c95-r1/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla
V prílohe č. 5 v poznámkach bod 1 má správne znieť:
„1.
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je doklad bledozelenej farby s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Na prednej strane preukazu je farebná fotografia s rozmermi 2 cm x 2,5 cm. Fyzikálne charakteristiky preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musia byť v súlade s technickými normami STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.“.