c162-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 359/2005 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
V čl. II namiesto slova „piateho“ má byť správne uvedené slovo „štvrtého“.