c31-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. III v deviatom bode v uvádzacej vete namiesto slov „§ 173a“ majú byť správne uvedené slová „§ 173b“ a namiesto slov „§ 173b“ v uvádzacej vete a v označení paragrafu majú byť správne uvedené slová „§ 173c“.