Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

657/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2005 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

657
ZÁKON
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Tento zákon upravuje aj podmienky a postup pri prevode vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo rozpočtových organizácií zriadených týmito ministerstvami, ktorý sa stal pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo rozpočtové organizácie zriadené týmito ministerstvami prebytočným,2) na obec alebo vyšší územný celok.“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Predmetom prevodu vlastníctva majetku štátu podľa § 1a môžu byť stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili na ochranu štátnych hraníc na štátnej hranici so štátmi, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie.
(2)
Pri prevode vlastníctva majetku štátu podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 3 a 4.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.