88/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Výnos určuje oprávnené osoby, ktorým možno dotácie poskytnúť, účel, na ktorý možno dotácie poskytnúť, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a ďalšie podmienky poskytovania dotácií.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005 s výnimkou § 8 ods. 3 písm. e) a § 10 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2005.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.