c29-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
1.
V prílohe č. 3 v poznámke pod tabuľkou č. 3 namiesto čísel „50 – 58“ majú byť správne uvedené čísla „35 – 43“.
2.
V prílohe č. 3 tabuľke č. 4 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:
Tabuľka č. 4 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek na technologický rozbor pri prevádzkovej kontrole kvality upravovanej vody
Objem odoberanej
vody v m3/ deň
Počet zásobovaných
obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 x
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 x
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 12
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 12
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 + 6 na každých
1 000 m3/ deň
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 100 000 > 500 000
Poznámka:
x - Počet odberov vzoriek určí prevádzkovateľ podľa typu zdroja a spôsobu úpravy vody.“.
3.
V prílohe č. 3 tabuľke č. 5 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:
„Tabuľka č. 5 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody z podzemného vodárenského zdroja upravenej len dezinfekciou
Objem odoberanej vody
v m3/deň
Počet zásobovaných
obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
Druh rozboru
minimálny úplný
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 2 1
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 3 1
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 4 2
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 4
+ 3 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
1
+ 1 na každých
3 300 m3
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 3
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 100 000 > 500 000 10
+ 1 na každých
25 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu“.
4.
V prílohe č. 3 tabuľke č. 6 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:
„Tabuľka č. 6 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri kontrole kvality pitnej vody na odtoku z úpravne vody
Objem dodávanej
pitnej vody vody
v m3/deň
Počet zásobova-
ných obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
Druh rozboru
minimálny úplný
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 2 1
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 3 1
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 10 1
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 10
+ 5 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
1 na každých
5 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 55
+ 7 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
2
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 100 000 > 500 000 10
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu“.