c10-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. II prvom bode namiesto slov „predpisu9b)“ majú byť správne uvedené slová „predpisu9c)“, namiesto slov „predpisu9c)“ slová „predpisu9d)“ a namiesto slov „9b a 9c“ slová „9c a 9d“.
V čl. II druhom bode namiesto slov „spoločností,9b)“ majú byť správne uvedené slová „spoločností,9c)“ a namiesto slov „spoločností,9c)“ majú byť správne uvedené slová „spoločností9d)“.