71/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. februára 2005,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie február 2005.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 235/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha k vyhláške č. 71/2005 Z. z.
VZOR
SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA