665/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

665
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku“) a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len „zoznam záväzkov“),
b)
výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku,
c)
podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu a podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze a správcu v konaní o oddlžení,
d)
vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív súhrnných prehľadov, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu,
e)
ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,
f)
ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku,
g)
ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a
h)
ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.
§ 2
Aplikácia
Aplikáciou na účely tejto vyhlášky sa rozumejú technické a programové prostriedky schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Zverejnenie príloh
Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky sa zverejní na internetovej stránke ministerstva.
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV
§ 4
Zoznam majetku
(1)
V zozname majetku sa uvádza majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Z pohľadávok sa v zozname majetku uvádzajú len peňažné pohľadávky. Vzory listov zoznamu majetku, príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Vyplnené listy zoznamu majetku sa zoradia, očíslujú a vhodným spôsobom spoja tak, aby nasledovali v tomto poradí:
a)
pozemky,
b)
stavby,
c)
byty,
d)
nebytové priestory,
e)
hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí,
f)
cenné papiere; tieto sa ďalej zoradia tak, aby cenné papiere rovnakého druhu nasledovali za sebou,
g)
peňažné pohľadávky,
h)
pohľadávky z účtu alebo inej formy vkladu v banke, v zahraničnej banke alebo v inej obdobnej inštitúcii,
i)
iné majetkové hodnoty,
j)
majetok prevedený z majetku dlžníka odporovateľnými právnymi úkonmi.
(3)
Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom doň sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 5
Zoznam záväzkov
(1)
V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované. V zozname záväzkov sa uvádzajú len tie peňažné záväzky, ktoré musia byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou. Vzory tlačív listov zoznamu záväzkov, príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Vyplnené listy zoznamu záväzkov sa zoradia, očíslujú a vhodným spôsobom spoja. Pred prvý list zoznamu záväzkov sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom doň sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Zmluvný prehľad
(1)
Ak ide o konkurzné konanie, súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov tvorí aj zmluvný prehľad, v ktorom sa uvádzajú zmluvy uzatvorené dlžníkom, z ktorých záväzky ešte neboli splnené. Vzory listov zmluvného prehľadu, príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Vyplnené listy zmluvného prehľadu sa zoradia, očíslujú a vhodným spôsobom spoja. Pred prvý list zmluvného prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom doň sú uvedené v prílohe č. 3.
TRETIA ČASŤ
PREDDAVKY A NÁKLADY ROZHODUJÚCE NA POSÚDENIE, ČI MOŽNO KONKURZNÉ KONANIE ZASTAVIŤ PRE NEDOSTATOK MAJETKU
§ 7
Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
(1)
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 663,88 eura.
(2)
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1 659,70 eura.
(3)
Ak ide o pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods. 2 zákona), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa nevyberá; už zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa pristupujúcemu účastníkovi konkurzného konania vráti.
§ 8
Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu
(1)
Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 1 659,70 eura.
(2)
Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 6 638,78 eura.
§ 9
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
(1)
Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 1 659,70 eura.
(2)
Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka právnickej osoby nemá hodnotu ani 6 638,78 eura.
(3)
Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODMENA SPRÁVCU
§ 10
Daň z pridanej hodnoty
Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
§ 11
Odmena predbežného správcu
(1)
Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 165,97 eura.
(2)
Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura.
(3)
Predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 eura pri právnickej osobe.
(4)
Ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.
(5)
Ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.
§ 12
Paušálna odmena správcu
(1)
Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby - nepodnikateľa patrí správcovi paušálna odmena 663,88 eura.
(2)
Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume
a)
2 323,57 eura, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku") zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len „súpis") bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 193,92 eura,
b)
4 647,15 eura, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 193,92 eura, ale nepresahuje 99 581,76 eura,
c)
6 638,78 eura v ostatných prípadoch.
(3)
Ak správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho paušálna odmena sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí.
(4)
Ak súd odvolal správcu z funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, nárok na paušálnu odmenu má správca vykonávajúci funkciu v čase konania prvej schôdze veriteľov; predchádzajúci správca nárok na paušálnu odmenu nemá.
(5)
Ak správca do 15 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 35 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 50 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu štvrtú podrobnú správu o týchto skutočnostiach najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak pred konaním prvej schôdze veriteľov došlo k výmene správcu alebo k skráteniu lehôt, pri znížení paušálnej odmeny správcu sa na to prihliadne tak, aby správcovi riadne vykonávajúcemu funkciu pred konaním prvej schôdze veriteľov nebola podľa tohto ustanovenia neodôvodnene znížená jeho paušálna odmena.
Odmena správcu z výťažku
§ 13
Základné ustanovenia
(1)
Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
(2)
Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu priradených pohľadávok proti podstate.
(3)
Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.
§ 14
Limit odmeny správcu z výťažku
(1)
Celková odmena správcu alebo viacerých správcov z výťažku zahrnutá do jedného rozvrhu výťažku (§ 97 ods. 1, § 98 ods. 1 a § 101 ods. 1 zákona) nesmie presiahnuť sumu 331 939,19 eura násobenú koeficientom
(Hv/Hs), maximálne 1,
kde
Hv je suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zahrnutý do rozvrhu výťažku, a
Hs je súpisová hodnota všetkého majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov.
(2)
Ak sa limit celkovej odmeny z výťažku podľa odseku 1 týka odmien z výťažku viacerých správcov, ich odmeny z výťažku sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky znižujú.
(3)
Limit celkovej odmeny správcu alebo viacerých správcov z výťažku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odmenu z výťažku podľa § 21 ods. 1.
§ 15
Zníženie odmeny z výťažku pre porušenie povinnosti
Ak správca počas konkurzu po konaní prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho odmena z výťažku sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí, ak boli podané proti dotknutému návrhu rozvrhu výťažku v tomto smere námietky a súd alebo správca, o ktorého odmenu z výťažku ide, im vyhovel.
§ 16
Zníženie odmeny z výťažku pre pomalosť konania
(1)
Ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.
(2)
Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.
§ 17
Pohľadávky
(1)
Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.
(2)
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
(3)
Pri speňažení nepeňažnej pohľadávky odplatným postúpením sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
§ 18
Zisk
(1)
Na účely určenia odmeny z výťažku sa zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo jeho časti, ktorý sa priradil k súpisovej zložke majetku, považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.
(2)
Nárok na odmenu zo zisku má ten správca, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí správcovia, odmena zo zisku sa medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako, ak sa zisk dosiahol pri pokračovaní vo výkone niektorých podnikateľských činností úpadcu (§ 86 ods. 4 zákona).
§ 19
Nájom
Príjem z nájmu majetku podliehajúceho konkurzu sa ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu priradí k dotknutej súpisovej zložke majetku; na účely určenia odmeny z výťažku sa považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.
§ 20
Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iné majetkové hodnoty
(1)
Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1 %.
(2)
Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.
(3)
Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných pohľadávkach (§ 17 ods. 2); pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
(4)
Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.
§ 21
Uplatnenie odporovacieho práva
(1)
Ak nárok podliehajúci konkurzu vznikol uplatnením odporovacieho práva u povinnej osoby správcom alebo na súde žalobou podanou správcom, za prijatie peňažného plnenia z nároku alebo z odplatného prevodu majetku z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva, patrí správcovi odmena 25 % z takto získaného výťažku. Z tejto časti výťažku sa odmena správcu už iným spôsobom neurčuje ani nezvyšuje.
(2)
Ak bol správca pri uplatnení odporovacieho práva a vymáhaní nárokov z neho zastúpený advokátom, odmena z výťažku podľa odseku 1 sa zníži o náklady vynaložené na advokáta, ktoré sa majú uspokojiť z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu ako pohľadávka proti podstate.
§ 22
Speňaženie podniku, časti podniku alebo súboru majetku
(1)
Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 331,94 eura 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6 %,
í) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 193 918,87 eura 1 %.
(2)
Ak možno odmenu z výťažku určiť podľa odseku 1, iným spôsobom sa neurčuje ani nezvyšuje; to neplatí, pokiaľ ide o odmenu podľa § 21, ktorá sa určí vždy samostatne.
Osobitné prípady určenia odmeny správcu
§ 23
Odmena správcu v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku
(1)
Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) pred konaním prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena určená rozhodnutím súdu (§ 102 ods. 1 zákona) podľa obťažnosti veci a riadneho plnenia si povinností, najviac v sume 3 319,39 eura; paušálna odmena podľa § 12 správcovi v týchto prípadoch nepatrí.
(2)
Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa § 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.
§ 24
Odmena správcu v konaní o oddlžení
(1)
Správcovi v konaní o oddlžení patrí odmena 5 % zo sumy poskytnutej správcovi dlžníkom na konci skúšobného roka (§ 168 ods. 1 zákona), najmenej 331,94 eura.
(2)
Nárok na odmenu v konaní o oddlžení má ten správca, ktorý vykonával funkciu na konci príslušného skúšobného roka.
(3)
Ak správca ustanovený v konaní o oddlžení porušil svoje povinnosti alebo nepodal súdu počas skúšobného roka aspoň dve podrobné písomné správy o priebehu skúšobného obdobia a plnení povinnosti dlžníkom, nemá nárok na odmenu alebo sa mu odmena zníži podľa okolností prípadu.
PIATA ČASŤ
PRIHLÁŠKA POHĽADÁVKY A ZOZNAM POHĽADÁVOK
§ 25
Prihláška
Vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív súhrnných prehľadov a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 26
Zapisovanie pohľadávok
(1)
Každá pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi sa bezodkladne po doručení zapíše do zoznamu pohľadávok, ak ďalej nie je ustanovené inak. Vzory listov zoznamu pohľadávok sú uvedené v prílohe č. 5. Zoznam pohľadávok sa vyhotovuje na týchto tlačivách.
(2)
Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze alebo v reštrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu pohľadávok sa nezapisuje pohľadávka uplatnená v prihláške, ktorá
a)
bola doručená správcovi oneskorene (§ 28 ods. 5 a § 121 ods. 1 zákona),
b)
nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
c)
nie je datovaná alebo podpísaná (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
d)
neobsahuje meno, priezvisko alebo bydlisko, alebo názov, alebo sídlo veriteľa alebo úpadcu (dlžníka) alebo právny dôvod vzniku pohľadávky, alebo poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty (v prípade konkurzu), alebo sumu pohľadávky ani v časti istina, ani v časti úroky, ani v časti úroky z omeškania, ani v časti poplatok z omeškania, ani v časti náklady spojené s uplatnením pohľadávky alebo celkovú sumu pohľadávky rovnajúcu sa súčtu súm istiny a príslušenstva pohľadávky (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
e)
bola prihlásená ako podmienená pohľadávka, ale v nej nebola uvedená podmienka, od ktorej závisí jej vznik (§ 29 ods. 3 a § 122 ods. 3 zákona), alebo
f)
bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona).
(3)
Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú ani tie pohľadávky, ktoré boli uplatnené u správcu vo viacerých prihláškach tým istým veriteľom, ak k nim nebol pripojený súhrnný prehľad alebo súhrnný prehľad nebol predložený na datovanom a podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v prihláškach v rozsahu, v akom sa to vyžaduje v tlačive súhrnného prehľadu (§ 29 ods. 4 a § 122 ods. 5 zákona).
(4)
K prihláške doručenej správcovi, z ktorej pohľadávka sa nezapisuje do zoznamu pohľadávok, sa pripojí datovaný záznam vyhotovený a podpísaný správcom, v ktorom sa uvedú zákonné dôvody, pre ktoré sa na prihlášku neprihliada.
(5)
Prihlášky, ktoré sa u správcu nezapísali do zoznamu pohľadávok, sa predložia spolu s pripojeným záznamom pri porovnaní údajov zapísaných do zoznamu pohľadávok s prihláškami doručenými súdu (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 2 zákona) dohliadajúcemu sudcovi alebo vyššiemu súdnemu úradníkovi na účely kontroly, či správca postupoval správne, keď prihlášku nezapísal do zoznamu pohľadávok. O tom sa urobí záznam v dvoch rovnopisoch podpísaný dohliadajúcim sudcom alebo ním povereným vyšším súdnym úradníkom a správcom, ktorý sa pripojí k prihláške podanej na súde a k prihláške podanej u správcu.
§ 27
Zostavenie zoznamu pohľadávok
Po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa zoznam pohľadávok zostavovaný správcom zoradí podľa abecedného poradia prvého písmena priezviska alebo názvu veriteľa, ktorý prihlásil pohľadávku; takto zoradený zoznam pohľadávok sa očísluje a vhodným spôsobom spojí. Zoznam pohľadávok sa v kancelárii správcu zostaví v troch rovnopisoch (§ 31 ods. 1 zákona) alebo v štyroch rovnopisoch (§ 123 ods. 1 zákona).
§ 28
Porovnanie zoznamu pohľadávok
Zostavené rovnopisy zoznamu pohľadávok sa porovnajú na súde pod dohľadom sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka s prihláškami doručenými súdu (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 2 zákona); zoznam pohľadávok sa pritom upraví postupom podľa § 29 a 30. Jeden rovnopis upraveného zoznamu pohľadávok sa ponechá na súde.
§ 29
Nesprávne prihlášky doručené súdu
(1)
Ak sa pri porovnaní údajov zapísaných do zoznamu pohľadávok s prihláškami doručenými súdu (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 2 zákona) zistí, že prihláška doručená súdu
a)
bola doručená súdu oneskorene (§ 28 ods. 5 a § 121 ods. 1 zákona),
b)
nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
c)
nie je datovaná alebo podpísaná (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
d)
neobsahuje meno, priezvisko alebo bydlisko, alebo názov, alebo sídlo veriteľa alebo úpadcu (dlžníka) alebo právny dôvod vzniku pohľadávky, alebo poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty (v prípade konkurzu), alebo sumu pohľadávky ani v časti istina, ani v časti úroky, ani v časti úroky z omeškania, ani v časti poplatok z omeškania, ani v časti náklady spojené s uplatnením pohľadávky alebo celkovú sumu pohľadávky rovnajúcu sa súčtu súm istiny a príslušenstva pohľadávky (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
e)
bola prihlásená ako podmienená pohľadávka, ale v nej nebola uvedená podmienka, od ktorej závisí jej vznik (§ 29 ods. 3 a § 122 ods. 3 zákona), alebo
f)
bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený znalecký posudok určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona),
príslušný list zoznamu pohľadávok v každom rovnopise sa prečiarkne trvalým spôsobom a trvalým spôsobom sa v ňom uvedie „Na prihlášku sa neprihliada“, zákonný dôvod neprihliadania a dátum zápisu; k záznamu sa pripojí podpis správcu a dohliadajúceho sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka. O týchto skutočnostiach sa urobí záznam v dvoch rovnopisoch podpísaný sudcom alebo ním povereným vyšším súdnym úradníkom a správcom, ktorý sa pripojí k prihláške podanej u správcu a k prihláške podanej na súde, prípadne sa založí do súdneho spisu, ak prihláška nebola podaná na súde vôbec.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak prihláška podaná u správcu nebola podaná na súde vôbec.
(3)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak k viacerým prihláškam, ktoré boli podané na súde tým istým veriteľom, nebol pripojený súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nebol predložený na datovanom a podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v prihláškach v rozsahu, v akom sa to vyžaduje v tlačive súhrnného prehľadu (§ 29 ods. 4 a § 122 ods. 5 zákona).
§ 30
Nezhoda údajov
(1)
Ak sa pri porovnaní údajov zapísaných do zoznamu pohľadávok s prihláškami doručenými súdu (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 2 zákona) zistí, že sa nezhoduje
a)
meno, priezvisko alebo bydlisko, alebo názov, alebo sídlo veriteľa alebo úpadcu (dlžníka) alebo právny dôvod vzniku pohľadávky, alebo poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty (v prípade konkurzu), alebo celková suma, alebo suma istiny, alebo suma úrokov, alebo suma úrokov z omeškania, alebo suma poplatku z omeškania, alebo suma nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
b)
druh, poradie, právny dôvod vzniku alebo predmet zabezpečovacieho práva, alebo zabezpečená suma, alebo
c)
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
príslušný list zoznamu pohľadávok v každom rovnopise sa prečiarkne trvalým spôsobom a trvalým spôsobom sa v ňom uvedie „Na prihlášku sa neprihliada; prihláška doručená súdu a správcovi sa nezhoduje“ a dátum zápisu; k zápisu sa pripojí podpis správcu a dohliadajúceho sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka. O týchto skutočnostiach sa urobí záznam v dvoch rovnopisoch podpísaný dohliadajúcim sudcom alebo ním povereným vyšším súdnym úradníkom a správcom, ktorý sa pripojí k prihláške podanej u správcu a k prihláške podanej na súde.
(2)
Pri zistení nezhody údajov zapísaných do zoznamu pohľadávok s prihláškami doručenými súdu sa dohliadajúcemu sudcovi alebo ním poverenému vyššiemu súdnemu úradníkovi predloží dotknutá prihláška doručená správcovi na účely kontroly, či údaje zapísané do zoznamu pohľadávok sú prepísané z prihlášok doručených správcovi správne.
(3)
Ak sa pri porovnaní údajov zapísaných do zoznamu pohľadávok s prihláškami doručenými súdu (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 2 zákona) zistí, že prihláška bola podaná len na súde, na súde sa o tom urobí v dvoch rovnopisoch záznam podpísaný sudcom alebo ním povereným vyšším súdnym úradníkom a správcom, z ktorých jeden rovnopis sa pripojí k prihláške podanej na súde a druhý rovnopis sa založí do správcovského spisu.
§ 31
Popieranie pohľadávok
(1)
Popieranie prihlásených pohľadávok spolu s rozsahom a dôvodom ich popretia sa začne zapisovať do zoznamu pohľadávok bezodkladne po tom, čo dôjde k upraveniu zoznamu pohľadávok postupom podľa § 29 a 30; do zoznamu pohľadávok sa vtedy začnú zapisovať aj ďalšie údaje ustanovené zákonom a touto vyhláškou v súvislosti s popieraním prihlásených pohľadávok (§ 32 ods. 4 a § 124 ods. 2 zákona).
(2)
Po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok sa v kancelárii správcu v nasledujúcich troch dňoch doplnia v zozname pohľadávok všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa považujú uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok za zistené (§ 32 ods. 4 piata veta a § 124 ods. 2 tretia veta zákona). Takto doplnený zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok sa v zákonnej lehote doručí súdu (§ 31 ods. 5 a § 123 ods. 4 zákona).
§ 32
Podnety na popretie pohľadávky
Podnety na popretie pohľadávky (§ 32 ods. 5 a § 124 ods. 3 zákona) sa v kancelárii správcu vybavujú a zapisujú do zoznamu pohľadávok do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Podnety doručené neskôr sa v kancelárii správcu nevybavujú ani nezapisujú do zoznamu pohľadávok; tieto sa len založia do správcovského spisu.
§ 33
Námietky úpadcu (dlžníka)
Len čo sa zoznam pohľadávok upraví postupom podľa § 29 a 30, správca vyzve úpadcu (dlžníka), aby sa v určenej lehote vyjadril k zapísaným pohľadávkam (§ 31 ods. 4 a § 123 ods. 3 zákona). Námietky, ktoré úpadca uplatní v lehote, sa zapíšu do zoznamu pohľadávok. Námietky uplatnené mimo lehoty sa vybavia, ako by išlo o podnet na popretie pohľadávky.
§ 34
Zmeny zoznamu pohľadávok
Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. 6 a § 123 ods. 5 zákona) sa začnú oznamovať súdu po tom, čo sa na súd doručil zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok (§ 31 ods. 5 a § 123 ods. 4 zákona). Tieto zmeny sa oznamujú súdu tak, že zo zmenenej alebo z doplnenej časti zoznamu pohľadávok sa urobí správcom podpísaná kópia, v ktorej sa zvýrazní príslušná zmena alebo doplnenie. K oznamu sa ďalej pripojí správcom podpísané a datované vysvetlenie.
§ 35
Uloženie zoznamu pohľadávok na súde po zrušení konkurzu
Po tom, čo uznesenie o zrušení konkurzu nadobudne právoplatnosť, v kancelárii správcu sa bezodkladne doplnia do zoznamu pohľadávok všetky známe doň zapisované údaje, potom sa z neho urobí jeden rovnopis, ktorý sa založí do správcovského spisu, a druhý doplnený rovnopis zoznamu pohľadávok sa uloží na súde.
§ 36
Spoločné ustanovenia k zoznamu pohľadávok
(1)
Zoznam pohľadávok má písomnú formu, ktorú možno nahradiť aplikáciou. Ak sa zoznam pohľadávok vedie aplikáciou, stačí ho predložiť súdu v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, napríklad CD, v ktorom nemožno prepisovať zápisy, spolu so sprievodným listom, prípadne prostredníctvom elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom správcu.
(2)
V kancelárii správcu sa vedie evidenčná pomôcka ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv tak, aby v každom čase zodpovedala zoznamu pohľadávok a poskytla prehľad o veriteľoch prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích právach. Táto evidenčná pomôcka tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1) Ak o to požiada účastník, jeho zástupca alebo iná osoba oprávnená nahliadať do správcovského spisu, v príslušnej kancelárii správcu sa im vydá výpis z tejto evidenčnej pomôcky v rozsahu, v akom o to požiadali. Za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka alebo jeho zástupcu úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.
ŠIESTA ČASŤ
SÚPIS
§ 37
Vzor súpisu
Vzory listov súpisu a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 6. Súpis sa vyhotovuje na týchto tlačivách. Tieto tlačivá neslúžia na zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku.
§ 38
Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová zložka majetku sa opíše tak, aby ju nebolo možné zameniť s inou zložkou majetku, aspoň takto:
a)
pozemok sa identifikuje druhom, výmerou v m2, štátom, obcou, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a parcelovým číslom; ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,
b)
stavba sa identifikuje popisom, štátom, obcou, ulicou, orientačným číslom vchodu, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o stavbu v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,
c)
byt alebo nebytový priestor sa identifikuje popisom, obcou, štátom, ulicou, orientačným číslom vchodu, číslom bytu alebo nebytového priestoru, číslom poschodia, podielom na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o byt alebo nebytový priestor v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,
d)
hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí sa identifikuje popisom a približným rokom výroby a stavom opotrebovanosti; ak ide o hnuteľnú vec v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,
e)
cenný papier sa identifikuje druhom, formou, podobou, menou, nominálnou hodnotou, ISIN, poradovým číslom a emitentom, prípadne ďalším doplňujúcim znakom, ak by mohlo dôjsť k zámene; ak ide o zastupiteľné cenné papiere, identifikujú sa ďalej počtom kusov, ak sú zapísané do súpisu jednou položkou; ak ide o cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,
f)
peňažná pohľadávka sa identifikuje celkovou sumou, menou, stručne právnym dôvodom vzniku a dlžníkom, ktorý sa ďalej identifikuje menom a priezviskom alebo názvom a bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe,
g)
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii sa identifikuje zostatkovou sumou, číslom účtu, menou a bankou, zahraničnou bankou alebo inou obdobnou inštitúciou,
h)
iná majetková hodnota sa identifikuje popisom, prípadne registrom, v ktorom sa eviduje.
§ 39
Obsah údajov zverejňovaných v Obchodnom vestníku
(1)
Súpis všeobecnej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota.
(2)
Súpis oddelenej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu oddelenej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota. Oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
(3)
Ak ide o zverejnenie zápisu súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 79 ods. 1 zákona) alebo ktorý bol nadobudnutý neúčinným právnym úkonom (§ 80 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie označenie tretej osoby a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu. Tretia osoba sa označí menom a priezviskom alebo názvom, ďalej bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe.
(4)
Ak ide o zverejnenie sporného zápisu (§ 78 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie dôvod a deň sporného zápisu a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámka „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“.
(5)
Súpis všeobecnej podstaty a oddelených podstát podľa odseku 1 a 2 sa zverejňuje naraz bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula lehota na prihlasovanie pohľadávok, prípadne bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula predĺžená lehota určená súdom na vyhotovenie súpisu (§ 76 ods. 2 druhá veta zákona).
§ 40
Zmeny súpisu zverejňované v Obchodnom vestníku
(1)
V Obchodnom vestníku sa zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:
a)
doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku majetku (§ 76 ods. 3 zákona), ktoré obsahuje rovnaké údaje ako pri zverejnení súpisu podľa § 39; zverejňujú sa však len údaje ohľadom doplnenej súpisovej zložky majetku,
b)
preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. 3 a § 78 zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok,
c)
pripísanie poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku, dôvod a deň pripísania poznámky o spornom zápise a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámku „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“,
d)
doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahujú opis dotknutej súpisovej zložky majetku, nové znenie poznámky o spornom zápise a dôvod a deň doplnenia alebo zmeny poznámky o spornom zápise,
e)
výmaz poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktorý obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku a dôvod a deň výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu,
f)
vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, ktoré obsahuje opis vylúčenej súpisovej zložky majetku a deň a dôvod jej vylúčenia zo súpisu.
(2)
Iné zápisy do súpisu, napríklad zápisy v poznámkach, sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú.
§ 41
Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku sa priraďuje k súpisovej zložke majetku podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona); v súpise sa pripisuje k súpisovej zložke majetku, s ktorou súvisí.
§ 42
Nároky z neúčinných právnych úkonov
Nároky z neúčinných právnych úkonov sa pripisujú k tým súpisovým zložkám majetku, s ktorými súvisia; samostatne sa do súpisu zapisujú len vtedy, ak nesúvisia so žiadnou súpisovou zložkou majetku.
§ 43
Prevádzkovanie podniku alebo časti podniku a výkon niektorých podnikateľských činností
(1)
Ak správca prevádzkuje podnik alebo časť podniku, alebo pokračuje vo výkone niektorých podnikateľských činností, zmeny súpisu, ktoré v dôsledku toho nastali, ak nie sú významné, stačí, keď urobí v súpise raz za tri mesiace.
(2)
Peňažné výnosy z prevádzkovania podniku alebo časti podniku, alebo z výkonu niektorých podnikateľských činností sa do súpisu nezapisujú; do súpisu sa zapisuje až prípadný zisk (§ 88 ods. 7 zákona).
§ 44
Kompenzačná pohľadávka
Kompenzačná pohľadávka zaradená do oddelenej podstaty (§ 88 ods. 4 zákona) sa zapíše do súpisu ako samostatná zložka majetku, na ktorú sa pripíšu zabezpečovacie práva z nahradenej súpisovej zložky majetku. Z kompenzačnej pohľadávky sa nevypočítava odmena správcu ani sa k nej nepriraďujú pohľadávky proti podstate. Zaradenie kompenzačnej pohľadávky do oddelenej podstaty ani jej preradenie do inej podstaty sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku.
§ 45
Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu tvorí v konkurze vždy samostatnú oddelenú podstatu.
SIEDMA ČASŤ
POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
§ 46
Priraďovanie pohľadávok proti podstate
(1)
Pohľadávky proti podstate sa priraďujú k súpisovým zložkám majetku a rozpočítavajú sa medzi súpisové zložky majetku podľa zásad ustanovených zákonom (§ 87 ods. 5 zákona).
(2)
Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku v čase, keď vznikla, prípadne v čase, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne v čase, keď ju správca uznal.
(3)
Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku tak, že sa zaradí do evidencie pohľadávok proti podstate, ktorá sa vedie ohľadom podstaty, ktorú súpisová zložka majetku tvorí (§ 87 ods. 5 zákona).
§ 47
Evidencia pohľadávok proti podstate
(1)
V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje veriteľ, právny dôvod, celá suma, priradená suma, čas a rozsah uspokojenia, dôvod priradenia, prípadne aj spôsob rozpočítania pohľadávky proti podstate. V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje aj čas vzniku pohľadávky proti podstate, prípadne čas, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne čas, keď ju uznal.
(2)
Jednotlivé evidencie o pohľadávkach proti podstate sa v kancelárii správcu vedú tak, aby v každom čase poskytli prehľad o všetkých pohľadávkach proti podstate, ich splatnosti, prípadne poradí ich splatnosti, rozsahu ich uspokojenia, prípadne rozsahu, v akom sú a v akom majú byť uspokojené z podstaty (§ 87 ods. 3 zákona) a ich súvise so súpisovými zložkami majetku tak, aby bolo možné riadne zistiť hlasovacie práva zabezpečeného veriteľa (§ 37 ods. 2 zákona), zloženie príslušného orgánu (§ 82 ods. 2 zákona) a pripraviť rozvrh výťažku.
(3)
Evidencia o pohľadávkach proti podstate tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1)
(4)
Účastníkovi, jeho zástupcovi, súdu, veriteľovi pohľadávky proti podstate, ktorý to o sebe tvrdí, alebo inej osobe oprávnenej nahliadať do správcovského spisu kancelária správcu vydá z evidencie o pohľadávkach proti podstate výpis v rozsahu, v akom o to požiada; za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka, jeho zástupcu alebo veriteľa pohľadávky proti podstate úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.
ÔSMA ČASŤ
POHĽADÁVKY Z PREVÁDZKOVANIA PODNIKU
§ 48
Evidencia pohľadávok z prevádzkovania podniku
(1)
Do evidencie pohľadávok z prevádzkovania podniku sa zapisujú peňažné pohľadávky z prevádzkovania podniku. Táto evidenčná pomôcka sa v kancelárii správcu vedie tak, aby v každom čase poskytla okrem zákonom ustanovených údajov (§ 88 ods. 6 zákona) prehľad aj o čase splatnosti a o poradí splatnosti pohľadávok z prevádzkovania podniku.
(2)
Evidencia o pohľadávkach z prevádzkovania podniku tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1)
(3)
Účastníkovi, jeho zástupcovi, súdu, veriteľovi pohľadávky z prevádzkovania podniku, ktorý to o sebe tvrdí, alebo inej osobe oprávnenej nahliadať do správcovského spisu kancelária správcu vydá z evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku výpis v rozsahu, v akom o to požiada; za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka, jeho zástupcu alebo veriteľa pohľadávky z prevádzkovania podniku úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.
DEVIATA ČASŤ
ROZVRH VÝŤAŽKU A NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZVEREJŇOVANÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU
§ 49
Rozvrh výťažku
Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať. Rozvrhová časť rozvrhu výťažku obsahuje zákonom ustanovené údaje (§ 96 ods. 2 až 5 zákona); tieto údaje ohľadom pohľadávok proti podstate sa v rozvrhu výťažku uvádzajú v takom rozsahu, v akom sa uvádzajú v evidencii pohľadávok proti podstate. Do rozvrhu výťažku možno zaradiť aj tie pohľadávky proti podstate alebo ich rozpočítané časti, ktoré sú priradené k súpisovým zložkám majetku, z ktorých sa rozvrh výťažku ešte nepripravuje, ak tvoria podstatu, z ktorej sa rozvrh výťažku pripravuje.
§ 50
Zverejňovanie návrhu rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku
(1)
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 98 ods. 1 zákona), obsahuje celkovú sumu výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu a celkovú sumu pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku; všeobecnú časť ani rozvrhovú časť neobsahuje.
(2)
Návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 101 ods. 1 zákona), obsahuje celkovú sumu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu a celkovú sumu pohľadávok proti podstate; všeobecnú časť ani rozvrhovú časť neobsahuje.
(3)
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku aj konečného rozvrhu výťažku, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 98 ods. 1 a § 101 ods. 1 zákona), musí obsahovať poučenie o tom, že nezabezpečení veritelia môžu doň nahliadať v kancelárii správcu a že v určenej lehote, ktorá sa tu uvedie, môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
§ 51
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Daniel Lipšic v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.
1)
§ 28 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov.