropisy, reklamácie, predpísaná hodnota úrokov, vyúčtovanie poskytnutých preddavkov, splatenie upísaného základného imania a podobne.
Výpočet stĺpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahraničných dodávateľov (napríklad strana D účtu 321 – Dodávatelia),
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),
+ vyúčtované poskytnuté preddavky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 314 – Poskytnuté preddavky),
– prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia, strana MD účtu 315 – Ostatné pohľadávky).
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 10 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE PASÍVA
Transakciami znižujúcimi pasíva sú predovšetkým úhrady zahraničných dodávateľských faktúr, poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom, úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie, úhrady prijatých úverov a pôžičiek (vrátane úrokov), zníženie základného imania a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie pasív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami), kompenzácie bartrových obchodov vývozom tovaru.
Výpočet stĺpca 10 (úhrada bežných dodávateľských faktúr):
= úhrada dodávateľských faktúr z bežného účtu vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia),
+ vyúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),
+ poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (napríklad strana MD účtu 314 – Poskytnuté preddavky),
– úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 315 – Ostatné pohľadávky).
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 11 – NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvyšujúcimi pasíva a transakciami znižujúcimi pasíva v sledovanom období.
Výpočet stĺpca 10:
= transakcie zvyšujúce pasíva (stĺpec 9),
– transakcie znižujúce pasíva (stĺpec 10).
Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 9 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 9 > hodnoty v stĺpci 10).
Stĺpec 12 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácia krátkodobých pohľadávok a záväzkov na dlhodobé pohľadávky a záväzky a naopak, predaj dovozných záväzkov inému tuzemcovi – podnikateľovi a organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti už evidovaného zahraničného investora vo vykazujúcej jednotke, emisné ážio a iné rozdiely súvisiace s transakciami.
Výpočet stĺpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):
= stav ku koncu obdobia (stĺpec 13),
– stav k 1. januáru (stĺpec 8),
– netto zmena (stĺpec 11).
Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Stĺpec 12 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:
– Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky:
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých záväzkov a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými záväzkami v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa uvedie obdobným spôsobom.
– Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností:
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.
– Pri kapitalizácii úveru:
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy, prípadne v riadku 207 – Majetková účasť do 10 %.
Stĺpec 13 – STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), základné imanie, ostatné kapitálové fondy. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:
1. priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
2. podnikom priamej investície v zahraničí,
3. ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,
– zostatok prijatých dobropisov,
– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom,
+ časové rozlíšenie úrokov.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota zaplatených a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 14 – NÁKLADY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Údaje sa prepočítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Riadok 201 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahraničným dodávateľom, prijaté dobropisy a nevyfakturované dodávky.
Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa uvedie ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami). Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, táto skutočnosť sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 202 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahraničným dodávateľom. Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku, finančného lízingu s výnimkou služieb. Ak vykazujúca jednotka v prípade finančného lízingu získa finančné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finančnej inštitúcie) so sídlom v zahraničí, vykáže sa dlžná suma súčasne v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery – pasíva.
Ak finančné prostriedky čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutočnosť súčasne do riadka 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva sa táto skutočnosť ako transakcia zvyšujúca pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 203 – PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220
Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov voči zahraničným dodávateľom (z účtu 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.
Riadok 204 – OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
Vykazuje sa tu len tá hodnota ostatných kapitálových fondov, ktorá súvisí s priamym investorom – zahraničným subjektom. Kapitálové fondy vytvorené už pred vstupom priameho investora – zahraničného subjektu sa v hlásení neuvádzajú, podobne ako odpustené dane z príjmov právnických osôb. Pohyby v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy sa podrobnejšie opíšu v časti VI – Poznámky.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 205 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahraničia so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 214 – Finančný úver krátkodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Prijatý úver sa zaznamenáva vrátane predpísanej hodnoty úrokov ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne v riadku 228 – Úroky z riadkov 201, 202, 205, 206, stĺpec 14.
Riadok 206 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahraničia so splatnosťou viac ako jeden rok. Ak vykazujúca jednotka, v prípade finančného lízingu, získa finančné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finančnej inštitúcie) so sídlom v zahraničí, vykáže sa dlžná suma v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery – pasíva.
Ak prostriedky na financovanie lízingu čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutočnosť do riadka 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery.
Hodnota samotného finančného prenájmu sa vykazuje v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 216 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne aj v riadku 228 – Úroky z riadkov 201, 202, 205, 206, stĺpec 14.
Riadok 207 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 %
Vykazuje sa tu hodnota majetkovej účasti zahraničného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej jednotky, ak je jeho podiel menší ako 10 %.
Ak má zahraničný subjekt majetkovú účasť menšiu ako 10 % a súčasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 % majetkovej účasti zahraničného subjektu, hodnoty sa vykazujú v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Náklady – dividendy – sa vykazujú len skutočne zaplatené, a to v stĺpci 14 – Náklady a súčasne v riadku 222 – Dividendy z riadka 207, stĺpec 14. Prepočítavajú sa kurzom platným v deň uskutočnenia prevodu finančných prostriedkov do zahraničia.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti priameho zahraničného investora a zároveň sa preklasifikuje vklad do základného imania z riadka 207 – Majetková účasť do 10 % do riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti priameho zahraničného investora zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).
Riadok 208 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahraničia) a predaja (do zahraničia) tuzemských cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou viac ako jeden rok. Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý od príjmov emitenta. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a iné.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území SR.
Riadok 209 – NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahraničia) a predaja (do zahraničia) tuzemských cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnosťou nižšou ako jeden rok vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere dávajú držiteľovi bezvýhradné právo získať stanovenú sumu pri splatnosti a obvykle sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky a iné.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sem nepatria.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Riadok 210 – FINANČNÉ DERIVÁTY
Patria sem všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).
Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo v stanovenom období.
Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.
Uvedené prísľuby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovateľné alebo zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.
Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:
Transakciu zvyšujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného domácim subjektom do zahraničia.
Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného domácim subjektom zo zahraničia.
Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou (ak nie je možné preceniť deriváty trhovou cenou, použije sa kvalifikovaný odhad). Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných domácim subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich pasíva.
Riadok 211 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a je skutočne splatený.
Súčasne sem patrí aj nákup a predaj majetkových cenných papierov (akcií) emitovaných vykazujúcou jednotkou, uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
Emisné ážio ako rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov, je súčasťou riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navýšeniu základného imania, prípadne k jeho zníženiu, zmena sa zaznamenáva pomocou transakcií alebo kurzových a iných rozdielov.
K transakciám zvyšujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutočne nastal prílev peňažných a nepeňažných (v prípade nepeňažných vkladov) prostriedkov na územie Slovenskej republiky a vklad bol splatený (pred zápisom do príslušného registra alebo evidencie je údaj evidovaný na účte 419 – Zmeny základného imania).
Ak sa podiel priameho zahraničného investora zníži, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslušného registra alebo evidencie), ide o transakcie znižujúce pasíva.
Každú zmenu uvedenú v transakciách zvyšujúcich pasíva alebo transakciách znižujúcich pasíva sa zaznamenáva v časti V – Rozpis majetkovej účasti.
Kurzové a iné rozdiely
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena sa zaznamenáva v časti VI – Poznámky, aby prebehla v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.
Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti priameho zahraničného investora a zároveň sa preklasifikuje vklad do základného imania z riadka 207 – Majetková účasť do 10 % do riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti priameho zahraničného investora zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I C bod 1. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Náklady – dividendy, rozdelený zisk sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou stĺpca 14 – Náklady a súčasne riadka 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.
Riadok 212 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej účasti na základnom imaní najmenej 10 %.
Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Náklady – dividendy, rozdelený zisk – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou stĺpca 14 – Náklady a súčasne v riadku 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.
Riadok 213 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Prijatý úver sa zaznamenáva vrátane predpísanej hodnoty úrokov ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Súčasťou riadku je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od priameho investora – zahraničného subjektu alebo od spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu na účely vykrytia debetného zostatku. Transakcie zvyšujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce pasíva vrátenie týchto prostriedkov priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 214 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 – Finančné úvery krátkodobé.
Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne aj v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 215 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úverov) od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou nad jeden rok. V prípade finančného lízingu, ak prostriedky na jeho financovanie čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, táto skutočnosť sa uvádza v riadku 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery.
Ak vykazujúca jednotka získa finančné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finančnej inštitúcie) so sídlom v zahraničí, vykáže sa dlžná suma v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé s podrobnejším opisom v časti IV – Úvery – pasíva.
Hodnota samotného finančného prenájmu sa vykazuje v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne aj v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 216 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou nad jeden rok. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé.
Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvyšujúca pasíva, zároveň sa vyplnia podrobnejšie informácie o prijatých peňažných prostriedkoch v časti IV – Úvery – pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a službami.
Úroky z úverov sa evidujú osobitne v stĺpci 14 – Náklady a súčasne aj v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s krátkodobým finančným majetkom – cenné papiere emitované vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane. V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakcie znižujúce pasíva predstavujú aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou služieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou s podnikom priamej investície v zahraničí, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok voči materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s nemajetkovými cennými papiermi emitovanými vykazujúcou jednotkou so splatnosťou vyše jedného roka.
V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).
Ak podnikateľská jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 220 – DLHODOBÉ PASÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti) a konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou služieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie znižujúce pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (vrátane započítania pohľadávok a záväzkov službami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakciu znižujúcu pasíva so záporným znamienkom (–).
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
V riadkoch 222 až 228 nemá umiestnenie jednotlivých údajov v stĺpcoch vecnú súvislosť so záhlavím v týchto stĺpcoch.
Riadok 222 – DIVIDENDY Z RIADKA 207, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) do zahraničia z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Riadok 223 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 211 A 212, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) do zahraničia z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Riadok 225 – ÚROKY Z RIADKOV 213 AŽ 220, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých od priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu (konsolidovaného celku) a od podnikov priamej investície v zahraničí (konsolidovaného celku), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 226 – ÚROKY Z RIADKA 208, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z dlhodobých cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 227 – ÚROKY Z RIADKOV 209 A 210, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z krátkodobých cenných papierov (nástroje peňažného trhu, finančné deriváty), ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 228 – ÚROKY Z RIADKOV 201, 202, 205, 206 STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky voči subjektom, v ktorých nemá vykazujúca jednotka majetkovú účasť a ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Riadok 229 – KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Časť 4
Metodika na vypracúvanie štvrťročného hlásenia o priamych zahraničných investíciách podľa teritoriálnej a odvetvovej štruktúry
Štvrťročné hlásenie úzko nadväzuje na vybrané údaje mesačného hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 o zahraničných aktívach a pasívach. Jeho štruktúra zabezpečuje podrobnejšie sledovanie priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike a investícií Slovenskej republiky v zahraničí.
Sledované údaje priamych zahraničných investícií v štvrťročnom hlásení korešpondujú s údajmi mesačného hlásenia. Hodnotové údaje sa uvádzajú v tisícoch Sk. Vzťahuje sa na tieto údaje:
a) na strane aktív v riadkoch 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
b) výnosy (stĺpec 7) z priamych investícií v zahraničí v riadkoch 127, 129,
c) na strane pasív v riadkoch 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
d) náklady (stĺpec 14) z priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike v riadkoch 223, 225.
Ak v mesačnom hlásení o zahraničných aktívach alebo pasívach nie sú riadky 115, 211 vyplnené, pretože hodnota majetkovej účasti je nižšia ako 500 tisíc slovenských korún, v štvrťročnom hlásení o priamych zahraničných investíciách sa riadky vypĺňajú.
Stavové hodnoty v príslušných riadkoch zahraničných aktív a pasív sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku koncu príslušného štvrťroka a korešpondujú s hodnotami vykázanými v mesačnom hlásení aktív a pasív s prihliadnutím na rozdielne používanú mernú jednotku (zaokrúhľovanie).
Hodnotové údaje sledovaných priamych zahraničných investícií na strane aktív a strane pasív s rovnakými charakteristikami, t. j. rovnakým číslom riadka, kódom štátu a OKEČ, sa spočítajú a zapíšu v jednom riadku.
V záhlaví každého listu štvrťročného hlásenia sa vypĺňajú nasledujúce identifikačné údaje:
Počet listov hlásenia = počet vyplnených listov
List číslo = poradie listu
Obchodné meno
vykazujúcej jednotky = podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie
OKEČ = štvormiestny číselný kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
Rok = 2006
Mesiac = 03, 06, 09, 12
IČO = osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky
OKRES = číselný kód okresu sídla vykazujúcej jednotky
Štvrťročné hlásenie obsahuje tieto stĺpce:
Stĺpec 1: číslo riadka týkajúceho sa priamych zahraničných investícií na strane aktív aj pasív.
Stĺpec 2: kód krajiny – použije sa dvojmiestny alfabetický kód krajiny priameho investora – zahraničného subjektu (pri operáciách s priamym zahraničným investorom a konsolidovaným celkom sa údaje uvádzajú len pod kódom krajiny priameho investora – zahraničného subjektu) alebo kód krajiny podniku priamej investície v zahraničí (pri operáciách s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom sa použije len kód krajiny podniku priamej investície v zahraničí).
Stĺpec 3: OKEČ – štvormiestny číselný kód ekonomických činností vykazujúcej jednotky (v prípade operácií s priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom) alebo podniku priamej investície v zahraničí (v prípade operácií s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom).
Stĺpec 4: hodnota stavu priamych zahraničných investícií k 1. januáru bežného roka v tisícoch slovenských korún (zo stĺpca 1 a 8 mesačného hlásenia).
Stĺpec 5: netto zmena – rozdiel transakcií uskutočnených v priebehu sledovaného obdobia v tisícoch slovenských korún (zo stĺpca 4 a 11 mesačného hlásenia).
Stĺpec 6: hodnota kurzových rozdielov v tisícoch slovenských korún (zo stĺpca 5 a 12 mesačného hlásenia).
Stĺpec 7: hodnota stavu priamych zahraničných investícií ku koncu sledovaného štvrťroka v tisícoch slovenských korún (zo stĺpca 6 a 13 mesačného hlásenia).
Aktíva štvrťročného hlásenia
Štruktúru sledovaných údajov štvrťročného hlásenia na strane aktív tvoria:
Riadok 115 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 % (napríklad účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom).
Uvádza sa tu iba hodnota, ktorú vykazujúca jednotka za získaný podiel skutočne zaplatila.
Prevedené výnosy z majetkových účastí (dividendy, rozdelený zisk) sa evidujú iba zaplatené a špecifikujú sa v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.
Zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí predstavuje transakciu zvyšujúcu aktíva, zníženie podielu vykazujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia znižujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky.
Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí a zároveň sa preklasifikuje hodnota finančnej investície z riadka 111 – Majetková účasť do 10 % do riadka 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, zmena sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 111 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti v podniku priamej investície v zahraničí zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I D. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Riadok 116 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má majetkovú účasť najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Prevedené výnosy – dividendy, rozdelený zisk – zo stĺpca 7 sa vykazujú iba zaplatené a bližšie sa špecifikujú v riadku 127 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, stĺpec 7.
Riadok 117 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 118 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadkov 117 až 124, stĺpec 7.
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet priameho investora – zahraničného subjektu alebo na bežné účty spoločností s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.
Riadok 119 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou vyše jedného roka.
Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 120 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou vyše jedného roka.
Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súčasť riadka 129 – Úroky z riadka 117 až 124, stĺpec 7.
Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %), a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %), a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku. Doba splatnosti aktív je vyše jedného roka. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou vyše jedného roka.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je vyše jedného roka. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom – zahraničným subjektom so splatnosťou vyše jedného roka.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a podniku priamej investície sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 127 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 115 A 116, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) na účet vykazujúcej jednotky zo zahraničia.
Riadok 129 – ÚROKY Z RIADKOV 117 AŽ 124, STĹPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky zo vzťahov voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku a voči priamemu zahraničnému investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.
Pasíva štvrťročného hlásenia
Štruktúru sledovaných údajov štvrťročného hlásenia na strane pasív tvoria:
Riadok 204 – OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
Vykazuje sa tu len tá hodnota ostatných kapitálových fondov, ktorá súvisí s priamym investorom – zahraničným subjektom. Kapitálové fondy vytvorené už pred vstupom priameho investora – zahraničného subjektu sa v hlásení neuvádzajú, podobne ako odpustené dane z príjmov právnických osôb.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 211 – MAJETKOVÁ ÚČAS NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a je skutočne splatený.
Súčasne sem patrí aj nákup a predaj majetkových cenných papierov (akcií) emitovaných vykazujúcou jednotkou, uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
Emisné ážio ako rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov je súčasťou riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Kurzové a iné rozdiely
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), pri nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.
Ak nastane prípad zvýšenia percentuálnej účasti priameho zahraničného investora a zároveň sa preklasifikuje vklad do základného imania z riadka 207 – Majetková účasť do 10 % do riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt v rovnakom stĺpci (pri znížení percentuálnej účasti priameho zahraničného investora zmena sa zaznamenáva obdobne a použijú sa znamienka s opačnou polaritou).
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, v štvrťročnom hlásení sa uvedie aktuálny kód krajiny. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Náklady – dividendy, rozdelený zisk sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou riadka 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.
Riadok 212 – MAJETKOVÁ ÚČAS DO 10 % – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej účasti na základnom imaní najmenej 10 %.
Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Náklady – dividendy, rozdelený zisk – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne zaplatené, sú súčasťou riadka 223 – Dividendy – rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, stĺpec 14.
Riadok 213 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od priameho investora – zahraničného subjektu alebo od spoločností s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu na účely vykrytia debetného zostatku.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 214 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 – Finančné úvery krátkodobé.
Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 215 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnosťou vyše jedného roka. V prípade finančného lízingu, ak prostriedky na jeho financovanie čerpá priamy investor – zahraničný subjekt (materská spoločnosť a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, táto skutočnosť sa uvádza v riadku 215 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt.
Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 216 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou vyše jedného roka. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt. Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 – Úroky z riadkov 213 až 220, stĺpec 14.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s krátkodobým finančným majetkom – cenné papiere emitované vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane. V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou s podnikom priamej investície v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok voči materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka sú aj obchody s nemajetkovými cennými papiermi emitovanými vykazujúcou jednotkou so splatnosťou vyše jedného roka.
V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 220 – DLHODOBÉ PASÍVA – PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti) a konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou vyše jedného roka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 223 – DIVIDENDY – ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 211 A 212, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutočne prevedené (vyplatené) do zahraničia z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Riadok 225 – ÚROKY Z RIADKOV 213 AŽ 220, STĹPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijatých od priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu (konsolidovaného celku) a od podnikov priamej investície v zahraničí, ktoré časovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.