9/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. januára 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac
a)
20 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,
b)
30 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2005.
Ľudovít Kaník v. r.