97/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 5. októbra 2004 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 588/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z. a oznámenie č. 83/2004 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudnú platnosť 1. apríla 2005. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 97/2005 Z. z.
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Pravidlo 3
Žiadosť (forma)
3.1 a 3.2 (bez zmeny)
3.3 Kontrolný zoznam
(a)
Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:
(i)
(bez zmeny)
(ii)
kde je to potrebné, či k medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, je priložené plnomocenstvo (t. j. doklad ustanovujúci zástupcu alebo spoločného splnomocnenca), odpis všeobecného plnomocenstva, prioritný doklad, výpis sekvencií v elektronickej forme, doklad o zaplatení poplatkov alebo akýkoľvek iný doklad (špecifikovaný v kontrolnom zozname).
(iii)
(bez zmeny)
(b)
(bez zmeny)
3.4 (bez zmeny)
Pravidlo 4
Žiadosť (obsah)
4.1 až 4.5 (bez zmeny)
4.6 Vynálezca
(a)
V prípade uplatnenia pravidla 4.1(a)(iv) alebo (c)(i) musí žiadosť obsahovať meno a adresu vynálezcu alebo každého vynálezcu, ak ich je viac.
(b)
a (c) (bez zmeny)
4.7 až 4.18 (bez zmeny)
Pravidlo 13ter
Výpisy sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín
13ter. 1 Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš
(a)
Ak medzinárodná prihláška obsahuje informácie o výpise jednej alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu zaslal na účely medzinárodnej rešerše výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu už takýto výpis v elektronickej forme nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, a aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedený v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.
(b)
Ak sa aspoň časť prihlášky podá na papieri a orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(a), môže vyzvať prihlasovateľa, aby na účely medzinárodnej rešerše zaslal výpis sekvencie v papierovej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu takýto výpis v papierovej forme už nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, bez ohľadu, či predložil, alebo nepredložil výpis sekvencií v elektronickej forme, vyzve ho podľa odseku (a), aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedené v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.
(c)
Zaslanie výpisu sekvencie v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b) môže orgán pre medzinárodnú rešerš podrobiť poplatku za neskoré predloženie vo svoj prospech, ktorého výšku určuje orgán pre medzinárodnú rešerš, ale nesmie prekročiť 25 % medzinárodného poplatku za podanie uvedeného v bode 1 Sadzobníka poplatkov, nepočítajúc poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán, za predpokladu, že poplatok za neskoré predloženie sa vyžaduje podľa odseku (a) alebo (b), ale nie podľa obidvoch.
(d)
Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote vo výzve podľa odseku (a) alebo (b) nepredloží požadovaný výpis sekvencie a nezaplatí požadovaný poplatok za neskoré predloženie, od orgánu pre medzinárodnú rešerš sa vyžaduje, aby vykonal rešerš na medzinárodnú prihlášku iba v zmysluplnom rozsahu bez výpisu sekvencií.
(e)
Výpis sekvencie, ktorý nie je obsiahnutý v medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, aj keď sa zašle v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b), alebo inak, nebude časťou medzinárodnej prihlášky, ale tento odsek nebude brániť prihlasovateľovi zmeniť opis, ak sa týka výpisu sekvencie v súlade s článkom 34(2)(b).
(f)
Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(b), vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu. Pravidlo 26.4 sa použije primerane na akúkoľvek opravu, ktorú navrhne prihlasovateľ. Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá opravu prijímaciemu úradu a medzinárodnému úradu.
13ter. 2 Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
Pravidlo 13ter. 1 sa použije primerane na konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.
13ter. 3 Výpis sekvencie pre určený úrad
Žiadny určený úrad nebude žiadať od prihlasovateľa, aby zaslal iný výpis sekvencie ako výpis sekvencie v súlade s normou ustanovenou administratívnymi smernicami.
Pravidlo 16bis
Predĺženie lehoty na zaplatenie poplatkov
16bis. 1 Výzva prijímacieho úradu
(a)
Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.4 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že neboli zaplatené žiadne poplatky, alebo zaplatená suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je nedostatočná, aby pokryla odovzdávací poplatok, poplatok za medzinárodné podanie a poplatok za rešerš, prijímací úrad s výhradou odseku (d) vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 16bis. 2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.
(b)
(zostáva zrušené)
(c)
Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej lehote uvedenej v tomto odseku celú splatnú sumu vrátane prípadného poplatku za neskoré platenie podľa pravidla 16bis.2 s výnimkou odseku (e), prijímací úrad:
(i) a (ii) (bez zmeny)
(d)
a (e) (bez zmeny)
16bis. 2 (bez zmeny)
Pravidlo 23
Odovzdanie rešeršnej kópie, preklad a výpis sekvencie
23.1 Konanie
(a)
a (b) (bez zmeny)
(c)
Každý výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorý sa zaslal na účely pravidla 13ter, ale podal sa v prijímacom úrade namiesto orgánu pre medzinárodnú rešerš, úrad okamžite zašle tomuto orgánu.
Pravidlo 40
Nedostatky jednotnosti vynálezu
(Medzinárodná rešerš)
40.1 Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov; lehota
Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) bude
(i)
špecifikovať dôvody, prečo medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,
(ii)
vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uvádzať výšku poplatkov, ktorú treba zaplatiť, a
(iii)
vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil, ak je treba, poplatok za sťažnosť podľa pravidla 40.2(e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uvádzať sumu, ktorú treba zaplatiť.
40.2 Dodatočné poplatky
(a)
Sumu dodatočných poplatkov za rešerš podľa článku 17(3)(a) určí kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš.
(b)
Dodatočné poplatky za rešerš podľa článku 17(3)(a) sa platia priamo orgánu pre medzinárodnú rešerš.
(c)
Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaných dodatočných poplatkov je nadmerná. Protest preskúma kontrolný orgán vytvorený v rámci orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý, ak zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení dodatočných poplatkov. Na žiadosť prihlasovateľa sa tak text sťažnosti, ako aj rozhodnutie o nej oznámi určeným úradom spolu so správou o medzinárodnej rešerši. Prihlasovateľ predloží prípadný preklad spolu s požadovaným prekladom medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.
(d)
Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete sťažnosti.
(e)
Preskúmanie sťažnosti uvedenej v odseku (c) môže vykonať orgán pre medzinárodnú rešerš za poplatok za sťažnosť, ktorý prihlasovateľ zaplatí v jeho prospech. Ak prihlasovateľ v lehote podľa pravidla 40.1(iii) nezaplatil požadovaný poplatok za sťažnosť, bude sa sťažnosť považovať za nepodanú, ak orgán pre medzinárodnú rešerš tak rozhodne. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak kontrolný orgán uvedený v odseku (c) zistí, že sťažnosť bola celkom oprávnená.
40.3 (zrušené)
Pravidlo 43bis
Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš
43bis. 1 Písomný posudok
(a)
S výhradou pravidla 69.1(b-bis) orgán pre medzinárodnú rešerš musí súčasne s vyhotovením správy o medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia uvedeného v článku 17(2)(a) vypracovať písomný posudok, či:
(i)
a (ii) (bez zmeny)
K písomnému posudku sa pripoja ďalšie pripomienky, ktoré sú ustanovené v pravidlách.
(b)
a (c) (bez zmeny)
Pravidlo 44
Odovzdanie správy o medzinárodnej rešerši, písomný posudok atď.
44.1 Vyhotovenie správy alebo vyhlásenia a písomného posudku
Orgán pre medzinárodnú rešerš v ten istý deň zašle jednu kópiu správy o medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia uvedeného v článku 17(2)(a) a jednu kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis. 1 medzinárodnému úradu a jednu kópiu prihlasovateľovi.
44.2 a 44.3 (bez zmeny)
Pravidlo 53
Návrh
53.1 až 53.8 (bez zmeny)
53.9 Vyhlásenie týkajúce sa úprav
(a)
(bez zmeny)
(b)
Ak si orgán pre medzinárodný predbežný prieskum želá začať medzinárodný predbežný prieskum súčasne s medzinárodnou rešeršou v súlade s pravidlom 69.1(b) a neurobila sa žiadna zmena podľa článku 19 a neuplynula lehota na podanie týchto zmien, v stanovisku sa môže uviesť, že prihlasovateľ si želá, aby sa začiatok medzinárodného predbežného prieskumu odložil v súlade s pravidlom 69.1(d),
(c)
(bez zmeny)
Pravidlo 68
Nedostatok jednotnosti vynálezu
(Medzinárodný predbežný prieskum)
68.1 (bez zmeny)
68.2 Výzva na obmedzenie alebo na zaplatenie
Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená a rozhodne sa vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby obmedzil nároky alebo zaplatil dodatočné poplatky, vo výzve musí
(i)
uviesť aspoň jednu možnosť obmedzenia, ktorá by podľa názoru orgánu pre medzinárodný prieskum zodpovedala platnej požiadavke,
(ii)
uviesť dôvody, pre ktoré medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,
(iii)
vyzvať prihlasovateľa, aby vyhovel výzve v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy,
(iv)
uviesť sumu požadovaných dodatočných poplatkov, ktoré musí prihlasovateľ zaplatiť v prípade, že tak rozhodne, a
(v)
vyzvať prihlasovateľa, aby zaplatil, podľa okolností, poplatok za sťažnosť uvedený v pravidle 68.3(e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a uviesť požadovanú sumu, ktorú treba zaplatiť.
68.3 Dodatočné poplatky
(a)
Sumu dodatočných poplatkov za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) určí kompetentný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.
(b)
Dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) sa platia priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.
(c)
Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky zároveň so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaných poplatkov je nadmerná. Sťažnosť preskúma kontrolný orgán vytvorený v rámci orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý, ak zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení dodatočných poplatkov prihlasovateľovi. Na žiadosť prihlasovateľa sa text sťažnosti, ako aj rozhodnutie o nej oznámi zvoleným úradom v prílohe správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.
(d)
Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete sťažnosti.
(e)
Preskúmanie žiadosti uvedenej v odseku (c) môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podrobiť poplatku za sťažnosť vo svoj prospech. Ak prihlasovateľ v predpísanej lehote podľa pravidla 68.2(v) nezaplatil požadovaný poplatok za sťažnosť, sťažnosť sa bude považovať za nepodanú a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak kontrolný orgán uvedený v odseku (c) zistí, že sťažnosť bola úplne oprávnená.
68.4 a 68.5 (bez zmeny)
Pravidlo 69
Začatie a lehota pre medzinárodný predbežný prieskum
69.1 Začatie medzinárodného predbežného prieskumu
(a)
S výnimkou odsekov (b) až (e) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začne medzinárodný predbežný prieskum, keď bude mať k dispozícii:
(i)
a (ii) (bez zmeny)
(iii)
buď správu o medzinárodnej rešerši, alebo vyhlásenie orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17(2)(a), že nebude vypracovaná žiadna rešeršná správa a písomný posudok podľa pravidla 43bis. 1
za predpokladu, že orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred uplynutím lehoty ustanovenej v pravidle 54bis. 1(a), ak prihlasovateľ vyslovene nepožiada o skoršie začatie.
(b)
a (c) (bez zmeny)
(d)
Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, aby sa medzinárodný predbežný prieskum odložil [pravidlo 53.9(b)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred
(i)
a (ii) (bez zmeny)
(iii)
uplynutím príslušnej lehoty ustanovenej podľa pravidla 46.1.
(e)
(bez zmeny)
69.2 (bez zmeny)
Pravidlo 76
Preklad prioritného dokladu; použitie niektorých pravidiel o konaní pred zvolenými úradmi
76.1, 76.2 a 76.3 (zostáva zrušené)
76.4 (bez zmeny)
76.5 Použitie niektorých pravidiel o konaní pred zvolenými úradmi
Pravidlá 13ter. 3, 22.1(g), 47.1, 49, 49bis a 51bis použijú s podmienkou, že:
(i)
až (v) (bez zmeny)