89/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 2, ktorá ustanovuje maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.