76/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
1.
V § 1 ods. 4 sa slová „rozhodnutia alebo oznámenia“ a slovo „oznámenia“ nahrádzajú slovom „údaje“.
2.
V § 4 ods. 4 v prvej vete sa slová „rozhodnutí alebo oznámení“ nahrádzajú slovom „údajov“.
3.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 4 ods. 2 až 4 sa spolu s kópiou dokladu o zaplatení úhrady, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje, doručujú vydavateľovi osobne alebo sa mu zasielajú poštou alebo telefaxom na adresu alebo telefaxové číslo, ktoré sú uvedené v tiráži Obchodného vestníka. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením alebo zaslaním jeho originálu. Na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.“.
4.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 v Obchodnom vestníku je predloženie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Z dokladu o zaplatení úhrady musia vyplývať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, číslo účtu vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sa určujú podľa prílohy č. 2 k tomuto nariadeniu. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby, ktorej sa zverejnený údaj týka. Číslo účtu vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.“.
5.
V § 6 ods. 4 sa slovo „Oznámenia“ nahrádza slovom „Údaje“ a vypúšťajú sa slová „ods. 4“.
6.
V § 6 ods. 5 sa slovo „oznámenia“ nahrádza slovom „údaje“ a slová „podľa § 1 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ako údaje podnikateľov podľa odseku 4“.
7.
V § 8 ods. 3 sa slová „rozhodnutia alebo oznámenia“ nahrádzajú slovom „údaje“.
8.
V prílohe č. 1 bode 15 sa vypúšťa slovo „stáleho“ vo všetkých gramatických tvaroch.
9.
V prílohe č. 1 bode 15 sa slová „§ 15 ods. 2 zákona č. ..../2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov“.
10.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.
Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
Údaj na zverejnenie Suma úhrady Špecifický
symbol
Údaje z registrových súdov bezodplatne1)  
Údaje z konkurzných súdov bezodplatne  
Údaje z registra registrových úradov bezodplatne  
Transformačné projekty a rozhodnutia
o transformácii
bezodplatne  
Rozhodnutia o privatizácii bezodplatne  
Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej po-
moci podľa osobitného zákona
2)
bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej
pomoci orgán verejnej moci
 
  600 Sk v ostatných prípadoch 01
Údaje podnikateľov 600 Sk, ak ide o oznámenie o zmene právnej
formy obchodnej spoločnosti a výzvu verite-
ľom podľa prílohy č. 1 bodu 1
02
  600 Sk, ak ide o oznámenie a výzvu likvidáto-
ra (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 2
03
600 Sk, ak ide o vyhlásenie listinných akcií
za neplatné pri zvýšení základného imania
akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti
podľa prílohy č. 1 bodu 3
04
600 Sk, ak ide o vyhlásenie listinných akcií
za neplatné pri znížení základného imania
akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 4
05
600 Sk, ak ide o vyhlásenie akcií za neplatné
pri znížení základného imania akciovej spo-
ločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 5
06
600 Sk, ak ide o oznámenie o znížení základ-
ného imania spoločnosti s ručením obmedze-
ným podľa prílohy č. 1 bodu 6
07
600 Sk, ak ide o oznámenie o znížení základ-
ného imania akciovej spoločnosti a upovedo-
menie veriteľov o ich práve požadovať zabez-
pečenie podľa prílohy č. 1 bodu 7
08
600 Sk, ak ide o zverejnenie zmeny emisných
podmienok dlhopisov podľa prílohy č. 1 bodu 9
09
600 Sk, ak ide o uverejnenie rozhodnutia
o zmene podoby cenného papiera podľa prílo-
hy č. 1 bodu 10
10
600 Sk, ak ide o uverejnenie zmeny podoby
listinného cenného papiera na zaknihovaný
cenný papier podľa prílohy č. 1 bodu 11
11
600 Sk, ak ide o výzvu na predloženie listin-
ného cenného papiera na doručiteľa, ak je
majiteľ uvedeného cenného papiera v omeš-
kaní s jeho predložením podľa prílohy č. 1
bodu 12
12
600 Sk, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie listin-
ných cenných papierov po zmene podoby cen-
ných papierov zo zaknihovanej podoby na lis-
tinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 13
13
100 Sk, ak ide o zverejnenie špecifikácie pou-
žitia prijatého podielu zaplatenej dane z príj-
mov fyzických osôb a právnických osôb podľa
prílohy č. 1 bodu 16
14
600 Sk, ak ide o uverejnenie oznámenia o ko-
naní valného zhromaždenia podľa prílohy č. 1
bodu 17
15
600 Sk, ak ide o výzvu na uplatnenie práva
na prednostné upisovanie akcií podľa prílohy
č. 1 bodu 18
16
3 000 Sk, ak ide o účtovné závierky (iné ako
účtovné závierky neinvestičných fondov a ne-
ziskových organizácií poskytujúcich vše-
obecne prospešné služby), správy o hospodá-
rení alebo výročné správy
17
1 000 Sk, ak ide o emisné podmienky dlhopi-
sov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prí-
lohe č. 1 bode 8
18
300 Sk, ak ide o účtovné závierky verejno-
právnych inštitúcií zverejňované podľa oso-
bitných predpisov3)
19
500 Sk, ak ide o výročnú správu Exportno-im-
portnej banky Slovenskej republiky zverejňo-
vanú podľa osobitného predpisu4)
20
2 000 Sk, ak ide o zverejnenie úplného znenia
rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobit-
ných predpisov5)
21
bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela
priamo orgán verejnej moci
 
Účtovné závierky neinvestičných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich vše-
obecne prospešné služby zverejňované podľa
osobitných predpisov
6)
300 Sk 22
Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských
súdov podľa osobitného zákona
7)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení stále-
ho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek
podľa vzoru uvedeného vprílohe č. 1 bode 14+ 5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným
údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhod-
covského súdu, štatút a rokovací poriadok
stáleho rozhodcovského súdu)
23
24
500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiah-
nutom v prílohách
25
300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zria-
dení stáleho rozhodcovského súdu
26
Údaje zriaďovateľov mediačných
centier podľa osobitného zákona
8)
600 Sk za zverejnenie údaja o zriadení me-
diačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 1 bode 15+ 5 000 Sk za zverejnenie príloh k uvedeným
údajom (zoznam mediátorov mediačného
centra, štatút mediačného centra)
27
28
500 Sk za zverejnenie zmeny v údaji obsiah-
nutom v prílohách
29
300 Sk za zverejnenie zmeny v údajoch o zria-
dení mediačného centra
30
Údaje zverejňované správcom alebo súdnym
exekútorom podľa osobitných predpisov
9)
bezodplatne  
Údaje o verejných súťažiach bezodplatne, ak je vyhlasovateľom verejnej
súťaže orgán verejnej moci
 
1 000 Sk v ostatných prípadoch 31
Prospekty cenných papierov a investícií 3 000 Sk za zverejnenie úplného znenia pro-
spektu
32
600 Sk za zverejnenie oznámenia o tom, kde
je prospekt uložený
33
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
nadácie podľa osobitného zákona
10)
100 Sk 34
Iné údaje orgánov verejnej moci bezodplatne  
Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej moci 1 000 Sk 35

1) Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do
zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).
2) Zákon č. 231 /1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
4) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
6) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
7) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
8) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
9) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
v z. Daniel Lipšic v. r.