c12-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. III prvom bode má byť namiesto označenia „ze)“ správne uvedené „zd)“ a namiesto označenia „zf)“ má byť správne uvedené „ze)“.