c6-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004
V čiastkach 312, 313 a 314 majú byť namiesto slov „Uverejnená 1. januára 2005“ správne uvedené slová „Uverejnená 31. decembra 2004“.