69/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
ZÁKON
zo 4. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 537/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „určená osoba")“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slovo „vládou“ vkladajú slová „(ďalej len „určený objekt")“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. n) sa za slová „kriminalisticko-expertíznu“ vkladajú slová „a znaleckú“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácie „zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov, zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb., zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú citáciami „zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
5.
V § 4 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“.
6.
Druhá hlava vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE
§ 7
(1)
Vyšetrovateľ vo vyšetrovaní a policajný orgán v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, procesne samostatní a sú viazaní iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2)
Vyšetrovateľ vo vyšetrovaní a policajný orgán v skrátenom vyšetrovaní sú vo veciach, ktoré vyšetrujú, oprávnení vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôžu vykonať sami.“.
7.
V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
bezpečnosť určených osôb a ochranu určených objektov,“.
8.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo správneho deliktu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo, ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zápisnice do správy o výsledku objasňovania priestupku“.
9.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania
(1)
Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu, orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo iného orgánu podľa osobitných predpisov.8a)
(2)
O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa § 76a ods. 8, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na úradnom zázname.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Napríklad § 52 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 42 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácie „zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú citáciami „zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
11.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)
Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.
(2)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(3)
Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické pravidlá.“.
12.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zaistenou vecou vozidlo, ktoré má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla, a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov, spracuje policajt návrh na jeho vyradenie z príslušnej evidencie.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. f)]“.
15.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb
(1)
Policajt služby ochrany určených osôb je oprávnený zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov11b) určených osôb a ich blízkych osôb z informačných systémov prevádzkovateľov a sprostredkovateľov,11ba) ktorí spracúvajú11bb) osobné údaje podľa osobitného predpisu.11bc)
(2)
Ak je potrebné na základe osobitného zákona11bd) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje osôb podľa odseku 1, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ informačného systému povinný to vopred prerokovať so službou ochrany určených osôb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b, 11ba, 11bb, 11bc a 11bd znejú:
„11b)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11ba)
§ 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bb)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bc)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
11bd)
Napríklad Trestný poriadok.“.
16.
V § 29a ods. 4 sa za slovo „polície“ vkladajú slová „a služby kriminálnej polície“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11f sa citácia „§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách“ nahrádza citáciou „§ 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
18.
V § 30 sa slovo „Policajt“ nahrádza slovami „Určený policajt“.
19.
V § 38a ods. 2 sa vypúšťajú slová „, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na pachové práce“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18ab sa citácia „§ 19 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
V § 40 ods. 1 v druhej vete za slovom „inštitúcií“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „samosprávy“ sa vkladajú slová „a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov“, v tretej vete za slovom „inštitúcií“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „samosprávy“ sa vkladajú slová „a iné právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18d sa citácia „zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov“.
23.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak
a)
je zadržaná,
b)
je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho rozkazu,
c)
je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia slobody alebo
d)
má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.“.
24.
§ 47 sa vypúšťa.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z.“.
26.
V § 50 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
spútavací opasok,
e)
spútavacie popruhy,“.
Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená f) až r).
27.
Nadpis pod § 52 znie: „Použitie pút a spútavacieho opasku“.
28.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu.“.
29.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť neúčinné.“.
30.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Použitie spútavacích popruhov
(1)
Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie.
(2)
Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť osoba umiestnená v cele pod kontrolou policajta, ktorý musí dbať, aby nedošlo k narušeniu krvného obehu spútanej osoby.“.
31.
V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu.“.
32.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Napr. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 61 ods. 2 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. r)“.
35.
V § 69 ods. 1, § 69f a § 76a ods. 1, 5 a 8 sa nad slovom „zákona“ odkaz 27 nahrádza odkazom 11bc a poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.
36.
V § 69 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov27a)“.
37.
V § 69 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“.
38.
V § 69a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Policajný zbor je oprávnený spracúvať osobitné kategórie osobných údajov aj o osobách určitej komunity, ktoré spáchali trestný čin, ak sa hromadne vyskytujú trestné činy páchané osobami tejto komunity.“.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27c sa citácia „§ 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 52/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 8 a 9 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.
40.
V § 70 ods. 1 sa slová „vojakov v činnej službe a“ nahrádzajú slovami „profesionálnych vojakov, vojakov povinnej vojenskej služby a“.
41.
V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 33 ods. 1,“ a slovo „61“ sa nahrádza slovom „61b“.
42.
V § 76a odsek 1 znie:
„(1)
Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) a to na jeho náklady; tento je povinný písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúšťajú.“.
43.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28c sa citácia „§ 5 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.
44.
V § 76a ods. 3 v prvej vete sa slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť,28h)“ nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby,28h)“, slová „telekomunikačnej služby28i)“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej komunikačnej služby28i)“ a v druhej vete sa slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť“ nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikácie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28h a 28i znejú:
„28h)
§ 1 zákona č. 610/2003 Z. z.
28i)
§ 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.
45.
V § 76a ods. 4 druhá veta znie: „O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) povinný zachovávať mlčanlivosť.“.
46.
V § 76a ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačných systémov vedených na základe osobitného zákona27)“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) spracúvané na základe osobitného zákona“.
47.
V § 80 ods. 4 sa slová „chránenej osoby“ nahrádzajú slovami „určenej osoby“.
48.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.18ab)“.
49.
Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠81a
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)
Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby umiestnenej v cele podľa tohto zákona, alebo zatknutej osoby, zadržanej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, alebo odovzdanej osoby podľa osobitných predpisov28k) sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie takejto osoby. Prvýkrát sa strava takejto osobe poskytne, ak obmedzenie jej osobnej slobody prekročí šesť hodín. Ak obmedzenie osobnej slobody netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak si to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby alebo vek takejto osoby, alebo iná vážna okolnosť, ktorá je policajtovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola strava poskytnutá; ak to jej aktuálne pomery nedovoľujú, výdavky na stravovanie znáša štát. Ak takáto osoba odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, a v prítomnosti iného policajta predloží úradný záznam na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak takáto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú policajti v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28k znie:
„28k)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať analýzu rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné priestory, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou, zabezpečiť
a)
zabezpečovacím systémom a poplachovým systémom a napojiť ich na stredisko registrovania poplachov Policajného zboru, na poplachový systém prevádzkovaný súkromnou bezpečnostnou službou, obecnou políciou alebo vlastnou ochranou alebo zabezpečiť tieto priestory fyzickou ochranou,
b)
kamerovým monitorovacím bezpečnostným systémom s 24-hodinovým záznamom v kvalite, ktorá umožňuje rozlíšenie osoby,
c)
ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík podľa odseku 1.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú ďalej povinné
a)
prerokovať s útvarom Policajného zboru analýzu rizík podľa odseku 1 a bezpečnostné opatrenia podľa odseku 2,
b)
Policajnému zboru na jeho požiadanie poskytovať záznamy a údaje získané zariadeniami podľa odseku 2 písm. b) na účely plnenia úloh Policajného zboru.
(4)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví obsah a rozsah analýzy rizík podľa odseku 1, čo sa rozumie pod bezpečnostnými opatreniami podľa odseku 2, a požiadavky na tieto bezpečnostné opatrenia.“.
Čl. V
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z. a zákona č. 732/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „dosiahol vek 24 rokov,“.
2.
V § 34 ods. 3 sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a slová „spĺňa vek 24 rokov“.
3.
V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu prípravy čakateľskej praxe.
(6)
Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie. Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať aj činnosti vo vyšetrovaní v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľská prax je skrátená podľa odseku 4.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
4.
V § 88 ods. 1 sa „suma 10 000 Sk“ nahrádza sumou „15 000 Sk“.
5.
V § 107 odsek 6 znie:
„(6)
V Slovenskej informačnej službe sa ustanovenie odseku 3 neuplatňuje.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, a 4. bodu v čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.