c53-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Redakčné oznámenie
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 109/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V názve zákona v obsahu má byť namiesto slova „zna“ správne uvedené slovo „na“.