658/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2012 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

658
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu kozmetických výrobkov v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1) omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré sa do ľudského tela aplikujú prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády
a)
kozmetickým výrobkom je látka alebo zmes určený na použitie na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy,
b)
konečným kozmetickým výrobkom je na účely zákazu testovania na zvieratách kozmetický výrobok takého konečného zloženia, v akom je umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi, alebo jeho prototyp,
c)
prototypom je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný,
d)
výrobcom je podnikateľ6) so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iný rozlišovací znak, alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku,
e)
splnomocneným zástupcom výrobcu je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorý zastupuje výrobcu so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia členských štátov,
f)
zodpovednou osobou je osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh, a to výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, a ak neexistuje splnomocnený zástupca výrobcu, iná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá umiestnila kozmetický výrobok na trh členského štátu,
g)
predajcom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý vykonáva následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trh v členskom štáte,
h)
predajom je zmena vlastníckeho práva ku kozmetickému výrobku, a to odplatne alebo bezodplatne,
i)
ochranou spotrebiteľa je najmä ochrana zdravia fyzickej osoby, ktorá získala kozmetický výrobok na priamu spotrebu najmä pre seba alebo príslušníkov svojej domácnosti,
j)
umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu predaja, a to aj v prípade, ak je určený na priamu spotrebu,
k)
rámcovým zložením je zloženie skupiny kozmetických výrobkov, ktoré majú rovnaký účel použitia alebo rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.
§ 3
Zoznam kategórií kozmetických výrobkov
Zoznam kategórií kozmetických výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
Požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov
(1)
Kozmetický výrobok umiestnený na trh nesmie spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou. Uvedenie upozornení, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, nezbavuje zodpovednú osobu zaistiť dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia vlády.
(2)
Dodržaním požiadaviek na bezpečnosť kozmetických výrobkov podľa tohto nariadenia vlády nie sú dotknuté ostatné požiadavky na bezpečnosť podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2. V kozmetických výrobkoch sa môže nachádzať stopové množstvo týchto látok, ak sa jeho prítomnosti pri dodržaní správnej výrobnej praxe nie je možné technologicky vyhnúť a ak je bezpečné za podmienok ustanovených v odseku 1.
(4)
Látky uvedené v prílohách č. 3, 4, 6 a 7 môžu byť v zložení kozmetických výrobkov prítomné za podmienok ustanovených v týchto prílohách, pričom
a)
zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, je uvedený v prílohe č. 3,
b)
zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 4,
c)
zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 6,
d)
zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 7.
(5)
Zoznam látok, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia vlády, je uvedený v prílohe č. 5. Výrobok, ktorý obsahuje látku uvedenú v prílohe č. 5, nie je kozmetickým výrobkom.
(6)
Ak kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, jeho umiestnenie na trh a predaj (ďalej len „uvádzanie do obehu“) nesmie byť zakázané alebo obmedzené, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(7)
Uvádzanie kozmetického výrobku do obehu možno obmedziť ustanovením osobitných podmienok vtedy, keď kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, ale predstavuje riziko pre zdravie ľudí. Platnosť obmedzenia trvá do nadobudnutia právoplatnosti ochranných opatrení Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).
(8)
Ak je spochybnená bezpečnosť zložky v kozmetickom výrobku, zložka sa používa často a nedá sa nahradiť inou zložkou, ktorá by bola schopná plniť jej funkciu v kozmetickom výrobku, existuje špecifický problém súvisiaci so zdravím ľudí a je odôvodnená požiadavka vykonať testovanie na zvieratách, zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike môže požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)8) o povolenie výnimky zo zákazu
1.
testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu,
2.
testovať zložky alebo kombináciu zložiek podľa § 15 ods. 1 písm. c) druhého bodu,
3.
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(9)
Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
zhodnotenie situácie, odôvodnenie požiadavky vykonať testovanie na zvieratách a uvedenie nevyhnutných opatrení,
d)
projekt testovania v rozsahu podľa osobitného predpisu,9)
e)
iné údaje súvisiace s vydaním povolenia podľa požiadaviek Komisie.
(10)
Povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
čas platnosti povolenia,
c)
podmienky testovania a hlásenia výsledkov testovania.
§ 5
Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch
(1)
Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zozname povolených látok v prílohách č. 4, 6 a 7 (ďalej len „iná látka“) je možné len na základe povolenia úradu8) vydaného na žiadosť zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(2)
Na kozmetické výrobky určené výlučne na farbenie vlasov, ktoré obsahujú iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
presnú identifikáciu inej látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov;10) pri identifikácii inej látky sa musí uviesť, ak existuje, jej
1.
chemický názov,
2.
názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),
3.
medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),
4.
názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph. Eur.“),
5.
medzinárodne určené číslo pridelené inej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“ ),
6.
číslo pridelené inej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),
7.
číslo pridelené inej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),
8.
indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),
9.
názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí inej látky, ako sú rozpúšťadlá, ak inú látku nemožno inak identifikovať,
d)
hodnotenie bezpečnosti inej látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,
e)
účel použitia inej látky alebo jej funkciu,
f)
odôvodnenie použitia inej látky,
g)
zoznam kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
h)
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
i)
domáce a zahraničné údaje o inej látke a kozmetických výrobkoch, ktoré obsahujú inú látku,
j)
vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.
(4)
Povolenie na použitie inej látky podľa odseku 1 možno vydať najviac na tri roky. Povolenie musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
názov kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
c)
údaje, ktoré musia byť uvedené v označení kozmetického výrobku,
d)
čas platnosti povolenia,
e)
iné podmienky povolenia súvisiace s ochranou zdravia ľudí.
(5)
Žiadateľ môže pred ukončením platnosti povolenia podľa odseku 1 požiadať o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok. V žiadosti uvedie účel použitia inej látky a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie.
(6)
Ak žiadateľ požiada o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok podľa odseku 5 a ak nenastali zmeny súvisiace s jej bezpečnosťou, platnosť povolenia sa predĺži do času rozhodnutia Komisie. Ak Komisia nezaradí inú látku do zoznamu povolených látok, povolenie sa zruší.
Označovanie kozmetických výrobkov
§ 6
(1)
Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby,
b)
nominálny obsah v čase balenia,
c)
dátum minimálnej trvanlivosti,
d)
upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku,
e)
identifikácia výrobnej dávky,
f)
účel použitia,
g)
zoznam zložiek.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. g) možno uviesť len na vonkajšom obale.
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a f) musia byť uvedené v štátnom jazyku.
(4)
V prípade použitia inej látky podľa § 5 ods. 1 sa kozmetický výrobok musí označiť aj údajmi uvedenými v povolení na použitie inej látky podľa § 5 ods. 4 písm. c).
(5)
Kozmetický výrobok, ktorý nie je balený výrobcom, ale balí sa v mieste predaja na želanie spotrebiteľa, alebo je vopred balený na okamžitý predaj, musí byť označený podľa odseku 1, pričom požadované údaje možno uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.
(6)
Na obale kozmetického výrobku, letáčiku, páske, kartičke, štítku alebo doklade, ktorý kozmetický výrobok sprevádza alebo na kozmetický výrobok odkazuje, môže byť uvedený údaj o tom, že kozmetický výrobok nebol testovaný na zvieratách.
(7)
Údaj podľa odseku 6 možno uviesť, iba ak výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali na zvieratách zložky, konečný kozmetický výrobok a jeho prototyp alebo na výrobu kozmetického výrobku nepoužili zložky, ktoré boli na účely vývoja nového kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou.
(8)
Kozmetický výrobok nesmie byť označený alebo prezentovaný spôsobom, ktorý je nepravdivý alebo môže uviesť spotrebiteľa do omylu o jeho vlastnostiach. V označení kozmetického výrobku sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky, figurálne alebo iné zobrazenia na označenie vlastností, ktoré nemá.11)
§ 7
(1)
Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby možno uviesť v skrátenej forme, ak to umožní jej všeobecnú identifikáciu.
(2)
Na kozmetickom výrobku vyrobenom mimo územia členských štátov musí byť uvedená aj krajina pôvodu.
§ 8
(1)
Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku okrem balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balenia na jednorazové použitie.
(2)
Nominálny obsah podľa odseku 1 nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku, ktorý obsahuje niekoľko samostatných balení a pre ktorý údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný. Na obale takého kozmetického výrobku musí byť uvedený počet jednotlivých balení. Počet jednotlivých balení nemusí byť uvedený, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.
§ 9
(1)
Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí.
(2)
Ak je potrebné, na obale kozmetického výrobku musia byť uvedené podmienky, ktoré treba splniť, aby bola zabezpečená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.
(3)
Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, musí byť v označení takého kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika podľa prílohy č. 8. Súčasťou symbolu otvoreného téglika musí byť lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorej možno kozmetický výrobok používať bez poškodenia zdravia ľudí.
§ 10
(1)
Na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku musia byť uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku“, návod na použitie, ak je pre bezpečné použitie kozmetického výrobku potrebný, ako aj osobitné upozornenia pri použití kozmetického výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy.
(2)
Ak z praktických dôvodov, najmä z dôvodu veľkosti a tvaru kozmetického výrobku (ďalej len „praktické dôvody“) nemožno upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku podľa odseku 1, uviesť na vnútornom obale a vonkajšom obale, musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
§ 11
Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.
§ 12
Účel použitia kozmetického výrobku musí byť uvedený, ak nie je jasný z prezentácie kozmetického výrobku.
§ 13
(1)
Látky použité ako zložky pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zložky v množstve menšom ako jedno hmotnostné percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno hmotnostné percento. Farbivá musia byť uvedené po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Pri dekoratívnom kozmetickom výrobku, ktorý je uvádzaný do obehu vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/–“. Zložky musia byť uvedené v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“).12) Ak taký názov neexistuje, musí byť uvedený názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre zložku, ktorú nemožno takto uviesť, musí byť uvedený názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktov a názvy súčastí zložky, ako sú rozpúšťadlá. Farbivá musia byť uvedené v CI podľa prílohy č. 4. Zoznamu zložiek musí predchádzať označenie „Ingredients“.
(2)
Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú
a)
nečistoty v surovinách,
b)
technologické pomocné látky pridané počas výroby, ale neprítomné v kozmetickom výrobku,
c)
látky ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozícií použité v nevyhnutnom množstve.
(3)
Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa uvádzajú v zozname zložiek skupinovým názvom „parfum“ alebo „aroma“, ale látky, pre ktoré sa to požaduje v prílohe č. 3 časti 1 stĺpci „Ďalšie obmedzenia a požiadavky“, musia byť uvedené v zozname zložiek bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.
(4)
Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9. Skrátenú slovnú informáciu alebo symbol stačí uviesť len na vonkajšom obale.
(5)
Ak nie je možné z praktických dôvodov zoznam zložiek uviesť na obale, letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom, ide o mydlá, kúpeľové guľôčky a iné malé kozmetické výrobky, musí byť uvedený na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je daný kozmetický výrobok vystavený na predaj.
(6)
Ak kozmetický výrobok obsahuje látku, ktorá nemusí byť uvedená v zozname zložiek podľa § 14 ods. 1, v zozname zložiek musí byť namiesto názvu látky uvedené registračné číslo pridelené danej látke v povolení.
§ 14
Neuvedenie zložky v označení kozmetického výrobku
(1)
Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva13) nemusí byť v zozname zložiek uvedená použitá látka, ak jej neuvedenie v označení kozmetického výrobku úrad povolil8) na základe žiadosti zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky podanej pred umiestnením kozmetického výrobku na trh.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
identifikáciu látky; pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej
1.
chemický názov,
2.
IUPAC,
3.
INN,
4.
Ph. Eur.,
5.
CAS,
6.
EINECS,
7.
ELINCS a úradne pridelené číslo, ak bola látka registrovaná, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej utajenie,14)
8.
CI,
9.
názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,
d)
hodnotenie bezpečnosti látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,
e)
predpokladaný účel použitia látky a kategórie výrobkov, v ktorých bude látka použitá,
f)
odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje,
1.
skutočnosť, že totožnosť látky alebo jej funkcia v kozmetickom výrobku nie je známa,
2.
skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,
3.
iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,
g)
názvy všetkých kozmetických výrobkov, v ktorých bude látka použitá, a ich odlišné názvy, pod ktorými budú predávané v členských štátoch, ak existujú, a charakteristické údaje o každom kozmetickom výrobku,
h)
vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.
(3)
Ak látka, na ktorú sa vzťahuje povolenie podľa odseku 1, bude použitá v rôznych kozmetických výrobkoch, stačí jedna žiadosť za predpokladu, že žiadateľ všetky názvy kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. g) v žiadosti uvedie. Ak názvy kozmetických výrobkov ešte nie sú známe, môže ich žiadateľ oznámiť neskôr, najneskôr však 15 dní pred ich umiestnením na trh.
(4)
V povolení podľa odseku 1 sa uvedie registračné číslo pridelené látke, ktoré sa skladá zo siedmich číslic, z ktorých
a)
prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa neuvedenie látky povolilo,
b)
druhé dve číslice označujú kód pridelený Slovenskej republike,
c)
posledné tri číslice označujú číslo, ktoré pridelil úrad.
(5)
Kódy pridelené jednotlivým členským štátom sú uvedené v prílohe č. 10.
(6)
Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(7)
Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný bezodkladne oznámiť úradu zmeny
a)
údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia,
b)
názvu kozmetického výrobku s obsahom zložky, ktorej neuvedenie v zozname zložiek bolo povolené, a to najneskôr 15 dní pred umiestnením kozmetického výrobku s novým názvom na trh.
(8)
Ak zmena údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 predstavuje riziko pre zdravie ľudí, povolenie sa zruší.8)
(9)
Žiadateľ môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch požiadať o predĺženie platnosti povolenia podľa odseku 1. V žiadosti uvedie dôvod a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Ak nenastali zmeny súvisiace s bezpečnosťou látky, povolenie sa predĺži, a to najviac o tri roky.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 15
(1)
Zodpovedná osoba a predajca nesmú
a)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré obsahujú
1.
látky uvedené v prílohe č. 2 okrem ich stopového množstva podľa § 4 ods. 3,
2.
látky uvedené v prílohe č. 3 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,
3.
iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,
4.
farbivá uvedené v prílohe č. 4 za iných ako ustanovených podmienok okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,
5.
iné konzervačné látky, ako sú uvedené v prílohe č. 6,
6.
konzervačné látky uvedené v prílohe č. 6 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok, ak nie sú vyššie koncentrácie použité na osobitné účely vyplývajúce z účelu použitia kozmetického výrobku,
7.
iné ultrafialové filtre, ako sú uvedené v prílohe č. 7,
8.
ultrafialové filtre uvedené v prílohe č. 7 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,
9.
látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórií 1A, 1B a 2.14a) Látka kategórie 2 sa môže použiť, ak bola prehodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov14b) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch,
b)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testované na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola s prihliadnutím na vývoj validácie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj validovaná a prijatá v Európskej únii,
c)
testovať na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády
1.
konečné kozmetické výrobky alebo ich prototypy,
2.
zložky alebo kombináciu zložiek po dátume, od ktorého testovanie na zvieratách musí byť nahradené jednou validovanou alternatívnou metódou alebo viacerými validovanými alternatívnymi metódami podľa osobitného predpisu15) alebo prílohy č. 11,
d)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré nie sú označené podľa § 6 až 13.
(2)
Zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky je povinná
a)
pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh písomne alebo elektronicky oznámiť úradu obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania podľa vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 12,
b)
pred umiestnením kozmetického výrobku na trh zabezpečiť jeho hodnotenie bezpečnosti podľa písmena c) štvrtého bodu; hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku sa vykonáva podľa zásad správnej laboratórnej praxe,16)
c)
sprístupniť v štátnom jazyku na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru na mieste uvedenom v označení kozmetického výrobku tieto údaje:
1.
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku; ak ide o vonné a aromatické kompozície, ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľa,
2.
fyzikálne, chemické a mikrobiologické špecifikácie surovín a kozmetického výrobku, kontrolné analýzy kvalitatívnych a mikrobiologických ukazovateľov kozmetického výrobku,
3.
výrobný postup v súlade so správnou výrobnou praxou,
4.
hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku17) s prihliadnutím na toxikologický profil zložiek, ich chemickú štruktúru a stupeň expozície; pri hodnotení sa musí brať do úvahy miesto aplikácie a cieľová skupina spotrebiteľov, pre ktorú je kozmetický výrobok určený, najmä ak ide o kozmetické výrobky pre deti mladšie ako tri roky a kozmetické výrobky na intímnu hygienu,
5.
meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie v štvrtom bode,
6.
nežiaduce účinky pre zdravie ľudí spôsobené používaním kozmetického výrobku, ak existujú,
7.
dôkaz o deklarovaných účinkoch kozmetického výrobku, ak je to vzhľadom na jeho účinky alebo kozmetický výrobok opodstatnené,
8.
informáciu o každom testovaní na zvieratách vykonanom na účely vývoja alebo hodnotenia bezpečnosti kozmetického výrobku a jeho zložiek, ako aj na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi,
d)
akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického sprístupniť na požiadanie verejnosti údaje podľa odseku 2 písm. c) prvého a šiesteho bodu, pričom údaj o kvantitatívnom zložení kozmetického výrobku sa sprístupňuje, iba ak ide o nebezpečné látky17a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1 a 5.1,
e)
určiť odborne spôsobilú osobu zodpovednú za výrobu alebo odborne spôsobilú osobu zodpovednú za dovoz kozmetických výrobkov.
(3)
Pri výrobe toho istého kozmetického výrobku na rôznych miestach Európskej únie miestom sprístupnenia údajov podľa odseku 2 písm. c) je miesto, ktoré určí výrobca kozmetického výrobku. V takom prípade výrobca zabezpečí, aby informácia o mieste sprístupnenia údajov bola úradu dostupná.
(4)
Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku podľa odseku 2 písm. b), musí mať vysokoškolský diplom podľa osobitného predpisu18) o absolvovaní štúdia v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie.
(5)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výrobu kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať
a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijného programu20) v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie,
b)
vysvedčenie o získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch chémie, potravinárstva alebo farmácie alebo
c)
dva roky odbornej praxe.
(7)
Zodpovedná osoba alebo predajca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú povinní písomne alebo elektronicky oznámiť úradu údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia podľa § 16 pred ich umiestnením na trh. Tieto údaje sa nesmú použiť na iné účely.
§ 16
Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia
(1)
Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia sa oznamujú podľa rámcového zloženia formou oznámenia, ktorého vzory sú uvedené v prílohe č. 13. Názov látky musí byť uvedený podľa § 13 ods. 1.
(2)
Zoznam rámcových zložení kozmetických výrobkov podľa účelu použitia alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov je uvedený v prílohe č. 14.
(3)
Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov sú uvedené v prílohe č. 15.
(4)
Oznámenie údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia (ďalej len „oznámenie“) podľa prílohy č. 13 vzoru č. 1 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15.
(5)
Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 2 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a kozmetické výrobky obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje. Zoznam vybraných látok a podmienky ich oznámenia sú uvedené v prílohe č. 16.
(6)
Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 3 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov nezhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo ak rámcové zloženie kozmetických výrobkov nie je uvedené v tejto prílohe.
(7)
Nové oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 4 sa podáva, ak nastane zmena v rámcovom zložení kozmetických výrobkov oznámených podľa odsekov 4 až 6 alebo zmena vo vybraných látkach za podmienok uvedených v prílohe č. 16.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1133, 1134, 1135 a 1136, možno uvádzať do obehu do 30. marca 2006.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1137 až 1211, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 21. augusta 2006 a predávať do 21. novembra 2006.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú farbivá s indexovým číslom CI 12150, CI 20170 a CI 27290, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 30. marca 2006.
(4)
Kozmetické výrobky s minimálnou trvanlivosťou dlhšou ako 30 mesiacov umiestnené na trh do 31. decembra 2005 možno predávať bez uvedenia dátumu minimálnej trvanlivosti a symbolu otvoreného téglika.
(5)
Údaje o kozmetických výrobkoch umiestnených na trh do 31. decembra 2005 možno oznámiť podľa § 15 ods. 7 do 1. marca 2006.
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2006
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1212 až 1233, možno umiestniť na trh a predávať do 30. novembra 2006.
§ 17b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 21. novembra 2007
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1234 až 1243, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 20. novembra 2007 a predávať do 20. februára 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 pod indexovým číslom CI 45 425 a v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 10 a 56, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 17. októbra 2008 a predávať do 17. apríla 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 až 22, 24 až 30, 32, 33, 35 až 37, 42, 43 a 47, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 22. marca 2008 a predávať do 22. júna 2008.
§ 17c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1244 až 1328, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 17. júna 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 18. marca 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 102, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 15. novembra 2008 a predávať do 15. februára 2009.
§ 17d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 4. apríla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 1136, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 45, 72, 73, 88, 89, 103 až 184, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.
§ 17e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 8. júla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 167 a v prílohe č. 7 pod referenčným číslom 1, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 7. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1329 až 1369, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 10 a 14 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 57, 59 a 60, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 13. októbra 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod číslami 1370 a 1371, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 186 až 188, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. novembra 2009.
(4)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 185, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. februára 2010.
§ 17f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.
§ 17g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.
§ 17h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.
§ 17i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.
§ 17j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.
§ 19
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
§ 20
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku, ako krémy, emulzie, lotiony, gély, oleje a iné
2. Pleťové masky okrem výrobkov určených na chemický peeling
3. Tónovacie podklady
4. Púdre na líčenie, po kúpeli a hygienické
5. Mydlá toaletné, dezodoračné a iné
6. Parfumy, toaletné vody a kolínske vody
7. Kozmetické výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
8. Kozmetické výrobky na depiláciu
9. Dezodoranty a antiperspiranty
10. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy:
10.1. na farbenie a odfarbovanie,
10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,
10.3. na formovanie účesu,
10.4. na čistenie,
10.5. kondicionéry,
10.6. iné výrobky
11. Kozmetické výrobky na holenie a po holení
12. Kozmetické výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí
13. Kozmetické výrobky na aplikáciu na pery
14. Kozmetické výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu
15. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov
16. Kozmetické výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu
17. Kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením
18. Kozmetické výrobky na stmavnutie pokožky bez slnečného žiarenia
19. Kozmetické výrobky na zosvetlenie pokožky
20. Kozmetické výrobky proti vráskam
21. Ostatné kozmetické výrobky
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NESMÚ BYŤ ZLOŽKAMI KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo)
2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín) (2-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli
3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*)
4. Spironolaktón (Spironolactone*)
5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová ([4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acido) a jej soli
6. Metotrexát (Methotrexate*)
7. Kyselina 6-aminohexánová (Aminocaproic acid*) a jej soli
8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová) (Cinchophen*), jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov
9. Kyselina tyropropová (Thyropropic acid*) a jej soli
10. Kyselina trichlóroctová (Trichloroacetic acido)
11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické zmesi)
12. Akonitín (Aconitineo) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli
13. Adonis vernalis L. a jeho zmesi
14. Epinefrín (Epinephrine*)
15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli
16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcoholso), ich estery, étery a ich soli
17. Izoprenalín (Isoprenaline*)
18. Alylizotiokyanatán (Allyl isothiocyanateo)
19. Aloklamid (Alloclamide*) a jeho soli
20. Nalorfín (Nalorphine*), jeho soli a étery
21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amineso) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu a uvedená v uznesení AP (69) 2 Európskej rady
22. Anilín (Anilineo), jeho soli a ich halogénované a sulfónované deriváty
23. Betoxykaín (Betoxycaine*) a jeho soli
24. Zoxazolamín (Zoxazolamine*)
25. Prokaínamid (Procainamide*), jeho soli a deriváty
26. Benzidín (Benzidineo)
27. Tuaminoheptán (Tuaminoheptane*), jeho izoméry a soli
28. Oktodrín (Octodrine*) a jeho soli
29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol (2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanolo) a jeho soli
30. 1,3-dimetylpentylamín (1,3-Dimethylpentylamineo) a jeho soli
31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-Aminosalicylic acido) a jej soli
32. Toluidíny (Toluidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty
33. Xylidíny (Xylidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty
34. Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-ón) (Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-one)o)
35. Ammi majus a jeho galenické zmesi
36. 2,3-dichlór-2-metylbután (2,3-Dichloro-2-methylbutaneo)
37. Látky s androgénnym účinkom (Substances with androgenic effecto)
38. Antracénový olej (Anthracene oilo)
39. Antibiotiká (Antibioticso)
40. Antimón (Antimonyo) a jeho zlúčeniny
41. Apocynum cannabinum L. a jeho zmesi
42. Apomorfín (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de, g]-chinolín-10,11-diol) (Apomorphine (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de, g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol)o) a jeho soli
43. Arzén (Arsenico) a jeho zlúčeniny
44. Atropa belladonna L. a jej zmesi
45. Atropín (Atropineo), jeho soli a deriváty
46. Bárnaté soli (Barium saltso) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3
47. Benzén (Benzeneo)
48. Benzimidazol-2(3H)-ón (Benzimidazol-2(3H)-oneo)
49. Benzazepíny a benzodiazepíny (Benzazepines and benzodiazepineso)
50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín) (1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine)o) a jeho soli
51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín) (2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)o) a jeho soli
52. Izokarboxazid (Isocarboxazid*)
53. Bendroflumetiazid (Bendroflumethiazide*) a jeho deriváty
54. Berýlium (Berylliumo) a jeho zlúčeniny
55. Bróm, elementárny (Bromine, elementalo)
56. Bretýlium-tozylát (Bretylium tosilate*)
57. Karbromal (Carbromal*)
58. Bromizoval (Bromisoval*)
59. Bromofeniramín (Brompheniramine*) a jeho soli
60. Benzilónium bromid (Benzilonium bromide*)
61. Tetrylamónium bromid (Tetrylammonium bromide*)
62. Brucín (Brucineo)
63. Tetrakaín (Tetracaine*) a jeho soli
64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión (Mofebutazone*)
65. Tolbutamid (Tolbutamide*)
66. Karbutamid (Carbutamide*)
67. Fenylbutazón (Phenylbutazone*)
68. Kadmium (Cadmiumo) a jeho zlúčeniny
69. Kantaridy (Cantharideso), Cantharis vesicatoria
70. (1R, 2S)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín) ((1R, 2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)o)
71. Fenprobamát (Phenprobamate*)
72. Nitroderiváty karbazolu (Nitroderivatives of carbazolo)
73. Sírouhlík (Carbon disulphideo)
74. Kataláza (Catalaseo)
75. Kefaelín (Cephaelineo) a jeho soli
76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)
77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolo)
78. Chlór (Chlorineo)
79. Chlórpropamid (Chlorpropamide*)
80. Difenoxyláthydrochlorid (Diphenoxylate*) hydrochloride)
81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid) (4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)o)
82. Chlórzoxazón (Chlorzoxazone*)
83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín
(2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)o)
84. Chlórprotixén (Chlorprothixene*) a jeho soli
85. Klofenamid (Clofenamide*)
86. N,N-bis-(2-chlóretyl)metylamín N-oxid (N,N-bis-(2-Chloroethyl)methylamine N-oxideo) a jeho soli
87. Chlórmetín (Chlormethine*) a jeho soli
88. Cyklofosfamid (Cyclophosphamide*) a jeho soli
89. Manomustín (Mannomustine*) a jeho soli
90. Butanilikaín (Butanilicaine*) a jeho soli
91. Chlórmezanón (Chloromezanone*)
92. Triparanol (Triparanol*)
93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
       (2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)o)
94. Chlórfenoxamín (Chlorphenoxamine*)
95. Fenaglykodol (Phenaglycodol*)
96. Chlóretán (Chloroethaneo)
97. Chróm, kyselina chrómová (Chromium; chromic acido) a jej soli
98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a galenické zmesi
99. Conium maculatum L., jeho plody, práškové a galenické zmesi
100. Glycyklamid (Glycyclamide*)
101. Benzénsulfonan kobaltnatý (Cobalt benzenesulphonateo)
102. Kolchicín, jeho soli a deriváty (Colchicineo)
103. Kolchikozid a jeho deriváty (Colchicosideo)
104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické zmesi
105. Konvalatoxín (Convallatoxino)
106. Anamirta cocculus L. (plody)
107. Croton tiglium (olej)
108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) močovina (1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) ureao)
109. Kurare a kurarín (Curare and curarineo)
110. Syntetické kurarizanty (Synthetic curarizantso)
111. Kyanovodík (Hydrogen cyanideo) a jeho soli
112. 2-α-cyklohexylbenzyl (N,N,N’,N’-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín) (2-α-Cyclohexylbenzyl (N, N, N’,N’-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)o)
113. Cyklomenol (Cyclomenol*) a jeho soli
114. Hexacyklonát sodný (Sodium hexacyclonate*)
115. Hexapropymát (Hexapropymate*)
116. Dextropropoxyfén (Dextropropoxyphene*)
117. O,O’-diacetyl-N-alyl-N-normorfín (O,O’-Diacetyl-N-allyl-N-normorphineo)
118. [2-(2-piperidín-1-yletoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e]-[1,4]tiazín-10-karboxylát (Pipazetate*) a jeho soli
119. 5-(α, ß" width=6>-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín (5-(α, ß-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoino)
120. Soli N,N’-pentametylén-bis(trimetylamóniové), napr. pentametónium bromid (N,N’-Pentamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Pentamethonium bromide*)
121. Soli N,N’-[(metylimino)dietylén]-bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium bromid (N,N’-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. Azamethonium bromide*)
122. Cyklarbamát (Cyclarbamate*)
123. Klofenotán (Clofenotane*)
124. Soli N,N’-hexametylén-bis(trimetylamónia), napr. hexametónium bromid (N,N’-Hexamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Hexamethonium bromide*)
125. Dichlóretány (etylénchloridy) (Dichloroethanes (Ethylene chlorides)o)
126. Dichlóretylény (acetylén chloridy) (Dichloroethylenes (Acetylene chlorides)o)
127. Lysergid (Lysergide*) a jeho soli
128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát
(2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its saltso) a jeho soli
129. Cinchokaín (Cinchocaine*) a jeho soli
130. 3-dietylaminopropyl cinnamát (3-Diethylaminopropyl cinnamateo)
131. O,O’-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO) (O,O’-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO)o)
132. Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid ([Oxalylbis(iminoethylene)] bis[(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e. g. Ambenomium chloride*)
133. Metyprylón (Methyprylon*) a jeho soli
134. Digitalín (Digitalineo) a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.
135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)
         (7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol)o)
136. Dioxetedrín (Dioxethedrin*) a jeho soli
137. Piprokurarium (Piprocurarium*)
138. Propyfenazón (Propylphenazone*)
139. Tetrabenazín (Tetrabenazine*) a jeho soli
140. Kaptodiám (Captodiame*)
141. Mefeklorazín (Mefeclorazine*) a jeho soli
142. Dimetylamín (Dimethylamineo)
143. 1,1-bis(dimetylaminometyl) propylbenzoát (amydrikaín, alypín) (1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl-benzoate (Amydricaine, Alypine)o) a jeho soli
144. Metapyrilén (Methapyrilene*) a jeho soli
145. Metamfepramón (Metamfepramone*) a jeho soli
146. Amitriptylín (Amitriptyline*) a jeho soli
147. Metformín (Metformin*) a jeho soli
148. Izosorbid-dinitrát (Isosorbide dinitrate*)
149. Malononitril (Malononitrileo)
150. Sukcinonitril (Succinonitrileo)
151. Izoméry dinitrofenolu (Dinitrophenol isomerso)
152. Inproquone (Inproquone*)
153. Dimevamid (Dimevamide*) a jeho soli
154. Difenylpyralín (Diphenylpyraline*) a jeho soli
155. Sulfinpyrazón (Sulfinpyrazone*)
156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N’-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid (N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N’-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. Isopropamid iodide*)
157. Benaktyzín (Benactyzine*)
158. Benzatropín (Benzatropine*) a jeho soli
159. Cyklizín (Cyclizine*) a jeho soli
160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon (5,5-Diphenyl-4-imidazolidoneo)
161. Probenecíd (Probenecid*)
162. Disulfirám, tiram (Disulfiram, thiram*)
163. Emetín (Emetineo), jeho soli a deriváty
164. Efedrín (Ephedrineo) a jeho soli
165. Oxanamid (Oxanamide*) a jeho deriváty
166. Eserín alebo fyzostigmín (Eserine or physostigmineo) a jeho soli
167 Kyselina 4-aminobenzoová (4-aminobenzoic acido) a jej estery s voľnou aminovou skupinou
168. Cholínové soli (Choline salts o) a ich estery, napr. cholínchlorid
169. Karamifén (Caramiphen*) a jeho soli
170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát (Diethyl 4-nitrophenyl phosphateo)
171. Metetoheptazín (Metethoheptazine*) a jeho soli
172. Oxfeneridín (Oxpheneridine*) a jeho soli
173. Etoheptazín (Ethoheptazine*) a jeho soli
174. Metheptazín (Metheptazine*) a jeho soli
175. Metylfenidát (Methylphenidate*) a jeho soli
176. Doxylamín (Doxylamine*) a jeho soli
177. Tolboxán (Tolboxane*)
178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol (4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenolo)
179. Paretoxikaín (Parethoxycaine*) a jeho soli
180. Fenozolón (Fenozolone*)
181. Glutetimid (Glutethimide*) a jeho soli
182. Etylénoxid (Ethylene oxideo)
183. Bemegrid (Bemegride*) a jeho soli
184. Valnoktamid (Valnoctamide*)
185. Haloperidol (Haloperidol*)
186. Parametazón (Paramethasone*)
187. Fluanizón (Fluanisone*)
188. Trifluperidol (Trifluperidol*)
189. Fluorezón (Fluoresone*)
190. Fluórouracil (Fluorouracil*)
191. Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric acido), jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1
192. Furfuryltrimetylammónne soli (Furfuryltrimethylammonium salts*), napr. furtretóniumjodid
193. Galantamín (Galantamine*)
194. Progestogény (Progestogens*)
195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindano)
196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánona-ftalén
         ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalene (endrin-ISO)o)
197. Hexachlóretán (Hexachloroethaneo)
198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén
         (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalen (Isodrin-ISO)o)
199. Hydrastín, hydrastinín (Hydrastine, Hydrastinineo) a ich soli
200. Hydrazidy (Hydrazideso) a ich soli
201. Hydrazín (Hydrazineo), jeho deriváty a ich soli
202. Oktamoxín (Octamoxin*) a jeho soli
203. Warfarín (Warfarin*) a jeho soli
204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát
         (Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)-acetate o) a soli jeho kyseliny
205. Metokarbamol (Methocarbamol*)
206. Propatyl-nitrát (Propatylnitrate*)
207. 4,4’-dihydroxy-3,3’-(3-metyltiopropylidén)dikumarín
         (4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3-methylthiopropylidene)-dicoumarineo)
208. Fenadiazol (Fenadiazole*)
209. Nitroxolín (Nitroxolineo) a jeho soli
210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty (Hyoscyamineo)
211. Hyoscyamus niger L., jeho listy, semená, práškové a galenické zmesi
212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) (Pemoline*) a jeho soli
213. Jód (Iodineo)
214. Soli dekametylén-bis(trimetylamónia) (Decamethylene bis(trimethylamonium) saltso), napr. dekametónium bromid
215. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), jeho korene, práškové a galenické zmesi
216. (2-izopropylpent-4-enoyl) -močovina (apronalid) ((2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (Apronalide)o)
217. α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión]
        (α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] furan-2,8-dione]o)
218. Lobelia inflata L. a jej galenické zmesi
219. Lobelín (Lobeline*) a jeho soli
220. Barbituráty (Barbiturateso)
221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compoundso) okrem zlúčenín v prílohe č. 6 časti 1
222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín (3,4,5-Trimethoxyphenethylamineo) a jeho soli
223. Metaldehyd (Metaldehydeo)
224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid (2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N, N-diethylacetamideo) a jeho soli
225. Kumetarol (Coumetarol*)
226. Dextrometorfán (Dextromethorphan*) a jeho soli
227. 2-metylheptylamín (2-Methylheptylamineo) a jeho soli
228. Izometeptén (Isometheptene*) a jeho soli
229. Mekamylamín (Mecamylamine*)
230. Guaifenezín (Guaifenesin*)
231. Dikumarol (Dicoumarol*)
232. Fenmetrazín (Phenmetrazine*), jeho deriváty a soli
233. Tiamazol (Thiamazole*)
234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol) 
         (3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (Cyclocoumarol)o)
235. Karizoprodol (Carisoprodol*)
236. Meprobamát (Meprobamate*)
237. Tefazolín a jeho soli (Tefazoline*)
238. Arekolín (Arecolineo)
239. Poldín-metylsulfát (Poldine metilsulfate*)
240. Hydroxyzín (Hydroxyzine*)
241. 2-naftol (2-Naphtholo)
242. 1- a 2-naftylamíny (1- and 2-Naphthylamineso) a ich soli
243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín (3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarineo)
244. Nafazolín (Naphazoline*) a jeho soli
245. Neostigmín (Neostigmine*) a jeho soli, napr. neostigmínbromid
246. Nikotín (Nicotineo) a jeho soli
247. Amyldusitany (Amyl nitriteso)
248. Anorganické dusitany (Inorganic nitrites) okrem dusitanu sodného
249. Nitrobenzén (Nitrobenzeneo)
250. Nitrokrezoly (Nitrocresolso) a ich alkalické soli
251. Nitrofurantoín (Nitrofurantoin*)
252. Furazolidón (Furazolidone*)
253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát (Propane-1,2,3-triyl trinitrateo)
254. Acenokumarol (Acenocoumarol*)
255. Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-) (Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*)
256. Nitrostilbény (Nitrostilbeneso), ich homológy a deriváty
257. Noradrenalín (Noradrenalineo) a jeho soli
258. Noskapín (Noscapine*) a jeho soli
259. Guanetidín (Guanethidine*) a jeho soli
260. Estrogény (Oestrogenso)
261. Oleandrín (Oleandrino)
262. Chlórtalidón (Chlortalidone*)
263. Peletierín (Pelletierineo) a jeho soli
264. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo)
265. Tetranitrát pentaeritritolu (Pentaerithrityl tetranitrate*)
266. Petrichloral (Petrichloral*)
267. Oktamylamín (Octamylamine*) a jeho soli
268. Kyselina pikrová (Picric acido)
269. Fenacemid (Phenacemide*)
270. Difendoxazín (Difendoxazine*)
271. 2-fenylindane-1,3-dión (fenindión) (2-Phenylindan-1,3-dione (Phenindione)o)
272. Etylfénacemid (Ethylphenacemide*)
273. Fenprokumón (Phenprocoumon*)
274. Fenyramidol (Fenyramidol*)
275. Triamterén (Triamterene*) a jeho soli
276. Tetraetylpyrofosfát (Tetraethyl pyrophosphateo)
277. Tritolyl fosfát (Tritolyl phosphateo)
278. Psilocybín (Psilocybine*)
279. Fosfor a kovové fosfidy (Phosphorus and metal phosphideso)
280. Talidomid (Thalidomide*) a jeho soli
281. Physostigma venenosum Balf.
282. Pikrotoxín (Picrotoxino)
283. Pilokarpín (Pilocarpineo) a jeho soli
284. Ľavotočivá treo-forma α-piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) (α-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane)o) a jeho soli
285. Pipradrol (Pipradrol*) a jeho soli
286. Azacyklonol (Azacyclonol*) a jeho soli
287. Bietamiverín (Bietamiverine*)
288. Butopiprín (Butopiprine*) a jeho soli
289. Olovo (Leado) a jeho zlúčeniny
290. Koniín (Conjineo)
291. Prunus laurocerasus L.(višňová voda) (cherry laurel water)
292. Metyrapón (Metyrapone*)
293. Rádioaktívne látky 1) (Radioactive substanceso)
294. Juniperus sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické zmesi)
295. Hyoscín (Hyoscine), jeho soli a deriváty
296. Soli zlata (Gold saltso)
297. Selén a jeho zlúčeniny (Selenium and its compoundso) okrem disulfidu za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 49
298. Solanum nigrum L. a jeho galenické zmesi
299. Sparteín (Sparteineo) a jeho soli
300. Glukokortikoidy (Glucocorticoidso)
301. Datura stramonium L. a jeho galenické zmesi
302. Strofantíny, ich aglukóny (Strophantines, their agluconeso) a príslušné deriváty
303. Strophantus species a jeho galenické zmesi
304. Strychnín (Strychnineo) a jeho soli
305. Strychnos species a jeho galenické zmesi
306. Narkotiká prírodné a syntetické2) (Narcotics, natural and synthetico)
307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) (Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives)o) a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách a ich soli
308. Sultiam (Sultiame*)
309. Neodým (Neodymiumo) a jeho soli
310. Tiotepa (Thiotepa*)
311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické zmesi
312. Telúr (Telluriumo) a jeho zlúčeniny
313. Xylometazolín (Xylometazoline*) a jeho soli
314. Tetrachlóretén (Tetrachloroethyleneo)
315. Chlorid uhličitý (Carbon tetrachlorideo)
316. Tetrafosfát hexaetylu (Hexaethyl tetraphosphateo)
317. Tálium (Thalliumo) a jeho zlúčeniny
318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt
319. Etiónamid (Ethionamide*)
320. Fenotiazín (Phenothiazine*) a jeho zlúčeniny
321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivativeso) okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1
322. Mefenezín (Mephenesin*) a jeho estery
323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serumso) podľa prílohy k druhej smernici Rady 75/319/EHS o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa humánnych liekov (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975, s. 13)
324. Tranylkypromín (Tranylcypromine*) a jeho soli
325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín) (Trichloronitromethane (Chloropicrine)o)
326. 2,2,2-Tribrómoetanol (tribrómoetylalkohol) (2,2,2-Tribromoethanol (Tribromoethyl alcohol)o)
327. Trichlórmetín (Trichlormethine*) a jeho soli
328. Tretamín (Tretamine*)
329. Galamín-trijodid (Gallamine triethiodide*)
330. Urginea scilla Stern. a jej galenické zmesi
331. Veratrín (Veratrineo), jeho soli a zmesi z extraktu rastliny
332. Schoenocaulon officinale Lind., jeho semená a galenické zmesi
333. Veratrum Spp. a ich zmesi
334. Monomér vinylchloridu (Vinyl chloride monomero)
335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3) (Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3))
336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (Salts of O-alkyldithiocarbonic acidso)
337. Yohimbín (Yohimbineo) a jeho soli
338. Dimetylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide*)
339. Difenhydramín (Diphenhydramine*) a jeho soli
340. 4-tert-butylfenol (4-tert-Butylphenolo)
341. 4-tert-butylpyrokatechol (4-tert-Butylpyrocatecholo)
342. Dihydrotachysterol (Dihydrotachysterol*)
343. Dioxán (Dioxaneo)
344. Morfolín (Morpholineo) a jeho soli
345. Pyrethrum album L. a jej galenické zmesi
346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát (2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleateo)
347. Tripelenamín (Tripelennamine*)
348. Tetrachlórsalicylanilidy (Tetrachlorosalicylanilideso)
349. Dichlórsalicylanilidy (Dichlorosalicylanilideso)
350. Tetrabrómosalicylanilidy (Tetrabromosalicylanilideso)
351. Dibrómosalicylanilidy (Dibromosalicylanilideso)
352. Bitionol (Bithionol*)
353. Monosulfidy tiuramu (Thiuram monosulphideso)
354. Disulfidy tiuramu (Thiuram disulphideso)
355. Dimetylformamid (Dimethylformamideo)
356. 4-fenylbut-3-én-2-ón (4-Phenylbut-3-en-2-oneo)
357. Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholo) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách
358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) (Furocoumarines (e.g.trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-ethoxypsoralen)o) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách; v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky, ak koncentrácia furokumarínov z prírodných esencií je < ako 1 mg/kg
359. Olej zo semien Laurus nobilis L.
360. Safrol (Safroleo) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v kozmetickom výrobku a 50 ppm v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny; nie je prípustný v zubných pastách pre deti
361. 5,5’-di-izopropyl-2,2’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldihypoiodit (5,5’-di-Isopropyl-2,2’-dimethylbiphenyl-4,4’-diyldihypoioditeo)
362. 3’-etyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’,6’,8’,8’-tetrametyl-2’-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4--tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén (3’-Ethyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’, 6’, 8’, 8’-tetramethyl-2’-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtaleno)
363. o-fenyléndiamín (o-Phenylenediamine and its saltso) a jeho soli
364. 4-metyl-m-fenyléndiamín (4-Methyl-m-phenylenediamineo) a jeho soli
365. Kyselina aristolochová (Aristolochic acido) a jej soli, Aristolochia spp. a jej zmesi
366. Trichlórmetán (Chloroformo)
367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxino)
368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán) (2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)o)
369. Pyritión sodný (Pyrithione sodium*)
370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid
         (N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (Captan)o)
371. 2,2’-dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlórdifenylmetán (2,2’-Dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)o)
372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil)o) a jeho soli
373. 3,4’,5-tribrómosalicylanilid (tribrómosalán) (3,4’, 5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)o)
374. Phytolacca Spp. a ich zmesi
375. Tretinoín (kyselina retinová (Tretinoin (retinoic acid)o) a jej soli
376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol CI 76050) (1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)o) a jeho soli
377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol)
         (1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)o) a ich soli
378. Farbivo CI 12140
379. Farbivo CI 26105
380. Farbivo CI 42555
         Farbivo CI 42555-1
         Farbivo CI 42555-2
381. Amyl 4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov (padimát A) (Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*))
382. Položka je neobsadená
383. 2-amino-4-nitrofenol (2-Amino-4-nitrophenol o)
384. 2-amino-5-nitrofenol (2-Amino-5-nitrophenol o)
385. 11-α-hydroxypregn-4-én-3,20-dión (11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dioneo) a jeho estery
386. Farbivo CI 42640
387. Farbivo CI 13065
388. Farbivo CI 42535
389. Farbivo CI 61554
390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou (Antiandrogens with steroid structureo)
391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compoundso) okrem ich obsahu v kozmetických výrobkoch uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 50 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v prílohe č. 4 poznámke 3
392. Tyrotricín (Thyrothricineo)
393. Acetonitril (Acetonitrileo)
394. Tetrahydrozolín (Tetrahydrozolineo) a jeho soli
395. Hydroxy-8-chinolín (Hydroxy-8-quinolineo) a jeho síran okrem použitia uvedeného v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 51
396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým (Dithio-2,2’-bispyridine-dioxide-1,1 (additive with trihydrated magnesium sulphate (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)o)
397. Farbivo CI 12075, jeho komplexy, pigmenty a soli
398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1
399. Lidokaín (Lidocaineo)
400. 1,2-epoxybután (1,2-Epoxybutaneo)
401. Farbivo CI 15585
402. Mliečnan strontnatý (Strontium lactaneo)
403. Dusičnan strontnatý (Strontium nitrateo)
404. Polykarboxylát strontnatý (Strontium polycarboxylateo)
405. Pramokaín (Pramocaineo)
406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín (4-Ethoxy-m-phenylenediamineo) a jeho soli
407. 2,4-diaminofenyletanol (2,4-Diaminophenylethanolo) a jeho soli
408. Katechol (Catecholo)
409. Pyrogalol (Pyrogallolo)
410. Nitrózamíny (Nitrosamineso)
411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny (Secondary alkyl- and alkanolamineso) a ich soli
412. 4-amino-2-nitrofenol (4-Amino-2-nitrophenolo)
413. 2-metyl-m-fenyléndiamín (2-Methyl-m-phenylenediamineo)
414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette) (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambretteo)
415. Položka je neobsadená
416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu
417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín) (3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein*)o)
418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester (3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (Urocanic acido)
419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky
420. Surové a rafinované uhoľné dechty (Crude and refined coal tarso)
421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene) (1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskeneo)
422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene) 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibeteneo)
423. Olej z koreňa alanu (Alanroot oil o) Inula helenium (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná zložka
424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná zložka
425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcoholo) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná zložka
426. Dietyl-maleát (Diethyl maleateo) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná zložka
427. Chroman-2-ón (Dihydrocoumarineo) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná zložka
428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehydeo) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná zložka
429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná zložka
430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarineo) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná zložka
431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconateo) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná zložka
432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-oneo) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná zložka
433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná zložka
434. Difenylamín (Diphenylamineo) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná zložka
435. Etyl-akrylát (Ethylacrylateo) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná zložka
436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absoluteo) Ficus carica (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná zložka
437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenalo) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná zložka
438. (E)-1, 1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetalo) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná zložka
439. (E)-1, 1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetalo) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná zložka
440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcoholo)
         (CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná zložka
441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenolo) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná zložka
442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarineo) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná zložka
443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-methoxyphenyl)-3-butene-2-oneo) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná zložka
444. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-oneo) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná zložka
445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoateo) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná zložka
446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarineo) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná zložka
447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandioneo) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná zložka
448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanoneo) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná zložka
449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná zložka
450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty iné ako čisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú použité ako vonná zložka.
451. 4-alylveratrol (Methyleugenolo) (CAS 93-15-2) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak koncentrácia nepresiahne:
        (a) 0,01 % v parfumoch
        (b) 0,004 % v toaletných vodách
        (c) 0,002 % v krémových vôňach
        (d) 0,001 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch
        (e) 0,0002 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny
452. 6-(2-chlórethyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán (6-(2-Chloro ethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaneo) (CAS 37894-46-5)
453. Chlorid kobaltnatý (Cobalt dichlorideo) (CAS 7646-79-9)
454. Síran kobaltnatý (Cobalt sulphateo) (CAS 10124-43-3)
455. Oxid nikelnatý (Nickel monoxideo) (CAS 1313-99-1)
456. Oxid nikelitý (Dinickel trioxideo) (CAS 1314-06-3)
457. Oxid nikeličitý (Nickel dioxideo) (CAS 12035-36-8)
458. Sulfid nikelitý (Trinickel disulphideo) (CAS 12035-72-2)
459. Tetrakarbonyl niklu (Tetracarbonylnickelo) (CAS 13463-39-3)
460. Sulfid nikelnatý (Nickel sulphide o) (CAS 16812-54-7)
461. Bromičnan draselný (Potassium bromateo) (CAS 7758-01-2)
462. Oxid uhoľnatý (Carbon monoxideo) (CAS 630-08-0)
463. 1,3- butadién (Buta-1, 3-dieneo) (CAS 106-99-0)
464. Izobután (Isobutane o) (CAS 75-28-5), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu
465. Bután (Butaneo) (CAS 106-97-8), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu
466. Plyny (ropné), C3-4 (Gases (petroleum), C3-4o) (CAS 68131-75-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
467. Koncový plyn (ropný) z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorbero) (CAS 68307-98-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
468. Koncový plyn (ropný) zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovaného benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68307-99-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
469. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu bez obsahu sírovodíka (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-00-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
470. Koncový plyn (ropný) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater strippero) (CAS 68308-01-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
471. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorbero) (CAS 68308-01-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
472. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu (Tail gas (petroleum), gas recovery planto) (CAS 68308-04-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
473. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu pri oddeľovaní etánu (Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanisero) (CAS 68308-05-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
474. Koncový plyn (ropný) bez kyselín z frakčnej destilácie pri hydrogenačnom odsírení destilátu a hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-freeo) (CAS 68308-06-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
475. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-07-6), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
476. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri frakčnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68308-08-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
477. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-09-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
478. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka pri hydrogenačnom odsírení primárneho destilátu (Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-10-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
479. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na oddeľovanie etánu z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii (Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanisero) (CAS 68308-11-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
480. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-12-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
481. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), catalytic cracked overheadso) (CAS 68409-99-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
482. Alkány C1-2 (Alkanes, C1-2o) (CAS 68475-57-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
483. Alkány C 2-3 (Alkanes, C2-3o) (CAS 68475-58-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
484. Alkány C3-4 (Alkanes, C3-4o) (CAS 68475-59-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
485. Alkány C4-5 (Alkanes, C4-5o) (CAS 68475-60-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
486. Plynné palivá (Fuel-gaseso) (CAS 68476-26-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
487. Plynné palivá, destiláty z ropy (Fuel gases, crude oil distillateso) (CAS 68476-29-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
488. Uhľovodíky C3-4 (Hydrocarbons, C3-4o) (CAS 68476-40-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
489. Uhľovodíky C4-5 (Hydrocarbons, C4-5o) (CAS 68476-42-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
490. Uhľovodíky C2-4 s vysokým obsahom C3 (Hydrocarbons, C2-4, C3-richo) (CAS 68476-49-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
491. Ropné plyny skvapalnené (Petroleum gases, liquefiedo) (CAS 68476-85-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
492. Ropné plyny skvapalnené a odsírené (Petroleum gases, liquefied, sweetenedo) (CAS 68476-86-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
493. Plyny (ropné) C3-4 s vysokým obsahom izobutánu (Gases (petroleum), C3-4, isobutane-richo) (CAS 68477-33-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
494. Destiláty (ropné) C3-6 s vysokým obsahom piperylénu (Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-richo) (CAS 68477-35-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
495. Plyny (ropné) pri nástreku do amínovej jednotky (Gases (petroleum), amine system feedo) (CAS 68477-65-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
496. Plyny (ropné) z benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised offo) (CAS 68477-66-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
497. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklačnej benzénovej jednotky (Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-67-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
498. Plyny (ropné) zmesné olejové s vysokým obsahom vodíka a dusíka (Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-68-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
499. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní butánu (Gases (petroleum), butane splitter overheadso) (CAS 68477-69-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
500. Plyny (ropné) C2-3 (Gases (petroleum), C2-3o) (CAS 68477-70-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
501. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez kyselín, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-freeo) (CAS 68477-71-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
502. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-richo) (CAS 68477-72-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
503. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 bez kyselín z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-freeo) (CAS 68477-73-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
504. Plyny (ropné) z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic crackero) (CAS 68477-74-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
505. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-5 z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-richo) (CAS 68477-75-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
506. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C2-4 z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickej polymerizácii ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-richo) (CAS 68477-76-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
507. Plyny (ropné) z hlavy stripovacej kolóny pri katalytickom reformovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheadso) (CAS 68477-77-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
508. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-4 z katalytického reformovania (Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-richo) (CAS 68477-79-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycleo) (CAS 68477-80-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
510. Plyny (ropné) C6-8 zo zariadenia na katalytické reformovanie (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformero) (CAS 68477-81-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
511. Plyny (ropné) C6-8 s vysokým obsahom vodíka z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-82-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
512. Plyny (ropné) C3-5 z nástreku pri olefínovo-parafínovej alkylácii (Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feedo) (CAS 68477-83-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
513. Plyny (ropné) C2 zo spätného toku (Gases (petroleum), C2-return streamo) (CAS 68477-84-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
514. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 (Gases (petroleum), C4-richo) (CAS 68477-85-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
515. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní etánu (Gases (petroleum), deethaniser overheadso) (CAS 68477-86-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
516. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní izobutánu (Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheadso) (CAS 68477-87-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
517. Plyny (ropné) s vysokým obsahom propénu pri suchom oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-richo) (CAS 68477-90-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
518. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser overheadso) (CAS 68477-91-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
519. Plyny (ropné) suché a kyslé na výstupe pri koncentrovaní plynu (Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-offo) (CAS 68477-92-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
520. Plyny (ropné) zo spätného absorbéra pri destilácii koncentrovaného plynu (Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.o) (CAS 68477-93-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
521. Plyny (ropné) z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri regenerácii plynu (Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheadso) (CAS 68477-94-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
522. Plyny (ropné) z nástreku do Girbatolovej jednotky (Gases (petroleum), Girbatol unit feedo) (CAS 68477-95-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
523. Plyny (ropné) na výstupe z absorbéra vodíka (Gases (petroleum), hydrogen absorber offo) (CAS 68477-96-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
524. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka (Gases (petroleum), hydrogen-richo) (CAS 68477-97-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
525. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a dusíka z hydrogenačnej jednotky pri recyklácii zmesného oleja (Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-98-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
526. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez sírovodíka pri frakcionačnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68477-99-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
527. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklácie (Gases (petroleum), recycle, hydrogen-richo)
        (CAS 68478-00-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
528. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z reformácie čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
529. Plyny (ropné) z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreatero) (CAS 68478-02-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
530. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a metánu z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-richo) (CAS 68478-03-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
531. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z hydrogenačného zariadenia pri formácii čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-04-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
532. Plyny (ropné) z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie (Gases (petroleum), thermal cracking distn.o) (CAS 68478-05-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
533. Koncový plyn (ropný) z katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku z frakcionačného refluxu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drumo) (CAS 68478-21-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
534. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačného absorbéra pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorbero) (CAS 68478-22-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
535. Koncový plyn (ropný) z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením (Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionatero) (CAS 68478-24-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
536. Koncový plyn (ropný) z absorbéra refrakcionačnej destilácie pri katalytickom krakovaní (Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorbero) (CAS 68478-25-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
537. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68478-26-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
538. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separatoro) (CAS 68478-27-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
539. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilisero) (CAS 68478-28-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
540. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenizácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separatoro) (CAS 68478-29-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
541. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenačnom odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separatoro) (CAS 68478-30-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
542. Koncový plyn (ropný) s vysokým obsahom C4 zo zmiešaného prúdu pri sýtení plynu (Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-richo) (CAS 68478-32-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
543. Koncový plyn (ropný) z regeneračného zariadenia sýtenia plynu s vysokým obsahom C1-2 (Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-richo) (CAS 68478-33-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
544. Koncový plyn (ropný) z tepelného krakovania vákuových zvyškov (Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal crackero) (CAS 68478-34-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
545. Uhľovodíky s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát (Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillateo) (CAS 68512-91-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
546. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheadso) (CAS 68513-14-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
547. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia s celým destilačným rozmedzím pri odstraňovaní hexánu z ťažkého benzínu (Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser offo) (CAS 68513-15-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
548. Plyny (ropné) s vysokým obsahom uhľovodíkov na výstupe hydrogenačného krakovacieho zariadenia na odstraňovanie propánu (Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-richo) (CAS 68513-16-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
549. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser offo) (CAS 68513-17-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
550. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum offo) (CAS 68513-18-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
551. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum offo) (CAS 68513-19-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
552. Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4 z oddeľovacej alkylačnej kolóny (Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-richo) (CAS 68513-66-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
553. Uhľovodíky C1-4 (Hydrocarbons, C1-4o) (CAS 68514-31-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
554. Uhľovodíky C1-4 odsírené (Hydrocarbons, C1-4, sweetenedo) (CAS 68514-36-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
555. Plyny (ropné) na výstupe rafinácie ropy pri destilácii plynov (Gases (petroleum), oil refinery gas distn. offo) (CAS 68527-15-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
556. Uhľovodíky C1-3 (Hydrocarbons, C1-3o) (CAS 68527-16-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
557. Uhľovodíky C1-4 z frakcie pri oddeľovaní butánu (Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fractiono) (CAS 68527-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
558. Plyny (ropné) z hlavy kolóny benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odstraňovaní pentánu (Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheadso) (CAS 68602-82-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
559. Plyny (ropné) C1-5 vlhké (Gases (petroleum), C1-5, weto) (CAS 68602-83-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
560. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní destilátu z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionatoro) (CAS 68602-84-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
561. Uhľovodíky C2-4 (Hydrocarbons, C2-4o) (CAS 68606-25-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
562. Uhľovodíky C3 (Hydrocarbons, C3o) (CAS 68606-26-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
563. Plyny (ropné) z alkylačného nástreku (Gases (petroleum), alkylation feedo) (CAS 68606-27-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
564. Plyny (ropné) na výstupe zariadenia na odstraňovanie propánu zo zvyškov frakcionácie (Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation offo) (CAS 68606-34-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
565. Ropné produkty, rafinérske plyny (Petroleum products, refinery gaseso) (CAS 68607-11-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
566. Plyny (ropné) z nízkotlakového odlučovača pri hydrogenozačnom krakovaní (Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separatoro) (CAS 68783-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
567. Plyny (ropné), rafinérska zmes (Gases (petroleum), refinery blendo) (CAS 68783-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
568. Plyny (ropné) z katalytického krakovania (Gases (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 68783-64-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
569. Plyny (ropné) C2-4 odsírené (Gases (petroleum), C2-4, sweetenedo) (CAS 68783-65-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
570. Plyny (ropné) rafinérske (Gases (petroleum), refineryo) (CAS 68814-67-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
571. Plyny (ropné) na výstupe z odlučovača platinou katalyzovaných produktov (Gases (petroleum), platformer products separator offo) (CAS 68814-90-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
572. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri odstraňovaní pentánu z hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser offo) (CAS 68911-58-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
573. Plyny (ropné) z jednotky rovnovážnej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drumo) (CAS 68911-59-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
574. Plyny (ropné) na výstupe pri frakcionácii ropy (Gases (petroleum), crude oil fractionation offo) (CAS 68918-99-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
575. Plyny (ropné) zo zariadenia na odstraňovanie hexánu (Gases (petroleum), dehexaniser offo) (CAS 68919-00-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
576. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia unifiner na odsírenie pri destilácii v stripovacej kolóne (Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper offo) (CAS 68919-01-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
577. Plyny (ropné) na výstupe pri fluidizačnom katalytickom frakcionačnom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation offo) (CAS 68919-02-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
578. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho pracieho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber offo) (CAS 68919-03-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
579. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu (Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-04-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
580. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser offo) (CAS 68919-05-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
581. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner pri odsírení ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
582. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri reformovaní ľahkých frakcií benzínu s platinovým katalyzátorom (Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionationo) (CAS 68919-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
583. Plyny (ropné) na výstupe z odparovacej kolóny pri destilácii ropy (Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.o) (CAS 68919-08-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
584. Plyny (ropné) na výstupe pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming offo) (CAS 68919-09-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
585. Plyny (ropné) na výstupe z primárnej stabilizačnej kolóny (Gases (petroleum), straight-run stabiliser offo) (CAS 68919-10-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
586. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny dechtu (Gases (petroleum), tar stripper offo) (CAS 68919-11-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
587. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner (Gases (petroleum), unifiner stripper offo) (CAS 68919-12-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
588. Plyny (ropné) z hlavy oddeľovacej kolóny pri fluidizačnom katalytickom krakovaní frakcie (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheadso) (CAS 68919-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
589. Plyny (ropné) zo zariadenia na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizero) (CAS 68952-76-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
590. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickom krakovaní destilátu a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilisero) (CAS 68952-77-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
591. Koncový plyn (ropný) z katalytického separátora pri hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separatoro) (CAS 68952-79-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
592. Koncový plyn (ropný) z hydrogenačného reaktora pri odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferisedo) (CAS 68952-80-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
593. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri tepelnom krakovaní destilátu, plynového oleja a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorbero) (CAS 68952-81-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
594. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri tepelnom krakovaní uhľovodíkov, koksovanie ropy (Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum cokingo) (CAS 68952-82-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
595. Plyny (ropné) pri krakovaní ľahkého butadiénového koncentrátu (Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.o) (CAS 68955-28-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
596. Plyny (ropné) na výstupe zo špongiového absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní odsíreného plynového oleja z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionationo) (CAS 68955-33-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
597. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overheado) (CAS 68955-34-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
598. Plyny (ropné) pri destilačnom katalytickom krakovaní ropy (Gases (petroleum), crude distn. and catalytic crackingo) (CAS 68989-88-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
599. Uhľovodíky C4 (Hydrocarbons, C4o) (CAS 87741-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
600. Alkány C1-4 s vysokým obsahom C3 (Alkanes, C1-4, C3-richo) (CAS 90622-55-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
601. Plyny (ropné) z plynového oleja na výstupe z práčky na dietanolamín (Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber offo) (CAS 92045-15-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
602. Plyny (ropné) zo zvyškového plynového oleja na výstupe pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluento) (CAS 92045-16-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
603. Plyny (ropné) z prečisťovania zariadenia na hydrogenačné odsírenie plynového oleja (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purgeo) (CAS 92045-17-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
604. Plyny (ropné) na výstupe z hydrogenačného zariadenia pri rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum offo) (CAS 92045-18-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
605. Plyny (ropné) z parného krakovania vysokotlakových zvyškov ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residualo) (CAS 92045-19-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
606. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia na konverziu zvyškov (Gases (petroleum), residue visbreaking offo) (CAS 92045-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
607. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní (Gases (petroleum), steam-cracker C3-richo) (CAS 92045-22-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
608. Uhľovodíky C4 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní destilátu (Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillateo) (CAS 92045-23-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
609. Ropné plyny skvapalnené, odsírené, C4 frakcia (Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fractiono) (CAS 92045-80-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
610. Uhľovodíky C4 bez 1,3-butadiénu a izobuténu (Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-freeo) (CAS 95465-89-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
611. Rafináty (ropné) bez butadiénu zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní C4 frakcie extrahovanej octanom amónno-meďnatým, C3-5 frakcie a C3-5 nenasýtenej frakcie (Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-freeo) (CAS 97722-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
612. Benzo[a]pyrén (Benzo[d, e, f]chrysene (benzo[a]pyrene)o) (CAS 50-32-8)
613. Smola, uhoľno-dechtová, ropná (Pitch, coal tar-petroleumo) (CAS 68187-57-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
614. Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky (Distillates (coal-petroleum), condensed-ring aromo) (CAS 68188-48-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
615. Položka je neobsadená
616. Položka je neobsadená
617. Kreozotový olej z acenafténovej frakcie bez acenafténu (Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-freeo) (CAS 90640-85-0), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
618. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná (Pitch, coal tar, low-tempo) (CAS 90669-57-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
619. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná z tepelného spracovania (Pitch, coal tar, low-temp., heat-treatedo) (CAS 90669-58-2), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
620. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná oxidovaná (Pitch, coal tar, low-temp., oxidisedo)
         (CAS 90669-59-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
621. Extrakt zvyškov (hnedouhoľný) (Extract residues (coal), browno) (CAS 91697-23-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
622. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp.taro) (CAS 92045-71-1), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
623. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu hydrogenačne rafinovaného (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, hydrotreatedo) (CAS 92045-72-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
624. Tuhý odpad, koksovaná uhoľno-dechtová smola (Waste solids, coal-tar pitch cokingo) (CAS 92062-34-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
625. Smola, uhoľný vysokotepelný sekundárny decht (Pitch, coal tar, high-temp., secondaryo) (CAS 94114-13-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
626. Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom (Residues (coal), liq. solvent extn.o) (CAS 94114-46-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
627. Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn. soln.o) (CAS 94114-47-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
628. Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn.o) (CAS 94114-48-4), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
629. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu filtrovaného cez aktívne uhlie (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, carbon-treatedo) (CAS 97926-76-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
630. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného hlinkou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treatedo) (CAS 97926-77-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
631. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného kyselinou kremičitou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treatedo) (CAS 97926-78-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
632. Absorpčné oleje z frakcie aromatických a heterocyklických uhľovodíkov (Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fractiono) (CAS 101316-45-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
633. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu a polypropylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-74-5), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
634. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-75-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
635. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polystyrénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-76-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
636. Smola a uhoľný decht, vysokotepelné, tepelne spracované (Pitch, coal tar, high-temp., heat-treatedo) (CAS 121575-60-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
637. Dibenz(a, h)antracén (Dibenz[a, h]anthraceneo) (CAS 53-70-3)
638. Benz(a)antracén (Benz[a]anthraceneo) (CAS 56-55-3)
639. Benzo(e)pyrén (Benzo[e]pyreneo) (CAS 192-97-2)
640. Benzo(j)fluorantén (Benzo[j]fluorantheneo) (CAS 205-82-3)
641. Benz(e)acefenantrylén (Benz(e)acephenanthryleneo) (CAS 205-99-2)
642. Benzo(k)fluorantén (Benzo(k)fluorantheneo) (CAS 207-08-9)
643. Chryzén (Chryseneo) (CAS 218-01-9)
644. 2-brómopropán (2-Bromopropaneo) (CAS 75-26-3)
645. Trichlóretylén (Trichloroethyleneo) (CAS 79-01-6)
646. 1,2-dibrómo-3-chlórpropán (1,2-Dibromo-3-chloropropaneo) (CAS 96-12-8)
647. 2,3-dibrómopropán-1-ol (2,3-Dibromopropan-1-olo) (CAS 96-13-9)
648. 1,3-dichlórpropán-2-ol (1,3-Dichloropropan-2-olo) (CAS 96-23-1)
649. α, α, α-trichlórtoluén (α, α, α-Trichlorotolueneo) (CAS 98-07-7)
650. α-chlórtoluén (α-Chlorotolueneo) (CAS 100-44-7)
651. Dibrómetán (1,2-Dibromoethaneo) (CAS 106-93-4)
652. Hexachlórbenzén (Hexachlorobenzeneo) (CAS 118-74-1)
653. Brómoetylén (Bromoethyleneo) (CAS 593-60-2)
654. 1,4-dichlórbut-2-én (1,4-Dichlorobut-2-eneo) (CAS 764-41-0)
655. Metyloxirán (Methyloxiraneo) (CAS 75-56-9)
656. (Epoxyetyl)benzén ((Epoxyethyl)benzeneo) (CAS 96-09-3)
657. 1-chlór-2,3-epoxypropán (1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 106-89-8)
658. R-1-chlór-2,3-epoxypropán (R-1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 51594-55-9)
659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropán (1,2-Epoxy-3-phenoxypropaneo) (CAS 122-60-1)
660. 2,3-epoxypropán-1-ol (2,3-Epoxypropan-1-olo) (CAS 556-52-5)
661. R-2,3-epoxy-1-propanol (R-2,3-Epoxy-1-propanolo) (CAS 57044-25-4)
662. 2,2’ -bioxirán (2,2’ -Bioxiraneo) (CAS 1464-53-5)
663. (2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl] oxirán (epoxikonazol) (CAS 133855-98-8)
664. Chlórmetylmetyléter (Chloromethyl methyl ethero) (CAS 107-30-2)
665. 2-metoxyetanol (2-Methoxyethanolo) (CAS 109-86-4)
666. 2-etoxyetanol (2-Ethoxyethanolo) (CAS 110-80-5)
667. Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter) (Oxybis [chloromethane], bis (Chloromethyl) ethero) (CAS 542-88-1)
668. 2-metoxypropanol (2-Methoxypropanolo) (CAS 1589-47-5)
669. Propiolaktón (Propiolactoneo) (CAS 57-57-8)
670. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylcarbamoyl chlorideo) (CAS 79-44-7)
671. Uretán (Urethaneo) (CAS 51-79-6)
672. 2-metoxyetylacetát (Urethaneo) (CAS 110-49-6)
673. 2-etoxyetylacetát (2-Ethoxyethyl acetateo) (CAS 111-15-9)
674. Kyselina metoxyoctová (Methoxyacetic acido) (CAS 625-45-6)
675. Dibutylftalát (Dibutyl phthalateo) (CAS 84-74-2)
676. Bis(2-metyoxyetyl)éter (bis(2-Methyoxyethyl) ethero) (CAS 111-96-6)
677. Bis(2-etylhexyl)ftalát (bis(2-Ethylhexyl) phthalateo) (CAS 117-81-7)
678. Bis(2-metoxyetyl)ftalát (bis(2-Methoxyethyl) phthalateo) (CAS 117-82-8)
679. 2-metoxypropylacetát (2-Methoxypropyl acetateo) (CAS 70657-70-4)
680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát (2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetateo) (CAS 80387-97-9)
681. Akrylamid (Acrylamideo) (CAS 79-06-1), ak nie je uvedený na inom mieste tohto nariadenia
682. Akrylonitril (Acrylonitrileo) (CAS 107-13-1)
683. 2-nitropropán (2-Nitropropaneo) (CAS 79-46-9)
684. Dinoseb, jeho soli a estery (Dinoseb, its salts and esterso) (CAS 88-85-7) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy
685. 2-nitroanizol (2-Nitroanisoleo) (CAS 91-23-6)
686. 4-nitrobifenyl (4-Nitrobiphenylo) (CAS 92-93-3)
687. 2, 4-dinitrotoluén, technicky čistý (2,4-Dinitrotolueneo) (CAS 121-14-2)
688. Binapakryl (Binapacrylo) (CAS 485-31-4)
689. 2-nitronaftalén (2-Nitronaphthaleneo) (CAS 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotoluén (2,3-Dinitrotolueneo) (CAS 602-01-7)
691. 5-nitroacenaftén (5-Nitroacenaphtheneo) (CAS 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotoluén (2,6-Dinitrotolueneo) (CAS 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotoluén (3,4-Dinitrotolueneo) (CAS 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotoluén (3,5-Dinitrotolueneo) (CAS 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotoluén (2,5-Dinitrotolueneo) (CAS 619-15-8)
696. Dinoterb (Dinoterbo) (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery
697. Nitrofén (Nitrofeno) (CAS 1836-75-5)
698. Dinitrotoluén (Dinitrotolueneo) (CAS 25321-14-6)
699. Diazometán (Diazomethaneo) (CAS 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (disperzná modrá 1) (1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)o) (CAS 2475-45-8)
701. Dimetylnitrózoamín (Dimethylnitrosoamineo) (CAS 62-75-9)
702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín (1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineo) (CAS 70-25-7)
703. Nitrózodipropylamín (Nitrosodipropylamineo) (CAS 621-64-7)
704. 2,2’-(nitrózoimino)-bis-(etanol) (2,2’ -(Nitrosoimino) bisethanolo) (CAS 1116-54-7)
705. 4,4’-metyléndianilín (4,4’-Methylenedianilineo) (CAS 101-77-9)
706. Chlorid 4,4’-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilínia (4,4’-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochlorideo) (CAS 569-61-9)
707. 4,4’-metyléndi-o-toluidín (4,4’-Methylenedi-o-toluidineo) (CAS 838-88-0)
708. o-anizidín (o-Anisidineo) (CAS 90-04-0)
709. 3,3’-dimetoxybenzidín (3,3’-Dimethoxybenzidineo) (CAS 119-90-4)
710. Soli o-dianizidínu (Salts of o-Dianisidineo)
711. Azofarbivá na báze o-dianizidínu (o-Dianisidine based azo dyeso)
712. 3,3’-dichlórbenzidín (3,3’-Dichlorobenzidineo) (CAS 91-94-1)
713. Benzidín dihydrochlorid (Benzidine dihydrochlorideo) (CAS 531-85-1)
714. [[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium-sulfát ([[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium sulphateo) (CAS 531-86-2)
715. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid (3,3’ -Dichlorobenzidine dihydrochlorideo) (CAS 612-83-9)
716. Benzidínsulfát (Benzidine sulphateo) (CAS 21136-70-9)
717. Benzidínacetát (Benzidine acetateo) (CAS 36341-27-2)
718. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát) (3,3’-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)o) (CAS 64969-34-2)
719. 3,3’-dichlórbenzidín-sulfát (3,3’-Dichlorobenzidine sulphateo) (CAS 74332-73-3)
720. Azofarbivá na báze benzidínu (Benzidine based azo dyeso)
721. 4,4’-bi-o-toluidín (4,4’-Bi-o-toluidineo) (CAS 119-93-7)
722. 4,4’-bi-o-toluidín-dihydrochlorid (4,4’-Bi-o-toluidine dihydrochlorideo) (CAS 612-82-8)
723. [3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát) ([3,3’-Dimethyl[1,1’-biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)o) (CAS 64969-36-4)
724. 4,4’-bi-o-toluidín-sulfát (4,4’-Bi-o-toluidine sulphateo) (CAS 74753-18-7)
725. Farbivá na báze o-tolidínu (o-Tolidine based dyeso)
726. Bifenyl-4-ylamín (Biphenyl-4-ylamineo) (CAS 92-67-1) a jeho soli
727. Azobenzén (Azobenzeneo) (CAS 103-33-3)
728. Octan (metyl-ONN-azoxy)metylnatý ((Methyl-ONN-azoxy)methyl Acetateo) (CAS 592-62-1)
729. Cykloheximid (Cycloheximideo) (CAS 66-81-9)
730. 2-metylaziridín (2-Methylaziridineo) (CAS 75-55-8)
731. Imidazolidín-2-tión (Imidazolidine-2-thioneo) (CAS 96-45-7)
732. Furán (Furano) (CAS 110-00-9)
733. Aziridín (Aziridineo) (CAS 151-56-4)
734. Kaptafol (Captafolo) (CAS 2425-06-1)
735. Karbadox (Carbadoxo) (CAS 6804-07-5)
736. Flumioxazín (Flumioxazino) (CAS 103361-09-7)
737. Tridemorf (Tridemorpho) (CAS 24602-86-6)
738. Vinklozolín (Vinclozolino) (CAS 50471-44-8)
739. Fluazifop-butyl (Fluazifop-butylo) (CAS 69806-50-4)
740. Flusilazol (Flusilazoleo) (CAS 85509-19-9)
741. Triglycidylisokyanurát-(tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion)  
         (1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4, 6(1H, 3H, 5H)-trioneo) (CAS 2451-62-9)
742. Tioacetamid (Thioacetamideo) (CAS 62-55-5)
743. N, N-dimetylformamid (N, N-Dimethylformamideo) (CAS 68-12-2)
744. Formamid (Formamideo) (CAS 75-12-7)
745. N-metylacetamid (N-Methylacetamideo) (CAS 79-16-3)
746. N-metylformamid (N-Methylformamideo) (CAS 123-39-7)
747. N, N-dimetylacetamid (N, N-Dimethylacetamideo) (CAS 127-19-5)
748. Tris(dimetylamid)-oxid fosforečný (Hexamethylphosphoric-triamideo) (CAS 680-31-9)
749. Dietylsulfát (Diethyl sulphateo) (CAS 64-67-5)
750. Dimetylsulfát (Dimethyl sulphateo) (CAS 77-78-1)
751. 1,3-propánsultón (1,3-Propanesultoneo) (CAS 1120-71-4)
752. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylsulphamoyl chlorideo) (CAS 13360-57-1)
753. (2-chlóralyl)N,N-dimethylditiokarbamát (sulfalát) (Sulfallateo) (CAS 95-06-7)
754. Zmes týchto zlúčenín: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]-metyl]-1H-1,2,4-triazol (a mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]-methyl]-1H-1,2,4-triazoleo) (ELINCS 403-250-2)
755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)-fenyloxy]-propionát ((+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenyloxy] propionateo) (CAS 119738-06-6)
756. 6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril (6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-py-
ridinecarbonitrileo) (CAS 85136-74-9)
757. Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(amino-1-metyletyl)amónny ((6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis[(amino -1-methylethyl)ammonium] formateo) (CAS 108225-03-2)
758. 4’-(8-acetylamino-3, 6-disulfonáto-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl-
-1,3’,3’’,1’’’-tetraoláto-O,O’,O’’,O’’’ ] meďnatan trisodný (Trisodium [4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’] copper (II)o) (ELINCS 413-590-3)
759. Zmes týchto zlúčenín: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid, N-2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy) propoxymetyl-2-metylakrylamid, metakrylamid, 2-metyl--N-(2 metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2, 3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakryl-amid (a mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloyl aminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methylacrylamideo) (ELINCS 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trión (1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione o) (CAS 59653-74-6)
761. Erionit (Erioniteo) (CAS 12510-42-8)
762. Azbest (Asbestoso) (CAS 12001-28-4)
763. Ropa (Petroleumo) (CAS 8002-05-9)
764. Destiláty (ropné) ťažké z hydrogenačného krakovania (Distillates (petroleum), heavy hydrocrackedo) (CAS 64741-76-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len DMSO )
765. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinico) (CAS 64741-88-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
766. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinico) (CAS 64741-89-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
767. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní asfaltu rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent deasphaltedo) (CAS 64741-95-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
768. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenico) (CAS 64741-96-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
769. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenico) (CAS 64741-97-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
770. Zvyškové oleje (ropné) z rafinácie rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64742-01-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
771. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-36-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
772. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinico) (CAS 64742-37-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
773. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou (Residual oils (petroleum), clay-treatedo) (CAS 64742-41-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
774. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-44-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
775. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenico) (CAS 64742-45-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
776. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenico) (CAS 64742-52-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
777. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenico) (CAS 64742-53-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
778. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinico) (CAS 64742-54-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
779. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinico) (CAS 64742-55-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
780. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinico) (CAS 64742-56-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
781. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie (Residual oils (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 64742-57-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
782. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-dewaxedo) (CAS 64742-62-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
783. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenico) (CAS 64742-63-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
784. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenico) (CAS 64742-64-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
785. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinico) (CAS 64742-65-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
786. Olej (ropný) sedimentačný (Foots oil (petroleum)o) (CAS 64742-67-2), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
787. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-68-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
788. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-69-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
789. Parafínové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-70-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
790. Parafínové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-71-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
791. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavyo) (CAS 64742-75-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
792. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed lighto) (CAS 64742-76-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
793. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.o) (CAS 68783-00-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
794. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu pri rafinácii rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 68783-04-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
795. Extrakty (ropné) ťažké, parafínové destiláty z odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphaltedo) (CAS 68814-89-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
796. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-based, high-viscosityo) (CAS 72623-85-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
797. Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C15-30,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-86-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
798. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
799. Mazacie oleje (Lubricating oilso) (CAS 74869-22-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
800. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinico) (CAS 90640-91-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
801. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinico) (CAS 90640-92-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
802. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-94-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
803. Uhľovodíky C20-50 ťažké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-95-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
804. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-96-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
805. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-97-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
806. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-07-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
807. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
808. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-09-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
809. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxedo) (CAS 90669-74-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
810. Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov (Residual oils (petroleum), catalytic dewaxedo) (CAS 91770-57-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
811. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-39-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
812. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-40-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
813. Destiláty (ropné) hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom z odstraňovania voskov (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxedo) (CAS 91995-45-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
814. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreatedo) (CAS 91995-54-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
815. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvento) (CAS 91995-73- 2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
816. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-75-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
817. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri úprave kyselinou (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treatedo) (CAS 91995-76-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
818. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-77-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
819. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého, vákuového, plynového oleja pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreatedo) (CAS 91995-79-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
820. Olej (ropný) sedimentačný, hydrogenovaný (Foots oil (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-12-0), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
821. Mazacie oleje (ropné) C17-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrogenácii (Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreatedo) (CAS 92045-42-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
822. Mazacie oleje (ropné) hydrokrakované, nearomatické z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffinedo) (CAS 92045-43-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
823. Zvyškové oleje (ropné) hydrokrakované, upravované kyselinou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxedo) (CAS 92061-86-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
824. Parafínové oleje (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z odstraňovania voskov (Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavyo) (CAS 92129-09-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
825. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov pri úprave hlinkou (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 92704-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
826. Mazacie oleje (ropné) základové, parafínové (Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinico) (CAS 93572-43-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
827. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-10-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
828. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z odstraňovania voskov z ťažkých parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-11-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
829. Uhľovodíky hydrokrakované, parafínové z destilačných zvyškov pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxedo) (CAS 93763-38-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
830. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný kyselinou (Foots oil (petroleum), acid-treatedo) (CAS 93924-31-3), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
831. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný hlinkou (Foots oil (petroleum), clay-treatedo) (CAS 93924-32-4), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
832. Uhľovodíky C20-50 z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja (Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillateo) (CAS 93924-61-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
833. Destiláty (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenatedo) (CAS 94733- 08-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
834. Destiláty (ropné) ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked lighto) (CAS 94733-09-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
835. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní destilátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-basedo) (CAS 94733-15-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
836. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní rafinátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-basedo) (CAS 94733-16-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
837. Uhľovodíky C13-30 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-04-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
838. Uhľovodíky C16-32 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C16-32, aromrich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-05-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
839. Uhľovodíky C37-68 z odstraňovania asfaltov a voskov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residueso) (CAS 95371-07-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
840. Uhľovodíky C37-65 z odstraňovania asfaltov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residueso) (CAS 95371-08-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
841. Destiláty (ropné) ľahké, hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined lighto) (CAS 97488-73-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
842. Destiláty (ropné) ťažké pri rafinácii rozpúšťadlom a hydrogenácii (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavyo) (CAS 97488-74-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
843. Mazacie oleje (ropné) C18-27 hydrokrakované pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxedo) (CAS 97488-95-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
844. Uhľovodíky C17-30 z atmosférickej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lightso) (CAS 97675-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
845. Uhľovodíky C17-40 z vákuovej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lightso) (CAS 97722-06-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
846. Uhľovodíky C13-27 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-09-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
847. Uhľovodíky C14-29 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-10-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
848. Olej sedimentačný (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Foots oil (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-76-5), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
849. Olej sedimentačný (ropný) rafinovaný kyselinou kremičitou (Foots oil (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-77-6), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
850. Uhľovodíky C27-42 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-42, dearomatisedo) (CAS 97862-81-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
851. Uhľovodíky C17-30 z hydrogenácie destilátov, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lightso) (CAS 97862-82-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
852. Uhľovodíky C27-45 nafténové z vákuovej destilácie (Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.o) (CAS 97862-83-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
853. Uhľovodíky C27-45 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-45, dearomatisedo) (CAS 97926-68-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
854. Uhľovodíky C20-58 z hydrogenačnej rafinácie (Hydrocarbons, C20-58, hydrotreatedo) (CAS 97926-70-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
855. Uhľovodíky C27-42 nafténové (Hydrocarbons, C27-42, naphthenico) (CAS 97926-71-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
856. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-02-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
857. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-03-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
858. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-04-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
859. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-05-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
860. Zvyškové oleje (ropné) filtrované cez aktívne uhlie z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-37-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
861. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-38-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
862. Mazacie oleje (ropné) C > 25 rozpúšťadlové z odstraňovania asfaltu a voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C > 25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-69-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
863. Mazacie oleje (ropné) C17-32 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-70-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
864. Mazacie oleje (ropné) C20-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-71-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
865. Mazacie oleje (ropné) C24-50 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-72-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
866. Destiláty (ropné) odsírené, stredné (Distillates (petroleum), sweetened middleo) (CAS 64741-86-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpúšťadlom (Gas oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64741-90-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
868. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, stredné (Distillates (petroleum), solvent-refined middleo) (CAS 64741-91-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
869. Plynové oleje (ropné) upravované kyselinou (Gas oils (petroleum), acid-treatedo) (CAS 64742-12-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
870. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, stredné (Distillates (petroleum), acid-treated middleo) (CAS 64742-13-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
871. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké (Distillates (petroleum), acid-treated lighto) (CAS 64742-14-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
872. Plynové oleje (ropné) neutralizované chemicky (Gas oils (petroleum), chemically neutralisedo) (CAS 64742-29-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
873. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, stredné (Distillates (petroleum), chemically neutralised middleo) (CAS 64742-30-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
874. Destiláty (ropné) upravované hlinkou, stredné (Distillates (petroleum), clay-treated middleo) (CAS 64742-38-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
875. Destiláty (ropné) z hydrogenačnej rafinácie, stredné (Distillates (petroleum), hydrotreated middleo) (CAS 64742-46-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
876. Plynové oleje (ropné) hydrogenované, odsírené (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurisedo) (CAS 64742-79-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
877. Destiláty (ropné) odsírené hydrogenáciou, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middleo) (CAS 64742-80-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
878. Destiláty (ropné) vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boilingo) (CAS 68477-29-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
879. Destiláty (ropné) strednovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boilingo) (CAS 68477-30-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
880. Destiláty (ropné) nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boilingo) (CAS 68477-31-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
881. Alkány C12-26 rozvetvené a lineárne (Alkanes, C12-26-branched and linearo) (CAS 90622-53-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
882. Destiláty (ropné) vysokorafinované, stredné (Distillates (petroleum), highly refined middleo) (CAS 90640-93-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
883. Destiláty (ropné) z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov (Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.o) (CAS 91995-34-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
884. Plynové oleje parafínové (Gas oils, paraffinico) (CAS 93924-33-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
885. Ťažký benzín (ropné) rafinovaný rozpúšťadlom pri odsírení hydrogenáciou (Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavyo) (CAS 97488-96-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
886. Uhľovodíky C16-20 ľahké, stredné destiláty pri rafinácii hydrogenáciou (Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lightso) (CAS 97675-85-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
887. Uhľovodíky C12-20 z hydrogenačnej rafinácie parafínové, nízkovriaci destilát (Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lightso) (CAS 97675-86-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
888. Uhľovodíky C11-17 ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom (Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-08-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
889. Plynové oleje z hydrogenačnej rafinácie (Gas oils, hydrotreatedo) (CAS 97862-78-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
890. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinico) (CAS 100683-97-4) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
891. Destiláty (ropné) stredné, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treatedo) (CAS 100683-98-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
892. Destiláty (ropné) stredné, parafínové upravované hlinkou (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treatedo) (CAS 100683-99-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
893. Mazivá (Lubricating greaseso) (CAS 74869-21-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
894. Voskový gáč (ropný) (Slack wax (petroleum)o) (CAS 64742-61-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
895. Voskový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (Slack wax (petroleum), acid-treatedo) (CAS 90669-77-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
896. Voskový gáč (ropný) upravovaný hlinkou (Slack wax (petroleum), clay-treatedo) (CAS 90669-78-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
897. Voskový gáč (ropný) hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92062-09-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
898. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný (Slack wax (petroleum), low-meltingo) (CAS 92062-10-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
899. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreatedo) (CAS 92062-11-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
900. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treatedo) (CAS 97863-04-2) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
901. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený hlinkou (Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treatedo) (CAS 97863-05-3) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
902. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený kyselinou kremičitou (Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treatedo) (CAS 97863-06-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
903. Voskový gáč (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 100684-49-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
904. Petrolátum (Petrolatumo) (CAS 8009-03-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
905. Petrolátum (ropné) oxidované (Petrolatum (petroleum), oxidisedo) (CAS 64743-01-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
906. Petrolátum (ropné) upravované oxidom hlinitým (Petrolatum (petroleum), alumina-treatedo) (CAS 85029-74-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
907. Petrolátum (ropné) hydrogenované (Petrolatum (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-77-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
908. Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie (Petrolatum (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-97-0) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
909. Petrolátum (ropné) upravované kyselinou kremičitou (Petrolatum (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-98-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
910. Petrolátum (ropné) upravované hlinkou (Petrolatum (petroleum), clay-treatedo) (CAS 100684-33-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
911. Destiláty (ropné) ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), light catalytic crackedo) (CAS 64741-59-9)
912. Destiláty (ropné) stredné, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), intermediate catalytic crackedo) (CAS 64741-60-2)
913. Destiláty (ropné) ľahké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), light thermal crackedo) (CAS 64741-82-8)
914. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic crackedo) (CAS 68333-25-5)
915. Destiláty (ropné) ľahké, z ťažkého benzínu pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), light steam-cracked naphthao) (CAS 68475-80-9)
916. Destiláty (ropné) pri krakovaní parou z ropných destilátov (Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillateso) (CAS 68477-38-3)
917. Plynový olej (ropný) pri krakovaní parou (Gas oils (petroleum), steam-crackedo) (CAS 68527-18-4)
918. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middleo) (CAS 85116-53-6)
919. Plynové oleje (ropné) tepelne krakované, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurisedo) (CAS 92045-29-9)
920. Zvyšky (ropné) hydrogenizované pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphthao) (CAS 92062-00-5)
921. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.o) (CAS 92062-04-9)
922. Destiláty (ropné) ľahké pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-60-0)
923. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphthao) (CAS 93763-85-0)
924. Plynové oleje (ropné) ľahké pri vákuovo tepelnom krakovaní, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurisedo) (CAS 97926-59-5)
925. Destiláty (ropné) stredné pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle cokero) (CAS 101316-59-0)
926. Destiláty (ropné) ťažké pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), heavy steam-crackedo) (CAS 101631-14-5)
927. Zvyšky (ropné) z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atm. towero) (CAS 64741-45-3)
928. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), heavy vacuumo) (CAS 64741-57-7)
929. Destiláty (ropné) ťažké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), heavy catalytic crackedo) (CAS 64741-61-3)
930. Čistené oleje (ropné) katalyticky krakované (Clarified oils (petroleum), catalytic crackedo) (CAS 64741-62-4)
931. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionatoro) (CAS 64741-67-9)
932. Zvyšky (ropné) hydrogenačne krakované (Residues (petroleum), hydrocrackedo) (CAS 64741-75-9)
933. Zvyšky (ropné) tepelne krakované (Residues (petroleum), thermal crackedo) (CAS 64741-80-6)
934. Destiláty (ropné) ťažké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), heavy thermal crackedo) (CAS 64741-81-7)
935. Plynové oleje (ropné) z hydrogenačnej vákuovej rafinácie (Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuumo) (CAS 64742-59-2
936. Zvyšky (ropné) hydrogenačne odsírené z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric towero) (CAS 64742-78-5),
937. Plynové oleje (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuumo) (CAS 64742-86-5)
938. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-crackedo) (CAS 64742-90-1)
939. Zvyšky (ropné) z atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atmospherico) (CAS 68333-22-2)
940. Čistené oleje (ropné) hydrogenačne odsírené pri katalytickom krakovaní (Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic crackedo) (CAS 68333-26-6)
941. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, stredné pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic crackedo) (CAS 68333-27-7)
942. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic crackedo) (CAS 68333-28-8)
943. Vykurovací olej s vysokým obsahom síry, primárne zvyšky plynových olejov (Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfuro) (CAS 68476-32-4)
944. Vykurovací olej zvyškový (Fuel oil, residualo) (CAS 68476-33-5)
945. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu, destilačné zvyšky (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.o) (CAS 68478-13-7)
946. Zvyšky (ropné) ťažké z koksárenského plynového oleja a vákuového plynového oleja (Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oilo) (CAS 68478-17-1)
947. Zvyšky (ropné) ťažké koksárenské a ľahké vákuové (Residues (petroleum), heavy coker and light vacuumo) (CAS 68512-61-8)
948. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), light vacuumo) (CAS 68512-62-9)
949. Zvyšky (ropné) ľahké pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked lighto) (CAS 68513-69-9)
950. Vykurovací olej č. 6 (Fuel oil, No 6o) (CAS 68553-00-4)
951. Zvyšky (ropné) s nízkym obsahom síry zo zariadenia na oddestilovanie ľahkých frakcií (Residues (petroleum), topping plant, low-sulfuro) (CAS 68607-30-7)
952. Plynové oleje (ropné) ťažké, atmosférické (Gas oils (petroleum), heavy atmospherico) (CAS 68783-08-4)
953. Zvyšky (ropné) obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia (Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contgo) (CAS 68783-13-1)
954. Destiláty (ropné) z vákuových zvyškov (Distillates (petroleum), petroleum residues vacuumo) (CAS 68955-27-1)
955. Zvyšky (ropné) rezinoidné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, resinouso) (CAS 68955-36-2)
956. Destiláty (ropné) stredné, vákuové (Distillates (petroleum), intermediate vacuumo) (CAS 70592-76-6)
957. Destiláty (ropné) ľahké, vákuové (Distillates (petroleum), light vacuumo) (CAS 70592-77-7)
958. Destiláty (ropné) vákuové (Distillates (petroleum), vacuumo) (CAS 70592-78-8)
959. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuumo) (CAS 85117-03-9)
960. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, distillateso) (CAS 90669-75-3)
961. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), vacuum, lighto) (CAS 90669-76-4)
962. Vykurovací olej ťažký s vysokým obsahom síry (Fuel oil, heavy, high-sulfuro) (CAS 92045-14-2)
963. Zvyšky (ropné) pri katalytickom krakovaní (Residues (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 92061-97-7)
964. Destiláty (ropné) stredné pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-59-7)
965. Zvyškové oleje (ropné) (Residual oils (petroleum)o) (CAS 93821-66-0)
966. Zvyšky krakované parou tepelným rozkladom (Residues, steam cracked, thermally treatedo) (CAS 98219-64-8)
967. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middleo) (CAS 101316-57-8)
968. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), light paraffinico) (CAS 64741-50-0)
969. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), heavy paraffinico) (CAS 64741-51-1)
970. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), light naphthenico) (CAS 64741-52-2)
971. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), heavy naphthenico) (CAS 64741-53-3)
972. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-18-3)
973. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenico) (CAS 64742-19-4)
974. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-20-7)
975. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinico) (CAS 64742-21-8)
976. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinico) (CAS 64742-27-4)
977. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinico) (CAS 64742-28-5)
978. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenico) (CAS 64742-34-3)
979. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenico) (CAS 64742-35-4)
980. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-03-6)
981. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-04-7)
982. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-05-8)
983. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-11-6)
984. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvento) (CAS 91995-78-7)
985. Uhľovodíky C26-55 s vysokým obsahom aromátov (Hydrocarbons, C26-55, aromricho) (CAS 97722-04-8)
986. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4-diyl-bis(azo)]-bis(4-aminonaftalén-1-sulfónan) disodný (Disodium 3,3´-[[1,1´--biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)o) (CAS 573-58-0)
987. 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalén-2,7-di-sulfónan disodný
         (Disodium 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonateo) (CAS 1937-37-7)
988. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4´-diyl bis-(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónan] tetrasodný
         (Tetrasodium 3,3´-[[1,1´-biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]o) (CAS 2602-46-2)
989. 4-o-tolylazo-o-toluidín (4-o-Tolylazo-o-toluidineo) (CAS 97-56-3)
990. 4-aminoazobenzén (4-Aminoazobenzeneo) (CAS 60-09-3)
991. [5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]salicyláto (4-)]-meďnan (2-) disodný (Disodium[5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]
[1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)o) (CAS 16071-86-6)
992. 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén (Resorcinol diglycidyl ethero) (CAS 101-90-6)
993. 1,3-difenylguanidín (1,3-Diphenylguanidineo) (CAS 102-06-7)
994. Heptachlórepoxid (Heptachlor-epoxideo) (CAS 1024-57-3)
995. 4-nitrózofenol (4-Nitrosophenolo) (CAS 104-91-6)
996. Karbendazím (Carbendazimo) (CAS 10605-21-7)
997. Alyl(oxiranylmetyl)éter (Allyl glycidyl ethero) (CAS 106-92-3)
998. Chlóracetaldehyd (Chloroacetaldehydeo) (CAS 107-20-0)
999. Hexán (Hexaneo) (CAS 110-54-3)
1000. 2-(2-metoxyetoxy)etanol (2-(2-Methoxyethoxy)ethanolo) (CAS 111-77-3)
1001. (+/-)-[2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-(1,1,2,2-tetrafluóretyl)-éter ((+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ethero) (CAS 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón (4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinoneo) (CAS 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón (5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetroneo) (CAS 115662-06-1)
1004. tris(2-chlóretyl)-fosfát (tris(2-Chloroethyl) phosphateo) (CAS 115-96-8)
1005. 4´-etoxy-2-benzimidazolanilid (4´-Ethoxy-2-benzimidazoleanilideo) (CAS 120187-29-3)
1006. Hydroxid nikelnatý (Nickel dihydroxideo) (CAS 12054-48-7)
1007. N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethylanilineo) (CAS 121-69-7)
1008. Simazín (Simazineo) (CAS 122-34-9)
1009. Bis(h-cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium (Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titaniumo) (CAS 125051-32-3)
1010. N,N,N´,N´-tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-dietyldifenylmetán (N,N,N´,N´-Tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-diethyldiphenylmethaneo) (CAS 130728-76-6)
1011. Oxid vanadičný (Divanadium pentaoxideo) (CAS 1314-62-1)
1012. Soli alkalických kovov pentachlórfenolu (Alkali salts of pentachlorophenolo) (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)
1013. 1-dietylkarbamoyl-1-chlórprop-1-én-2-yldimetyl-fosfát (Phosphamidono) (CAS 13171-21-6)
1014. N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid (N-(Trichloromethylthio)phthalimideo) (CAS 133-07-3)
1015. N-naftyl-2-anilín (N-2-Naphthylanilineo) (CAS 135-88-6)
1016. Zirám (Ziramo) (CAS 137-30-4)
1017. 5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén (1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzeneo) (CAS 138526-69-9)
1018. Propazín (Propazineo) (CAS 139-40-2)
1019. Monurón-TCA (3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCAo) (CAS 140-41-0)
1020. Izoxaflutol (Isoxaflutoleo) (CAS 141112-29-0)
1021. Krezoxím-metyl (Kresoxim-methylo) (CAS 143390-89-0)
1022. Chlórdekon (Chlordeconeo) (CAS 143-50-0)
1023. 9-vinylkarbazol (9-Vinylcarbazoleo) (CAS 1484-13-5)
1024. Kyselina 2-etylhexánová (2-Ethylhexanoic acido) (CAS 149-57-5)
1025. Monurón (Monurono) (CAS 150-68-5)
1026. Chlorid kyseliny morfolín-4-karboxylovej (Morpholine-4-carbonyl chlorideo) (CAS 15159-40-7)
1027. N-(dimetylamíno)sukcínamidová kyselina (Daminozideo) (CAS 1596-84-5)
1028. 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoxymetyl)acetamid (Alachloro) (CAS 15972-60-8)
1029. NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu (UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamineo) (CAS 166242-53-1)
1030. 4-hydroxy-3,5-dijodobenzonitril (Ioxynilo) (CAS 1689-83-4)
1031. 4-hydroxy-3,5-dibromobenzonitril (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrileo) (CAS 1689-84-5)
1032. 2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát (2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoateo) (CAS 1689-99-2)
1033. Benzyl violet 4B ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]phenyl] methylene]-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salto) (CAS 1694-09-3)
1034. 5-chloroxindol (5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-oneo) (CAS 17630-75-0)
1035. Benomyl (Benomylo) (CAS 17804-35-2)
1036. Chlórtalonil (Chlorothalonilo) (CAS 1897-45-6)
1037. Chlórdimeform hydrochlorid (N´-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochlorideo) (CAS 19750-95-9)
1038. 4,4´-metylén-bis(2-etylanilín) (4,4´-Methylene bis(2-ethylaniline)o) (CAS 19900-65-3)
1039. Valínamid (Valinamideo) (CAS 20108-78-5)
1040. 2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(p-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-24-5)
1041. 2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(m-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-25-6)
1042. [(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán (2,3-Epoxypropyl o-tolyl ethero) (CAS 2210-79-9)
1043. Tolyloxymetyl-oxirán ([(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ethero) (CAS 26447-14-3)
1044. Dialát (Di-allateo) (CAS 2303-16-4)
1045. Benzyl-2,4-dibrómbutanoát (Benzyl 2,4-dibromobutanoateo) (CAS 23085-60-1)
1046. Trifluórjodometán (Trifluoroiodomethaneo) (CAS 2314-97-8)
1047. Metyl-tiofanát (Thiophanate-methylo) (CAS 23564-05-8)
1048. Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekán (Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decaneo) (CAS 2385-85-5)
1049. N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid (Propyzamideo) (CAS 23950-58-5)
1050. Butoxymetyl-oxirán (Butyl glycidyl ethero) (CAS 2426-08-6)
1051. 2,3,4-trichlórbut-1-én (2,3,4-Trichlorobut-1-eneo) (CAS 2431-50-7)
1052. Chinometionát (Chinomethionateo) (CAS 2439-01-2)
1053. Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu ((R)-α-Phenylethyl-ammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrateo) (CAS 25383-07-7)
1054. 5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol (5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazoleo) (CAS 2593-15-9)
1055. N-(4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)diazenyl]fenyl)-acetamid (Disperse Yellow 3o) (CAS 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazol (1,2,4-Triazoleo) (CAS 288-88-0)
1057. Aldrín (Aldrino) (CAS 309-00-2)
1058. Diurón (Diurono) (CAS 330-54-1)
1059. Linurón (Linurono) (CAS 330-55-2)
1060. Uhličitan nikelnatý (Nickel carbonateo) (CAS 3333-67-3)
1061. Izoproturón (3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylureao) (CAS 34123-59-6)
1062. Iprodión (Iprodioneo) (CAS 36734-19-7)
1063. (2,6-dijód-4-kyanofenyl)-oktanát (4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoateo) (CAS 3861-47-0)
1064. 1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión (5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofurano) (CAS 41107-56-6)
1065. But-2-enál (Crotonaldehydeo) (CAS 4170-30-3)
1066. Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideo) (ES 418-350-1)
1067. 4,4´-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) (4,4´-Carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o) (CAS 492-80-8)
1068. 2-metyl-4,6-dinitrofenol (DNOCo) (CAS 534-52-1)
1069. p-toluidínium chlorid (Toluidinium chlorideo) (CAS 540-23-8)
1070. p-toluidínium-hydrogensulfát (Toluidine sulphateo) (CAS 540-25-0)
1071. 2-(4-tertc-butylfenyl)etanol (2-(4-tert-Butylphenyl)ethanolo) (CAS 5406-86-0)
1072. Fentión (Fenthiono) (CAS 55-38-9)
1073. Chlórdan (Chlordaneo) (CAS 57-74-9)
1074. Hexán-2-ón (Hexan-2-oneo) (CAS 591-78-6)
1075. Fenarimol (Fenarimolo) (CAS 60168-88-9)
1076. Acetamid (Acetamideo) (CAS 60-35-5)
1077. N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid (N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamideo) (CAS 60568-05-0)
1078. Dieldrín (Dieldrino) (CAS 60-57-1)
1079. 4,4´-izobutyletylidéndifenol (4,4´- Isobutylethylidenediphenolo) (CAS 6807-17-6)
1080. Chlórdimeform (Chlordimeformo) (CAS 6164-98-3)
1081. Amitrol (Amitroleo) (CAS 61-82-5)
1082. Karbaryl (Carbarylo) (CAS 63-25-2)
1083. Destiláty (ropné) ľahké pri hydrogenačnom krakovaní (Distillates (petroleum), light hydrocrackedo) (CAS 64741-77-1)
1084. 1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid (1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromideo) (CAS 65756-41-4)
1085. (3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón ((3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanoneo) (CAS 66938-41-8)
1086. Motorová nafta (Fuels, dieselo) (CAS 68334-30-5) okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna
1087. Vykurovací olej č. 2 (Fuel oil, No 2o) (CAS 68476-30-2)
1088. Vykurovací olej č. 4 (Fuel oil, No 4o) (CAS 68476-31-3)
1089. Motorová nafta č. 2 (Fuels, diesel, No 2o) (CAS 68476-34-6)
1090. 2,2-dibróm-2-nitroetanol (2,2-Dibromo-2-nitroethanolo) (CAS 69094-18-4)
1091. 1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid (1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromideo) (CAS 69227-51-6)
1092. Monokrotofos (Monocrotophoso) (CAS 6923-22-4)
1093. Nikel (Nickelo) (CAS 7440-02-0)
1094. Brómmetán (Bromomethaneo) (CAS 74-83-9)
1095. Chlórmetán (Chloromethaneo) (CAS 74-87-3)
1096. Jódmetán (Iodomethaneo) (CAS 74-88-4)
1097. Brómetán (Bromoethaneo) (CAS 74-96-4)
1098. Heptachlór (Heptachloro) (CAS 76-44-8)
1099. Fentín hydroxid (Fentin hydroxideo) (CAS 76-87-9)
1100. Síran nikelnatý (Nickel sulphateo) (CAS 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enoneo) (CAS 78-59-1)
1102. 2,3-dichlórpropén (2,3-Dichloropropeneo) (CAS 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butyl (Fluazifop-P-butylo) (CAS 79241-46-6)
1104. Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová ((S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acido) (CAS 79815-20-6)
1105. Toxafén (Toxapheneo) (CAS 8001-35-2)
1106. Hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamidu ((4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideo) (CAS 81880-96-8)
1107. 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol (CI Solvent Yellow 14o) (CAS 842-07-9)
1108. Chlozolinát (Chlozolinateo) (CAS 84332-86-5)
1109. Chlóralkány C10-13(Alkanes, C10-13, chloroo) (CAS 85535-84-8)
1110. Pentachlórfenol (Pentachlorophenolo) (CAS 87-86-5)
1111. 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-Trichlorophenolo) (CAS 88-06-2)
1112. Dietylkarbamoylchlorid (Diethylcarbamoyl-chlorideo) (CAS 88-10-8)
1113. 1-vinyl-2-pyrolidón (1-Vinyl-2-pyrrolidoneo) (CAS 88-12-0)
1114. Myklobutanil (Myclobutanil, 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrileo) (CAS 88671-89-0)
1115. Fencín-acetát (Fentin acetateo) (CAS 900-95-8)
1116. Bifenyl-2-amín (Biphenyl-2-ylamineo) (CAS 90-41-5)
1117. Monohydrochlorid trans-4-cyklohexyl-L-prolínu (Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chlorideo) (CAS 90657-55-9)
1118. 2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (2-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 91-08-7)
1119. 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát (4-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 584-84-9)
1120. 2(alebo 4)-1,3-fenylén-diizokyanát (m-Tolylidene diisocyanateo) (CAS 26471-62-5)
1121. Palivá pre letecké motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-58-6)
1122. Palivá pre vznetové motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-59-7)
1123. Smola (Pitcho) (CAS 61789-60-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1124. Bután-2-ón-oxím (2-Butanone oximeo) (CAS 96-29-7)
1125. Uhľovodíky C16-20 z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnom krakovaní, parafínový destilačný zvyšok (Hydrocarbons, C16-20osolvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. residueo) (CAS 97675-88-2)
1126. Dichlórmetylbenzén (á,á-Dichlorotolueneo) (Cas No 98-87-3)
1127. Minerálne vlny iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy, priemyselné sklené kremičité vlákna s neusporiadanou orientáciou a s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) (Mineral wool, Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)o) väčším ako 18 % hm. (ELINCS 406-230-1)
1128. Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej (Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acido)
(ELINCS 406-230-1)
1129. Soli 4,4´-karboimidoyl-bis[N,N-dimetylanilínu] (Salts of 4,4´-carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o)
1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexány (1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaneso) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy
1131. Bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný (Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)o) (ELINCS 400-810-8)
1132. Zmes zlúčenín 4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(6-(3-6(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol a 4-alyl-6-(3-(6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-
-epooxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2- 2,3-
-epoxypropyl)fenol (A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-
-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxy-propyl)phenolo) (ELINCS 417-470-1)
1133. Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke (CAS 8023-88-9), ak je použitý ako vonná zložka
1134. 7-etoxy-4-metylkumarín (7-Ethoxy-4-methylcoumarino) (CAS 87-05-8), ak je použitý ako vonná zložka
1135. Hexahydrokumarín (Hexahydrocoumarino) (CAS 700-82-3), ak je použitý ako vonná zložka
1136. Extrudát Myroxylon pereire (Rayle) Klotzch (Peruánsky balzam, surový) CAS 8007-00-9, ak sa používa ako vonná látka.
1137. Izobutyl nitrit (Isobutyl nitriteo) (CAS 542-56-3)
1138. Izoprén, stabilizovaný (2-metyl-1,3-butadién) (Isoprene (stabilized) (2-methyl-1,3-butadiene)o) (CAS 78-79-5)
1139. 1-brómpropán (n-propylbromid) (1-Bromopropane (n-Propyl bromide)o) (CAS 106-94-5)
1140. Chloroprén, stabilizovaný (2-chlórbuta-1,3-dién) (Chloroprene (stabilized) (2-Chlorobuta-1,3-diene)o) (CAS 126-99-8)
1141. 1,2,3-trichlórpropán (1,2,3-Trichloropropaneo) (CAS 96-18-4)
1142. 1,2-dimetoxyetán (Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)o) (CAS 110-71-4)
1143. Dinokap (Dinocap (ISO)o) (CAS 39300-45-3)
1144. Diaminotoluén, technický, zmes 4-metyl-m-fenyléndiamínu3) a 2-metyl-m-fenyléndiamínu4) (metylfenyléndiamín) (Diaminotoluene, technical product – mixture of 4-methyl-m-phenylene diamine and 2-methyl-m-phenylene diamine (methyl-phenylenediamine)o) (CAS 25376-45-8)
1145. 1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén (p-Chlorobenzotrichlorideo) (CAS 5216-25-1)
1146. Difenyléter, oktabrómderivát (Diphenylether; Octabromo derivateo) (CAS 32536-52-0)
1147. 1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán (1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethaneo) (CAS 112-49-2)
1148. Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd (Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehydeo) (CAS 61571-06-0)
1149. Bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón (4,4’-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone)o) (CAS 90-94-8)
1150. (S)-oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát (Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-o) (CAS 70987-78-9)
1151. Dipentylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1], n-pentyl-izopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] diizopentylftalát [4] (1,2-Benzenedicarboxylic acid (Dipentylester), branched and linear [1], n-Pentyl-isopentylphthalate [2], Di-n-pentylphthalate [3] Diisopentylphthalate [4]o) (CAS 84777-06-0 [1], – [2], CAS 131-18-0 [3], CAS 605-50-5 [4])
1152. Benzyl-butylftalát (Benzyl butyl phthalate (BBP)o) (CAS 85-68-7)
1153. Kyselina 1,2-benzéndikarboxylová di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery (1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11, branched and linear alkylesterso) (CAS 68515-42-4)
1154. Zmes 4-(3- etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-
-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-
-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5- -oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného (A mixture of: Disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-etho- xycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyra-
zol-1-yl)benzenesulfonate and Trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sul-
fonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonateo)
(ES 402-660-9)
1155. Dihydrochlorid (metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridíniumdichlorid (Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochlorideo) (ES 401-500-5)
1156. 2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3-(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón (2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydro-xy-3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-oneo) (ES 420-580-2)
1157. Azafenidín (Azafenidino) (CAS 68049-83-2)
1158. 2,4,5-trimetylanilín [1], 2,4,5-trimetylanilín-hydrochlorid [2] (2,4,5-Trimethylaniline [1], 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]o) (CAS 137-17-7 [1], CAS 21436-97-5 [2])
1159. 4,4’-sulfándiylbisanilín (4,4’-Thiodianilineo) a jeho soli (CAS 139-65-1)
1160. 4,4’-oxydianilín (4,4’-Oxydianiline (p-Aminophenyl ether)o) a jeho soli (CAS 101-80-4)
1161. N,N,N’,N’-tetrametyl-4,4’-metyléndianilín (N,N,N’,N’-Tetramethyl-4,4’-methylendianilineo) (CAS 101-61-1)
1162. 2-metoxy-5-metylanilín (6-Methoxy-m-toluidine (p-Cresidine)o) (CAS 120-71-8)
1163. 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín (3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidineo) (CAS 143860-04-2)
1164. Zmes 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov 3,5-bis (3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]--1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu (A mixture of: 1,3,5-tris(3-Aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-ami-nomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione (ES 421-550-1)
1165. 2-nitrotoluén (2-Nitrotoluene o) (CAS 88-72-2)
1166. Tributyl-fosfát (Tributyl phosphateo) (CAS 126-73-8)
1167. Naftalén (Naphthaleneo) (CAS 91-20-3)
1168. Nonylfenol [1], 4-nonylfenol, nonyl rozvetvený[2] (Nonylphenol [1], 4-nonylphenol, branched [2]o) (CAS 25154-52-3 [1], CAS 84852-15-3 [2])
1169. 1,1,2-trichlóretán (1,1,2-Trichloroethaneo) (CAS 79-00-5)
1170. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo) (CAS 76-01-7)
1171. 1,1-dichlóretén (Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)o) (CAS 75-35-4)
1172. 3-chlórpropén (Allyl chloride (3-chloropropene)o) (CAS 107-05-1)
1173. 1,4-dichlórbenzén (1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene)o) (CAS 106-46-7)
1174. Bis(2-chlóretyl)éter (Bis(2-chloroethyl) ethero) (CAS 111-44-4)
1175. Fenol (phenolo) (CAS 108-95-2)
1176. 4,4’-izopropylidéndifenol (Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)o) (CAS 80-05-7)
1177. 1,3,5-trioxán (Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)o) (CAS 110-88-3)
1178. Propargit (Propargite (ISO)o) (CAS 2312-35-8)
1179. 1-chlór-4-nitrobenzén (1-Chloro-4-nitrobenzeneo) (CAS 100-00-5)
1180. S-etyl-azepán-1-karbotioát (Molinate (ISO)o) (CAS 2212-67-1)
1181. Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorpho) (CAS 67564-91-4)
1183. Metylizokyanát (Methyl isocyanateo) (CAS 624-83-9)
1184. N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)boritan (N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borateo) (CAS 118612-00-3)
1185. O,O’-(etenylmetylsilylén)di[(4-metylpentán-2-ón)oxím] (O,O’-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]o) (ES 421-870-1)
1186. Zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaf-
talén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihydro-5--oxonaftalén-1-sulfonátu) v pomere 2:1 (A 2:1 mixture of: 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)
resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)o) (CAS 140698-96-0)
1187. Zmes reakčného produktu 4,4’-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:2 a zmes reakčného produktu 4,4’-metylénebis[2-(4-
-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:3 (A mixture of: reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hyd-
roxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)o)
(ES 417-980-4)
1188. Hydrochlorid malachitovej zelenej ([4-[á-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén] -cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid) [1] a oxalát malachitovej zelenej [2] (Malachite green hydrochloride [1]; Malachite green oxalate [2]o) (CAS 569-64-2 [1], CAS 18015-76-4 [2])
1189. 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol (1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-olo) (CAS 107534-96-3)
1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón 5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-oneo) (CAS 138164-12-2)
1191. Trans-4-fenyl-L-prolín (Trans-4-phenyl-L-prolineo) (CAS 96314-26-0)
1192. (2,6-dibróm-4-kyanofenyl)-heptanoát (Bromoxynil heptanoate (ISO)o) (CAS 56634-95-8)
1193. Zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej (A mixture of: 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acido) (CAS 163879-69-4)
1194. 2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-aminopropyl formiát (2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-tri-azin-2-ylamino}-2-aminopropyl formateo) (ES 424-260-3)
1195. 2-metyl-5-nitroanilín [1] a 5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2] (5-Nitro-o-toluidine [1]; 5-Nitro-o-toluidine hydrochloride [2])o) (CAS 99-55-8 [1], CAS 51085-52-0 [2])
1196. 1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid (1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chlorideo) (CAS 65322-65-8)
1197. (R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinylmetyl)-1H-indol ((R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indoleo) (CAS 143322-57-0)
1198. (E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ón (Pymetrozine (ISO)o) (CAS 123312-89-0)
1199. 3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón) (Oxadiargyl (ISO)o) (CAS 39807-15-3)
1200. 3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina (Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)o) (CAS 15545-48-9)
1201. N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl]acetamid (N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamideo) (ES 416-860-9)
1202. 1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)propán (1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)-propaneo) (CAS 93629-90-4)
1203. 4-etoxyanilín (p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)o) (CAS 156-43-4)
1204. Benzén-1,3-diamín (m-Phenylenediamineo) a jeho soli (CAS 108-45-2)
1205. Zvyšky (uhoľno-dechtové) z destilácie kreozotového oleja (Residues (coal tar), creosote oil distn.o) (CAS 92061-93-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1206. Kreozotový olej, acenafténová frakcia z pracieho oleja (Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oilo) (CAS 90640-84-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1207. Kreozotový olej (Creosote oilo) (CAS 61789-28-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1208. Kreozot (Creosoteo) (CAS 8001-58-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1209. Kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, high-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-79-8), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1210. Extrakčné zvyšky (uhoľné) z kyslého kreozotového oleja pri extrakcii zvyškov pracieho oleja (Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residueo) (CAS 122384-77-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1211. Kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, low-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-80-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)
1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)
1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 136-17-4)
1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 117907-42-3)
1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 29785-47-5)
1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydro- chlorid a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)
1218 sulfát 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-00-4)
1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 95-85-2)
1220 4-hydroxyindol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 2380-94-1)
1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 56496-88-9)
1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)
1223 3-dietylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 91-68-9)
1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1225 3-cyklopentylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 104903-49-3)
1226 N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 72584-59-9)
1227 2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 113715-25-6)
1228 Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)
1229 Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 619-05-6)
1230 2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)
1231 1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)
1232 4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfe- nyl] diazenyl] benzénsulfonát sodný (CI 20170), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)
1233 5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxy- naftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2)
1234 PEG-3,2,2-di-p-fenylendiamín ** (CAS144644-13-3)
1235 6-nitro-o-toluidín (CAS 570-24-1)
1236 HC Yellow No 11 ** (CAS 73388-54-2)
1237 HC Orange No 3 ** (CAS 81612-54-6)
1238 HC Green No 1 ** (CAS 52136-25-1)
1239 HC Red No 8 a jeho soli** (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)
1240 tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli (CAS 158006-54-3, 41959-35-7)
1241 Disperse Red 15 ** s výnimkou nečistoty v Disperse Violet 1 ** (CAS 116-85-8)
1242 4-amino-3-fluórfenol (CAS 399-95-1)
1243 N,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid; bishydroxietyl biscetyl malonamid ** (CAS 149591-38-8)
1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1245 6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón (2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine o) (CAS 4664-16-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1246 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol (5-Hydroxy-1,4-benzodioxane o) (CAS 10288-36-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1247 3,4-Methylenedioxyphenol ** (CAS 533-31-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1248 3,4-Methylenedioxyaniline ** (CAS 14268-66-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1249 Hydroxypyridinone ** (CAS 822-89-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol**(CAS 50982-74-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1251 2-metoxy-4-nitrofenol (2-Methoxy-4-nitrophenol o) (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1252 C.I. Acid Black 131 ** (CAS 12219-01-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1253 Floroglucinol (1,3,5-Trihydroxybenzene o) (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1254 Benzén-1,2,4-triyl-triacetát (1,2,4-Benzenetriacetate o) (CAS 613-03-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1255 Produkty reakcie 2,2-iminobisetanolu (Ethanol, 2,2-iminobis- o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrinv o) a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (2-nitro-1,4-benzenediamine o) (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1256 Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu (N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a monoetanolamínom (monoethanolamine o) (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1257 Kyselina sulfanilová (4-Aminobenzenesulfonic acid o) (CAS 121-57-3) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1258 Kyselina 3,3-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-(fenylamino)benzén-sulfónová (3,3-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1259 3 (alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazol (3 (or 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-tria-zolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1260 2,2-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (2,2-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol o) (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1261 2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazol (Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1262 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N- (2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide o) (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1263 2,2-[(3,3-dichlór[1,1-bifenyl]-4,4-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (2,2-[(3,3-Dichloro[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide]o) (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1264 Kyselina 2,2-(1,2-eténdiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)diazenyl] benzénsulfónová (2,2-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1265 2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl-4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine o) (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1266 Kyselina 3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl] salicylová (3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1267 Kyselina 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1268 [µ-[[7,7-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]] (6-)]]dimeďnatan((µ-7,7-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene- -2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1269 Kyselina 3-[(4-(acetamino)fenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyl-diazenyl)-7-sulfonaftalén-2-yl]amino]karbonyl]amino]-2-naftelénsulfónová (3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1270 Kyselina 7,7-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4- [(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]- o) (CAS 25188-41-4) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1271 N-[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletán-amín (Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1272 [2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indol] (3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1273 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indol (3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1274 Nigrozín (Nigrosine o) (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5 **) rozpustný v alkohole, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1275 3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium (Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- o) (CAS 47367-75-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1276 9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium (Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione o) (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón (1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl] phenyl]amino]anthraquinone o) (CAS 12217-43-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1279 Laccaic Acid**(CAS 60687-93-6) (CI Natural Red 25 o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1280 Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová (Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl) amino]-2-(phenylamino)- o) (CAS 15347-52-1) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1281 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline o) (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1282 4-Nitro-m-phenylenediamine ** (CAS 5131-58-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1283 1-amino-4-(metylamino)antrachinón (1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione o) (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 2973-21-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1285 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine o) (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1286 2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4- nitro-1,2-phenylenediamine o) (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1287 2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ** (CAS 57524-53-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1288 N,N-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 10228-03-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1289 3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol (3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol o) (CAS 93633-79-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1290 Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid o) (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1291 [8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium ((8-[(4-Amino-2-nitrophenyl) azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium o) a jeho soli s výnimkou Basic Red 118 ** (CAS 71134-97-9), ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17 **, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1292 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol(5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl -1H-1,2,4-triazolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1293 4-(fenyldiazenyl)benzén1,3-diamín (m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- o) (CAS 495-54-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1294 4-metyl-6-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín (1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1295 Kyselina 5-(acetamino)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndi-sulfónová (2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1296 4,4-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (4,4-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] o) (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1297 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1298 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]naftalén-1-yl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1299 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamín (Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1300 1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón (9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- o) (CAS No 86722-66-9) a jeho deriváty, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1301 1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione o) (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1302 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinoneo) (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón (1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1304 N-[6-[(2-chlór-4-hydroxyfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide o (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1305 [6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina ([6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea o) (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9 **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1306 3,7-bis(dimetylamino)fenotiazín-5-ium (Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1307 4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín (4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1308 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ** (CAS 104333-03-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1309 4,4-Diaminodiphenylamine ** (CAS 537-65-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1310 N,N-dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín (4-Diethylamino-o-toluidine o) (CAS 148-71-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1311 4-amino-N,N-dietylanilín (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 93-05-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1312 4-amino-N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 99-98-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1313 4-metylbenzén-1,2-diamín (Toluene-3,4-Diamine **) (CAS 496-72-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1314 2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol (2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol **) (CAS 141614-3-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1315 6-Amino-o-cresol ** (CAS 17672-22-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1316 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ** (CAS 110952-46-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1317 2-Amino-3-nitrophenol ** (CAS 603-85-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** (CAS 50610-28-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1319 2-Nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 5307-14-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ** (CAS 122252-11-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine ** (CAS 69825-83-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1322 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazínium (Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1323 Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová (3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid o) (CAS 16279-54-2) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1324 3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino] propane-1,2-diol o) (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1325 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol o) (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1326 3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 173994-75-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1327 3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 114087-41-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1328 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamínium(Ethanaminium,N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1329 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dién-1-ylidén)metyl]-2-metylanilín (4-[(4-Aminophenyl) (4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidineo
(CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová soľ (Basic Violet 14**; CI 42510**) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1330 Kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfónová (4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acido) (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a jej sodná soľ (Acid Orange 6**; CI 14270**) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1331 Kyselina 4-(fenyldiazenyl)-3-hydroxy-2-naftoová (3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acido) (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0)a jej vápenatá soľ (Pigment Red 64:1**; CI 15800**) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1332 Kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoová; Fluoresceín (2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acido; Fluorescein o) (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) a jej disodná soľ (Acid Yellow 73 sodium salt**; CI 45350**) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1333 4’,5’-dibróm-3’,6’-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón; 4’,5’-dibrómfluoresceín (4‘,5‘-Dibromo-3‘,6‘-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene]-3-oneo; 4‘,5‘-Dibromofluorescein o) (Solvent Red 72**) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná soľ (CI 45370**) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1334 Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová; 2’,4’,5’,7’-tetrabrómfluoresceín (2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2‘,4‘,5‘,7‘-tetrabromo-o) (Solvent Red 43**) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jej disodná soľ (Acid Red 87**; CI 45380**) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jej hliníková soľ (Pigment Red 90:1 Aluminium lake**) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1335 9-(2-karboxylátofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfonátoanilino) xantýlium, vnútorná soľ (Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-o) (CAS 10213-95-3) a jeho sodná soľ (Acid Violet 9**; CI 45190**) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (Solvent Red 73**) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná soľ (Acid Red 95**; CI 45425**) (CAS 33239-19-9; ­EINECS 251-419-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1337 3’,6’-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tetrajódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (CAS 15905-32-5; ­EINECS 240-046-0), jeho disodná soľ (Acid Red 51**; CI 45430**) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hliníková soľ (Pigment Red 172 Aluminium lake**) (CAS 12227-78-0; ­EINECS 235-440-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1338 2,4-diaminofenol (1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) a jeho dihydrochloridová soľ (2,4-Diaminophenol HCl**) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1339 Hydrochinón (1,4-Dihydroxybenzeneo) (Hydroquinone**) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1340 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamóniumchlorid ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chlorideo) (Basic Blue 26**; CI 44045**) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1341 Dinátrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonátofenyl)diazenyl]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát (Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonateo) (Ponceau SX**; CI 14700**) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1342 tris[5-(hydroxyimino)-6-oxo-5,6-dihydronaftalén-2-sulfonáto(2-)-N5,O6]železitan trisodný (Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)o) (Acid Green 1**; CI 10020**) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1343 4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diol (4-(Phenylazo)resorcinolo) (Solvent Orange 1**; CI 11920**) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1344 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]-1-naftol (4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphtholo) (Solvent Red 3**; CI 12010**) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1345 1-[(2-chlór-4-nitrofenyl)diazenyl]-2-naftol (1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholo) (Pigment Red 4**; CI 12085**) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1346 3-hydroxy-N-(2-metylfenyl)-4-[(2,4,5-trichlórfenyl)diazenyl]naftalén-2-karboxamid (3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 112**; CI 12370**) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1347 4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxyfenyl]diazenyl]-3-hydroxy-N-(5-chlór-2,4-dimetoxyfenyl)- naftalén-2-karboxamid (N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2 -metho­xyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 5**; CI 12490**) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1348 Dinátrium-4-[(5-chlór-4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoát (Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoateo) (Pigment Red 48**, CI 15865**) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1349 Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-2-naftoát (Calcium 3-hydroxy-4- [(1-sulpho­nato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoateo) (Pigment Red 63:1**; CI 15880**) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1350 Trinátrium-3-hydroxy-4-(4-sulfonátonaftyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (Trisodium 3-hydroxy-4-(4‘-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonateo) (Acid Red 27**; CI 16185**) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1351 2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutánamid] (2,2‘-[(3,3‘-Dichloro[1,1‘-biphenyl]-4,4‘-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]o) (Pigment Yellow 13**; CI 21100**) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1352 2,2’-[cyklohexylidénbis[(2-metyl-4,1-fenylén)diazéndiyl]]bis[4-cyklohexylfenol] (2,2‘-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]o) (Solvent Yellow 29**; CI 21230**) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1353 1-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-2-naft-ol 1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphtholo) (Solvent Red 23**; CI 26100**) (CAS 85-86-9; EINECS 201- 638-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1354 Tetranátrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát (Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphona­tophe­nyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonateo) (­Food Black 2**; CI 27755**) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1355 Hydrogen-(4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]benzén- -1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfo­phenyl)methylene)- -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, sodná soľ (Acid Blue 1**; CI 42045**) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1356 bis[hydrogen-[4-[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]-6- -hydroxybenzén-1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl) (5-hydroxy- -2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, vápenatá soľ (2:1) (Acid Blue 3**; CI 42051**) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1357 Dihydrogen(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonátobenzhydrylidén]cyklo­hexa-2,5-dién-1-ylidén](-3-sulfonátobezyl)amónium (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl ((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien- -1-ylidene)-3-sulfo-ohydroxid, vnútorná soľ, disodná soľ (Fast Green FCF**; CI 42053**)
(CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1358 1,3-izobenzofurándión, reakčné produkty s metylchinolínom a chinolínom (1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinolineo) (Solvent Yellow 33**; CI 47000**) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1359 Nigrozín (Nigrosineo) (CI 50420**) (CAS 8005-03-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1360 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]trifenodioxazín (8,18-Dichloro- 5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3‘,2‘-m]triphenodioxazineo) (Pigment Violet 23**; CI 51319**) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1361 1,2-dihydroxyantrachinón (1,2-Dihydroxyanthraquinoneo) (Pigment Red 83**; CI 58000**) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1362 Trinátrium-8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonateo) (Solvent Green 7**; CI 59040**) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1363 1-hydroxy-4-(4-metylanilino)antrachinón (1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinoneo) (Solvent Violet 13**; CI 60725**) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1364 1,4-bis(4-metylfenylamino)antrachinón (1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinoneo) (Solvent Green 3**; CI 61565**) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1365 6-chlór-2-(6-chlór-4-metyl-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ylidén)-4-metylbenzo[b]tiofén-3(2H)-ón (6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-oneo(VAT Red 1**; CI 73360**) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1366 5,12-dihydrochino[2,3-b]akridín-7,14-dión (5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dioneo) (Pigment Violet 19**; CI 73900**) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1367 [29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N29,N30,N31,N32]meďnatý komplex (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)coppero) (Pigment Blue 15**; CI 74160**) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1368 [29H,31H-ftalocyaníndisulfonáto-N29,N30,N31,N32]meďnatan disodný (Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-)o) (Direct Blue 86**; CI 74180**) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1369 Polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex (Polychloro copper phthalocyanineo) (Pigment Green 7**; CI 74260**) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1370 2.2´- dioxyetanol (2,2´-oxydiethanol (DEG)o; Diethylene glycol **) (CAS 111-46-6; EINECS 203-872-2), stopové množstvo je uvedené v prílohe č. 3
1371 Fytomenadión (Phytonadione **; Phytomenadione *) (CAS 84-80-0/81818-54-4; EINECS 201-564-2)
1372 2-aminofenol (o-Aminophenol **, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ
Časť 1
Ref. číslo Látka Obmedzenia Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasťaplikácie/použitia Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobkuv hmotnostných percentách Ďalšie obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
1a Kyselina boritá, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 v prílohe č. 2
Boric acid, borates and tetraborateso with exceptionof substance No 1184 in Annex II
a)
Púdre
a)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
b)
Kozmetické výrobky na celkovú hygienu
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú
b)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Neprehĺtať. Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky.
c)
Ostatné kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa a kozmetických výrobkov na trvalú onduláciu vlasov
c)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu boritú
c)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
c)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
1b Tetraboritany
Tetraborateso
a)
Kozmetické výrobky do kúpeľa
a)
18 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
a)
Nepoužívať do kúpeľa pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov
b)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
b)
Dôkladne opláchnuť.
2a Kyselina tioglykolová a jej soli
Thioglycollic acid and its saltso
a)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov
a) a), b), c)
Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

a), c)
Použiť vhodné rukavice.
a)
1.
Všeobecné použitie
1.
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
1.
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2.
Len na profesionálne použitie.
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 12,7
b), c)
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
c)
Ostatné kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
c)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2b Estery kyseliny tioglykolovej
Thioglycollic acid esterso
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Môže vyvolať podráždenie pri styku s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Použiť vhodné rukavice.
a)
Všeobecné použitie
a)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
a) Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Profesionálne použitie
b)
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
b)
Len na profesionálne použitie.
3 Kyselina šťavelová,jej estery a alkalické soli
Oxalic acid, its esters and alkaline saltso
Kozmetické výrobky na ošetrovanie vlasov 5 % hm. Len na profesionálne použitie.
4 Amoniak
Ammoniao
6 % hm. vyjadrených v prepočte na amoniak Obsahuje amoniak.1)
5 Nátrium-tozylchloramid
Tosylchloramide sodium*
0,2 % hm.
6 Chlorečnany alkalických kovov
Chlorates of alkali metalso
a)
Zubné pasty
a)
5 % hm.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
3 % hm.
7 Dichlórmetán
Dichloromethaneo
35 % hm., v zmesi s 1,1,1-trichlóretánom nesmie byť celková koncentrácia > 35 % hm. 0,2 % hm. maximálny obsah nečistôt
8 N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 6 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b) Len na profesionálne použitie. Obsahuje fenyléndiamíny.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Použiť vhodné rukavice.
8a p-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
9 Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 10 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
9a Toluén-2,5-diamín a jeho soli2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
11 Dichlorofén
Dichlorophen*
0,5 % hm. Obsahuje dichlorofén.
12 Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatého a)
Zmesi na starostlivosť o vlasy

b)
Zmesi na starostlivosť o pokožku
a)
12 % hm. (40 objemových dielov) peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
e)
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
a)
Použiť vhodné rukavice.

a), b), c), e)
Obsahuje hydrogen peroxide.
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide o c)
Zmesi na spevnenie nechtov

d)
Výrobky na starostlivosť o ústnu hygienu vrátane výrobkov na výplach ústnej dutiny, zubných pást a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov

e)
Výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov
b)
4 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

c)
2 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

d)
0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

e)
>0,1 % 6 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
Nie je určený pre osoby mladšie ako18 rokov.
e)
Uvedie sa konkrétna koncentrácia prítomného alebo uvoľneného peroxidu vodíka v hmotnostných percentách.
Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
13 Formaldehyd
Formaldehydeo
Kozmetické výrobky na spevnenie nechtov 5 % hm. vyjadrených v prepočte na formaldehyd Prínechtovú kožu chrániť krémom alebo olejom. Obsahuje formaldehyd.3)
14 Hydrochinón 4)
Hydroquinoneo
b)
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn
b)
0,02 % hm. po zmiešaní
b)
Len na profesionálne použitie.
b)
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
15a Hydroxid draselnýalebo sodný
Potassium or sodium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na odstraňovanie prínechtovej kože
a)
5 % hm. 5)
a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b) b)
1. Všeobecné použitie 1.
2 % hm. 5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže pôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm. 5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
c)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
c)
pH < 12,7
c)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
d)
Iné použitie ako na reguláciu pH
d)
pH < 11,0
15b Hydroxid lítny
Lithium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
a) a)
1. Všeobecné použitie 1.
2 % hm.5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm.5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie ako na reguláciu pH iba v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú
c)
pH ≤11
15c Hydroxid vápenatý
Calcium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov s obsahom hydroxidu vápenatého a soli guanidínu
7 % hm. vyjadrených v prepočte na hydroxid vápenatý a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Uchovávať mimo dosahu detí. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤ 12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie, napr. na reguláciu pH, technická pomôcka
c)
pH ≤ 11
16 1-naftol a jeho soli
1-Naphthol and its saltso
(CAS 90–15–3)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 2 % hm. V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia na aplikáciu musí byť 1 % hm. Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
17 Dusitan sodný
Sodium nitriteo
Inhibítor hrdzavenia 0,2 % hm. Zakázaný používať so sekundárnymi alebo terciárnymi amínmi alebo inými látkami, ktoré vytvárajú nitrózamíny.
18 Nitrometán
Nitromethaneo
Inhibítor hrdzavenia 0,3 % hm.
19 Neobsadená položka
20 Neobsadená položka
21 Chinín a jeho soli
Quinine and its saltso
a)
Šampóny
a)
0,5 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
b)
Vlasové lotiony
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
22 Rezorcinol4)
Resorcinolo
a)
Oxidačné farbivo na farbenie vlasov
a)
5 % hm.
a)
1. Všeobecné použitie 1.
Obsahuje rezorcinol. Po použití vlasy dobre opláchnuť. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2.
Profesionálne použitie
2.
Len na profesionálne použitie. Obsahuje rezorcinol. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b) Vlasové lotiony a šampóny b) 0,5 % hm. b)
Obsahuje rezorcinol.
23 a) Sulfidy alkalických kovov
Alkali sulphideso
a)
Kozmetické výrobky na depiláciu
a)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na síru, pH 12,7
a), b)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)Sulfidy kovov alkalických zemín
Alkaline earth sulphideso
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
6 % hm. vyjadrených v prepočte na síru, pH ≤12,7
24 Soli zinku rozpustné vo vode okrem 4-hydroxybenzénsulfonátu zinočnatého a pyritiónu zinočnatého
Watersoluble zinc salts with the exeption of zinc-4-hydroxy- -benzenesulphonate and zinc pyrithioneo
1 % hm. vyjadrené v prepočte na zinok
25 4-hydroxybenzénsulfonát zinočnatý
Zinc 4-hydroxybenzenesulphonateo
Dezodoranty, antiperspiranty a adstringentné lotiony 6 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodú zlúčeninu Nesmie prísť do kontaktu s očami.
26 Monofluorofosfát amónny
Ammonium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
27 Monofluorofosfát sodný
Sodium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
28 Monofluorofosfát draselný
Potassium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
29 Monofluorofosfát vápenatý
Calcium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
30 Fluorid vápenatý
Calcium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
31 Fluorid sodný
Sodium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
32 Fluorid draselný
Potassium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
33 Fluorid amónny
Ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
34 Fluorid hlinitý
Aluminium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid hlinitý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
35 Fluorid cínatý
Stannous fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid cínatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
36 Hexadecylfluorid amónny
Hexadecyl ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje hexadecylfluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
37 Dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyetylamónio) propylbis (2-hydroxyetyl) amónny
3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethyl-ammonio) propylbis (2-hydroxylethyl) ammonium dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2-hydro-xyetylamónio)propylbis (2-hydroxyetyl) amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
38 Dihydrofluorid NN´N´-tris(polyoxyetylén)-N-hexadecylpropyléndiamínu
NN´N´-Tris (polyoxyethylene)-N- hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje dihydrofluorid NN´N´-tris (polyoxyetylén)-N-hexade-cylpropyléndiamínu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
39 Oktadecenylfluoridamónny
Octadecenyl ammonium fluoride o
Kozmetické ýrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje oktadecenyl fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
40 Fluorokremičitan sodný
Sodium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
41 Fluorokremičitandraselný
Potassium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
42 Fluorokremičitanamónny
Ammonium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
43 Fluorokremičitanhorečnatý
Magnesium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
44 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión
1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thioneo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
< 2 % hm.
a)
Zakázaný používať do sprejov.
a), b)
Obsahuje 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión.
b)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty
b)
< 2 % hm.
b)
pH kozmetických výrobkov musí byť < 4,0.
45 Benzyl alcohol **1)
CAS 100-51-6
a)
Rozpúšťadlo
b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Vonné, aromatické kompozície alebo ich suroviny
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
46 6-metylkumarín
6-Methylcoumarino
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,003 % hm.
47 Hydrofluorid nikometanolu
Nicomethanol hydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje hydrofluorid nikometanolu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
48 Dusičnan strieborný
Silver nitrateo
Výhradne v kozmetických výrobkoch na farbenie mihalníc a obočia 4 % hm. Obsahuje dusičnan strieborný. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
49 Sulfid seleničitý
Selenium disulphideo
Šampóny proti lupinám 1 % hm. Obsahuje sulfid seleničitý. Nesmie prísť do kontaktu s očami alebo poškodenou pokožkou.
50 Komplexy chlorid–hydroxidu hlinito–zirkoničitého AlxZr(OH)yClz a komplexy chlorid-hydroxid-glycínu hlinito-zirkoničitého
Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexeso
Antiperspiranty a)
20 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodý komplex
1.
Pomer počtu atómov hliníka k počtu atómov zirkónia musí byť 2,0 – 10,0.
2.
Pomer počtu atómov (Al + Zr) k počtu atómov chlóru musí byť 0,9 – 2,1.
3.
Zakázané používať do sprejov.
Nepoužívať na podráždenú a poškodenú pokožku.
b)
5,4 % hm. vyjadreného v prepočte na zirkónium
51 Chinolín-8-ol a bis (8-hydroxy-chinolínium)sulfát
Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxyquinolinium) sulphateo
a)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa zmývajú
a)
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
b)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa nezmývajú
b)
0,03 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
52 Metanol
Methanolo
Denaturačné činidlo etanolu a izopropylalkoholu 5 % hm.vyjadrených v prepočte na % hm. etanolu a izopropylalkoholu
53 Kyselina etidrónová a jej soli (kyselina 1-hydroxy-etylidén-difosfónová a jej soli)
Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidene- diphosphonic acid and its salts)o
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
b)
Mydlá
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
54 1-fenoxypropán-2-ol
1-Phenoxypropan-2-olo
Len v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú Zakázaný v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny 2 % hm. Ako konzervačná látka, pozri prílohu č. 6, položku č. 43.
55 položka neobsadená
56 Fluorid horečnatý
Magnesium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
57 Hexahydrát chloridu strontnatého
Strontium chloride hexahydrateo
a)
Zubné pasty
a)
3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm.
Obsahuje chlorid strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
b)
Šampóny a kozmetické výrobky na starostlivosť o pleť
b)
2,1 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 2,1 % hm.
58 Hemihydrát octanu strontnatého
Stroncium acetate hemihydrateo
Zubné pasty 3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm. Obsahuje octan strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
59 Hydratovaný kremičitan horečnatý(mastenec)
Talc: Hydrated magnesium silicateo
a)
Práškové kozmetické výrobky pre deti mladšie ako 3 roky
a)
Držte púder ďalej od nosa a úst detí.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
60 Dialkylamidy a dialkanolamidy mastných kyselín
Fatty acid dialkylamides and dialkanolamideso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm. Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 5 % hm. v surovinách. Maximálny obsah nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
61 Monoalkylamíny, monoalkanolamíny a ich soli
Monoalkylamines, monoalkanolamines and their saltso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm. Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
62 Trialkylamíny, trialkanolamíny a ich soli
Trialkylamines, trialkanolamines and their saltso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2,5 % hm.
a), b)
Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
63 Hydroxid strontnatý
Strontium hydroxideo
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu 3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium, pH < 12,7 Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
64 Peroxid strontnatý
Strontium peroxideo
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú Profesionálne použitie 4,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium v kozmetickom výrobku Výrobky musia spĺňať požiadavky na uvoľňovanie peroxidu vodíka. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde ku kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou. Len na profesionálne použitie. Použiť vhodné rukavice.
65 Benzalkónium chlorid, bromid a sacharinát
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na benzalkónium chlorid
a)
Koncentrácia benzalkónium chloridu, bromidu a sacharinátu s alkylovým reťazcom C14 alebo kratším musí byť v kozmetických výrobkoch ≤ 0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid.
a), b)
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid
66 Polyakrylamidy
Polyacrilamideso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,1mg/kg.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,5 mg/kg.
67 2-benzylidénheptanál
Amyl cinnamalo
(CAS 122–40–7)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
69 (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol
Cinnamyl alcoholo
(CAS 104–54–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
70 Citral
Citralo
(CAS 5392–40–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
71 Eugenol
Eugenolo
(CAS 97–53–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
72 Hydroxycitro- nellal **
CAS 107-75-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
1,0 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
73 Isoeugenol **
CAS 97-54-1
a)
Kozmetické výrobky ústnej hygieny
b)
0,02 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
74 3-fenyl-2-pentylprop-2-én- -1-ol
Amylcin namyl alcoholo
(CAS 101–85–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
75 Benzyl-2-hydroxybenzoát
Benzyl salicylateo
(CAS 118–58–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
76 (E)-3-fenylpropenál
Cinnamalo
(CAS 104–55–2)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
77 Kumarín
Coumarino
(CAS 91–64–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
78 Geraniol
Geraniolo
(CAS 106–24–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
79 4-(4-hydroxy-4-metylpentyl) cyklohex-3-én karbaldehyd
Hydroxy-methylpentyl- cyclohexenecarboxaldehydeo
(CAS 31906–04–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
80 4-metoxybenzylalkohol
Anisyl alcoholo
(CAS 105–13–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
81 Benzyl-cinamát
Benzyl cinnamateo
(CAS 103–41–3)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
82 Farnezol
Farnesolo
(CAS 4602–84–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
83 2-(4-terc-butylbenzyl)- -propanál
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehydeo
(CAS 80–54–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
84 Linalol
Linaloolo
(CAS 78–70–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
85 Benzyl-benzoát
Benzyl benzoateo
(CAS 120–51–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
86 Citronelol
Citronellolo
(CAS 106–22–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
87 3-fenyl-2-hexylpropenál
Hexyl cinnamaldehydeo
(CAS 101–86–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
88 d-Limonene **
CAS 5989-27-5
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
Koncentrácia peroxidu musí byť < 20 mmol/l. 2)
89 Metyl-okt-2- -inoát
Methyl 2-octynoate **
Methyl heptine carbonate o
CAS 111-12-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %, ak sa používa samostatne. Ak sa používa v kombinácii s metyl-non-2-inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-non-2-inoátu nesmie byť > 0,002 %).
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
90 3-metyl-4-(trimetylcyklohex--2-én-1-yl) but-3-én-2-ón
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl- -2-cyclohexen-1-yl)-3-buten- -2-oneo
(CAS 127–51–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
91 Evernia prunastri, extrakt
Oak moss extracto
(CAS 90028–68–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
92 Evernia furfuracea, extrakt
Treemoss extracto
(CAS 90028–67–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
93 2,4-diaminopyrimidín-3-oxid
2,4-Diamino-pyrimidine-3- -oxideo
(CAS 74638–76–9)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy 1,5 % hm.
94 Benzoylperoxid
Benzoyl peroxideo
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,7 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie. Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
95 Hydrochinónmetyléter
Hydroquinone methylethero
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,02 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie. Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
96 1-terc-butyl-3,5-dimetyl-2,4,6-trinitrobenzén
Musk xyleneo
(CAS 81–15–2)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a)
1 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,4 % hm. v toaletných vodách
c)
0,03 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
97 1-(4’-terc-butyl-2’,6’-dimetyl--3’,5’-dinitrofenyl) etán-1-ón
Musk ketoneo
(CAS 81–14–1)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a)
1,4 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,56 % hm. v toaletných vodách
c)
0,042 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
98 Kyselina salicylová6)
(CAS 69-72-7)
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3,0 % hm.
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku. Zakázané v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov.
a), b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.7)
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
2,0 % hm.
99 Anorganické siričitany a hydrogénsiričitany8) a)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov
a)
0,67 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b)
6,7 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
c)
Samoopaľovacie kozmetické výrobky na tvár
c)
0,45 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
d)
Ostatné samoopalbvacie kozmetické výrobky
d)
0,40 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
100 Triklokarbán9)
(CAS 101-20-2)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú 1,5 %hm. Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie kozmetického výrobku. Kritériá čistoty:
3,3',4,4-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3 ',4,4' -tetrachlórazoxy- benzén < 1 ppm.
101 Zinkium-pyritión10)
(CAS 13463-41-7)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú 0,1 %hm. Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
102 Glyoxal
Glyoxalo
Glyoxal **
CAS 107-22-2
EINEC 203-474-9
100 mg/kg
103 Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
104 Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
105 Abies pectinata needle oil and extract **
CAS 92128-34-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
106 Abies sibirica needle oil and extract **
CAS 91697-89-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
107 Abies balsamea needle oil and extract **
CAS 85085-34-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
108 Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-73-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
109 Pinus mugo leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-72-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
110 Pinus sylvestris leaf and twig oil and extract **
CAS 84012-35-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
111 Pinus nigra leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-74-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
112 Pinus palustris leaf and twig oil and extract **
CAS 97435-14-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
113 Pinus pinaster leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-75-0
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
114 Pinus pumila leaf and twig oil and extract **
CAS 97676-05-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
115 Pinus species leaf and twig oil and extract **
CAS 94266-48-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
116 Pinus cembra leaf and twig oil and extract **
CAS 92202-04-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
117 Pinus cembra leaf and twig extract acetylated **
CAS 94334-26-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
118 Picea mariana leaf oil and extract **
CAS 91722-19-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
119 Thuja occidentalis leaf oil and extract **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
120 Thuja occidentalis stem oil **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
121 3,7,7-trimetylbicyclo-
[4.1.0]hept-3-én

3-Carene **
(Isodiprene)o
CAS 13466-78-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
122 Cedrus atlantica wood oil and extract **
CAS 92201-55-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
123 Cupressus sempervirens leaf oil and extract **
CAS 84696-07-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
124 Turpentine gum (Pinus spp.) **
CAS 9005-90-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
125 Turpentine oil and rectified oil **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
126 Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
127 Terpene alcohols acetates **
CAS 69103-01-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
128 Terpene hydrocarbons **
CAS 68956-56-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
129 Terpenes and terpenoids **
s výnimkou
d-, l- a dl-limonene**
uvedených pod referenčnými
číslami 88, 167 a 168
v prílohe č. 3 časti 1

CAS 65996-98-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
130 Terpenes and terpenoids Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
131 1-izopropyl-4-metylcyklo- hex-1,3-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,3-diene o
CAS 99-86-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
132 1-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohex-1,4-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,4-diene o
CAS 99-85-4
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
133 4-menta-1,4(8)-dién Terpinolene **
p-Mentha-1,4(8)-diene o
CAS 586-62-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
134 1-(1,1,2,3,3,6-hexametyl-indán-5-yl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl indan **
1,1,2,3,36-Hexamethyl- indan-5-yl methyl ketoneo
CAS 15323-35-0
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2 %
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
135 Alyl-butyrát
Allyl butyrate **
2-Propenyl butanoate o
CAS 2051-78-7
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
136 Alyl-3-fenylakrylát
Allyl cinnamate **
2-Propenyl 3-phenyl-2-propenoate o
CAS 1866-31-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
137 Alyl-cyklohexánacetát
Allyl cyclohexylacetate **
2-Propenyl cyclohexaneacetate o
CAS 4728-82-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
138 Alyl-3-cyklohexylpro- panoát
Allyl cyclohexylpropionate **
2-Propenyl 3-cyclohexane-propanoate o
CAS 2705-87-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
139 Alyl-heptanoát
Allyl heptanoate **
2-Propenyl heptanoate o
CAS 142-19-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
140 Alyl-hexanoát
Allyl caproate **
Allyl hexanoate o
CAS 123-68-2
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
141 Alyl-3-metylbutanoát
Allyl isovalerate **
2-Propenyl 3-methyl-butanoate o
CAS 2835-39-4
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
142 Alyl-oktanoát
Allyl octanoate **
2-Allyl caprylate o
CAS 4230-97-1
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
143 Alyl-fenoxyacetát
Allyl phenoxyacetate **
2-Propenyl phenoxyacetate o
CAS 7493-74-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
144 Alyl-fenylacetát
Allyl phenylacetate **
2-Propenyl benzeneacetate o
CAS 1797-74-6
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate **
CAS 71500-37-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
146 Allyl cyclohexyloxyacetate **
CAS 68901-15-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
147 Allyl isoamyloxyacetate **
CAS 67634-00-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate **
CAS 67634-01-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
149 Allyl nonanoate **
CAS 7493-72-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
150 Allyl propionate **
CAS 2408-20-0
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151 Allyl trimethylhexanoate **
CAS 68132-80-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151a Allyl phenethyl ether **
CAS 14289-65-7
EINECS 238-212-2
Koncentrácia voľného
alyl-alkoholu v éteri musí byť
0,1 % hm.
152 Alyl-okt-2-inoát
Allyl heptine carbonate **
(Allyl okt-2-ynoate) o
CAS 73157-43-4
0,002 % Táto látka sa nesmie používať v kombinácii so žiadnym 2-alkynoickým esterom kyseliny (napr. metyl-okt-2- -inoátom).
153 2-pentylcyklopent-2- -enón Amylcyclopentenone **
2-Pentylcyclopent-2-en-1- -one o
CAS 25564-22-1
0,1 %
154 Balzamy Peru
Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates **
Balsam peru oil, absolute and anhydrol o
(Balsam oil peru) o
CAS 8007-00-9
0,4 %
155 3-(4-terc-butylfenyl)- propanál
4-tert-Butyldihydrocinnam- aldehyde **
3-(4-tert-Butylphenyl)- propion-aldehyde o
CAS 18127-01-0
0,6 %
156 Cuminum cyminum fruit oil and extract **
CAS 84775-51-9
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
0,4 % rascového oleja
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
157 (Z)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)-but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-1 **2)
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(cis-alpha-Damascone) o
CAS 23726-94-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
158 (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-2 **2)
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1- -cyclohexen-1-yl)-2-buten--1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 23726-91-2
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
159 (E)-1-(2,4,4-trimetylcyklo- hex-2-én-1-yl)but-2-én-1- -ón
trans-Rose ketone-5 **2)
(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2- -cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(Isodamascone) o
CAS 39872-57-6
0,02 %
160 Trimetylcyklohexa-1,3- -dién-1-yl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-4 **2)
1-(2,6,6-Trimethylcyclo- hexa-1,3-dien-1-yl)-2- -buten-1-one o
(Damascenone) o
CAS 23696-85-7
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
161 1-(2,6,6-trimetylcyklohex- -3-enyl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(delta-Damascone) o
CAS 57378-68-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
162 (Z)1-(2,6,6-trimetylcyklo-hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-2 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(cis--Damascone) o
CAS 23726-92-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
163 (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-1 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 24720-09-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
164 1-(2,4,4-trimetylcyklohex- -2-én-1-yl)but-2-én-1-ón Rose ketone-5 **2)
1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
CAS 33673-71-1
0,02 %
165 [1(E),2]1-(2,6,6-tri- metylcyklohex-3-én-1-yl)- but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo-hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans-delta-Damascone)o
CAS 71048-82-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
166 trans-2-Hexenal **
CAS 6728-26-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
167 (S)-1-metyl-4-(1-metyl- etenyl)-cyklohexén
l-Limonene **
(S)-p-Mentha-1,8-diene o
CAS 5989-54-8
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l.1)
168 Dipentén
dl-Limonene (racemic) **
1,8(9)-p-Menthadiene;
p-Mentha-1,8-diene o
(Dipentene) o
CAS 138-86-3
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l .1)
169 4-izopropenylcyklohex-1--énkarbaldehyd Perillaldehyde **
p-Mentha-1,8-dien-7-al o
CAS 2111-75-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,1 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
170 4-izopropylcyklohexa- dién-1-etyl-formiát
Isobergamate **
Menthadiene-7-methyl formate o
CAS 68683-20-5
0,1 %
171 Metoxydicyklopentadién karboxaldehyd
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde **
Octahydro-5-methoxy-4,7--methano-1H-indene-2- -carboxaldehyde o
CAS 86803-90-9
0,5 %
172 3-methylnon-2-enenitrile **
CAS 53153-66-5
0,2 %
173 Metyl-non-2-inoát
Methyl octine carbonate **
Methyl non-2-ynoate o
CAS 111-80-8
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %, ak sa používa samostatne.
Ak sa používa v kombinácii s metyl-okt-2- -inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-okt-2- -inoátu nesmie byť > 0,002 %).
b)
Ostatné kozmetické výrobky
174 Okt-1-én-3-yl-acetát
Amylvinylcarbinyl acetate **
1-Octen-3-yl acetate o
CAS 2442-10-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,3 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
175 3-propylidénftalid Propylidenephthalide **
3-Propylidenephtalide o
CAS 17369-59-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
176 2,4,6-trimetylcyklohex-3--én-1-metanol
Isocyclogeraniol **
2,4,6-Trimethyl-3-cyclo- hexene-1-methanol o
CAS 68527-77-5
0,5 %
177 2-Hexylidene cyclopentanone **
CAS 17373-89-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,06 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
178 6-metylhepta-3,5-dién- -2-ón
Methyl heptadienone **
6-Methyl-3,5-heptadien-2--one o
CAS 1604-28-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
179 3-(4-tolyl)propanál
p-Methylhydrocinnamic aldehyde **
Cresylpropionaldehyde o
p-Methyldihydrocinnam- aldehyde o
CAS 5406-12-2
0,2 %
180 Liquidambar orientalis, extrakt
Liquidambar orientalis
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 94891-27-7
0,6 %
181 Storax, (balzam)
Liquidambar styraciflua
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 8046-19-3
0,6 %
182 1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl--5,6,7,8-tetrahydro-
-2-naftyl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl tetralin **
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2- -naphthyl)ethan-1-one o
(AHTN) o
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
Všetky kozmetické výrobky okrem výrobkov na hygienu ústnej dutiny a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú, 0,1 % okrem ­hydroalko­- holických výrobkov 1 %, jemných vôní 2,5 %, vonných krémov 0,5 %,
b)
kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú, 0,2 %.
183 Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract and oil **
CAS 93686-00-1
0,6 %
184 Opopanax chironium resin **
CAS 93384-32-8
0,6 %
185 Toluén
Toluene **
CAS 108-88-3
EINECS 203-625-9
Kozmetické výrobky
na starostlivosť o nechty
25 % hm. Uchovávať mimo
dosahu detí.
186 2.2´- dioxyetanol
2,2´-oxydiethanol (DEG) o
Diethylene glycol **,
CAS 111-46-6
EINEC 203-872-2
Stopové množstvá v zložkách 0,1 % hm.
187 2-(2-butoxyetoxy)etanol
Butoxydiglycol (DEGBE) o
CAS 112-34-5
EINEC 203-905-0
Rozpúšťadlo vo farbivách
na farbenie vlasov
9 % hm. Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
188 2-butoxyetanol
Butoxyethanol (EGBE)o
CAS 111-76-2
EINEC 203-905-0
a)
Rozpúšťadlo v oxidačných farbivách
na farbenie vlasov
a)
4,0 % hm.
a)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
b)
Rozpúšťadlo v neoxidačných
farbivách na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
b)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
189 Trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4-sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát a hlinitý pigment1)
Trisodium 5-hydroxy-1-(4- sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-
carboxylate and aluminium lake o
Acid Yellow 23 **
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake **
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %
190 Dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátoben-
zyl)]amino]-fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]
cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonáto-
benzyl)amónium, vnútorná soľ, disodná soľ a jej amónne a hlinité soli1)

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-
amino]-phenyl] [2-sulfophenyl)-methylene]-2,5-cyclohexadien-1-
ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts o
Acid Blue 9 **
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt **
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake **
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %
191 Dinátrium-6-hydroxy-5-[(2- metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]
naftalén-2-sulfonát1)

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2- sulphonate o
Curry Red **
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,4 %
192 Trinátrium-7-hydroxy-8-(4- sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3-
disulfonát a hlinitý pigment1)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4’,6,8-trisulphonate and aluminium lake o
Acid Red 18 **
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake **
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %
193 Hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-
disulfonátofenyl)xantýlium, sodná soľ1)

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)
xanthylium, sodium salt o
Acid Red 52 **
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
1,5 %.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,6 %
194 Dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát1)
Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o
Acid Red 33 **
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %
195 Nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-
dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát1)

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2-sulphonate o
Acid Blue 62 **
CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
196 1-[(2’-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2’-
hydroxyetyl)amino]benzén1)

1-[(2’-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2’-
hydroxyethyl)amino] benzene o
HC Blue No 11 **
CAS 23920-15-2
EINECS 459-980-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
197 1,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2-
nitrobenzén1)

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chloro-
benzene o
HC Yellow No 10 **
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,1 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
198 2-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol1)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol o
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol **
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,15 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
199 2,2’-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]
imino]bisetanol1)

2,2’-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imi-
no]bisethanol o
HC Blue No 2 **
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,8 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
200 3-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofe-
nyl]amino]-propán-1-ol1)

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrophe-
nyl]amino]o
HC Violet No 2 **
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 % – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
201 2-chlór-6-(etylamín)- 4-nitrofenol
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,0 %
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov: 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
202 4,4’-[propán-1,3-diylbis(oxy)]- bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová soľ1)
4,4’-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt o
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane **
CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl **
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,2 %, vyjadrené ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ).
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,2 % ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
203 6-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho dihydrochloridová soľ1)
6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt o
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl **
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,68 %, vyjadrené ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid).
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,68 % ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid)
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
204 2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová soľ1)
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt o
Dihydroxyindoline **
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr **
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 % Môže spôsobiť alergickú reakciu.
205 4-[(3-hydroxypropyl)amín]-3-nitrofenol1)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol o
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol **
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,6 %, vyjadrené ako voľná báza.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,6 %
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
206 Verbena, čistý extrakt
Lippia citriodoraKunth.
Verbena absolute o
CAS 8024-12-2
0,2 %
207 Etyl N2-dodekanoyl-L-argi­ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
a)
mydlá
b)
šampóny proti lupinám
c)
dezodoranty, okrem dezodorantov v sprejoch
0,8 % Na iné účely ako zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku. Tento účel musí
vyplývať
z prezentácie
výrobku.
208 1-(2-aminoetyl)amino- -4-(2-hydroxyetyl)oxy-
-2-nitrobenzén a jeho soli
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4- -(beta-hydroxyethyl)oxy-
-2-nitrobenzene o
HC Orange č. 2 **
CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,0 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
- máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
209 2-[(2-metoxy)-4-nitro-fenyl)amino]etanol a jeho soli
2-[(2-methoxy-4-nitro-phenyl)amino]ethanol o
2-Hydroxyethylamino-
-5-nitroanisole **
CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,2 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
215 4-amino-3-nitrofenol
4-amino-3-nitrophenol **
CAS 610-81-1
EINECS 210-236-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
216 Naftalén-2,7-diol
2,7-Naphthalenediol **
CAS 582-17-2
EINECS 209-478-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
217 3-aminofenol
m-Aminophenol **
CAS 591-27-5
EINECS 209-711-2 a jeho soli

3-hydroxyanilínium-chlorid
m-Aminophenol HCl **
CAS 51-81-0
EINECS 200-125-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,2 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Bis(3-
hydroxyfenylamónium)
sulfát
m-Aminophenol sulfate **
CAS 68239-81-6
EINECS 269-475-1

Sodium m-Aminophenol **
CAS 38171-54-9
218 6-hydroxy-3,4-dimetyl-2-pyridón
2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine **
CAS 84540-47-6
EINECS 283-141-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
222 2-(2-hydroxy-3,5- dinitroanilín)etanol
2-Hydroxyethyl picramic acid **
CAS 99610-72-7
EINECS 412-520-9
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
223 (4-metylamino)fenol
p-Methylaminophenol **
CAS 150-75-4
EINECS 205-768-2 a jeho sulfát

bis(4-hydroxy-N- metylanilínium)sulfát / 4-(metalamino) fenol, soľ s kyselinou sírovou
p-Methylaminophenol sulfate **
CAS 55-55-0/1936-57-8
EINECS 200-237-1 / 217-706-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,68 % hm. vyjadrených v prepoete na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov 50 μ/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
225 Etanol, 2-[4-[etyl[(2- hydroxyetyl)amino]- 2-nitrofenyl]amino]-
CAS 104516- 93-0 a jeho hydrochlorid

4[N-etyl-N-(2- hydroxyetyl)amín]-1-(2-hydroxyetyl)amín-2-nitrobenzén monohydrochlorid
HC Blue No 12 **
CAS 132885-85-9
EINECS 407-020-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,75 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
227 3-amino-2,4- dichlórfenol
3-Amino-2,4- dichlorophenol **
CAS 61693-42-3
EINECS 262-909-0 a jeho hydrochlorid

3-Amino-2,4- dichlorophenol
HCl **
CAS 61693-43-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
230 1-fenyl-3-metylpyrazol-5-ón
Phenyl methyl pyrazolone **
CAS 89-25-8
EINECS 201-891-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
232 5-[(2-hydroxyetyl) amino]-2-metylfenol
2-Methyl-5- hydroxyethylaminophenol **
CAS 55302-96-0
EINECS 259-583-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
234 3,4-dihydro-2H-1,4- benzoxazín-6-ol
Hydroxybenzomorpholine **
CAS 26021-57-8
EINECS 247-415-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
237 2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl) imino]bisetanol
2,2’-[(4-Amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol **
CAS 29705-39-3 a jeho hydrochlorid

2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol, hydrochlorid
HC Red No 13 **
CAS 94158-13-1
EINECS 303-083-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
238 2,6-dimetoxy-3,5- pyridíndiamín
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine **
CAS 85679-78-3 (voľná báza) a jeho hydrochlorid

3,5-diamino-2,6- dimetoxypyridín, dihydrochlorid
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine HCl **
CAS 56216-28-5
EINECS 260-062-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
239 HC Violet No 1 **
CAS 82576-75-8
EINECS 417-600-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,28 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
241 Naftalén-1,5-diol
1,5-Naphthalenediol **
CAS 83-56-7
EINECS 201-487-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
242 Hydroxypropyl bis(N-hydroxyetyl-p- fenyléndiamín)
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine **
CAS 128729-30-6 a jeho tetrahydrochlorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl **
CAS 128729-28-2
EINECS 416-320-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na tetrahydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
243 5-amino-2-metylfenol
4-Amino-2- hydroxytoluene **
CAS 2835-95-2
EINECS 220-618-6
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
244 2,4- diaminofenoxyetanol
2,4- Diaminophenoxyethanol **
CAS 70643-19-5 a jeho hydrochlorid a jeho sulfát

2,4- diaminofenoxyetanol, dihydrochlorid
2,4- Diaminophenoxyethanol HCl **
CAS 66422-95-5
EINECS 266-357-1

[4-(2hydroxyetoxy)-
1,3-fenylén]diamónium

-sulfát
2,4- Diaminophenoxyethanol sulfate **
CAS 70643-20-8
EINECS 274-713-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
245 2-metylbenzén-1,3- diol
2-Methylresorcinol **
CAS 608-25-3
EINECS 210-155-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,8 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,8 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
246 4-amino-3-metylfenol
4-Amino-m-cresol **
CAS 2835-99-6
EINECS 220-621-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
248 2-[3-amino-4- metoxyfenyl) amino]etanol
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole **
CAS 83763-47-7
EINECS 280-733-2 a jeho sulfát

(3-amónio-4- metoxyfenyl)(2- hydroxyetyl)amónium-sulfát
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole sulfate **
CAS 83763-48-8
EINECS 280-734-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
249 Hydroxyetyl-3,4- metyléndioxyanilín
a jeho hydrochlorid

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl **
CAS 94158-14-2
EINECS 303-085-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
250 4-[(2-hydroxyetyl) amino]-3-nitofenol
3-Nitro-p- hydroxyethylaminophenol **
CAS 65235-31-6
EINECS 265-648-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,85 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 3,0 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
251 [2-[(4-nitrofenyl) amin]etyl]močovina
4-Nitrophenyl aminoethylurea **
CAS 27080-42-8
EINECS 410-700-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
252 2-amino-4-chlór-6- nitrofenol
2-Amino-6-chloro-4- nitrophenol **
CAS 6358-09-4
EINECS 228-762-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.

b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Časť 2
Ref. číslo Látka Obmedzenia Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale
kozmetického výrobku
Povolené do
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Iné obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f g
10 2-[(4-metyl-2- -nitrofenyl) amín] etanol a jeho soli
Hydroxyethyl-2-nitro-p- -toluidine and its saltso
(CAS 100418–33–5)
a)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov
a)
2 % hm.
V kombinácii s peroxidom vodíka najvyššia prípustná koncentrácia musí byť 1 % hm. a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
31. 12. 2011
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
1 % hm.
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm.
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
6 % hm.
50 HC červená č. 10 + HC červená č. 11 a jej soli
HC Red No 10 + HC Red No 11 and its saltso
(CAS 95576–89–9 + 95576–92–4)
a)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov
a)
2 % hm.
V kombinácii s peroxidom vodíka najvyššia prípustná koncentrácia musí byť 1 % hm. a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
31. 12. 2011
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
1 % hm.
b)
Neoxidačné farbivá na farbenie vlasov
b)
2 % hm.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM POVOLENÝCH FARBÍV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH1)
Oblasť použitia
Stĺpec 1 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov.
Stĺpec 2 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov okrem tých, ktoré sú určené na použitie v okolí očí, hlavne na líčenie a odlíčenie očí.
Stĺpec 3 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré neprichádzajú do kontaktu so sliznicami.
Stĺpec 4 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do krátkodobého styku s pokožkou.
Indexové číslo CI Farba Oblasť použitia Ďalšie obmedzenia a požiadavky2)
    1 2 3 4  
10 006 zelená       x  
10 020 zelená     x    
10 3163) žltá   x      
11 680 žltá     x    
11 710 žltá     x    
11 725 oranžová       x  
11 920 oranžová x        
12 010 červená     x    
12 0853) červená x       Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
12 120 červená       x  
12 370 červená       x  
12 420 červená       x  
12 480 hnedá       x  
12 490 červená x        
12 700 žltá       x  
13 015 žltá x       E 105
14 270 oranžová x       E 103
14 700 červená x        
14 720 červená x       E 122
14 815 červená x       E 125
15 5103) oranžová   x      
15 525 červená x        
15 580 červená x        
15 620 červená       x  
15 6303) červená x       Najvyššia prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
15 800 červená     x    
15 8503) červená x        
15 865 červená x        
15 880 červená x        
15 980 oranžová x       E 111
15 9853) žltá x       E 110
16 035 červená x        
16 185 červená x       E 123
16 230 oranžová     x    
16 2553) červená x       E 124
16 290 červená x       E 126
17 2003) červená x        
18 050 červená     x    
18 130 červená       x  
18 690 žltá       x  
18 736 červená       x  
18 820 žltá       x  
18 965 žltá x        
19 1403) žltá x       E 102
20 040 žltá       x Najvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
20 470 čierna       x  
21 100 žltá       x Najvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
21 108 žltá       x Najvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu  musí byť 5 ppm vo farbive.
21 230 žltá     x    
24 790 červená       x  
26 100 červená     x   Použitie prípustné, ak farbivo spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú: anilín Ł 0,2 % hm. 2-naftol Ł 0,2 % hm. 4-aminoazobenzén Ł 0,1 % hm. 1-(fenylazo)-2-naftol Ł 3 % hm. 1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol Ł 2 % hm.
27 755 čierna x       E 152
28 440 čierna x       E 151
40 215 oranžová       x  
40 800 oranžová x        
40 820 oranžová x       E 160 e
40 825 oranžová x       E 160 f
40 850 oranžová x       E 161 g
42 045 modrá     x    
42 0513) modrá x       E 131
42 053 zelená x        
42 080 modrá       x  
42 090 modrá x        
42 100 zelená       x  
42 170 zelená       x  
42 510 fialová     x    
42 520 fialová       x Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 5 ppm v kozmetickom výrobku.
42 735 modrá     x    
44 045 modrá     x    
44 090 zelená x       E 142
45 100 červená       x  
45 190 fialová       x  
45 220 červená       x  
45 350 žltá x       Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 6 % hm. v kozmetickom výrobku.
45 3703) oranžová x       Najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1 % hm. a najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 3803) červená x       Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny  musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 396 oranžová x       V rúžoch na pery najvyššia prípustná koncentrácia farbiva musí byť 1 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú kyselinu.
45 405 červená   x     Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť  1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4103) červená x       Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4303) červená x       E 127
Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(jodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 3 % hm.
47 000 žltá     x    
47 005 žltá x       E 104
50 325 fialová       x  
50 420 čierna     x    
51 319 fialová       x  
58 000 červená x        
59 040 zelená     x    
60 724 fialová       x  
60 725 fialová x        
60 730 fialová     x    
61 565 zelená x        
61 570 zelená x        
61 585 modrá       x  
62 045 modrá       x  
69 800 modrá x       E 130
69 825 modrá x        
71 105 oranžová     x    
73 000 modrá x        
73 015 modrá x       E 132
73 360 červená x        
73 385 fialová x        
73 900 fialová       x  
73 915 červená       x  
74 100 modrá       x  
74 160 modrá x        
74 180 modrá       x  
74 260 zelená   x      
75 100 žltá x        
75 120 oranžová x       E 160 b
75 125 žltá x       E 160 d
75 130 oranžová x       E 160 a
75 135 žltá x       E 161 d
75 170 biela x        
75 300 žltá x       E 100
75 470 červená x       E 120
75 810 zelená x       E 140 a E 141
77 000 biela x       E 173
77 002 biela x        
77 004 biela x        
77 007 modrá x        
77 015 červená x        
77 120 biela x        
77 163 biela x        
77 220 biela x       E 170
77 231 biela x        
77 266 čierna x        
77 267 čierna x        
77 268:1 čierna x       E 153
77 288 zelená x       Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 289 zelená x       Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 346 zelená x        
77 400 hnedá x        
77 480 hnedá x       E 175
77 489 oranžová x       E 172
77 491 červená x       E 172
77 492 žltá x       E 172
77 499 čierna x       E 172
77 510 modrá x       Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ióny kyanidu.
77 713 biela x        
77 742 fialová x        
77 745 červená x        
77 820 biela x       E 174
77 891 biela x       E 171
77 947 biela x        
Laktoflavín
Lactoflavino
žltá x       E 101
Karamel
Caramelo
hnedá x       E 150
KapsantínKapsorubín
Capsanthin Capsorubino
oranžová x       E 160 g
Betanín
Beetroot redo
červená x       E 162
Antokyaníny
Anthocyaninso
červená x       E 163
Stearáty hliníka, zinku, horčíka a vápnika
Aluminium, zinc, magnesium and calcium
stearateso
biela x        
Brómtymolová modrá
Bromothymol blueo
modrá       x  
Brómkrezolová zelená
Bromocresol greeno
zelená       x  
Kyslá červená 195
Acid red 195o
červená     x    
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ SÚ VYLÚČENÉ Z PÔSOBNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY
Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou mliečnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v prílohe č. 2, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého, peroxidu strontnatého za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, pigmentov a solí stroncia ako súčasti farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH
Všeobecné ustanovenia
1. Konzervačné látky sú látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov hlavne na účely inhibície vývoja mikroorganizmov v týchto výrobkoch.
2. Látky označené symbolom „+“ možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, ak sú použité na špecifické účely zrejmé z prezentácie kozmetického výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo látky proti lupinám v šampónoch.
3. Látky s antimikrobiálnymi účinkami, najmä niektoré druhy esenciálnych olejov a niektoré alkoholy, ktoré napomáhajú konzervácii kozmetických výrobkov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov. Tieto látky nie sú zahrnuté do tejto prílohy.
4. Na účely tohto zoznamu
„Soli“ sú soli katiónov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, amónia a etanolamínu alebo soli aniónov chlóru, brómu, síranu a octanu, „Estery“ sú metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl-, butyl-, izobutyl- a fenylestery.
5. Všetky kozmetické výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, musia byť na obale označené upozornením „Obsahuje formaldehyd“ , ak koncentrácia formaldehydu v kozmetickom výrobku presiahne hodnotu 0,05 % hm.
Ref.
číslo
Látka Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Obmedzenia
a požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
a b c d e
1 Kyselina benzoová
(CAS 65-85-0)
a jej sodná soľ
(CAS 532-32-1)
a)
2,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, okrem kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
b)
1,7 %hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
b)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
c)
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
c)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú.
1a Ostatné soli kyseliny benzoovej okrem tých, ktoré sú uvedené pod referenčným číslom 1, a estery kyseliny benzoovej 0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
2 Kyselina propiónová a jej soli
Propionic acid and its saltso
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu
3 Kyselina salicylová a jej soli +
Salicylic acid and its saltso +
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov. Zakázané používať pre deti mladšie ako 3 roky.1)
4 Kyselina sorbová (kyselina hexa-2,4-diénová) a jej soli
Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
5 Formaldehyd a paraformaldehyd +
Formaldehyde and paraformaldehydeo +
a)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny
Zakázané používať do sprejov.
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny
6 Položka neobsadená
7 Bifenyl-2-ol (o-fenyl-fenol) a jeho soli
Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol) and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na fenol
8 Zinkium-pyritión*
(CAS 13463-41-7)
a)
1,0 % hm.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú.
b)
0,5 % hm.
b)
Povolené do ostatných kozmetických výrobkov okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
9 Anorganické siričitany a hydrogensiričitany +
Inorganic sulphites and hydrogensulphiteso +
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný oxid siričitý
11 Chlórbutanol
Chlorobutanol*
0,5 % hm. Zakázané používať do sprejov. Obsahuje chlórbutanol.
12 Kyselina 4-hydroxybenzoová a jej soli a estery
4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esterso
a)
0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu pre 1 ester
b)
0,8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu pre zmes esterov
13 3-acetyl-6-metylpyrán-2,4 (3H–dión) (kyselina dehydrooctová) a jej soli
3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione (Dehydroacetic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu Zakázané používať do sprejov.
14 Kyselina mravčia a jej sodná soľ
Formic acid and its sodium salto
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
15 3,3´-dibromo-4,4´-hexametylén- -dioxydibenzamidín (dibrómhexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu
3,3´-Dibromo-4,4´- -hexamethylenedioxydibenzamidine (Dibromhexamidine) and its salts including isethionateo
0,1 % hm.
16 Tiomersál
Thiomersal*
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje tiomersál.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
17 Soli fenylortuti vrátane boritanu
Phenylmercuric salts including borateo
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje zložky fenylortuti.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
18 Kyselina undek-10-enoová a jej soli
Undec-10-enoic acid and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu
19 Hexetidín
Hexetidine*
0,1 % hm.
20 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxán
5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxaneo
0,1 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
21 Bronopol
Bronopolo
0,1 % hm. Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
22 2,4-dichlórbenzylalkohol
2,4-Dichlorobenzyl alcoholo
0,15 % hm.
23 Triklokarbán +
Triclocarban* +
0,2 % hm. Použitie prípustné, ak triklokarbán spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú:
3,3’,4,4’-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3’,4,4’-tetrachlórazoxy-benzén < 1 ppm.
24 4-chlór-m-krezol
4-Chloro-m-cresolo
0,2 % hm. Zakázané používať do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
25 Triklosan
Triclosan*
0,3 % hm.
26 4-chlór-3,5-xylenol
4-Chloro-3,5-xylenolo
0,5 % hm.
27 3,3´-bis(1-hydroxymetyl-2,5- dioxoimidazolidín-4-yl)-1,1´- -metyléndimočovina (imidazolidinyl močovina)
3,3´-Bis(1-hydroxymethyl-2,5- -dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1´- -methylenediurea (Imidazolidinyl urea)o
0,6 % hm.
28 Poly (1-hexametylénbiguanid hydrochlorid)
Poly (1-hexamethylenebiguanide hydrochloride)o
0,3 % hm.
29 2-fenoxyetanol
2-Phenoxyethanolo
1 % hm.
30 1,3,5,7-tetraazaadamantán (meténamín)
Hexamethylenetetramine (methenamine)*
0,15 % hm.
31 Meténamín 3-chloroalylochlorid
Methenamine 3-chloroallylochloride*
0,2 % hm.
32 1-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3- -dimetyl-bután-2-ón
1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3--dimethylbutan-2-oneo
0,5 % hm.
33 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetyl-imida-zolidín-2,4-dión
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-imida-zolidine-2,4-dioneo
0,6 % hm.
34 Benzylalkohol +
Benzyl alcoholo +
1 % hm.
35 1-hydroxy-4-metyl-6 (2,4,4-tri-metyl-pentyl) 2-pyridón a jeho monoetanolamínová soľ
1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-tri-methyl-pentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salto
1 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
0,5 % hm. Ostatné kozmetické výrobky.
37 6,6-dibróm-4,4-dichlór-2,2´- -metyléndifenol (brómchlorofén)
6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2´- -methylenediphenol (Bromochlorophen)o
0,1 % hm.
38 4-izopropyl-m-krezol
4-Isopropyl-m-cresolo
0,1 % hm.
39 Zmes 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3 (2H)-ónu a 2- metylizotiazol-3 (2H)-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým
Mixture of 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one
with magnesium chloride and magnesium nitrateo
0,0015 % hm., zmes v pomere 3:1
5-chlór-2-metylizotiazol- -3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón
40 2-benzyl-4-chlórfenol (chlorofén)
2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)o
0,2 % hm.
41 2–chlóracetamid
2–Chloroacetamideo
0,3 % hm. Obsahuje chlóracetamid.
42 Chlórhexidín a jeho diglukonát, diacetát a dihydrochlorid
Chlorhexidine* and its digluconate, diacetate and dihydrochloride
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na chlórhexidín
43 1-fenoxypropán-2-ol +
1-Phenoxypropan-2-olo +
1 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
44 Alkyl (C12– C22) trimetylamónium, bromid a chlorid +
Alkyl (C12 – C22) trimethyl ammonium, bromide and chlorideo +
0,1 % hm.
45 4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidineo
0,1 % hm. pH 6.
46 N-(hydroxymetyl)-N-(dihydroxymetyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N’- -(hydroxymetyl) močovina
N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4) N’-(hydroxymethyl) ureao
0,5 % hm.
47 1,6-di (4-amidinofenoxy)-n-hexán (hexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu a p-hydroxybenzoátu
1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts including isethionate and p-hydroxybenzoateo
0,1 % hm.
48 Glutaraldehyd (pentán-1,5-dial)
Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)o
0,1 % hm. Zakázané používať do sprejov. Obsahuje glutaraldehyd.2)
49 5-etyl-3,7-dioxa-1-azabicyklo [3.3.0] oktán
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octaneo
0,3 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
50 3-(p-chlórfenoxy)-propán-1,2-diol (chlórfenezín)
3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol (Chlorphenesin)o
0,3 % hm.
51 Hydroxymetylaminooctan sodný (hydroxymetylglycinát sodný)
Sodium hydroxymethylamino acetate (Sodium hydroxymethylglycinate)o
0,5 % hm.
52 Chlorid strieborný nanesený na oxide titaničitom
Silver chloride deposited on Titanium
dioxideo
0,004 % hm. vyjadreného v prepočte na chlorid strieborný (AgCl) 20 % hm. AgCl na TiO2.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky, do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov na aplikáciu do okolia očí a na pery.
53 Benzetónium chlorid
Benzethonium chlorideo
0,1 % hm. Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
54 Benzalkonium chlorid, bromid a sacharinát +
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo +
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkonium chlorid Nesmie prísť do kontaktu s očami.
55 Benzylhemiformal
Benzylhemiformalo
0,15 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
56 3-jód-2propynyl-butyl-karbamát (IPBC)
3-iodo-2-propynylbutyl-karbamateo
(CAS 55406-53-6)
a)
0,02 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu hygienu a pery.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa, sprchovacích gélov a šampónov.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.4)
b)
0,01 % hm.
b)
Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do telových lotionov a telových krémov.3)
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
c)
0,0075 % hm.
c)
Povolené len do dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.5)
57 Metylizotiazolinón
Methylisothiazolinoneo
0,01 % hm.
58 Etyl N2-dodekanoyl-L-argi-ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
0,4 % hm. Nepoužívať v kozmetických výrobkoch na pery, na hygienu ústnej dutiny a v sprejoch.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM POVOLENÝCH ULTRAFIALOVÝCH FILTROV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH
1. Ultrafialové filtre v kozmetických výrobkoch sú látky určené na filtrovanie niektorých ultrafialových lúčov a na ochranu pokožky pred ich škodlivými účinkami.
2. Ultrafialové filtre uvedené v tejto prílohe možno použiť do kozmetických výrobkov len za ustanovených podmienok.
3. Iné ultrafialové filtre, ktoré sú určené na ochranu kozmetických výrobkov pred účinkami ultrafialových lúčov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov, aj keď nie sú uvedené v tejto prílohe.
Ref.
číslo
Látky Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Obmedzenia a požiadavky Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
a b c d e
2 N,N,N-trimetyl-4-(2-oxoborn-3-ylidénmetyl) anilínium metylsulfát
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulphateo
6 % hm.    
3 Homosalát
Homosalate*
10 % hm.    
4 Oxybenzón
Oxybenzone*
10 % hm.   Obsahuje oxybenzón.1)
5 Položka neobsadená      
6 Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfónová a jej draselné,
sodné a trietanolamínové soli

2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium,
sodium and triethanolamine saltso
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu    
7 Kyselina 3,3´-(1,4-fenyléndimetylén) bis (7,7-dimetyl-2- -oxobicyklo-[2,2,1] heptán-1-metánsulfónová) a jej soli
3,3´-(1,4-Phenylenedimethylene) bis (7,7-dimethyl-2- -oxobicyclo-[2,2,1] hept-1-yl-methane-sulphonic acid) and its saltso
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu    
8 1-(4-terc-butylfenyl)-3-(4-metoxyfenyl) propán-1,3-dión
1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dioneo
5 % hm.    
9 Kyselina alfa-(2-oxoborn-3-ylidén)toluén-4-sulfónová a jej soli
alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its saltso
6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu    
10 Kyselina 2-kyano-3,3-difenylakrylová, 2-etylhexylester (oktokrylén)
2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)o
10 % hm.vyjadrených v prepočte na kyselinu    
11 Polymér N-{(2 a 4)-[2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl} akrylamid
Polymer of N-{(2 and 4)-[2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl}
acrylamideo
6 % hm.    
12 Oktylmetoxycinamát
Octyl methoxycinnamateo
10 % hm.    
13 Etoxylovaný etyl-4-aminobenzoát (PEG-25 PABA)
Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate (PEG-25 PABA)o
10 % hm.    
14 Izopentyl-4-metoxycinamát (izoamyl p-metoxycinamát)
Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)o
10 % hm.    
15 2,4,6-trianilino-(p-karbo-2´-etylhexyl-1´-oxy)-1,3,5-triazín
(oktyltriazón)

2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2´-Ethylhexyl-1´-Oxy)-1,3,5- -Triazine (Octyl Triazone)o
5 % hm.    
16 Fenol, 2-[2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl 6-(2-metyl-3-(1,3,3,3-tetrametyl-1-(trimetylsilyl) oxy)-disiloxanyl) propyl) (drometrizol trisiloxán)
Phenol,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-Methyl-6-(2-Methyl-3- -(1,3,3,3-Tetramethyl-1-(Trimethylsilyl)Oxy)-Disiloxanyl) Propyl) (Drometrizole Trisiloxane)o
15 % hm.    
17 Kyselina benzoová, 4,4-((6-(((1,1-dimetyletyl) amino)-karbonyl) fenyl) amino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl) diimino) bis-, bis(2–etylhexyl) ester)
Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phenyl) amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-ethylhexyl) ester)o
10 % hm.    
18 3-(4´-metylbenzylidén)-d-1-gáfor (4-metylbenzilidéngáfor)
3-(4´-Methylbenzylidene)-d-1 camphor (4-Methylbenzylidene Camphor)o
4 % hm.    
19 3-Benzylidéngáfor
3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene Camphor)o
2 % hm.    
20 Oktyl-2-hydroxybenzoán (oktylsalicylát)
2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate)o
5 % hm.    
21 2-etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (oktyl dimetyl PABA)
4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (Octyl dimethyl PABA)o
8 % hm.    
22 Kyselina 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón-5-sulfónová (benzofenón) a jej sodná soľ
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic acid (Benzophenone-5) and its sodium salto
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu    
23 2,2´-metylén-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- -(tetrametylbutyl)-1,1,3,3-fenol
2,2´-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetramethyl- -butyl)-1,1,3,3-phenolo
10 % hm.    
24 Monosodná soľ kyseliny 2-2´-bis-(1,4-fenylén)1H-benzimidazol-4,6-disulfónovej
Monosodium salt of 2-2´-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6 disulphonic acido
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu    
25 (1,3,5)-triazín-2,4-bis((4-(2-etyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -fenyl)-6-(4-metoxyfenyl)
(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)o
10 % hm.    
26 Dimetikodietylbenzalmalonát
Dimethicodiethylbenzalmalonateo
(CAS 207574–74–1)
10 % hm.    
27 Oxid titaničitý
Titanium dioxideo
25 % hm.    
28 Hexylester kyseliny 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate +
(CAS 302776-68-7)
10 % hm.    
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
VZOR
SYMBOL OTVORENÉHO TÉGLIKA
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
VZOR
SYMBOL NA UVEDENIE ZOZNAMU ZLOŽIEK, PODMIENOK POUŽITIA A UPOZORNENÍ NA INOM MIESTE AKO NA OBALE KOZMETICKÉHO VÝROBKU
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM
Kód Štát Európskej únie
01 Francúzsko
02 Belgicko
03 Holandsko
04 SRN
05 Taliansko
06 Veľká Británia
07 Írsko
08 Dánsko
09 Luxembursko
10 Grécko
11 Španielsko
12 Portugalsko
13 Fínsko
14 Rakúsko
15 Švédsko
16 Česká republika
17 Estónsko
18 Cyprus
19 Lotyšsko
20 Litva
21 Maďarsko
22 Malta
23 Poľsko
24 Slovinsko
25 Slovenská republika
26 Bulharsko
27 Rumunsko
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM ALTERNATÍVNYCH METÓD NAHRÁDZAJÚCICH TESTY NA ZVIERATÁCH
1. Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tohto nariadenia vlády k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise.1)
2. Keďže testy na zvieratách sa nedajú úplne nahradiť alternatívnymi metódami, uvádza sa, či alternatívna metóda nahrádza testy na zvieratách úplne alebo čiastočne.
Referenčné
číslo
Validované alternatívne
metódy
Charakter nahradenia
úplný alebo čiastočný
A B C
2)    
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
VZOR
Oznámenie o umiestnení kozmetického výrobku na trh podľa § 15 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
VZOR č. 1
Oznámenie podľa § 16 ods. 4 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15
VZOR č. 2
Oznámenie podľa § 16 ods. 5 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a ktoré obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje podľa prílohy 16
VZOR č. 3
Oznámenie podľa § 16 ods. 6 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením nezhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo pre ktoré rámcové zloženie nie je uvedené
VZOR č. 4
Nové oznámenie podľa § 16 ods. 7 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZLOŽENÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV PODĽA ÚČELU POUŽITIA ALEBO CIEĽOVEJ SKUPINY SPOTREBITEĽOV
Kozmetické výrobky podľa účelu použitia alebo
cieľovej skupiny spotrebiteľov
Názov rámcového zloženia Číslo
rámcového
zloženia
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku Krém, lotion, peeling a gél určené na hydratáciu, čistenie,
zoštíhlenie a ošetrenie pokožky
Zvlhčujúci lotion alebo gél
Pleťový krém vrátane hydratačného krému
Zvlhčujúci sprej, mechanický rozprašovač
Olej na telo alebo tvár
Krém na ruky
Čistiaci gél na ruky
Lotion na tvár
Čistiaci výrobok na tvár
Výrobok na odlíčenie tváre alebo očí
Výrobok na odlíčenie očí
Pleťová maska
Lotion a gél na regeneráciu pokožky
Výrobok na starostlivosť o pokožku v kapsuliach
Pleťový gél vrátane antibakteriálneho gélu
Antiseptický penivý gél alebo čistiaci gél na vonkajšiu intímnu
hygienu

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
2. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy Šampón, tekutý a krémový
Šampón vo forme mydla
Šampón s kondicionérom
Kondicionér na vlasy
Kondicionér na vlasy na báze silikónu
Krém na vlasy
Lesk na vlasy vo forme vosku alebo brilantíny
Lotion na vlasy
Tužidlo na vlasy vrátane tónovacieho tužidla a mechanického
rozprašovača
Lesk na vlasy alebo gél na formovanie účesu
Pena na vlasy
Sprej na vlasy, aerosólový rozprašovač
Sprej na vlasy, mechanický rozprašovač
Trvalá ondulácia - I
Trvalá ondulácia - II
Trvalá ondulácia - III
Trvalá ondulácia - IV
Trvalá ondulácia - V
Neutralizátor trvalej ondulácie, tekutý alebo krémový
Výrobok na narovnávanie vlasov - I, krém na báze zásady
Výrobok na narovnávanie vlasov - II, krém, ktorý sa pred použitím
zmieša s aktivátorom
Výrobok na narovnávanie vlasov - III
Dočasná farba na vlasy, šampón
Dočasná farba na vlasy, pena a lotion
Polotrvalá farba na vlasy, tekutá, krémová alebo pena
Trvalá farba na vlasy, oxidačný typ
Výrobok na obnovenie farby vlasov
Odfarbovač vlasov, redukčný typ
Zosvetľovač vlasov
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
3. Kozmetické výrobky do kúpeľa Výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
Mlieko do kúpeľa
Soľ do kúpeľa
Olej do kúpeľa vrátane guľôčok do kúpeľa
Kúpeľ na nohy
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. Kozmetické výrobky na holenie Krém na holenie a krém na holenie bez použitia štetca
Gél na holenie
Gél na holenie tvoriaci penu
Pena na holenie, aerosólový rozprašovač
Mydlo alebo tyčinka na holenie
Balzam po holení
Lotion po holení
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Parfum Parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda 5.1
6. Dezodoranty a antiperspiranty Antiperspirant, aerosólový rozprašovač s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, aerosólový rozprašovač bez antiperspiračnej soli
Antiperspirant, guľôčkový s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, guľôčkový bez antiperspiračnej soli
Tuhý antiperspirant, tyčinka s antiperspiračnou soľou
Tuhý dezodorant, tyčinka bez antiperspiračnej soli
Tekutý antiperspirant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Tekutý dezodorant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Antiperspiračný krém
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
7. Mydlá Toaletné mydlo
Tekuté mydlo
7.1
7.2
8. Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny Zubná pasta
Ústna voda
Ústna voda, koncentrát
Osviežovač dychu v spreji
8.1
8.2
8.3
8.4
9. Kozmetické výrobky na ochranu pred
slnečným žiarením
Krém a lotion na ochranu pred slnečným žiarením
Olej na ochranu pred slnečným žiarením
Tyčinka na ochranu pred slnečným žiarením
Hydratačný gél na ochranu pred slnečným žiarením
Gél na ochranu pred slnečným žiarením na báze oleja
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia,
krém a lotion
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, gél
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
10. Kozmetické výrobky na líčenie a mejkap Podklad
Podklad, práškový
Krycí krém
Krycia tyčinka - I
Krycia tyčinka - II
Pleťový púder
Rúž alebo krém na pery
Farba, lesk alebo balzam na pery
Ceruzka na pery
Výrobok na konečnú úpravu pier
Fixatér kozmetických výrobkov na líčenie pier a očí
Očné tiene - I
Očné tiene - II
Ceruzka na oči
Očná linka
Riasenka
Farba na líca:
krémová
tyčinka
tekutá
v púdri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

10.13
10.12
10.1
10.12
11. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty Výrobky na starostlivosť o nechty na báze oleja
Biela ceruzka na nechty
Lak na nechty
11.1
11.2
11.3
12. Kozmetické výrobky pre deti Detský lotion a mlieko
Detský krém
Krém s obsahom zinku a ricínového oleja v emulzii
Vazelína
Detské vlhké obrúsky
Detský olej a vreckovky
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13. Ostatné kozmetické výrobky Zásyp, práškový alebo lisovaný
Výrobky na depiláciu
Zosvetľovač chĺpkov
Lesk na telo
Osviežujúce vlhké obrúsky
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
PODROBNOSTI O RÁMCOVÝCH ZLOŽENIACH KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Rámcové zloženie č. 1.1
KRÉM, LOTION, PEELING A GÉL URČENÉ NA HYDRATÁCIU, ČISTENIE, ZOŠTÍHLENIE A OŠETRENIE POKOŽKY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*), vosky a mastné alkoholy (napr. lanolin* a jeho deriváty) 95
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*, PEG) 25
Emulgátory (napr. glyceryl stearate*, PEG-stearát) 25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 25
Silikóny (napr. dimethicone*, cyclomethicone*) 20
Aniónové, amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium cocoyl isethionate*, sodium laureth sulfate*) 20
Regulátory viskozity (napr. étery celulózy, carbomer*) 12
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, mastné alkoholy) 10
Abrazíva (napr. polyethylene*, orechová drvina) 10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty, napr. ženšeň) 10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 a polyméry (napr. polyquaternium-7*, polyquaternium-24*, distearyldimonium chloride*) 5 o
Parfum* 5
Zinc oxide* 3
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Kozmetické farbivá (vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu) 1
Aqua* do 100
o Krémové parfumy môžu obsahovať až 20 % parfumu.  
Rámcové zloženie č. 1.2
ZVLHČUJÚCI LOTION ALEBO GÉL
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*) 20
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje, lanolin*) 20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*) 15
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, étery celulózy) 12
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty) 10
Ultrafialové filtre 10
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. PEG-stearát, ceteareth*) 5
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 3
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.3
PLEŤOVÝ KRÉM VRÁTANE HYDRATAČNÉHO KRÉMU
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*) 50
Emolienty (napr. oleje, vosky) 30
Humektanty (napr. glycerin*) 15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, ultrafialové filtre) 10
Plnidlá (napr. škrob, kaolin*, talc*) 10
Emulgátory (napr. sorbitan sesquioleate*, sorbitan stearate*) 5
Kozmetické farbivá (napr. oxidy železa) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Regulátory viskozity (napr. cellulose gum*) 1
Parfum* 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.4
ZVLHČUJÚCI SPREJ, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 90
Silikóny a silikónové oleje 80
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, deriváty lanolínu) 50
Minerálne oleje 30
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, proteíny) 10
Parfum* 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1,5
Antioxidanty 0,1
Rámcové zloženie č. 1.5
OLEJ NA TELO ALEBO TVÁR
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné extrakty (napr. extrakty z rozmarínu, rumančeka) 10
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 10
Emulgátory (napr. steareth-2*, steareth-4*) 10
Humektanty (napr. glycerin*) 5
Parfum* 5
Doplnkové prísady (napr. antioxidanty, kozmetické farbivá) 1
Oleje (napr. minerálne alebo rastlinné) a silikóny do 100
Rámcové zloženie č. 1.6
KRÉM NA RUKY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, PEG) 50
Vosky, oleje a tuky (napr. lanolin*, parafíny, esterové oleje) 25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 20
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium cocoyl isethionate*) 10
Utrafialové filtre 8
Filmotvorné prísady (napr. xanthan gum*) 5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty) 5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 3
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.7
ČISTIACI GÉL NA RUKY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*) 40
Oleje (napr. izoparafíny) 30
Amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované estery sorbitanu) 20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*) 10
Regulátory viskozity (napr. steareth-50*) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny) 5
Parfum* 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.8
LOTION NA TVÁR
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 70
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, isopropyl myristate*, PEG) 25
Rastlinné extrakty 10
Zinc oxide* 5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, ultrafialové filtre) 5
Potassium alum* 4
Povrchovoaktívne látky, emulgátory (napr. sorbitan stearate*) 3
Camphor* 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.9
ČISTIACI VÝROBOK NA TVÁR
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*, disodium laureth sulfosuccinate*) 55
Emolienty (napr. glycerin*) 20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. cocamide MIPA*, ceteth-20*, etoxylované mastné alkoholy) 20
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 6
Doplnkové prísady (napr. glycol distearate* na dosiahnutie perleťového efektu) 5
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*) 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.10
VÝROBOK NA ODLÍČENIE TVÁRE ALEBO OČÍ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny 50
Doplnkové prísady (napr. proteíny, vitamíny, rastlinné extrakty) 10
Konzervačné a antimikrobiálne látky 0,1
Oleje (napr. paraffinium liquidum*, oleyl alcohol*, isopropyl myristate*) do 100
Rámcové zloženie č. 1.11
VÝROBOK NA ODLÍČENIE OČÍ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje (napr. minerálne) 40
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*) 15
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polysorbate 60*) 6
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*) 5
Regulátory viskozity (napr. hydroxyethylcelullose*) 5
Amfotérne alebo katiónové povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Doplnkové prísady (napr. chelatačné činidlá, rastlinné extrakty, ultrafialové filtre) 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.12
PLEŤOVÁ MASKA
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky (napr. cera alba*), oleje (napr. minerálne a rastlinné) a tuky 90
Regulátory viskozity (napr. bentonite*, carbomer*, celullose*) 60
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*) 40
Plnidlá (napr. škrob, zinc oxide*, kaolin*) 30
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium laureth sulfate*) 25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 20
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, ultrafialové filtre, antioxidanty) 5
Emolienty (napr. isopropyl myristate*) 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.13
LOTION A GÉL NA REGENERÁCIU POKOŽKY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emolienty (napr. rastlinné oleje) 50
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. sorbitan stearate*, TEA-stearate*) 25
Humektanty (napr. glycerin*) 25
Doplnkové prísady (napr. proteínové hydrolyzáty, rastlinné extrakty, vitamíny) 10
Ultrafialové filtre 10
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Parfum* 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.14
VÝROBOK NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V KAPSULÁCH
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*) 90
Emolienty (napr. squalane*) 25
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty) 5
Materiál, z ktorého sú vyrobené kapsuly (napr. gelatin*, collagen* a deriváty celulózy, agar* a zmäkčujúce prísady, napr. glycerin* a sorbitol*)  
Rámcové zloženie č. 1.15
PLEŤOVÝ GÉL VRÁTANE ANTIBAKTERIÁLNEHO GÉLU
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 40
Emolienty a humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*) 20
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty) 10
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polyglykolétery mastných kyselín) 6
Konzervačné a antimikrobiálne látky 3,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 2
Kozmetické farbivá 1
Parfum* 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 1.16
ANTISEPTICKÝ PENIVÝ GÉL ALEBO ČISTIACI GÉL NA VONKAJŠIU INTÍMNU HYGIENU
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium lauroyl sarcosinate*, disodium laureth sulfosuccinate*) 20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, deriváty glukózy) 15
Emolienty (napr. glycerin*) 10
Prísady na zvýšenie penivosti (napr. cocamide MIPA*) 5
Doplnkové prísady (napr. látky na dosiahnutie perleťového efektu, rastlinné extrakty) 5
Anorganické soli (napr. sodium chloride*) 3
Regulátory viskozity (napr. hydroxypropyl metylcelullose*) 3
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.1
ŠAMPÓN, TEKUTÝ A KRÉMOVÝ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium/ammonium/TEA lauryl sulfates*, sodium/ammonium/TEA laureth sulfates*) 30
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. mastné alkanolamidy) 15
Regulátory viskozity (napr. propylene glycol*, PEG) 10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*) 5
Prísady na kondicionovanie vlasov (napr. silikónové deriváty, deriváty cysteínu, deriváty celulózy, estery mastných kyselín) 5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, zakaľujúce prísady, látky na dosiahnutie perleťového efektu) 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Chelatačné činidlá (napr. disodium EDTA*) 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.2
ŠAMPÓN VO FORME MYDLA
Látka Najvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Mydlový základ rastlinného pôvodu (napr. zmes sodných alebo draselných solí kyseliny laurovej a stearovej) 70
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30
Rastlinné extrakty 10
Silice, éterické oleje 1
Rámcové zloženie č. 2.3
ŠAMPÓN S KONDICIONÉROM
Látka Najvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*) 20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium dodecylbenzenesulfonate*) 20
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 20
Regulátory viskozity (napr. mastné alkoholy, stearyl alcohol*) 10
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje) 10
Silikóny (napr. cyclomethicone*) 10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*) 5
Katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*) 5
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*) 5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, látky na dosiahnutie perleťového efektu) 5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá 0,5
Parfum* 0,5
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.4
KONDICIONÉR NA VLASY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje, vosky (napr. rastlinné a minerálne), silikóny a mastné alkoholy (napr. petrolatum*, triticum vulgare*, amodimethicone*, cetearyl alcohol*) 20
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 15
Emulgátory (napr. ceteth-30*, cetyl alcohol*) 10
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 10
Doplnkové prísady (napr. proteíny, chelatačné činidlá, látky na dosiahnutie perleťového efektu) 10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. cetrimonium chloride*) 5
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*) 5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, hydroxyethylcelullose*) 5
Polyméry a živice (napr. polyquaternium-10*, polyquaternium-11*, butyl ester of PVM/MA copolymer*) 5
Parfum* 3
Ultrafialové filtre 1
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.5
KONDICIONÉR NA VLASY NA BÁZE SILIKÓNU
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*) 99
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, polyméry) 10
Emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy) 6
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 5
Rámcové zloženie č. 2.6
KRÉM NA VLASY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje a vosky (napr. rastlinné a minerálne, petrolatum*, glyceryl stearate*) 60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny a ich deriváty, deriváty celulózy, katiónové kopolyméry) 20
Silikóny (napr. dimethicone*) 20
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny) 15
Humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*) 10
Polyméry a živice (napr. PVP/VA copolymer*, akrylates copolymer*) 5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Parfum* 1
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.7
LESK NA VLASY VO FORME VOSKU ALEBO BRILANTÍNY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky a oleje (napr. minerálne oleje, silikóny) 99
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny) 3
Parfum* 3
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Kozmetické farbivá 1
Rámcové zloženie č. 2.8
LOTION NA VLASY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. hydrolyzáty proteínov, deriváty celulózy) 20
Étery PPG 10
Parfum* 3
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*) 2
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty, chelatačné činidlá, ultrafialové filtre) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá 1
Camphor* 0,5
Aqua* do 100
Výrobky zložené z dvoch fáz obsahujú do 50 % minerálneho oleja.  
Rámcové zloženie č. 2.9
TUŽIDLO NA VLASY VRÁTANE TÓNOVACIEHO TUŽIDLA A MECHANICKÉHO ROZPRAŠOVAČA
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80
Izopropanol (isopropyl alcohol*) 10
Acetone* 10
Silikóny (napr. dimethicone*) a oleje (napr. minerálne oleje) 10
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*) 5
Parfum* 2
Humektanty (napr. propylene glycol*) 2
Etoxylované glykoly 2
Neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*) 2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Katiónové povrchovoaktívne látky 1
Izopropyl estery mastných kyselín 1
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.10
LESK NA VLASY ALEBO GÉL NA FORMOVANIE ÚČESU
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 50
Silikónové deriváty (napr. dimethicone*) 25
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*) 20
Živice a polyméry (napr. PVP*polyquaternium-11*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*, triethanolamine*) 10
Povrchovoaktívne látky a emulgátory (napr. etoxylované mastné kyseliny) 5
Izopropanol (isopropyl alcohol*), môže byť prítomný v živiciach 5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky, chelatačné činidlá 1,5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.11
PENA NA VLASY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30
Propelanty (napr. uhľovodíky, dimethyl ether*, stlačený vzduch) 30
Silikónové deriváty (napr. amodimethicone*) a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*) 10
Filmotvorné prísady, polyméry a živice (napr. polyvinyl acetate*, PVP*, polyquaternium-4*) a neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*) 10
Étery polyglykolov 5
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. quaternium-27*, cetrimonium chloride*) 5
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. oleth-20*) 5
Zmäkčujúce prísady (napr. triacetin*, deriváty lanolínu) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 1
Kozmetické farbivá 1
Parfum* 0,2
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.12
SPREJ NA VLASY, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 95
Propelanty (napr. dimetyl ether*, uhľovodíky, fluorované uhľovodíky) 90
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny) 25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy 8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Parfum* 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.13
SPREJ NA VLASY, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 95
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny) 25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy 8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny) 2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej) 2
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Parfum* 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.14
TRVALÁ ONDULÁCIA – I
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* na profesionálne použitie  na bežné použitie cysteine HCl*   13 o 9,5 o 10
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*) 7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*) 5
Diammonium dithioglycolate* 6
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity, emulgátory) 3
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. cocamidopropyl betaine*, dicetyldimonium chloride*) 3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. acrylates copolymer*, polyquaternium-11*) 2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*) 2,5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*) 0,5
Chelatačné činidlá 0,3
Aqua* do 100
 o 11 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne - použitie  8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5  
Rámcové zloženie č. 2.15
TRVALÁ ONDULÁCIA – II
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl* amónne soli iných sírnych kyselín (napr. ammonium thioglycolate*)   9,5 o 10 3
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*) 7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*) 5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu) 3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity) 3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny) 2,5
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*) 2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*) 2,5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*) 0,5
Chelatačné činidlá 0,3
Aqua* do 100
o 8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5  
Rámcové zloženie č. 2.16
TRVALÁ ONDULÁCIA – III
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thiolactate* cysteine HCl*   12 5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*) 7
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny) 5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu) 3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity) 3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. kvartérne amóniové zlúčeniny) 2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*) 2,5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Zakaľujúce prísady 0,5
Chelatačné činidlá 0,3
Aqua* do 100
Hodnota pH 7 – 9,5  
Rámcové zloženie č. 2.17
TRVALÁ ONDULÁCIA – IV
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1  
Hydrogen peroxide* 12
Neiónové povrchovoaktívne látky 5
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny) 1
Stabilizátory 0,5
Aqua* do 100
Hodnota pH 2,5 – 3,5  
 
ČASŤ 2  
Ammonium thiglycolate* 20 o
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny) 5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*) 5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, dicetyldimonium chloride*) 3
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Zakaľujúce prísady 0,5
Aqua* do 100
o Pred prebehnutím exotermickej reakcie s hydrogen peroxide*: Hodnota pH 7 – 9,5 Časti 1 a 2 sa pred použitím zmiešajú. Pri miešaní prebieha exotermická reakcia. Takto pripravená zmes v aplikačnej forme musí mať hodnotu pH 7 – 9,5. o Po zmiešaní: 11 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne použitie, 8 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie.  
Rámcové zloženie č. 2.18
TRVALÁ ONDULÁCIA – V
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1  
Estery kyseliny tioglykolovej (napr. glyceryl thioglycolate*) 99
Glycerin* 50
 
ČASŤ 2  
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl*   5 10
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 10
Katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*) 5
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny) 5
Diammonium dithioglycolate* 4
Silikóny (napr. amodimethicone*) 3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry) 2
Zakaľujúce prísady 1
Parfum* 1
Aqua* do 100
Hodnota pH časti 2 musí byť 8 – 9,5. Hodnota pH zmesi pripravenej ako aplikačná forma zmiešaním častí 1 a 2 musí byť 6,5 – 9.  
Rámcové zloženie č. 2.19
NEUTRALIZÁTOR TRVALEJ ONDULÁCIE, TEKUTÝ ALEBO KRÉMOVÝ
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emulgátory, povrchovoaktívne látky, zmáčadlá (napr. cetearyl alcohol*) 8
Hydrogen peroxide* 2 – 6
Regulátory viskozity (napr. carbomer*) 2
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. silikóny) 2
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Stabilizátory peroxidu vodíka (napr. phenacetin*, sodium stannate*, oxyquinoline sulfate*) 0,5
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*) 0,5
Konzervačné a antimikrobiálne látky 0,2
Chelatačné činidlá 0,2
Prísady na úpravu hodnoty pH (napr. citric acid*) použité v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2,5 až 3,5  
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.20
VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – I, KRÉM NA BÁZE ZÁSADY
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky a oleje (napr. rastlinné oleje a minerálne oleje) 80
Emolienty a humektanty (napr. lanolin*, cholesterol*) 30
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. polysorbate 60*) 15
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*, stearyl alcohol*, oleyl alcohol* a ich etoxyláty) 15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty) 5
Sodium hydroxide* alebo potassium hydroxide* na profesionálne použitie na bežné použitie   4,5 2
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry) 2
Parfum* 1
Aqua* do 100
Hodnota pH 11,0 – 13,5  
Rámcové zloženie č. 2.21
VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – II, KRÉM, KTORÝ SA PRED POUŽITÍM ZMIEŠA S AKTIVÁTOROM
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
KRÉMOVÝ ZÁKLAD  
Calcium hydroxide* 10
Vosky a oleje (napr. minerálne oleje a petrolatum*) 80
Humektanty a emolienty (napr. lanolin*, cholesterol*) 30
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 10
Emulgátory (napr. mastné alkoholy a ich etoxyláty) 10
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty) 5
Parfum* 1
Aqua* do 100
Hodnota pH 11 – 13  
 
AKTIVÁTOR  
Guanidine carbonate* 30
Polyméry, živice a látky na kondicionovanie vlasov 5
Doplnkové prísady (napr. humektanty, sorbitol*) 5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Hodnota pH 10 – 13 Pred použitím sa aktivátor zmieša s krémovým základom tak, aby vznikla alkalická zmes s 5 % hm. obsahom
alkálií vyjadrených v prepočte na obsah calcium hydroxide*. Hodnota pH takto pripravenej zmesi pred použitím musí byť 11 – 13,5.
 
Rámcové zloženie č. 2.22
VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV – III
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. etoxyláty mastných alkoholov) 15
Redukujúce činidlo: ammonium thiolactate* 10
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny) 7
Polyméry, látky na kondicionovanie vlasov (napr. kvartérne amóniové zlúčeniny s dlhým reťazcom) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty) 5
Parfum* 1
Kozmetické farbivá 1
Aqua* do 100
Hodnota pH 7 – 9,5  
Rámcové zloženie č. 2.23
DOČASNÁ FARBA NA VLASY, ŠAMPÓN
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. TEA-lauryl sulfate* alebo TEA-laureth sulfate*) 10
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu) 5
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. mastné alkanolamidy) 5
Humektanty (napr. PEG) 5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, deriváty proteínov) 5
Prísady na farbenie vlasov 3
Parfum* 1
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Aqua* do 100
Rámcové zloženie č. 2.24
DOČASNÁ FARBA NA VLASY, PENA A LOTION
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 60
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, deriváty proteínov) 5
Polyméry, živice (napr. acrylates copolymer*, carbomer*) 4
Prísady na farbenie vlasov 1
Konzervačné a antimikrobiálne látky 1
Povrchovoaktívne látky (katiónové, napr. cetrimonium chloride*) 0,2
Neutralizačná prísada (napr. amino methyl propanol* alebo organická kyselina, napr. citric acid* alebo
triethanolamine*) pridávaná v množstve, ktoré zaistí hodnotu pH v rozsahu 3 – 9


Aqua* do 100
Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (napr. uhľovodíky) 10
Rámcové zloženie č. 2.25
POLOTRVALÁ FARBA NA VLASY, TEKUTÁ, KRÉMOVÁ ALEBO PENA
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 50
Emulgátory (napr. laureth*) 11
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. éter oleyl alkoholu) 10
Prísady na farbenie vlasov 10
Rozpúšťadlá (napr. propylene glycol*, benzyl alcohol