1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008.
Program nadobudol platnosť dňom jeho podpisu na základe článku 13.
Do textu Programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.