78/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
zo 4. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z. a zákona č. 654/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
3.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.“.
4.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „colnej a“ vkladajú slová „v rozsahu podľa odseku 1“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „lotérií a iných obdobných hier“ nahrádzajú slovami „hazardných hier“ a za slová „nepodnikateľskej sfére,“ sa vkladajú slová „a vo veciach štátnej pomoci,“.
6.
V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.“.
7.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
poľnohospodárstvo,
b)
lesné hospodárstvo,
c)
pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
d)
závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e)
veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
f)
rastlinolekársku starostlivosť,
g)
plemenársky dozor,
h)
rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
i)
poľovníctvo,
j)
potravinárstvo a potravinový dozor.“.
8.
V § 11 písm. a) sa slová „utečencov a presídlencov“ nahrádzajú slovami „azylantov a odídencov“ a slová „hasičskú ochranu“ sa nahrádzajú slovami „ochranu pred požiarmi“.
9.
V § 11 písm. b) sa za slová „zabezpečenie referenda,“ vkladajú slová „organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu,“.
10.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovo „riadenie“ vkladajú slová „a kontrolu“.
11.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl Slovenskej republiky“.
12.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „koordináciu činností“ vkladajú slová „a kontrolu“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vojenské spravodajstvo,“.
14.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
15.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „pri vykonávaní verejnej služby“ nahrádzajú slovami „pri výkone práce vo verejnom záujme“.
16.
V § 15 ods. 1 písmená d) až f) znejú:
„d)
stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a realizácie a politiku trhu práce,
e)
sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové poistenie,
f)
štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi,“.
17.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní a nad poskytovaním sociálnych služieb.“.
18.
V § 16 písmená b) a c) znejú:
„b)
vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
c)
ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,“.
19.
V § 18 ods. 1 písm. d) sa slová „a jemu príbuzné práva“ nahrádzajú slovami „a práva súvisiace s autorským právom“.
20.
V § 19 písm. b) sa vypúšťajú slová „štátny zdravotný dozor,“.
21.
V § 19 písm. c) sa slová „zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „verejné zdravotné poistenie“.
22.
§ 19 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.“.
23.
Nadpis nad § 22 znie: „Organizácia ostatných ústredných orgánov štátnej správy“.
24.
V § 24 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
25.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.“.
26.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv.“.
27.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedajú za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci.“.
28.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 523/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 351/2004 Z. z., zákonom č. 405/2004 Z. z., zákonom č. 585/2004 Z. z., zákonom č. 654/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.