70/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. februára 2005 č. 01/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 566/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, pri ktorom sa uplatňujú maximálne ceny.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.