77/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKON
z 3. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Práva a povinnosti používateľov v cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov upravuje osobitný predpis.1)
(3)
Pôsobnosť orgánov ustanovených podľa osobitných predpisov1a) nie je týmto zákonom dotknutá.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (Ú. v. ES L 287, 05. 11. 2003).
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za slovom „mikroorganizmov“ vypúšťa čiarka a slová „ich časti a výrobky z nich“.
3.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Génovými metódami a génovými technikami nie sú“ nahrádzajú slovami „Na účely tohto zákona sa za génové metódy a génové techniky nepovažujú“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa v druhom bode slovo „hybridomasy“ nahrádza slovom „hybridómov“.
6.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Génové techniky je zakázané vykonávať na ľudských bytostiach.“.
7.
V § 5 ods. 4 sa slová „(§ 39)“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 4)“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Havarijný plán
(1)
Havarijný plán je na účely tohto zákona písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia zamerané na odstraňovanie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie.
(2)
Havária na účely tohto zákona je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov k ich nekontrolovanému úniku ohrozujúcemu ľudí alebo životné prostredie.“.
9.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
10.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „vedúceho projektu“ nahrádzajú slovami „osobu zodpovednú za bezpečnosť projektu (ďalej len “vedúci projektu„)“.
11.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zabezpečiť, aby zariadenie svojím stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, prevádzkovým režimom a materiálno-technickým vybavením (ďalej len „požiadavky na zariadenie") umožňovalo uplatňovať zásady uvedené v odseku 8 a spĺňať požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi3) a s priemyselnými odpadovými vodami.4)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.
12.
V § 10 ods. 1 písm. e) a v § 16 ods. 1 písm. e) sa slová „zverejniť ho na internete“ nahrádzajú slovami „v ňom uvedené opatrenia na ochranu ľudí a životného prostredia zverejniť na internete“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 alebo 4, aj obvodnému úradu a obci,“.
14.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa slová „s používaním v uzavretých priestoroch“ nahrádzajú slovami „na použitie v uzavretých priestoroch, ak ďalej nie je ustanovené inak“.
15.
V § 10 ods. 6 sa slová „podklad na konzultácie s orgánmi iných štátov“ nahrádzajú slovami „národnému notifikátorovi [§ 24 ods. 2 písm. a) prvý bod] a národnému stredisku pre cezhraničný pohyb a pre biologickú bezpečnosť [§ 24 ods. 2 písm. b)], a ak ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 alebo 4, aj obvodnému úradu a obci“.
16.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Zatriedenie do rizikovej triedy nie je potrebné na tranzit a na vnútroštátnu prepravu geneticky modifikovaných organizmov v cestnej doprave, v železničnej doprave, vo vodnej doprave a v leteckej doprave. Ak sa tranzit geneticky modifikovaných organizmov uskutočňuje podľa medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí,5a) nie je potrebný súhlas podľa tohto zákona (§ 13, 17 a 21).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).“.
17.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
informovať územne príslušné koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,5b) ak došlo k havárii pri činnostiach zatriedených do rizikovej triedy 3 alebo 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.“.
18.
V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a e)“.
19.
V § 14 ods. 3 sa slová „podklad na informovanie orgánov cudzích štátov a na konzultácie v rámci dvojstranných medzištátnych vzťahov“ nahrádzajú slovami „národnému stredisku pre cezhraničný pohyb a pre biologickú bezpečnosť [§ 24 ods. 2 písm. b)]“.
20.
V § 15 ods. 5 sa za slová „nie je“ vkladajú slová „tranzit a vnútroštátna“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci prvej citácie pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
22.
V § 16 ods. 4 sa slová „podklad na konzultácie s orgánmi iných štátov“ nahrádzajú slovami „národnému notifikátorovi [§ 24 ods. 2 písm. a) prvý bod] a národnému stredisku pre cezhraničný pohyb a pre biologickú bezpečnosť [§ 24 ods. 2 písm. b)], ako aj obvodnému úradu a obci“.
23.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 39)“.
24.
V § 19 ods. 4 a v § 33 ods. 1 sa slová „všeobecne záväzný právny“ nahrádzajú slovom „vykonávací“.
25.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je priamo použiteľný ako potravina10a) alebo krmivo,10b) alebo určený na spracovanie“.
„Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
§ 2 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10b)
§ 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.“.
26.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa za slovo „ktorý" vkladajú slová „vydala súhlas Komisia alebo na ktorý".
27.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „evidenciu zavádzania do životného prostredia podľa § 17 ods. 1 písm. a)".
28.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa slová „k orgánom Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami „ku Komisii" a na konci tretieho bodu sa pripájajú tieto slová: „a hlásenia formou súhrnného ohlasovacieho informačného formátu,".
29.
V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
národné stredisko pre bezpečnosť genetického inžinierstva a moderných technológií a pre cezhraničný pohyb10c) a biologickú bezpečnosť,10d) ktoré najmä
1.
plní úlohu národného kontaktného bodu voči klíringovému stredisku biologickej bezpečnosti a hlavnému kontaktnému bodu Európskych spoločenstiev a poskytuje im potrebné údaje a informácie o cezhraničnom pohybe,
2.
vykonáva preventívne opatrenia a sankčné opatrenia na zamedzenie nelegálnych cezhraničných pohybov a ohlasuje ich uskutočnenie klíringovému stredisku biologickej bezpečnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c a 10d znejú:
„10c) Čl. 15 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 v platnom znení.
10d)
Čl. 19 Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 82/2004 Z. z.).“.
30.
V § 24 ods. 3 sa slová „pre orgány Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu".
31.
V § 25 ods. 2 písmená b) a d) znejú:
„b)
veterinárne kontroly, veterinárne inšpekcie a veterinárny dozor, ktoré vykonávajú orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa osobitných predpisov,12)
d)
štátnu kontrolu predaja výrobkov na vnútornom trhu, ktorú vykonávajú orgány kontroly vnútorného trhu podľa osobitných predpisov,14)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 14 znejú:
„12)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
14)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slovo „Zákon" nahrádza slovami „§ 8 až 16 zákona".
34.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Správne delikty
(1)
Inšpekcia uloží pokutu do 1 000 000 Sk ohlasovateľovi (§ 12 ods. 1), ktorý
a)
neurobil ohlásenie podľa § 12 alebo nepodal žiadosť o vydanie súhlasu ministerstva (§ 13, 17 a 21),
b)
v cezhraničnom pohybe podľa osobitného predpisu17)
1.
neurobil ohlásenie tretiemu štátu,
2.
neuschoval dokumentáciu o cezhraničnom pohybe po ustanovený čas alebo
3.
neposkytol tretiemu štátu sprievodnú dokumentáciu, alebo ju poskytol neúplnú, alebo v nej uviedol nepravdivé údaje, alebo
c)
neposkytol ministerstvu správu alebo iné podklady podľa § 24 ods. 1.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk používateľovi (§ 9 ods. 1), ktorý
a)
použil zariadenie, ktoré nie je zapísané v registri (§ 8 ods. 3) alebo ktoré nespĺňa požiadavky na zariadenie alebo požiadavky na nakladanie s odpadmi alebo s priemyselnými odpadovými vodami (§ 9 ods. 2),
b)
použil zariadenie bez vytvorenia výboru pre bezpečnosť alebo bez určenia vedúceho projektu (§ 9 ods. 2),
c)
nezabezpečil v zariadení uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe (§ 9 ods. 8),
d)
nevedie predpísanú dokumentáciu alebo v nej neeviduje podstatné okolnosti alebo dokumentáciu neuchováva po určený čas (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 9, § 11 ods. 4, § 19 ods. 4 a § 20),
e)
nevykonal opatrenia na odvrátenie možných škodlivých vplyvov na ľudí a na životné prostredie alebo ochranné opatrenia vyplývajúce z úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej triede, i keď nedošlo k havárii (§ 10 ods. 1 a § 16 ods. 1),
f)
neposúdil riziko alebo ho neposúdil predpísaným spôsobom a nezatriedil plánované používanie alebo cezhraničný pohyb do rizikovej triedy (§ 10 ods. 1, 2 až 4 a § 16 ods. 1 až 3),
g)
nevypracoval havarijný plán, neposkytol podstatné informácie z neho alebo ich nezverejnil predpísaným spôsobom (§ 10 ods. 1 a 6 a § 16 ods. 1 a 4),
h)
neprehodnotil zatriedenie do rizikovej triedy (§ 11),
i)
nesplnil povinnosti pri havárii (§ 14),
j)
použil genetické technológie alebo geneticky modifikované organizmy alebo uskutočnil ich cezhraničný pohyb bez súhlasu alebo bez ohlásenia (§ 12, 13, 17 a 21),
k)
uviedol na trh výrobok bez súhlasu alebo nesplnil inú povinnosť pri uvádzaní výrobku na trh (§ 21 a 22),
l)
neumožnil účasť vedúceho projektu na vzdelávaní organizovanom ministerstvom [§ 9 ods. 8 písm. i)].
(3)
Inšpekcia uloží používateľovi alebo ohlasovateľovi pokutu od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak správnym deliktom podľa odseku 1 alebo odseku 2 vznikla havária (§ 6 ods. 2) s následkami na život alebo zdravie ľudí alebo s vážnym poškodením životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Čl. 4, 6 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003.“.
35.
V § 29 ods. 1 sa slová „podnikateľovi a inej právnickej osobe" nahrádzajú slovami „podľa § 28".
36.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute uložiť aj povinnosť vykonať v určenej lehote opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov správneho deliktu, za ktorý bola pokuta uložená. Ak ich povinný v určenej lehote nevykoná, je oprávnená uložiť mu ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa § 28.“.
37.
V § 31 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
na zapisovanie zariadení do registra zariadení (§ 31a).“.
38.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Zapisovanie zariadení
(1)
Ministerstvo pri zapisovaní zariadení do registra zariadení
a)
preskúma úplnosť žiadosti o zapísanie zariadenia do registra zariadení,
b)
vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote doplnil žiadosť, ak nie je úplná.
(2)
Ministerstvo zapíše zariadenie do registra zariadení v lehote 15 dní od podania alebo doplnenia žiadosti. Zapísanie do registra zariadení písomne oznámi žiadateľovi do troch dní odo dňa zápisu do registra.
(3)
Ministerstvo nezapíše zariadenie do registra zariadení, ak žiadateľ
a)
vzal žiadosť späť,
b)
na výzvu ministerstva v určenej lehote nedoplnil žiadosť,
c)
nemá oprávnenie na používanie v uzavretých priestoroch podľa osobitných predpisov19a) alebo bol na neho vyhlásený konkurz.
(4)
Ministerstvo vyčiarkne zariadenie z registra zariadení, ak
a)
o to požiadal používateľ,
b)
inšpekcia pri výkone štátneho dozoru zistila, že zariadenie nezodpovedá požiadavkám na zariadenie,
c)
zariadenie sa viac ako tri roky nepoužilo na činnosti, na ktoré je potrebné ohlásenie alebo vydanie súhlasu podľa druhej časti tohto zákona,
d)
používateľovi zaniklo oprávnenie na používanie v uzavretých priestoroch podľa osobitných predpisov19a) alebo bol na neho vyhlásený konkurz.
(5)
Nezapísanie do registra zariadení a vyčiarknutie z registra zariadení ministerstvo bezodkladne oznámi používateľovi s uvedením dôvodu, pre ktorý nebolo možné zariadenie zapísať alebo pre ktorý ho bolo potrebné z registra zariadení vyčiarknuť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 32 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ministerstvo pri posudzovaní ohlásení (§ 12)
a)
preskúma úplnosť ohlásenia v závislosti od druhu a účelu, na aký sa podáva,
b)
vyzve ohlasovateľa, aby v určenej lehote doplnil ohlásenie, ak nie je úplné,
c)
môže vyzvať ohlasovateľa, aby poskytol podrobnejšie údaje alebo aby doplnil žiadosť o ďalšie podklady, ak je to nevyhnutné na posúdenie ohlásenia,
d)
môže uložiť inšpekcii, aby v určenej lehote a v určenom rozsahu vykonala štátny dozor u ohlasovateľa.
(2)
Ak ide o ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. b) alebo písmena c), ministerstvo ďalej
a)
posúdi obsah ohlásenia porovnaním s požiadavkami na používanie v uzavretých priestoroch podľa tohto zákona a vykonávacieho predpisu, najmä preskúma a zhodnotí
1.
úplnosť a presnosť údajov a informácií uvádzaných v ohlásení o pripravovanom začatí činnosti alebo cezhraničnom pohybe,
2.
správnosť posúdenia rizík a zaradenia do rizikovej triedy,
3.
vhodnosť a správnosť navrhovaných ochranných opatrení zodpovedajúcich požadovanej úrovni ochrany,
4.
obsah havarijného plánu a vhodnosť navrhovaných bezpečnostných opatrení,
5.
navrhované nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami,
6.
technické, organizačné a personálne podmienky ohlasovanej činnosti,
b)
porovná údaje a informácie s dostupnými vedeckými poznatkami a s technickými špecifikáciami,
c)
môže vyzvať ohlasovateľa, aby pred začatím ohlasovanej činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v určenej lehote
1.
vykonal dodatočné testy, merania alebo iné formy skúšania na overenie údajov a informácií uvádzaných v ohlásení,
2.
vykonal dodatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov pripraveného používania v uzavretých priestoroch zistených vykonaným štátnym dozorom,
3.
vypracoval zjednodušené ohlásenie na účely zverejnenia a informovania verejnosti o pripravovanom používaní v uzavretých priestoroch.“.
40.
V § 32 ods. 4 sa za slovo „ohlásenia" vkladajú slová „a odporúčania komisie (§ 27 ods. 3)".
41.
V § 32 ods. 6 písm. a) sa slová „na doplnenie žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov ohlasovateľovi podľa odseku 2 a odseku 4 písm. b)" nahrádzajú slovami „ohlasovateľovi podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. c)".
42.
V § 32 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
43.
V § 33 ods. 4 písm. b), v § 34 ods. 3 písm. b) a v § 35 ods. 3 písm. b) a odseku 7 sa slová „v odbornej tlači," vypúšťajú.
44.
V § 33 odsek 5 znie:
„(5)
Odborným podkladom rozhodnutia o súhlase je odporúčanie komisie (§ 27 ods. 3). Rozhodnutie ministerstva vydané podľa odseku 7 nahrádza ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. b). Ak však ohlasovateľ nezačne s činnosťami v lehote podľa odseku 7 písm. d), je povinný podať ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. b).“.
45.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo môže spojiť konanie o súhlas s prvým použitím zariadenia [§ 13 ods. 1 písm. a)] s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
požiada o to ohlasovateľ,
b)
ide o činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1,
c)
žiadosť má náležitosti návrhu na začatie konania podľa odseku 1 i náležitosti ohlásenia a
d)
ohlasovateľ začne s činnosťou do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ministerstva.“.
46.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Spoločné ustanovenia
(1)
Na označovanie potravín uvádzaných do obehu sa použijú všeobecné predpisy o potravinách.8)
(2)
Na účely zodpovednosti za škodu sa používanie v uzavretých priestoroch a zámerné uvoľňovanie považujú za prevádzkovú činnosť podľa osobitného predpisu.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 420a Občianskeho zákonníka.“.
47.
V § 39 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a o náležitostiach žiadosti o zapísanie do registra zariadení (§ 31a),".
48.
V § 39 písm. j) sa vypúšťajú slová „o zapísanie do registra zariadení (§ 8) a".
49.
V § 40 ods. 5 sa slovo „používané" nahrádza slovom „používaným".
50.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
51.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 151/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o používaní geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch (Ú. v. ES L 117, 08. 05. 1990) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/81/ES (Ú. v. ES L 330, 05. 12. 1998).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17. 04. 2001).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.