Predpis bol zrušený predpisom 567/2006 Z. z.

75/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 21. februára 2005,
ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
(1)
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje
a)
informáciu o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále pripísaných na bežný účet dôchodkového fondu za kalendárny rok, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde (ďalej len „príslušný rok“), a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
b)
informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 1 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
c)
informáciu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 2 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
d)
informáciu o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa k 31. decembru príslušného roka a k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý
1.
bezprostredne predchádza príslušnému roku,
2.
dva roky predchádza príslušnému roku,
3.
tri roky predchádza príslušnému roku;
ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
e)
informáciu o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 3 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
f)
informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, a podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 4 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku z hľadiska trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
g)
informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska za príslušný rok v štruktúre podľa prílohy č. 5 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili stav a zmeny zloženia majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku zo sektorového, regionálneho a menového hľadiska,
h)
informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru príslušného roka v štruktúre podľa prílohy č. 6 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku z hľadiska percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde,
i)
informáciu o transakciách s investičnými nástrojmi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce príslušnému roku v štruktúre podľa prílohy č. 7 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili uskutočnené transakcie v príslušnom roku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
j)
informáciu o typoch a rozsahu uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v príslušnom roku podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona,
k)
správu o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom roku,
l)
mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
m)
informáciu o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a adresu alebo miesto jej trvalého pobytu, ich percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a oblasť, v ktorej podnikajú, vymedzenú dvojmiestnym kódom štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,1)
n)
účtovnú závierku dôchodkového fondu overenú audítorom,
o)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo audítora, ktorý vykonal overenie účtovnej závierky dôchodkového fondu, evidenčné číslo jeho certifikátu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovanej účtovnej závierky dôchodkového fondu, správu o overení účtovnej závierky dôchodkového fondu a informáciu, či boli audítorom overené aj iné časti ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,
p)
prehľad o splatnosti majetku v dôchodkovom fonde za príslušný rok, s výnimkou majetku, ktorý nemá splatnosť, v štruktúre podľa prílohy č. 8,
q)
vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.
(2)
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje
a)
informáciu o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov, o príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a o penále pripísaných na bežný účet dôchodkového fondu za prvý polrok bežného kalendárneho roka, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá polročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde (ďalej len „príslušný polrok“) a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
b)
informáciu o stave majetku za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 1 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj stavu majetku v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
c)
informáciu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 2 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
d)
informáciu o počte dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa k 30. júnu kalendárneho roka a k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý
1.
bezprostredne predchádza príslušnému polroku,
2.
dva roky predchádza príslušnému polroku,
3.
tri roky predchádza príslušnému polroku;
ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
e)
informáciu o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 3 a informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde v príslušnom polroku; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
f)
informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, na ktorých sa obchoduje s investičnými nástrojmi, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde alebo na ktoré boli tieto investičné nástroje prijaté, a podľa vybraných emitentov, bánk a pobočiek zahraničných bánk v príslušnom polroku a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 4; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
g)
informáciu o stave a zmenách zloženia majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa sektorového, regionálneho a menového hľadiska v príslušnom polroku v štruktúre podľa prílohy č. 5,
h)
informáciu o stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitenta na majetku v dôchodkovom fonde a podľa druhu takéhoto majetku v dôchodkovom fonde v štruktúre podľa prílohy č. 6 za príslušný polrok,
i)
informáciu o transakciách s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú príslušnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 7; ak odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia vytvárania dôchodkového fondu,
j)
informáciu o typoch a rozsahu uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika za príslušný polrok podľa § 81 ods. 1 písm. h) zákona,
k)
správu o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok,
l)
mená a priezviská členov predstavenstva, členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
m)
informáciu o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a adresu alebo miesto jej trvalého pobytu, ich percentuálny podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti a oblasť, v ktorej podnikajú, vymedzenú dvojmiestnym kódom štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,1)
n)
účtovnú závierku dôchodkového fondu za príslušný polrok,
o)
prehľad o splatnosti majetku v dôchodkovom fonde za príslušný polrok, s výnimkou majetku, ktorý nemá splatnosť, v štruktúre podľa prílohy č. 8,
p)
vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov a informácií v polročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde.
(3)
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa zverejňuje
a)
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde alebo polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v štruktúre podľa prílohy č. 9,
b)
na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
v písomnej forme alebo formou zápisu na technickom nosiči dát v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa sprístupňujú k nahliadnutiu v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu.
§ 2
Obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo audítora, ktorý vykonal overenie účtovnej závierky dôchodkovej správcovskej spoločnosti, evidenčné číslo jeho certifikátu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovanej účtovnej závierky, správu o overení účtovnej závierky a informáciu, či boli audítorom overené aj iné časti ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
správu o finančnej situácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá obsahuje
1.
tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát dôchodkovej správcovskej spoločnosti za kalendárny rok, za ktorý dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „predmetný rok“), a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku, v štruktúre podľa prílohy č. 10; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
2.
tabuľku s údajmi v štruktúre podľa prílohy č. 10 z konsolidovaných účtovných závierok za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
3.
prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaje o ich splatnosti v členení a štruktúre podľa prílohy č. 11 za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
4.
druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou k 31. decembru predmetného roka a práva s nimi spojené, pri dlhopisoch aj dátum začatia ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia ich výnosu a termíny ich výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov, vrátane identifikačných údajov o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré záruky prevzali, v štruktúre podľa prílohy č. 12,
5.
počet a menovitú hodnotu vymeniteľných dlhopisov vydaných k 31. decembru predmetného roka a postupy pri ich výmene za akcie,
6.
informáciu o dôchodkových fondoch spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v štruktúre podľa prílohy č. 13 za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
7.
informáciu o plnení primeranosti vlastných zdrojov za predmetný rok a za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce predmetnému roku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
8.
informáciu o zárukách poskytnutých dôchodkovou správcovskou spoločnosťou z jej majetku za úvery a pôžičky iných fyzických osôb a právnických osôb, najmä o ich objeme a podmienkach poskytnutia týchto záruk,
c)
údaje o rozdelení zisku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
informáciu a údaje o očakávanej hospodárskej situácii a finančnej situácii v kalendárnom roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť predkladá ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje
a)
tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát dôchodkovej správcovskej spoločnosti za prvý polrok bežného kalendárneho roka (ďalej len „predmetný polrok“) a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku, v štruktúre podľa prílohy č. 10; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
tabuľku s údajmi v štruktúre podľa prílohy č. 10 z konsolidovaných účtovných závierok za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku, ak ich dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaje o ich splatnosti v členení a v štruktúre podľa prílohy č. 11 za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto údaje sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou k 30. júnu kalendárneho roka a práva s nimi spojené, pri dlhopisoch aj dátum začatia ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia ich výnosu a termíny ich výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov, vrátane identifikačných údajov o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré záruky prevzali, v štruktúre podľa prílohy č. 12,
e)
počet a menovitú hodnotu vymeniteľných dlhopisov vydaných k 30. júnu kalendárneho roka a postupy pri ich výmene za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
informáciu o dôchodkových fondoch spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v štruktúre podľa prílohy č. 13 za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
informáciu o plnení primeranosti vlastných zdrojov za predmetný polrok a za každý prvý kalendárny polrok v posledných troch kalendárnych rokoch, ktoré predchádzajú predmetnému polroku; ak odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuplynuli štyri kalendárne roky, takéto informácie sa predložia za obdobie každého prvého kalendárneho polroka odo dňa začatia činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
h)
informáciu o zárukách poskytnutých dôchodkovou správcovskou spoločnosťou z vlastného majetku za úvery a pôžičky inej fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä o ich objeme a podmienkach poskytnutia týchto záruk,
i)
informáciu o skutočnostiach, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej hospodárske výsledky v predmetnom polroku,
j)
informáciu a údaje o očakávanej hospodárskej situácii a finančnej situácii v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po predmetnom polroku.
(3)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zverejňuje
a)
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti v štruktúre podľa prílohy č. 14,
b)
na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
v písomnej forme alebo formou zápisu na technickom nosiči dát v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa sprístupňujú k nahliadnutiu v sídle a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu.
§ 3
Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje údaje v štruktúre podľa prílohy č. 15.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Ľudovít Kaník v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 75/2005 Z. z.
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.